Wat

Doen wat je zegt!

De Progressieve Groene Partij werkt hard om resultaten te behalen. Resultaten in de politiek behaal je zelden alleen. Bij stemmingen in de raadszaal ben je namelijk afhankelijk van een meerderheid. Voor toezeggingen van een wethouder ben je afhankelijk van het college en het ambtenarenapparaat. Sommige onderwerpen vliegen er makkelijk doorheen, andere onderwerpen vereisen meer lobbywerk. Van 2014-2022 maakten wij deel uit van de coalitie, sinds 2022 werken wij vanuit de oppositie.

Onze fractie werkt altijd met de idealen sociaal, groen en duurzaam in het achterhoofd. Daarnaast zijn wij zorgvuldig omgegaan met gemeenschapsgeld. 

Hieronder onze resultaten van de afgelopen jaren. 

Corry Fulmer

Raadslid

Resultaten 2022 – 2024

De Progressieve Groene Partij (PGP) heeft de afgelopen twee jaar stevig en constructief oppositie gevoerd om onze gemeente socialer, groener en duurzamer te maken. Wij blijven de vragen stellen: Kan iedereen meedoen? Is het goed voor de natuur? Is het verstandig voor de volgende generatie?

Hiermee hebben we onder andere het volgende bereikt:

 • Dat organisatoren van grote evenementen zoals Tour de France Femmes voortaan meer moeite moeten doen om overlast voor inwoners en natuur te beperken.
 • Dat de gemeente eindelijk werk gaat maken van een burgerparticipatiebeleid.
 • Dat de wethouder voortaan (bouw)projecten met grote impact op inwoners, ondernemers en natuur eerst met de gemeenteraad bespreekt.
 • Dat de gemeente actief grondbeleid gaat voeren, zo kunnen we als gemeente meer zelf bepalen waar en wat er gebouwd wordt.
 • Dat vuurwerkvrije zones in de gehele gemeente ingesteld zijn, daarnaast komt er een onderzoek naar een gemeentelijke vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling.
 • Dat de hondenbelasting voor de eerste hond op nul euro is gezet.
 • Dat Energiecoöperatie Geuldal subsidie kreeg.
 • Dat aan inwoners in het autoluwe centrum zonder parkeergelegenheid op eigen terrein voortaan gratis ontheffingen verleend worden.

Resultaten tot 2022

Armoedebestrijding
→ Gratis zwemles voor kinderen van gezinnen met lage inkomens.
→ Flinke verhoging inkomensgrens voor toeslagen. Valkenburg aan de Geul heeft daarmee het meest ruimhartige armoedebeleid van heel Zuid-Limburg
→ Verlagen rente schuldhulpverlening.
→ Onderzoek naar behoefte voedsel/kledingbank opgenomen in Armoedebeleidsplan.

Leefbaarheid in alle kernen
→ Meer budget voor de kernen. Jaarlijks budget voor lokale initiatieven.
→ Continuering Burgerkracht.
→ Fysiotherapie Heuvelland in voormalige school Schin op Geul.
→ Plannen voor gebiedsontwikkelingen in alle kernen zijn toegezegd.

→ Zelfbewoningsplicht voor woonhuizen.
→ Meer geldautomaten.
→ Aandacht vragen voor toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving.
→ Evaluatie parkeervergunningensysteem.

Jongeren behouden voor de gemeente
→ Voldoende betaalbare woningen voor starters opgenomen in de lokale woonvisie.
→ Samenwerking met de leerlingenraden van de lokale basisscholen.
→ Nieuw jeugdbeleid vastgesteld.
→ Extra jongerenwerkers aangenomen.

Bewegen 
→ Waterveld en led-verlichting VHV Sjinborn.
→  Duidelijkheid vragen locatie SV Geuldal. Helaas is dit nog niet opgelost.
Nieuw sport- en accomodatiebeleid.
→ Bijdrageregeling sportverenigingen volgt nog.
→  Aandacht voor veilige fietsroutes.
→ Aandacht voor veilige wandelpaden.

Effectief, simpel en helder communiceren door de gemeente
→ Versterking communicatieafdeling.
→ Verhogen telefonische bereikbaarheid en afhandeling door uitbreiding.
→ Gezamenlijk informatiepakket verkiezingen.
→ Dialectboekje als geschenk bij geboortes.

Iedereen doet mee
Regenboogvlag bij het gemeentehuis als teken dat iedereen welkom is.
→ 
Ook bewoners van appartementen kunnen een parkeervergunning aanvragen.
→ Openbare toiletten openhouden.
→ Aansluiten bij Ongehinderd: toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
→ Steun aan gedupeerden watersnood.

Aandacht voor laaggeletterdheid.
→ Aandacht voor eenzaamheid.
→ Vergoedingen en ondersteuning van mantelzorgers.

Weren zwerfafval
→ Aangesloten bij Nederland Schoon en de Statiegeldalliantie.
→ Ondersteuning burger- en ondernemers initiatieven op sprokkelgebied.
→ Zelf ook regelmatig zwerfvuil opgeruimd.
→ Geen ballonnen en plastic confetti in de lucht. 

Vergroening gemeente 
→ “Stoeptegel eruit, plant erin” opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021.
→ Pilot Tuiny Forest gestart in najaar 2021 in Broekhem Noord.
→ Bomenplan opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021.

Biodiversiteit
→  Meer aandacht voor bijensterfte. Er zijn bijenbermen aangelegd en er zijn bijenkasten geplaatst.
→ Meer aandacht voor een beter maaibeleid. Waar veiligheid het toelaat, wordt alleen de eerste strook gemaaid. Dit kan en moet nog beter. 

Goed zorgen voor alle dieren, wild of gedomesticeerd
→ Contract met dierenambulance afgesloten voor niet gedomesticeerde dieren. 

PGP kan zich niet voorstellen dat uitbreiding van het vliegveld bijdraagt aan een beter leefklimaat en is daarmee tegen
→ Er wordt af en toe aandacht voor gevraagd binnen de commissie ABA. Er is door de gemeenteraad steun uitgesproken voor een MKBA (2019 en 2021). Het blijft lokaal, provinciaal en landelijk een ingewikkelde situatie, mogelijk komt er binnenkort nieuws. 

Burgers helpen in verduurzamen van hun woning
→ Scans van diverse soorten woningen. Deze informatie delen met eigenaren van vergelijkbare woningen. Vertraagd door Corona, maar begint te lopen.
→ 
Isoleer je Huis gaat beginnen.

Ontkoppeling regenwater van riool
→ Er is toenemend aandacht voor. Vooral bij grote projecten zoals herinrichting van wegen. Inwoners worden wel gestimuleerd door subsidies, maar nog niet ontzorgd.

Stimuleren gescheiden inzameling
→ Plaatsen van openbare vuilnisbakken waarin afval gescheiden kan worden. Als voorwaarde voor toekenning vergunning evenementen. Wethouder EFTR heeft toegezegd dat dit meegenomen zou worden in het nieuwe evenementenbeleid

Gemeentehuis energieneutraal
→ Zonnepanelen op het dak Gemeentelager en van het Gemeentehuis.
→ Bij aflopen energiecontract het nieuwe energiecontract afsluiten bij een echte groene leverancier. De ambtenaren en bestuurders dachten dat het gelukt was, maar helaas is het contract niet gesloten met een echte groene leverancier, maar krijgen we sjoemelstroom.|

Verkeer & mobiliteit duurzamer maken
→ Elektrisch vervoer stimuleren door plaatsen van meer elektrische laadpalen (ook voor ebikes): Er zijn meer oplaadpunten gerealiseerd. Bedrijven en inwoners kunnen laadpunten aanvragen. En wethouder heeft beloofd aan te sluiten bij de Vattenfall aanbieding.

Meer geluidswerende maatregelen snelweg A79
→ De weg is gerenoveerd en kreeg daarmee een stiller wegdek. Op de planning van Rijkswaterstaat staan tevens geluidsschermen gepland voor de periode 2022-2027. Verdere details zijn nu nog niet bekend. 

  Soms lobbyen we bij de landelijke regering, bijvoorbeeld voor deze onderwerpen:  

  • Minimumloon naar 14 euro.
  • Verhuurdersheffing gelijk verdelen over Nederland.
  • Aansluiten bij Coalition of The Willing: 500 minderjarige vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland.
  • Eerlijke bijdrage van het Rijk voor onderwijshuisvesting.
  • Stop met verlagen bijstandsnorm.
  • Frequentie borstonderzoek bij vrouwen hetzelfde houden.