Er werd veel besproken maar weinig gezegd bij commissie AZM

door | jun 27, 2024 | Nieuws, Uncategorized

Voor de commissievergadering Algemene Zaken en Middelen van 24 juni 2024 stonden 4 voorstellen op de agenda. Namens de PGP waren Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman aanwezig.    

De jaarverantwoording 2023 die toegelicht werd door de accountant riep niet veel vragen op.

Het voorstel implementatie en vaststellen Verordening Forensenbelasting werd mondeling toegelicht door een ambtenaar financiën. Hij ging daarbij diep in op de ontstane situatie in Gulpen-Wittem die wellicht de geïnde gelden terug moet gaan betalen. Het is afwachten op de uitspraak van de Hoge Raad. Voor onze gemeente zal de uitspraak geen gevolgen hebben daar de de verordening juridisch goed opgesteld is en gebaseerd is op het ‘profijtbeginsel’. Toch waren wij er niet geheel gerust op en hebben een week de tijd gevraagd en gekregen om erover na te denken wat hier wijsheid is. Tijdens de kadernota vergadering 1 juli a.s. zal de raad hier een besluit over nemen.

Het voorstel Verordening Toeristenbelasting riep niet veel vragen en discussie op. Het voorstel was immers conform afspraak. We hebben een korte link gelegd naar de kadernota waarin voorgesteld wordt de meeropbrengst van de tariefstijging te koppelen aan de doorontwikkeling van het evenement Kerststad V’burg. Hier wordt vooruitgelopen op de behandeling van de visie Vrije Tijds Economie en het nieuw, nog op te stellen, bespreken en vast te stellen evenementenbeleid. Maar daar komen we a.s. maandag nog uitvoerig op terug. Het voorstel ging door als bespreekpunt.

Het voorstel afwikkeling en opheffen reserve watersnoodramp riep geen vragen op maar wel het advies gegeven dit goed met onze inwoners te communiceren. Mensen halen de watersnoodramp en de wateroverlast door hevige regenval namelijk door elkaar. Het voorstel ging door als hamerstuk.

Het voorstel zienswijze ontwerpbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas werd kort besproken en ging door als hamerstuk.

Het bespreekpunt concept financieel verslag Exploitatiemaatschappij Polfermolen BV riep enkel vragen op bij het CDA maar het bleef bij een korte bespreking zodat we redelijk vroeg (20.18 uur) klaar waren met deze vergadering en dat is soms ook wel eens fijn.

 

Meer nieuws