Uitkomsten Algemene Beschouwing 2022

door | nov 9, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op dinsdag 8 november vergaderde de raad van 10.0 uur in de ochtend tot 19.00 uur in de avond over de begroting 2023. Een sluitende begroting die op zich netjes in elkaar zat, maar waar wij toch wel onze bedenkingen bij hebben. Namens de PGP Hilde Baaij. Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman in de zaal, ons burgerlid Doeke Krikke als één van de weinigen op de publieke tribune en andere steunfractieleden keken online delen mee. Wij gaan hier niet alles beschrijven wat is besproken en hoe dat is gebeurd. Wel vatten wij een aantal voor ons belangrijke onderwerpen samen.

Toezeggingen in willekeurige volgorde:

  • Fractie gaat met wethouder Dauven in gesprek over de bedoeling en de inhoud van een burgerparticipatiebeleid. Hierin moeten alle mogelijke rollen komen te staan die inwoners kunnen krijgen en welke inspraak dan geldt.

  • Op 21 november wordt de commissie sociaal domein bijgepraat over de evaluatie van het huidige burgerkrachtbeleid.

  • College gaat bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de wijk Emmaberg niet vergeten wordt en hoe zij actief betrokken wordt bij het oplossen van problemen in hun wijk.

  • De wijk Emmaberg zal op korte termijn benaderd worden om te overleggen over de 30km situatie van de Emmabergweg.

  • Ondanks een tekort aan ambtelijke capaciteit gaat wethouder Weerts kijken of er toch ‘ van onderop’ gestart kan worden met de gebiedsvisies Berg, Schin op Geul en Houthem. In februari horen we daar meer over.

  • Wethouder Kleijnen neemt contact op met de jongeren van het Young Leaderprogramma en de jongerenwerkers om te kijken of hun wens van 22 maart 2021 – een eigen jeugdontmoetingsruimte voor film, muziek, spellen – nog steeds leeft en hoe dat georganiseerd kan worden.

  • De raad wordt binnenkort verder geïnformeerd over het project Tiny Houses / Flexwoningen in onze gemeente. Wij hebben gepleit voor duidelijke en vroegtijdige communicatie naar inwoners.

  • In het kader van Ongehinderd: Er wordt door de verantwoordelijke ambtenaar nagedacht over een aanpassing van het hobbelige grindpad achter Oosterbeemd.

  • Valkenburg Sprokkelt kan ondergebracht worden bij Platform Wereldburgerschap en dan gemeentelijke subsidie krijgen. 

Moties:

1. Raadsbrede motie voor het starten van een noodfonds energiearmoede. Speciaal voor die inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die nergens anders terecht kunnen en in directe financiële nood zitten. Binnenkort volgt er meer duidelijkheid over de regels en uitvoering.

2. PGP wilde net als de drie coalitiepartijen een motie indienen over het verhogen dan wel indexeren van de subsidies. Uiteindelijk was er raadsbrede steun voor een jaarlijkse indexering en het loslaten van de woonplaatsvereiste en de leeftijd in de nieuw op te stellen subsidieverordening. Die komt begin 2023. 

3. PGP wilde net als de drie coalitiepartijen een motie indienen om de eerste hond gratis te maken of hondenbelasting helemaal af te schaffen. Afgesproken werd om dit in december met elkaar af te stemmen en te besluiten. 

4. De coalitiepartijen brachten een motie in stemming over de bijdrageregeling buitensportverenigingen. Daar zijn de afgelopen jaren al verschillende voorstellen voor geweest, wie betaalt hoeveel. Van 30% gemeente – 30% lenen – 30% eigen inbreng ging het naar 50% gemeente – 50% lenen/eigen inbreng naar 60% gemeente – 40% eigen inbreng. De coalitie stelde nu voor 75% gemeente – 25% eigen inbreng. Gezien wij het investeren van 500.000 euro per club binnen nu en 15 jaar op kwetsbare locaties die grotendeels overstroomd zijn afgelopen zomer en waarvan we nu al weten dat over 15 jaar enkele clubs niet meer levensvatbaar zijn in hun eentje, vinden wij de verhouding voor alle clubs nu al vastleggen op 75%-25% te ver gaan. Wij stemden tegen, net zoals de fractie CDA. Maar het voorstel werd wel aangenomen. 

Tot slot Armoede.

Tijdens de vergadering van 10 oktober jl. maakte de PGP zich hard voor 8 concrete maatregelen om armoede te bestrijden. CDA diende het samen met ons in. Onze motie werd door de wethouder ontraden en door de coalitie weggestemd. Op TV Valkenburg durfde wethouder Kleijnen onze motie ook nog populistisch te noemen en beweerde hij dat ze al veel deden van wat wij vroegen. 

Nieuwe ronde nieuwe kansen. Gisteren brachten wij onze motie opnieuw in in de algemene beschouwing. Met de toevoeging dat enkele maatregelen ook meegenomen konden worden in het nieuwe noodfonds. De reactie van de wethouder was ronduit teleurstellend. Hij zegde wel nog een keer met de raad om de tafel te willen in een benen op tafel sessie. Maar hij snapte duidelijk niets van de 8 maatregelen. Haalde er allemaal andere dingen bij waar wij niet om vroegen. Wat een bedroevend niveau. Uiteindelijk moest zelfs wethouder Dauven te hulp schieten om te reageren op de 8 maatregelen. 

1. Uitdelen van eenvoudige isolatiematerialen en besparingsmaterialen zoals tochtstrips, brievenbusborstels, radiatorfolie en ledlampen en indien mogelijk te helpen bij het aanbrengen ervan tot 150% sociaal minimum inkomen. Bijvoorbeeld via een energiefixer of een tegoedbon.

Reactie wethouder Dauven: De energiecoaches zijn klaar met hun opleiding. Deze maand vallen brieven op de deurmat bij inwoners om een afspraak te maken. 

2. Verhogen van de energietoeslag naar 150% sociaal minimum inkomen.

Reactie wethouder Dauven: Nee. 

3. Organiseren inruilactie oud witgoed voor nieuwe energiezuinigere exemplaren tot 150% sociaal minimum inkomen. 

Reactie wethouder Dauven: Er komt een witgoedactie, maar de precieze uitwerking en voor welke doelgroep is nog niet bekend. 

4. Uitdelen kledingbonnen voor extra warme kleren en schoenen voor gezinnen met kinderen in de groei tot 150% sociaal minimum inkomen.

Reactie wethouder Dauven: Nee. 

5. Afschaffen eigen bijdrage voor Bijzondere Bijstand voor inwoners tot 150% sociaal minimum inkomen.

Reactie wethouder Dauven: Alleen in heel schrijnende gevallen. 

6. Organiseren uitgiftepunt voedselpakketten in Valkenburg aan de Geul zodat mensen niet hoeven te reizen naar de Voedselbank.

Reactie wethouder Dauven: Nee. 

7. Aansluiten bij Nederlands Jeugdontbijt, 7 ontbijten per week thuis zodat ouders met hun kinderen kunnen ontbijten. Voorheen bekend als Nationaal Jeugdontbijt.

Het bleek dat zowel college als burgemeester niet eens wisten wat het was terwijl ze het wel afwezen op 10 oktober jl en vandaag. Met één druk op de knop hadden ze het geweten. Ze gaan er toch nog eens naar kijken. 

  1. Organiseren van een Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP) in Valkenburg aan de Geul via het Armoedefonds. 

Reactie wethouder Dauven: Staat op bladzijde 9 van de begroting.

Toelichting fractie: Daar staat dat ze erover nadenken om het gratis te verstrekken. Maar dat stond er vorig jaar ook al en er is nog niets gebeurd. Actie dus!

Wethouder Dauven deelde ook nog mee dat de opbrengst van de wensboom bij de kerstmarkt gaat naar de Vincentiusvereniging, een lokale vereniging die zich inzet voor concrete hulp. En hij maakte reclame voor onze energiemarkt komende zondag

Wij zijn als PGP zijn niet gelukkig met hoe wordt omgegaan met onze inzet op extra armoedebestrijding vanwege de stijgende kosten van energie, brandstof en levensmiddelen. Niet fijn hoe wij behandeld worden en niet tevreden met de resultaten die we boeken. Maar we houden moed. We laten niet los. Dus wij zullen ons er continu voor blijven inzetten, zowel binnen als buiten de raadszaal. Samen aan de slag voor een socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul! 

 

Meer nieuws