Geen reden om op tafel te dansen

door | okt 11, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Afgelopen vrijdag ontbeet groep 4 van OBS Broekhem in de raadszaal samen met de burgemeester. Het eindigde met dansen op tafel. De Progressieve Groene Partij hoopte ook op tafel te kunnen dansen na de raadsvergadering, maar helaas, de sfeer eindigde zeer bedrukt. 

Het hoogtepunt van de avond was de beëdiging van ons zevende burgerlid Klaas Spoelstra. Ons zeer gewaardeerde bestuurslid en in de vorige periode ook al burgerlid. Ook de burgemeester sprak lovende woorden uit. Zij kennen elkaar van eerdere functies.

Vervolgens werden er vier raadsvoorstellen behandeld. De raadsvoorstellen afrekensystematiek Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, update project en vaststelling gewijzigde “Verordening Stimuleringslening Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul 2022” en aanpassing starterslening werden zonder veel discussie unaniem aangenomen.

Alleen over het uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost werd uitgebreid gesproken. Er werden veel vragen gesteld die al in de commissie Fysiek Domein waren gesteld. Over de kopgroep, over de gebieden, over de rol van Dearhunter, over de hoogte van het gevraagde budget. Uiteindelijk werd ook dit voorstel unaniem aangenomen.

Inbreng van Pat-Jos Huisman namens de PGP:

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in het voorliggend uitvoeringsprogramma. Het komt immers overeen met de in december vorig jaar vastgestelde visie Valkenburg-Oost waar wij erg over te spreken waren. Zowel inhoudelijk als procesmatig vinden wij dat een schoolvoorbeeld van hoe een visie van onderop opgezet en uitgewerkt dient te worden. 

Echter, tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissievergadering werd snel duidelijk dat alle fracties, en wij dus ook, geschrokken waren van het prijskaartje.De ontvangen opbouw van dit bedrag, waarvoor dank, bestaat uit realistische bedragen die overeenkomen met de aandachtspunten uit de vastgestelde visie. 

Tegelijkertijd hebben wij het gevoel dat de tijdgeest nu wel anders is dan een jaar geleden met alle financiële zorgen voor de gewone mens. 485.000 euro voor onderzoeken klinkt nu als veel geld. Wij begrijpen dat deze onderzoeken nodig zijn om verder te kunnen en willen de uitvoering van visie Valkenburg-Oost niet onnodig vertragen. We gaan er vanuit dat het college zich niet blindstaart op deze stip aan de horizon maar ook oog houdt voor de huidige situatie waar onze inwoners zich in bevinden.”     

Met deze laatste alinea sloeg zij een brug naar de motie over armoede. Geschreven op initiatief van de PGP en gesteund door het CDA. Omdat wij graag een breed draagvlak wilden, stuurden wij de motie vooraf ook naar de coalitiepartijen. Zowel AB als VVD lieten weten eerst de reactie van de wethouder te willen afwachten, de VSP reageerde helemaal niet. Toch gingen wij met vertrouwen de behandeling van onze motie in. Wij vroegen namelijk enkel naar een onderzoek voor 8 mogelijke maatregelen om de toenemende armoede van een grote groep inwoners wat te verzachten. Een onderzoek. Zodat we op 8 november tijdens de begrotingsbehandeling hierover keuzes konden maken. Wie kan daar nu tegen zijn? 

Hilde Baaij verdedigde de motie met hand en tand. Bijgestaan door Thomas Brune, fractievoorzitter van het CDA. Maar het mocht niet baten. VSP wethouder Jef Kleijnen verschuilde zich achter een regionale aanpak waarover in het voorjaar van 2023 dan een besluit zou kunnen vallen. Voorjaar 2023. Na de winter dus. En nota bene de fractievoorzitter van de VSP viel over de genoemde 150% sociaal minimum inkomen. De partij die al jaren roept dat alle gemeentelijke toeslagen naar 150% moet. De enige toezegging die we kregen was een besloten bijeenkomst eind november om samen verder te praten over armoede. De bijeenkomst waarom wij op 20 september al vroegen en toen nog weggewoven werd. Na een korte schorsing stemden alle raadsleden uit de coalitiepartijen tegen de motie. 

Onthutst was Corry Fulmer. En met haar de voltallige fracties van PGP en CDA. Waarbij Jef Pluijmen nog opmerkte: Hier liggen mensen wakker van, niet van al die andere dingen die vanavond besproken zijn. 

Lees hier onze volledige motie: 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Bestrijding Armoede

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 10 oktober 2022;

Constateert; 

  • Dat een groeiende groep Nederlanders moeite heeft om financieel rond te komen.
  • Dat de overheid diverse maatregelen neemt en wil gaan nemen om deze groep te ondersteunen. 
  • Dat in het RIB 22.75 van 5 oktober 2022 staat dat onze gemeente een afwachtende houding aanneemt en eventuele nieuwe maatregelen pas na de winter wilt gaan nemen. 
  • Dat veel gemeenten wel zelf maatregelen nemen om hun eigen inwoners te helpen. 
  • Dat ook onze gemeente het probleem niet op kan lossen, maar wel kan bijdragen aan ondersteuning van kwetsbare inwoners op dit moment.

Overweegt;

  • Dat de landelijke maatregelen onvoldoende zijn.
  • Dat de gemeente Valkenburg aan de Geul een goed armoedebeleid heeft.
  • Dat door nieuwe ontwikkelingen dit bestaande beleid echter niet meer voldoet. 
  • Dat door nieuwe ontwikkelingen de bestaande doelgroep momenteel niet meer voldoet. 

Besluit;

1. Het college de opdracht te geven om voor de begrotingsvergadering van 8 november te onderzoeken welke middelen nodig zijn om de volgende maatregelen uit te voeren en deze aan de begroting toe te voegen ter besluitvorming:

a. Uitdelen van eenvoudige isolatiematerialen en besparingsmaterialen zoals tochtstrips, brievenbusborstels, radiatorfolie en ledlampen en indien mogelijk te helpen bij het aanbrengen ervan voor inwoners met een inkomen tot 150% sociaal minimum inkomen. Bijvoorbeeld via een energiefixer of een tegoedbon.

b. Verhogen van de energietoeslag van 120% sociaal minimum inkomen naar 150% sociaal minimum inkomen.

c. Organiseren inruilactie oud witgoed voor nieuwe energiezuinigere exemplaren voor inwoners met een inkomen tot 150% sociaal minimum inkomen. 

d. Uitdelen kledingbonnen voor extra warme kleren en schoenen voor gezinnen tot 150% sociaal minimum inkomen met kinderen in de groei.

e. Afschaffen eigen bijdrage voor Bijzondere Bijstand voor inwoners tot 150% sociaal minimum inkomen.

f. Organiseren uitgiftepunt voedselpakketten in Valkenburg aan de Geul zodat mensen niet hoeven te reizen naar de Voedselbank.

g. Aansluiten bij Nationaal Jeugdontbijt, 7 ontbijten per week. 

h. Organiseren van een Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP) in Valkenburg aan de Geul via het Armoedefonds. 

2. Deze extra incidentele kosten zouden geput kunnen worden uit de reserve sociaal domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Meer nieuws