Raad besluit over Polfermolen

door | jun 21, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Maandag 19 juni vond een lange raadsvergadering plaats in het gemeentehuis. Er stond veel op de agenda en er zijn belangrijke besluiten genomen. Namens de PGP Hilde Baaij en Corry Fulmer. Het eerste half uur werd besteed aan ingekomen stukken en voorstellen die als hamerstuk door waren geleid naar de raadsvergadering. Deze zijn terug te vinden op de website van de gemeente

Vervolgens kwamen de bespreekpunten aan bod. Een aantal voorstellen waren voor onze fractie alsnog hamerstukken. Over de volgende vier onderwerpen hebben we een inbreng gedaan.

Voorstel college betreffende toekomstscenario Polfermolen. 

Een debat over het voorstel toekomst Polfermolen waar verschillende varianten voor de toekomst van de voorziening besproken hadden moeten worden, kwam niet van de grond. Het college sorteerde voor op variant 1a en AB, VSP en CDA volgden dit zonder noemenswaardige kritiek. Alleen de fracties PGP en VVD stelden kritische vragen over de cijfers en verdere onderbouwing. Wij waren absoluut niet te spreken over de beantwoording van onze vragen door wethouder Kleijnen: 

Vraag: De uitkomst van Dearhunter over de toekomst van het gebouw Polfermolen is in voorjaar 2022 uit het raadsvoorstel gebiedsvisie Valkenburg West gehaald. De voorkeursvariant van de Hospitalygroup wordt nu niet door het college gevolgd. In plaats van 1c, kiest het college voor 1a. Waarom geven wij namens de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul zoveel geld uit aan onderzoeken, als het college het advies toch niet opvolgt? 

Antwoord: Geen antwoord. Toen de burgemeester hem herinnerde aan de vraag, stelde hij die al beantwoord te hebben. Een ander raadslid vroeg nog in welke raadsperiodes die onderzoeken waren geweest. Hierop antwoordden wij het ene onderzoek in de huidige periode en het andere aan het einde van de vorige periode. 

Vraag: Wethouder Kleijnen heeft op meerdere momenten al zijn voorkeur uitgesproken voor variant 1a. In hoeverre heeft het college gestuurd op de uitkomst van dit onderzoek? 

Antwoord: Wij hebben niet gestuurd. Wij hebben geluisterd naar wat uit maatschappelijk organisaties komt. Het ligt dicht bij elkaar. 

Vraag: In de behandeling van dit raadsvoorstel op 1 juni jl. stelde wethouder dat er jaarlijks 30 evenementen plaatsvinden. We hebben via de griffie een overzicht gekregen en hierop tellen we in 2022/2023 10 evenementen in plaats van 30. Kan de wethouder verklaren waarom zijn getal totaal niet overeenkomt met de cijfers die we hebben gekregen? En verandert dit de mening van het college. 

Antwoord: Wethouder met een hoop gegoochel over cijfers. Er zijn cijfers van de Hospitality Group, er zijn cijfers van de horeca exploitant, er zijn cijfers van de gemeente zelf. Maar welke cijfers nu kloppen? Er missen in het overzicht nog twee: Seniorendag en Dag tegen Eenzaamheid, dat maakt het samen 12 evenementen.

Reactie PGP: Wethouder blijft vervolgens de activiteiten van het COA erbij halen. Dat zijn de twee weken dat er asielzoekers vanuit Ter Apel in de Polfermolen hebben geslapen, naar ons idee een eenmalige gebeurtenis. En het plassen en een kopje koffie drinken tijdens de kerstperiode wordt ook steeds genoemd, volgens ons is daar geen zaal of foyer voor nodig, dat kan ook in het café of de Amstel Gold Experience. 

Vraag: Wethouder stelde verder dat het college voor variant 1a is omdat het behoud van de foyer essentieel is voor die 30 uitvoeringen per jaar. De ruimtes boven zoals het cafe en de voormalige Amstel Gold Experience zouden hiervoor niet geschikt zijn, omdat bezoekers van culturele activiteiten geen trappen kunnen lopen. Voor de foyer zijn er in 22/23 7 sociaal-culturele activiteiten te tellen, verandert het standpunt van het college nu blijkt dat de foyer slechts 7 keer gebruikt wordt voor een uitvoering / evenement van verenigingen? En heeft het college nog onderzocht in hoeverre traplopen een probleem is voor bezoekers? Bijvoorbeeld door te kijken naar andere gemeentes met voorzieningen voor dergelijke evenementen? 

Antwoord: De wethouder ontkent dat de foyer zo weinig gebruikt wordt ondanks de voorliggende cijfers. Het traplopen is niet onderzocht, dat is nu eenmaal zo. 

Vraag: De exploitatiekosten zijn het grote probleem geweest voor de hele Polfermolen sinds de oprichting. Er zwommen minder mensen in het zwemband dan van tevoren gedacht. Er werd door minder verenigingen gebruik gemaakt van de grote zaal dan van tevoren gedacht. Er werd minder gebruik gemaakt van de grote zaal voor evenementen dan van tevoren gedacht. Wat ons betreft zijn de gegevens over de exploitatie dan ook minstens net zo belangrijk als de investering. En juist over die exploitatie zijn weinig cijfers voorhanden. Tijdens de behandeling op 1 juni werd gezegd, we kiezen eerst de variant en daarna gaan we ons verder buigen over de exploitatie. Lopen we door deze werkwijze niet het risico dat we over 5 of 10 jaar weer zitten met een exploitatietekort zoals tot nu toe steeds het geval is geweest? Graag een duidelijke toelichting hierover. 

Antwoord: Gaat vast wel goed komen.  

De VVD nam uiteindelijk genoegen met hun beantwoording. De PGP niet. Van een tweede termijn hebben wij geen gebruik meer gemaakt. Wij verwachtten daar geen betere antwoorden te krijgen en de rest van de fracties zou toch al instemmen. Wij stemden tegen met de volgende stemverklaring: 

Wij stemmen tegen dit voorstel. Wij zijn net als de rest van de raad voor een voorziening met sportzaal, culturele zaal en horeca. Wij hebben alleen onvoldoende vertrouwen in de onderbouwing van variant 1a. Wij vrezen dat het gebruik van de grote zaal en de foyer en dus de exploitatie wederom te rooskleurig voorgesteld wordt. 

 

Voorstel college betreffende vaststelling ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – kwaliteitsbijdrage Camping ’t Geuldal’
Dit raadsvoorstel heeft tot de nodige verwarring geleid, omdat het een unieke situatie en technisch verhaal blijkt te zijn. Een camping in Meerssen wil in Natura 2000 gebied een speeltuin realiseren. Daarvoor is natuurcompensatie nodig. Die compensatie is gepland op Valkenburgs grondgebied. Wij hadden hier een aantal vragen over, ook omdat deze grond gesitueerd is aan de Curfsweg, een gebied waar de raad tot op heden nog geen stelling wat betreft toekomst ingenomen heeft. De grond die omgezet moet worden van landbouw naar natuur blijkt kadastraal gezien eigendom van gemeente Meerssen. Het is dus eigenlijk een verandering waarover we weinig te zeggen hebben. Wij zijn, na uitleg van de wethouder, dan toch akkoord gegaan met dit raadsvoorstel.

Voorstel college betreffende vaststelling ‘Partiële herziening BP Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – woningbouw Oosterweg 15’

Over dit raadsvoorstel hadden wij tijdens de commissievergadering al veel vragen gesteld en onze bedenkingen uitgesproken dat voor woningbouw ter plekke een beeldbepalend gebouw gesloopt gaat worden. De wethouder heeft nogmaals uitgelegd dat het gebouw niet geschikt is om er woningen in te maken qua afmetingen en indeling. Erg jammer. Wij zijn groot voorstander van betaalbare woningen in bestaande gebouwen realiseren. Wij betreuren ook het feit dat er in het nieuwe complex geen starterswoningen komen, blijkbaar is de exploitatie anders niet rond te krijgen voor de projectontwikkelaar. We hebben aangedrongen op goede communicatie naar onze inwoners. De burgemeester liet ons weten dat mensen met een sterke binding vanwege wonen of werken in het gebouw het pand voor de sloop kunnen bezoeken om afscheid te nemen. Dit vinden wij een mooie geste. Onze fractie is dan ook akkoord gegaan met dit raadsvoorstel.

Voorstel college betreffende onttrekking uit openbaarheid voetpaden Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad. 

Er is tijdens de vergadering nog uitgebreid gesproken over dit raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel heeft dan ook geleid tot veel ophef en commotie, zowel bij de raad als bij onze inwoners. In principe gaat de PGP voor veiligheid boven alles, maar we hebben bedenkingen over een aantal zaken. We hebben een informatief gesprek gehad met de ambtenaar, wat zeer verhelderend was. Het is een technisch en ingewikkeld verhaal maar we hebben wel begrepen dat het risico dat voetgangers in een gat zullen vallen als ze over de paden lopen, zeer gering is. Dat gesprek heeft ons echter ook aan het denken gezet. De ondergrondse groeven en gangenstelsel zouden in kaart moeten worden gebracht en als onderlegger moeten dienen voor de omgevingsvisie en eventueel ook voor de visie VTE. Dit zodat voor iedereen duidelijk is wat waar wel of niet kan wat ontwikkelingen betreft.  

Vraag: Is de wethouder dit met ons eens en bereid deze kaart te laten ontwikkelen?

Antwoord: Dit is reeds opgenomen in de Kadernota waarover de raad op 8 juli aanstaande zal beslissen.  

Vraag: Het bevreemdt ons dat het rapport over de instabiele ondergrond gedateerd is in 2019. In 2021 heeft de raad een bedrag gevoteerd om het pad op te knappen. Over dat rapport hebben wij toen niets gehoord. Kan de wethouder ons uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren? 

Antwoord: Wethouder kan niet terugvinden of het rapport toen al bekend was. Het is een rapport van derden. 

Wij vinden het onttrekken van voetpaden aan de openbaarheid een radicale maatregel. Storend was de opmerking van de wethouder  in de commissie dat ‘mocht de raad het raadsvoorstel niet steunen, het college de paden permanent zou afsluiten’.

Ons voorstel in de raadsvergadering was om het voorstel aan te houden en na de zomer te behandelen. De wethouder heeft dan tijd om wat zaken uit te zoeken en de mogelijkheden en kosten van het herstel van beide paden los van elkaar in beeld te brengen. Vervolgens kan de raad besluiten wat verstandig is. Na een lang debat met enkele schorsingen kregen wij eindelijk de toezegging dat het raadsvoorstel vooruitgeschoven wordt. Er komt een second opinion op het rapport en er komen meer gegevens over opties voor herstel dan wel sluiting. Wij zijn zeer tevreden met deze toezegging.

De vergadering werd besloten met een raadsbrede motie. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

raadsbrede motie gemeenschappelijke regelingen

Meer nieuws