Sluiting Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad wederom ter discussie bij Fysiek Domein

door | jan 22, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Op dinsdag 16 januari was de eerste commissievergadering van het jaar met commissie Fysiek Domein. Een goed begin van het nieuwe jaar met 2 presentaties en 4 voorstellen op de agenda. Bij het voorstel over de sluiting van het Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad stonden wij recht tegenover de wethouder. Wij zien mogelijkheden, hij ziet risico’s. Daarover lees je meer in dit verslag. 

De vergadering begon met een moment van stilte voor het plotselinge overlijden van oud-raadslid en commissielid Jan Prevoo. Wij hebben Jans enthousiasme erg gewaardeerd. Altijd een vriendelijk woordje voor en na de vergadering, ongeacht hoe pittig het er af en toe aan toeging. We wensen iedereen die Jan gekend heeft sterkte met dit verlies. We zullen je missen Jan.   

Er stonden 2 presentaties op de agenda. 

  • Presentatie Speelruimteplan Valkenburg 

Meneer Stobbe van organisatie ‘Speelplan’ vertelde dat alle speelplekken in gemeente Valkenburg aan de Geul geïnventariseerd zijn. Daarbij viel op dat deze gedateerd zijn en er niet voor alle leeftijdscategorieën speelplekken zijn. Met name voor de wat oudere jeugd ontbreken er uitdagende (natuurlijke) speelplekken. In de kernen Emmaberg, Houthem, IJzeren en Stoepert zijn zelfs helemaal geen speelplekken.

Op vragen van de PGP werd duidelijk dat alle speelplekken die er nu zijn in ieder geval veilig zijn en dat er een planning komt welke speelplekken wanneer worden geüpdatet of gerealiseerd. De bewoners blijven betrokken. Verder hebben we nog gevraagd of ‘Speelplan’ ervaring heeft met een zogeheten sportcontainer waarmee je in een handomdraai een tijdelijke sportplek kan creëren door het plaatsen van een zeecontainer met attributen. Daar werd positief op gereageerd en aangegeven dat dit zeker tot één van de mogelijkheden behoort om in de kernen waar nu geen speelplek is snel een speelplek te creëren.     

  • Presentatie stand van zaken uitvoeringsprogramma Wonen 

Meneer Schoffeleers, beleidsmedewerker wonen presenteerde een actuele stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Wonen. Noemenswaardige punten:

– Er wordt een beoordelingskader woningbouw opgesteld op basis waarvan de locaties uit de kansenkaart beoordeeld kunnen worden. Aan de hand hiervan krijgt iedere locatie een locatiepaspoort waarmee we straks als gemeente kunnen sturen op welke ontwikkelingen we waar willen hebben.

– Met flexwonen (tijdelijke huisvesting) wil de gemeente snel woningen realiseren voor de doelgroepen: starters, spoedzoekers en statushouders. Hiervoor doen we mee aan de pilot ‘versnelling realisatie flexwonen’. Er zijn drie locaties aangedragen: (voormalige) Valkenier, parkeerplaats Prinses Margrietlaan, (voormalige) BS Broekhem – Bosstraat. Realisatie is afhankelijk van uitkomsten van de nu nog lopende onderzoeken om te komen tot ruimtelijke motiveringen en vergunningsprocedures. 

Voorstellen

  • Voorstel college betreffende Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. 

Dit voorstel was voor ons gesneden koek. Ons raadslid Pat-Jos Huisman heeft namens de gemeenteraad van Valkenburg, met Jacques Blom (raadslid CDA), deelgenomen aan de klankbordgroep voor dit regionale beleidskader en wist daardoor alle details over de afspraken. Ze gaf aan: “We kunnen ons vinden in het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen. We zien voldoende mogelijkheden om ons eigen Valkenburgse smaakje toe te voegen aan de uitvoering van de gestelde doelen.”   

  • Voorstel college betreffende quickscan vergroenen 5 pleinen.

Er wordt een voorbereidingskrediet van 127.000 gevraagd voor het aanbestedingsgereed maken van de herinrichtingsplannen voor de Beckerswei, Kerkplein, Ljubljanaplein. 

Burgerraadslid Marlieke Baggermans lichtte toe dat de PGP het liefst zo snel mogelijk het vergroenen van de pleinen in gang zet, maar dat we nog wel enkele vragen en opmerkingen hebben.

“Hoe gaat de planning er precies uitzien? Wij hebben hier graag een overzicht van.” We hebben te maken met verschillende projecten met een verschillende aanpak.

“Wat wordt er per locatie precies onderzocht en uitgevoerd?”

Bij het Kerkplein in Schin op Geul zijn er woningen bij gekomen. Er gaan onofficiële parkeerplekken weg waar wel behoefte aan is. Gaan deze nog gecompenseerd worden? Er is een parkeernorm, wordt daar dan nog voldaan? 

Marlieke Baggermans: 

“Het centrum van Valkenburg is zodanig versteend dat hier negatieve gevolgen uit voortvloeien. Het vergroenen van ons centrum geeft niet alleen een mooier beeld maar heeft ook een belangrijke functie.”

Wat wordt bedoeld met “maatwerk” bij het vergroenen van het centrum? 

Hoe wordt er gewaarborgd dat het centrum vergroend wordt en dat het niet blijft bij enkele kleine stukjes groen?

Reactie wethouder: We vragen nu om een voorbereidingskrediet. De plannen zullen nog verder uitgewerkt worden. In de uitwerking zullen uw suggesties en die van de inwoners meegenomen worden. Per plein komt een uitvoeringsplan en dat wordt dan voorgelegd aan de raad. Het maatwerk van het centrum heeft te maken met grondeigenaren en praktische invulling (draaicirkels bijvoorbeeld). Aangezien de plannen nog uitgewerkt moeten worden is een beantwoording in detail niet mogelijk. 

Dit voorstel is een hamerstuk. 

  • Voorstel college betreffende onttrekking aan openbaarheid Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad.  

Dit voorstel werd voor de tweede keer tijdens een commissievergadering behandeld. De behandeling van dit voorstel is in de Youtube video te zien vanaf tijdstip  1:59:44. 

Het Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad zijn al jarenlang gesloten. Het college stelt nu voor om deze paden aan de openbaarheid te onttrekken in het kader van veiligheid. Het Wilhelminatorenvoetpad ligt boven een instabiele gang in het mergel. Het Gebösjkevoetpad sluit aan op het Wilhelminatorenvoetpad en is overwoekerd. Daarbij ervaren de ondernemers en omwonenden wier gronden grenzen aan de paden bij regenval wateroverlast.   

Laten we duidelijk zijn. Een wandelpad afsluiten is alleen in het kader van de veiligheid (voor mens en dier) gerechtvaardigd. Achterstallig onderhoud is dus geen geldige reden om een wandelpad af te sluiten. 

In mei vorig jaar is er in de commissie gevraagd naar de eisen die gesteld worden aan de wandelpaden, welke alternatieven onderzocht zijn en wat hiervan de geschatte kosten zouden zijn. Vragen om ervoor te zorgen dat de raad een afgewogen besluit kan nemen. Helaas, werden deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord en tijdens de behandeling in de raadsvergadering in juni vorig jaar heeft de raad om een second opinion voor de stabiliteit van het onderliggende gangenstelsel gevraagd. Deze werd toegezegd. Op aandringen van fractiegenoot mevrouw Fulmer werd ook een bijbehorende kostenindicatie toegezegd. 

Pat-Jos Huisman: 

“Het is opmerkelijk te noemen dat bij de nu voorliggende stukken juist de toegezegde second opinion en de kostenindicatie ontbraken. Pas bij navragen van de PGP werd de rapportage van de second opinion alsnog toegevoegd. Een kostenindicatie ontbreekt nog steeds.”  

Opdracht aan de wethouder: zorg voor een kostenindicatie voor de behandeling in de raadsvergadering.  

De second opinion liegt er niet om. De conclusie van het rapport luidt: “de uitvoering van een bouwmaatregel om het voetpad te herstellen is in principe mogelijk onder bepaalde voorwaarden.”

De voorwaarden gaan met name over het gebruik van klein materieel zoals minigraafmachines, eventueel uitgevoerd met rupsbanden om de druk van het gewicht te verdelen en liever geen “dynamische” werkzaamheden zoals hameren uitvoeren. Wij zien dus mogelijkheden voor herstel van de paden.  

In het raadsvoorstel wordt echter het beeld geschetst dat dit niet mogelijk is. Het lijkt erop dat het college op de stoel van de raad is gaan zitten en een afweging van alle voors en tegens heeft gemaakt waarbij het gemak en de financiën zwaar hebben meegeteld. Het raadsvoorstel dat nu voorligt geeft geen volledig beeld van de situatie. 

Er ontbreken bijvoorbeeld alternatieven. Als je de kaart met de Terreinplattegrond met contourljin en locatie van het voetpad goed bekijkt, valt op dat de meest instabiele pilaar aan het begin van het Wilhelminatorenvoetpad ligt. Het pad is vlak daarvoor afgesloten. 

Uit de stukken wordt niet duidelijk waarom het Gebosjkepad afgesloten moet worden. Ja, afwatering zou een probleem zijn maar de afwatering wordt niet opgelost door de paden aan de openbaarheid te onttrekken. Er zullen heuvelopwaarts maatregelen getroffen moeten worden om daar het water langer vast te houden. Stop het water op de top. Als het water al bij het Gebösjkevoetpad staat, ben je te laat.  

Reactie wethouder: De wethouder had het voorstel anders gelezen en vooral naar de eventuele risico’s gekeken. Hij gaf aan dat het lastig was om de pilaren in de gangen te verstevigen. Toen Pat-Jos hem vroeg waarom hij dacht dat dat nodig was aangezien dat niet in de second opinion stond, bleek dat hij dat advies van zijn ambtenaar had gekregen. Op de vraag wat de second opinion dan voor waarde had, kregen we geen antwoord.
Verder merkte hij nog op dat wandelpaden niet worden verwaarloosd zodat ze gesloten kunnen worden. Hij heeft onlangs een aanbesteding gedaan voor het onderhoud van wandelpaden. Met het Waterschap wordt gekeken naar de afstroming van het regenwater en de mogelijkheden om wateroverlast te voorkomen. Afsluitend heeft de wethouder beloofd een kostenindicatie te maken en te delen met de raad.  

Wordt vervolgd dus. 

  • Voorstel college betreffende aanleg (overloop) parkeerplaats Nieuweweg. 

Wij kunnen ons vinden in het voornemen om op deze plek aan de Nieuweweg een overloop parkeerplaats te realiseren mits de resultaten van de onderzoeken, waar nu krediet voor gevraagd wordt, het toelaten. 

Met name een verkeersveilige ontsluiting op de reeds drukke Nieuweweg is onmisbaar. 

Vraag aan de wethouder: zou het onderzoek naar de verkeersveilige ontsluiting als eerste uitgevoerd kunnen worden?
Reactie wethouder: dat klinkt logisch maar de ontsluiting op de weg hangt af van het verwachte gebruik van het parkeerterrein. Afhankelijk van de aantallen en de inrichting van het parkeerterrein zal een passende ontsluiting, zoals bijvoorbeeld een linksaffer of een kleine rotonde, aangelegd moeten worden. Alles hangt met elkaar samen. Hij kon wel de toezegging doen zodra de informatie beschikbaar is, deze te delen in de commissie. Het is voor nu nog onduidelijk of het schetsontwerp ter uitvoering gebracht kan worden, daarvoor zijn de onderzoeken waar nu budget voor gevraagd wordt nodig.  

Wordt er ook gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen op het parkeerterrein te plaatsen?
Reactie wethouder: daar zal naar gekeken worden, ook in combinatie met de natuurlijke inpassing. Verder moet er rekening mee gehouden worden dat het terrein goed zichtbaar is van kant van de Hekerbeek.  

Dit voorstel is een hamerstuk. 

Bespreekpunten

  • Duurzaamheid.

– Verduurzaam je MKB gaat binnenkort van start.
– De subsidie voor Energie Coöperatie Geuldal is bijna klaar.
– Er zal een biotoop voor de vleermuis gerealiseerd worden in de gemeentegrot. 
– Het ‘Verduurzaam je Huis’ project gaat naar de afrondende fase. – Nu door naar Nationaal Isolatie Programma.
– Er gaat gekeken worden naar het energiegebruik aan Parkeergarage de Kei. Deze beslaat 18,5 % van het gemeentelijke energieverbruik. Dat komt o.a. door de TL verlichting. 
– In April komt er een raadsnota Laadpalenbeleid

  • Toelichting gunning ontzorgingscontract onderhoud openbaar groen / afval & reiniging / onderhoud sportvelden / onderhoud renovatie en uitbreiding openbare verlichting.

Alle aanbestedingen vallen duurder uit. Prijzen zijn gestegen en het college wil meer datagedreven aan de slag. Daardoor is er een areaal uitbreiding. Er zal gekeken worden waar structurele ruimte te vinden is voor deze structurele meerkosten en er zal zeer waarschijnlijk een voorstel in de kaderbrief komen. 

Rondvraag

  • Susteen

In oktober 2022 hebben we de aangepaste verordening “Verordening Stimuleringslening Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul 2022” vastgesteld. Daar werd Susteen als ontzorger partner in voorgesteld.  

We hebben eerder in deze commissie aangegeven klachten te hebben gehoord over Susteen. De wethouder heeft hierop actie ondernomen en is met Susteen het gesprek aangegaan. Helaas zijn er nog steeds klachten. We willen graag wat achtergrondinformatie en vragen daarom om een stand van zaken mbt Susteen.  

Hoeveel scans zijn uitgevoerd en hoeveel omgezet in uitvoeringsmaatregelen?
Hoe werd de kwaliteit van de uitgebrachte adviezen geborgd?
Wat heeft een en ander gekost en wat heeft het opgeleverd?

Reactie wethouder: Er zijn 197 adviezen afgegeven. Dat heeft geresulteerd in 40 maatregelen  (met name warmtepompen en zonnepanelen).  De kwaliteit van het advies wordt geborgd doordat 1 adviseur in de woning kijkt en vervolgens wordt met een andere collega het advies gevormd.
De wethouder riep iedereen op om klachten te melden bij de gemeente. Dan kunnen zij daar werk van maken. Reeds bekende klachten zijn naar behoren opgepakt. De gemaakte kosten bedragen 37.000 euro.  

De vergadering werd om 22.10 gesloten.

Meer nieuws