Motie van treurnis of wegkijken?

door | feb 9, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Ofschoon het een raadsvergadering was met een aantal hamerstukken en 3 bespreekpunten heeft de vergadering langer geduurd dan gedacht. Er werden 2 moties en een amendement ingediend. PGP had zich terdege voorbereid op het bespreekpunt ‘onttrekken aan openbaarheid Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad’.  Immers, wij hadden een probleem met het proces ter voorbereiding van dit raadsvoorstel. Dan kun je of wegkijken en het op zijn beloop laten of dit proces aan de kaak stellen. We zagen de bui bij voorbaat al hangen. Een meerderheid van de raad zou voor het niet onderbouwde voorstel stemmen. Een motie van treurnis werd dan ook door ons vooraf opgesteld en ingediend. Deze motie heeft het, zoals verwacht, niet gehaald. Kortom een treurige bedoening met een treurig eindresultaat. 

Namens de PGP waren Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman aanwezig bij deze raadsvergadering op maandag 5 februari 2024.

Hamerstukken:

 • Voorstel college betreffende Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.
 • Voorstel college betreffende aanleg (overloop) parkeerplaats Nieuweweg.
 • Voorstel college betreffende aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Valkenburg aan de Geul 2022.

Bespreekstukken:

 • Voorstel college betreffende quickscan vergroenen 5 pleinen.

Voor ons was dit een hamerstuk. Jacques Blom (CDA) hield een vurig betoog voor aanpassingen aan de plannen voor de 2 pleinen in Schin op Geul. De wethouder zegde toe alle verkregen input (dus ook die van de inwoners en Fysiek Domein  commissieleden) mee te nemen in de verdere uitwerking en het aanbestedingsgereed maken van de plannen. 

Unaniem aangenomen. 

 • Voorstel college betreffende onttrekking aan openbaarheid Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad.

In de Fysiek Domein commissievergadering van 16 januari stonden wij bij de behandeling van dit agendapunt recht tegenover de wethouder. En dat was in de tussentijd, ondanks de toegevoegde kostenraming, niet veranderd. Wij lezen in de second opinion mogelijkheden voor het herstel van het Wilhelminatorenvoetpad  zonder versteviging van het onderliggende gangenstelsel. De wethouder bleef echter stug volhouden dat versteviging nodig is en dat dat het te duur zou maken. 

Ter voorbereiding op deze raadsvergadering was er een kostenraming aan de stukken toegevoegd daterende van 9 maart 2022. Een kostenraming die dus allang al bekend was bij de behandeling vorig jaar en die nu niet meer relevant is aangezien hij niet gebaseerd was op de uitkomsten van het second opinion onderzoek waar wij nadrukkelijk om gevraagd hadden. 

Ons inziens was dit voorstel niet rijp voor behandeling aangezien cruciale informatie ontbreekt om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Voorafgaand aan de raadsvergadering hadden we gepolst hoe de andere partijen er in stonden. De coalitiepartijen waren het niet met ons eens en vonden dat er voldoende informatie was om het besluit te nemen om de wandelpaden te onttrekken aan de openbaarheid. 

Amendement

Het werd een ingewikkelde situatie toen de VSP een amendement (wijziging) indiende om de gereserveerde 130.000 euro voor onderhoud aan het Wilhelminatorenvoetpad om te zetten naar onderhoud voor wandelpaden aan het Geulpark. Uiteraard hadden wij liever gezien dat het geld bestemd zou blijven voor de paden die nu aan de openbaarheid worden getrokken. Het was echter duidelijk dat de coalitie vóór het onttrekken aan de openbaarheid van het Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad zou stemmen. Het leek ons dan ook wijs om voor dit amendement te stemmen. Wij vragen immers al jaren aandacht voor de wandelpaden en rolstoel picknickbank in het Geulpark voor de bewoners van Oosterbeemd. 

Het amendement werd unaniem aangenomen. 

Bij de stemming over het gehele voorstel stemden wij tegen met de volgende stemverklaring:     

Tegen. Het beeld dat geschetst is over het Wilhelminatorenvoetpad en het Gebösjkevoetpad is incompleet. In de second opinion worden mogelijkheden aangegeven waaronder herstel mogelijk is maar een bijpassende kostenraming ontbreekt, ondanks veler verzoek, nog steeds. Daarbij is de onveilige situatie op het Gebösjkevoetpad alleen te wijten aan achterstallig onderhoud en zijn alternatieve routes niet onderzocht. De paden zijn van groot belang voor onze inwoners en toeristen en het is aan de raad om te bepalen welk budget in te zetten om de paden veilig open te kunnen houden. Een onttrekking aan de openbaarheid draai je niet meer terug. Aangezien wij nog steeds in het duister tasten wat de kosten zullen zijn, kunnen wij niet anders dan tegenstemmen. 

Het voorstel werd aangenomen met 9 stemmen voor en 5 stemmen (PGP en CDA) tegen.  

Motie van treurnis

Aangezien het proces om tot besluitvorming te komen in dit dossier dusdanig moeizaam verliep, er geen eenduidige informatie werd gedeeld en sommige benodigde informatie zelfs na behandeling in 2 raadscyclussen nog steeds ontbrak, hebben wij een motie van treurnis ingediend.

 

Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat een bepaalde gang van zaken wordt betreurd. Er is geen sprake van gebrek aan vertrouwen in een bewindspersoon of diens bekwaamheid om te besturen.  

Onze motie van treurnis 

Constaterende dat: 

 1. Wandelpaden alleen aan de openbaarheid onttrokken moeten worden als veiligheid in het geding komt; 
 2. Het Gebösjkevoetpad sinds 2018 en het Wilhelminatorenvoetpad sinds juli 2021 door het college zijn afgesloten;
 3. Voor het Wilhelminatorenvoetpad in de Kadernota 2021 een onderhoudsbudget van 130.000 euro is verstrekt waar niks mee gedaan is;
 4. Na het verstrekken van dit budget plots het beeld geschetst werd dat een gedeelte van het onderliggende gangenstelsel instabiel is en er geen onderhoud verricht kan worden aan het Wilhelminatorenvoetpad;  
 5. Op verzoek van de raad een second opinion naar de stabiliteit van het gangenstelsel heeft plaatsgevonden;
 6. Tijdens de raadsvergadering op 19 juni 2023 de wethouder toegezegd heeft een kostenraming voor het herstel van de paden aan de raad voor te leggen;
 7. Tijdens de behandeling in de Fysiek Domein commissie op 16 januari 2024 pas op navragen van de PGP het second opinion onderzoek werd toegevoegd maar de toegezegde kostenraming nog steeds ontbrak; 
 8. Uit het onderzoek blijkt dat de stabiliteit van een gedeelte van het gangenstelsel onder het Wilhelminatorenvoetpad een grensgeval is en dat herstelwerkzaamheden, onder bepaalde voorwaarde, uitgevoerd kunnen worden zonder consolidatie van het gangenstelsel;
 9. De veiligheid van het Gebösjkevoetpad alleen in het geding is vanwege achterstallig onderhoud; 
 10. In de raadsnota gesproken wordt over verkoop van de paden, dit volgens de wethouder niet van toepassing is, maar de raadsnota hier niet op aangepast is;  
 11. De nu in de bijlagen opgenomen kostenraming, daterend van 9 maart 2022, niet gebaseerd is op het laatste onderzoek en rapport en daardoor geen relevante kostenraming toont;
 12. Er gesproken wordt over een alternatieve route via een stukje Wilhelminatorenvoetpad om vervolgens over het Gebösjkevoetpad en het Torenvoetpad op de Wilhelminatoren te geraken maar het college hier de noodzaak niet van inziet dus dit niet onderzocht wordt; 
 13. De wateroverlast dat onderdeel is van het probleem, door de onttrekking aan de openbaarheid van de paden, niet opgelost wordt;
 14. De raad nu een besluit moet nemen over een voorstel dat niet onderbouwd is met feiten en cijfers;
 15. De raad geen weloverwogen besluit kan nemen over dit raadsvoorstel.

Overwegende dat: 

 1. De paden van groot belang zijn voor onze inwoners en toeristen en het aan de raad is te bepalen  welk budget in te zetten om de paden veilig open te kunnen houden;
 2. De raad in het duister tast wat de kosten van het herstel van de paden zijn en hier dus geen afgewogen besluit over kan nemen;
 3. De raad nu met de rug tegen de muur gedwongen wordt een besluit te nemen over dit belangrijke onderwerp.

Besluit de raad:  Zijn treurnis uit te spreken over de gang van zaken en het college op te roepen tot verbetering van het besluitvormingsproces en de inhoudelijke informatie teneinde het tanende vertrouwen te herstellen. En gaat over tot de orde van de dag.

De coalitiepartijen vonden het treurig en triest dat wij deze motie indienden. Het was duidelijk dat zij de strekking van de motie niet begrepen. Het is jammer dat je niet gezamenlijk naar een proces kan kijken en kunt toegeven dat dat beter had gekund.  

De motie werd verworpen met 5 stemmen voor (PGP en CDA) en 9 stemmen tegen.  

 • Voorstel college betreffende Klachtenregeling Valkenburg aan de Geul 2024.

Dit voorstel was naar aanleiding van de uitgebreide beantwoording van de burgemeester tijdens de AZM commissievergadering wat ons betreft een hamerstuk. Alleen het CDA had nog moeite met het afscheid nemen van de externe klachtencommissie. Maar na een geruststellende reactie van de burgemeester konden ook zij akkoord gaan met het voorstel. 

 • Motie vreemd aan de orde van de dag fractie CDA inzake minder tot geen ‘blokkendozen’ op grond in eigendom van de gemeente.

Het CDA had een motie voorbereid om bij nieuwbouwplannen meer diversiteit van architectuur te stimuleren. Nieuwbouw bestaat nu veelal uit blokkendozen (gebouwen met een plat dak). Sturen op een mooier straatbeeld vinden wij een goed plan. Aangezien het voor de raad nu nog niet mogelijk is om dit af te dwingen bij projectontwikkelaars stelde wethouder Weerts voor om te overleggen met de stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester keurt alle nieuwbouw- en verbouwingsplannen aan de hand van de welstandsnota om te zorgen dat de bebouwing bij de omgeving past. Zodra de wethouder weet hoe we de stadsbouwmeester meer handvatten kunnen geven om te sturen op een gewenst beeld, zal hij dit met de raad bespreken en verder uitwerken. 

De vergadering werd om 21.02 gesloten. 

Meer nieuws