Goede plannen in de maak; kadernota vergadering 1 juli 2024

De raadsvergadering van 1 juli stond in het teken van het bespreken van de kadernota. Daarnaast werden nog een aantal raadsvoorstellen besproken en werd de vergadering afgesloten met 2 moties. Een lange vergadering waar, zoals ieder jaar, een hele dag voor uitgetrokken was. We begonnen om 10.00 uur en sloten de vergadering af om 18.23

Het eerste raadsvoorstel op de agenda was de implementatie en vaststellen Verordening Forensenbelasting 2025.

Daar konden we (na dit uitgebreid besproken te hebben tijdens de commissievergadering) mee akkoord gaan. De verordening is juridisch goed in elkaar gezet gericht op het ‘profijtbeginsel’. Het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen. Pat-Jos werd na afloop nog geïnterviewd door Heuvelland Vandaag waar ze nogmaals benadrukte dat de belasting niet geheven wordt om te sturen op de woningbehoefte in onze gemeente.

Het tweede voorstel was de verordening toeristenbelasting.

Dit voorstel is geheel conform afspraak en werd door de gehele raad goedgekeurd.

Het derde voorstel betrof de jaarverantwoording 2023.

Dit voorstel was al aan de orde gekomen tijdens de commissievergadering en riep bij ons geen vragen op. Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Daarna kwam de kadernota aan de orde waar elke fractie 20 minuten de tijd krijgt om hun kijk daarop te ventileren en vragen te stellen.

Na 2 termijnen, waar al onze vragen naar tevredenheid werden beantwoord, konden wij akkoord gaan met de kadernota.

Daarna werden 2, door de coalitie ingediende, moties besproken.

Motie stoeptegelfonds;

An sich een sympathieke motie maar het feit dat het budget voor reparaties naar de wijkkantonnier zou gaan riep bij ons bedenkingen op. De wethouder was het met ons eens en de motie werd daarop aangepast. De motie werd unaniem gesteund.

Motie vlaggenprotocol;
Een, naar onze mening, overbodige motie. Door het voorstel de Nederlandse vlag toe te voegen en een mast te reserveren voor ‘actuele doelen’ zouden er twee vlaggen komen te vervallen. Wij hadden het liever bij de huidige situatie gelaten want het voorstel zou ertoe leiden dat zowel de Oekraïense als de regenboogvlag het veld moeten ruimen. Dit was voor ons een stap te ver. Nu moesten we een keuze maken; welke vlag halen we dan weg? De regenboogvlag, door de raad destijds gezien als een inclusiviteit vlag die symboliseert dat iedere inwoner en gast (ongeacht geboorteplaats, huidskleur, religie, politieke voorkeur en geaardheid) welkom is en meedoet en telt in onze gemeente. Of de Oekraïense vlag die immers ook vanuit solidariteit met de situatie in het land gehesen en nog altijd actueel is. We hebben intern besloten dat de regenboogvlag de lading dekt wat betreft onze gastvrijheid voor mensen die hier wonen, ons bezoeken en opvang behoeven. Na een lange discussie werd ook deze motie aangepast zodat de regenboogvlag, als er geen actuele zaken spelen zijn, blijft wapperen. Tevens werd, op ons verzoek, aan de motie toegevoegd dat we beleid moeten maken hoe om te gaan met solidariteits- verzoeken zoals het in kleur aanstralen van het gebouw. Ook deze motie werd, na aanpassing, unaniem gesteund, wat een fijn gevoel is daar er naar elkaar geluisterd wordt en geprobeerd wordt er samen uit te komen.

Een lange dag voor iedereen maar ook een dag waar wij een tevreden gevoel aan over hebben gehouden.

Meer nieuws