Commissie Fysiek Domein bespreekt 10 voorstellen

door | mei 31, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op de agenda van de Fysiek Domein commissievergadering van 30 mei stonden maar liefst 10 voorstellen! Ondanks de volle agenda lukte het de commissie om alle voorstellen naar behoren te behandelen én om 22.40 klaar te zijn. Namens de PGP waren raadslid Pat-Jos Huisman en burgerleden Marlieke Baggermans en Ruud Engels aanwezig.    

 • Spreekrecht burgers 

Mevrouw Walschot sprak namens de omwonenden van discotheek Ahoy de commissie toe. De omwonenden vrezen voor overlast als gevolg van de plannen van de nieuwe eigenaar. Een gedeelte van de nieuwe plannen zijn reeds mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan, maar voor de ruimere openingstijden, (dak)terrassen en vakantieappartementen zal de eigenaar een vergunning moeten aanvragen. Pat-Jos Huisman heeft de commissie Economisch Domein die de volgende dag over de visie vrijetijdseconomie een presentatie krijgt, opgeroepen te kijken naar de inbreng van mevrouw Walschot en zich af te vragen of een dergelijk plan binnen de nog vast te stellen visie past. Wordt vervolgd dus. 

Naar aanleiding van het agendapunt betreffende de definitieve verklaring van bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’ maakte eigenaar van het perceel, meneer Smets, gebruik van zijn spreekrecht. Hij riep nogmaals de commissie op te kijken naar de (on)veiligheid van het gangenstelsel onder zijn perceel waarvoor hij vooralsnog geen toestemming heeft gekregen om een groot tuinhuis met betonnen fundering op te bouwen. Ongeacht de stabiliteit van het gangenstelsel vonden wij het van meet af aan al geen geschikte plek voor een dergelijk gebouw. Bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt wist alleen de VVD nog niet of ze wel of geen bedenkingen hadden bij dit plan.

 • Voorstel college betreffende ontwerp verklaring van geen bedenkingen ‘zorgboerderij Asini Baggelsgats 6 Schin op Geul’. 

Marlieke Baggermans gaf de volgende reactie op dit plan: “Mooi initiatief. We zien dat er bij de uitbreiding voldoende aandacht is voor afwatering en aanplant inheemse planten. De PGP kan instemmen met dit voorstel.” Dit voorstel is nog geen hamerstuk geworden. Alleen de VVD beraadt zich hier nog over. 

 • Voorstel college betreffende vaststelling ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – kwaliteitsbijdrage Camping ’t Geuldal’ .  

In het voorstel wordt een bestemmingsruil voorgesteld om een nieuwe ontwikkeling op Camping ‘t Geuldal mogelijk te maken. De camping ligt in gemeente Meerssen maar het perceel dat ten behoeve van stikstof compensatie ingebracht wordt, ligt in gemeente Valkenburg. Tijdens de behandeling kwam naar voren dat het perceel reeds in bezit is van gemeente Meerssen maar dat het aan gemeente Valkenburg is om het vinkje bij de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ weg te halen en bij ‘Natuur’ te plaatsen. Op deze manier komt er stikstofruimte vrij om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Pat-Jos reageerde: “We begrijpen de rekenmethodiek maar vinden het jammer dat de vrijgekomen stikstofruimte niet gebruikt wordt voor woningbouw. Daarbij ligt het perceel dat de bestemming natuur krijgt niet op een logische plek in ons natuurnetwerk.” De PGP beraadt zich nog wat met dit voorstel te doen. 

 • Voorstel college betreffende vaststelling ‘Partiële herziening BP Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – woningbouw Oosterweg 15’.  

Het pand aan de Oosterweg 15 is een prachtig pand dat echter niet van cultuurhistorische waarde is waardoor het gesloopt mag worden. 

Vraag: Wie heeft aan de hand van welke methodiek bepaald dat het pand geen cultuurhistorische waarde heeft? 
Antwoord: Het bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd door Bureau 4. Op basis van de uiterlijke verschijning stond het al niet op de lijst met 950 objecten die cultuurhistorische waarde hebben. Voor deze aanvraag is er echter ook gekeken aan de binnenkant en daar zijn geen elementen van waarde gevonden. 

 Vraag: Kan er in het plan worden gekeken om goedkopere woningen in het appartementencomplex in het  te realiseren? Middelduur is namelijk voor veel mensen gemiddeld te duur. Hoe gaat de gemeente de bouw van starterswoningen stimuleren?
Antwoord: In dit project was het niet mogelijk om starterswoningen te realiseren. Bij andere projecten wordt daar wel naar gekeken. Om starters te helpen is er een stimuleringslening van max 180.000 euro die een starter aan kan vragen bij de koop van een huis. Bij ieder plan zal er gekeken worden of er woningen gemaakt kunnen worden voor starters tot een aankoopbedrag van max 280.000 euro. We zouden als gemeente ook na kunnen denken over het stimuleren van bouw door eventuele negatieve exploitatie op te vangen maar dan hebben we het over een grote investering. 

Vraag: Kan er na realisatie voorrang worden verleend aan de inwoners van Valkenburg aan de Geul?
Antwoord: Enerzijds is er het Verdrag van Rome waarin staat dat huisvesting voor iedereen vrij is. Maar er zijn nu, naar aanleiding van de woondeals, regels in de maak om als gemeente te eisen dat 35% van de nieuwbouwwoningen voor de eigen inwoners is om door te kunnen stromen. Dat beleid komt er aan.  

Vraag: Als we kijken naar het flora- en faunaonderzoek is gebleken dat er verblijfplaatsen zijn aangetroffen van de gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Hiervoor moeten tijdelijke en vervolgens permanente  mitigerende maatregelen. Kan de wethouder hierop toezien?
Antwoord: Provincie houdt het in de gaten en gemeente zal dit ook doen. 

Vraag: waarom kunnen er geen woningen in het bestaande gebouw gerealiseerd worden?
Antwoord: Het gebouw dateert van 80 jaar geleden en is in de loop der jaren meerdere malen verbouwd. Op de manier ‘zoals het geld is wordt er een stukje bijgebouwd’. Hierdoor zijn het onfunctionele ruimtes met afmetingen die niet meer van deze tijd zijn, zoals de hoogte van de verdiepingen. 

 • Voorstel college betreffende ontwerp verklaring van geen bedenkingen ‘woningbouw Walem 61A en 61B te Walem’. 

Alle fracties kunnen instemmen met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een levensloopbestendige woning en een starterswoning op Walem 61A en 61B te Walem. Er is  voldoende aangetoond dat het project geen negatieve gevolgen heeft op de directe omgeving, waterhuishouding, flora en fauna, natuur en landschap. Daarbij is het plan in lijn met de door de Valkenburgse Raad vastgelegde kernopgave om zo veel mogelijk in te zetten op inbreiding. 

 • Voorstel college betreffende ambitieniveau duurzaamheid aangaande gemeentelijk vastgoed. 

Fijn dat er stappen gezet gaan worden om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Onze suggestie om niet alleen de uitdagingen maar juist ook de voordelen van verduurzamen te communiceren nam de wethouder ter harte. Het NIP (Nationaal Isolatie Programma) komt er aan en daar wordt suggestie ook meteen in meegenomen. Wethouder Dauven gaf ook nog een tip mee: “bezoek het Klimaathuis in Maastricht. Daar kun je duurzaamheidsmaatregelen zelf voelen en zien en wordt duidelijk uitgelegd wat voor impact dat heeft op je huis”.  Dit voorstel is als hamerstuk doorgeleid naar het presidium. 

 • Voorstel college betreffende gemeentelijk erfgoedbeleid 

De PGP vindt het een goed idee om de lijst van 950 monumentale huizen in te dikken tot een werkbare lijst van 50 huizen en 250 beeldbepalende objecten. Een aandachtspunt is de communicatie met de eigenaren van de panden. Marlieke: “Een brief op de mat riep vorig jaar vele vragen op. Dit had anders aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door het organiseren van inloopavonden. Mensen willen graag weten wat het precies allemaal inhoudt als je eigenaar bent van een monumentaal pand of object. Is hier nu wel aandacht en budget voor in dit proces?” 

De wethouder legde uit dat er in eerste instantie alleen geïnventariseerd was aan de buitenkant. Nu is ook de binnenkant van de panden bekeken. Met eigenaren zal een 1 op 1 gesprek plaatsvinden. Aan de hand van die gesprekken zal de lijst verder vormgegeven worden. Afgesproken is dat Bureau 4 uiterlijk 1 oktober alles oplevert, alsook het nieuwe erfgoed subsidiebeleid. Iedereen die vorig jaar een brief heeft gehad, heeft nu wederom een brief gehad met de boodschap dat alles tijdelijk opgeschort wordt. Na het nemen van het besluit in het najaar zal er opnieuw worden gecommuniceerd. 

Dit voorstel is als hamerstuk doorgeleid naar het presidium. 

 • Voorstel college betreffende nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten.

De PGP had geen vragen of opmerkingen bij dit voorstel. Dit voorstel is als hamerstuk doorgeleid naar het presidium. 

 • Voorstel college betreffende onttrekking aan openbaarheid Wilhelminatorenvoetpad en Gebosjkevoetpad. 

Ruud Engels bracht de volgende inbreng:

“Voorzitter, 

op social media lopen de gemoederen hoog op als het aankomt op het permanent sluiten van het Wilhelminatorenpad en het Gebosjkevoetpad. De stelling overheerst dat uitstel van onderhoud niet de reden moet zijn van het sluiten van wandelpaden. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Kan de wethouder toelichten hoe het zo ver heeft  kunnen komen bij deze wandelpaden en hoe het staat met de andere wandelpaden in Valkenburg aan de Geul? 

In 2021 heeft de raad bij de kadernotabehandeling 130.000 euro vrijgemaakt om het Gebösjkesvoetpad en Torenvoetpad te herstellen. De 3 redenen om dit doen (en ik citeer uit het stuk van de kadernota) zijn :

 1. Het is een verbinding tussen bedrijven op de Wilhelminaberg (camping, toren, Sprookjesbos en verschillende outdoor activiteiten rondom de Wilhelminatoren).  
 2. Het betreffende voetpad is onderdeel van de “Lange Afstands Wandelpaden (LAW)”, waaronder het “Krijtlandpad”. 
 3. De paden zijn van toeristisch belang en jarenlang, veelvuldig gebruikt in de zomer en winter.  

Al met al genoeg redenen om een flinke smak centen neer te leggen voor deze 2 paden. Want laten we eerlijk zijn: voor het herstel van wandelpaden is dit veel geld. Maar gezien de slechte bereikbaarheid van de wandelpaden met zwaar materieel en de afwatering die gerealiseerd moest worden was dit bedrag verantwoord. 

Nu, na bijna 2 jaar, horen we eindelijk iets over de stand van zaken. Echter, wat schetst onze verbazing, we krijgen een onttrekking aan openbaarheid voorgeschoteld. Omdat, en ik citeer uit het voorliggende voorstel, “ het feitelijk gebruik de afgelopen jaren beperkt was” . Tja voorzitter, dat lijkt me logisch: de paden waren afgesloten door de gemeente omdat ze onveilig zijn, logisch dat er dan geen gebruik van gemaakt wordt. Maar volgens het college komt dit, en ik citeer “door het feit, dat er andere en beter begaanbare wegen voor de noodzakelijke verbinding zorgden.”

Vraag: Welke andere en beter begaanbare wandelpaden worden hiermee bedoeld?  

De gemeente heeft overlegd met de direct belanghebbenden. Volgens het college zijn dat de eigenaren van de aanliggende percelen. Wat de PGP betreft zijn er meer direct belanghebbenden. Zeker gezien het bij de kadernota omschreven toeristisch belang en het veelvuldig gebruik, willen wij graag weten of er ook gesproken is met de BIZ en Visit Zuid-Limburg? Onder direct belanghebbenden scharen wij ook de wandelaars. Is er gesproken met wandelverenigingen over het belang van de paden? Is er al met de organisatie van de Lange Afstand Wandelpaden gekeken naar alternatieven?    

Te lezen is dat andere opties tot reconstructie zijn onderzocht, maar deze blijken niet te kunnen voldoen aan de vereisten. 

Vraag: Welke opties zijn onderzocht? En wat zijn de reconstructie eisen? Is er meer geld nodig of is het überhaupt onmogelijk om de paden in de oude staat terug te brengen?

Na enig speurwerk hebben we een RiB uit 2017 gevonden. Daarin staat vermeld dat het met de inbreng van ondernemers en onze eigen Buitendienst gelukt is om binnen de bestaande budgetten een oplossing te vinden. 

Vraag: welke oplossing was dat? En kunnen we dat niet nog een keer doen? 

Tot zover in eerste termijn.”

Wethouder Dauven gaf aan “niet trots te zijn om als wandelgemeente Valkenburg een wandelpad aan de openbaarheid te onttrekken. Maar de veiligheid moet geborgd worden. Er is met Routepunt Lange Afstand Routes besproken om de route om te leggen. Er is echter nog geen medewerking verleend door particuliere grondbezitters waar de route over het perceel zou kunnen lopen.” Hij vervolgde zijn verhaal door te vertellen dat “Al jaren is het onderhoud van die paden onderwerp van gesprek. Hotel Riche en Atlanta ondervinden veel overlast van regen dat middels het pad afwatert dus er zal sowieso geregeld worden dat de paden niet meer waterdragend zijn. Het gegeven budget bij de kadernota in 2021 was voor kleinschalig onderhoud. Nu was grootschalig onderhoud noodzakelijk. Het geld is niet besteed in 2021. Bij de najaarsnota is het meegenomen naar 2022. Als de paden onttrokken worden aan de openbaarheid valt het bedrag weer terug naar de reserve.” 

Op de vraag over welke constructies onderzocht zijn kregen we te horen dat er gekeken is naar het gebruik van houten bielzen in plaats van betonelementen. Maar ook daar is volgens de wethouder grootschalig materieel voor nodig. Op doorvragen van het CDA en de PGP raakte de wethouder geïrriteerd: “De deklaag boven het gangenstelsel dat onder de paden ligt, is 5 tot 6 meter en daarmee is het onverantwoord om het pad te onderhouden. Als er een groep van 20 tot 30 wandelaars loopt, is het al gevaarlijk. Het college heeft het mandaat een wandelpad te sluiten. Alleen de raad kan het aan de openbaarheid onttrekken. Doet de raad dat niet, dan blijft het pad hoe dan ook gesloten! ”

Op onze vraag welke constructie eisen er zijn voor een wandelpad kregen we te horen dat er geen generieke eisen zijn.Toen Pat-Jos doorvroeg welke eisen er dan voor deze paden zijn, gaf de wethouder aan dat antwoord nu niet paraat te hebben. 

Voor nu moet de commissie genoegen nemen met de toezegging dat de lijst met onderzochte opties tot reconstructie en het rapport van Geocontrol ter inzage worden gelegd. 

 • Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling RUD.

De PGP had geen vragen of opmerkingen bij dit voorstel. Dit voorstel is als hamerstuk doorgeleid naar het presidium. 

Rondvraag

 • Stand van zaken plaatsing mast in Vilt
  In de brief ‘2023 62 antwoordbrief mast’ staat vermeld dat er nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend is. Vraag: wat is de actuele stand van zaken? 

Antwoord: Er is nog geen officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen. Op 16 mei is er een gesprek geweest met Ericsson om opties te bespreken voor een alternatieve locatie. Helaas viel dat tegen. Er zijn nagenoeg geen goede alternatieven gezien de benodigde dekking en rekening houdende met de natuur. Er is afgesproken dat er een informatieavond komt voor alle inwoners van Vilt. 

 • Samen tegen wateroverlast
  Naar aanleiding van het Deltares rapport hebben een aantal bezorgde inwoners de brief ‘2023 88 Stichting Samen tegen Wateroverlast Valkenburg aan de Geul inzake watersnood 14 en 15 juli 2021’ gestuurd. Ze pleiten ervoor dat in plaats van in te zetten op zelfredzaamheid van de burger, de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen. De overheid keurt immers bouwvergunningen goed waardoor het geuldal meer versteend. In de brief worden een aantal suggesties gedaan, waaronder meer inundatiegebieden in het Geuldal, de aanleg van dammen c.q. aangeplante hellingen dwars in het dal etc.
  Vraag: heeft de gemeente al gereageerd op de briefschrijvers? Is er nog steeds sprake van een overlegtafel ‘water’ en kunnen de zorgen uit deze brief daar besproken worden?

Antwoord: Er is op de brief gereageerd. Er zal een loket komen waar iedereen met vragen terecht kan. Daarnaast zullen er concrete projecten naar de raad komen waaronder, in het najaar, een watertakenplan waarmee gestreefd wordt naar meer scheiding van grijs (regen) en bruin water (riool). 

Meer nieuws