Duidelijke taal in commissie AZM

door | jan 31, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Vanwege de diversiteit aan onderwerpen was de voltallige raadsfractie maandag aanwezig bij de commissie Algemene Zaken en Middelen. Vijf voorstellen, drie bespreekpunten en enkele rondvragen.

Over twee voorstellen werd het langst gesproken. Het eerste is voorstel wijziging APV ofwel Algemene Plaatselijke Verordening. Vanwege het inwerking treden van de Omgevingswet is het nodig de APV op onderdelen aan te passen. Die invoering wordt overigens steeds vooruit geschoven met een half jaar. Nu weer naar 1 januari 2024. Vorig jaar hebben we voor de zomer al uitgebreid met elkaar gesproken over de overbrugging van exploitatie bij de verkoop van een onderneming. De PGP had toen moeite met het laten vervallen van een overbruggingsperiode. Zo zou een nieuwe ondernemer lang de zaak gesloten moeten houden, dat maakt verkoop ook moeilijker voor de huidige ondernemer. Ook de andere fracties hadden een soortgelijke inbreng. De burgemeester zei toe om hier nog eens met het college en de jurist over te praten. Dus de PGP is zeer blij dat er nu een voorstel voor ligt om die overbrugging te behouden. Wel vroegen wij wat de “nadere regels” door de burgemeester zijn, deze zouden zijn bijgevoegd, maar wij hebben ze niet gevonden. De burgemeester antwoordde dat die regels over openbare orde en veiligheid gaan en per situatie kunnen verschillen. Doorgaan op de exploitatievergunning mag, tenzij de burgemeester zwaarwegende redenen heeft om dit te weigeren. De gedoogsituatie betekent niet dat er ook gegarandeerd een exploitatievergunning afgegeven wordt. Iedereen die een exploitatievergunning aanvraagt, moet door de bibop procedure heen en dat kan tot weigeren leiden. Er ontstond door zijn toelichting enige verwarring, maar uiteindelijk bleek dat wij het voorstel toch goed begrepen hadden. De burgemeester zou op verzoek van enkele fracties nog naar bepaalde omschrijvingen kijken. Voor ons is het een hamerstuk. 

Het tweede voorstel waar langer over gesproken werd is het voorstel om de afdelingen Vergunningen en Veiligheid Toezicht Handhaving samen te voegen, uit te breiden met 2,8 fte en een kwaliteitsslag te maken. Voor de PGP was het voorstel volkomen helder. Al jaren wordt er gesproken over kwalitatieve en kwantitatieve tekorten. De gemeente kan niet haar wettelijke taken hierin uitoefenen. Ook de raad vraagt al jaren om meer toezicht en handhaving als het gaat om bijvoorbeeld bouwvergunningen, brandveiligheid, verkeersveiligheid en afvaldumpingen. Groot was dan ook onze verbazing dat de andere fractie heel veel gedetailleerde informatie vroegen en niet erg enthousiast klonken. Het leek meer een speurtocht of het voorstel wel op de juiste wijze tot stand was gekomen. Voor ons een hamerstuk, voor de andere fracties niet. 

Hamerstukken zonder veel overleg: 

  • Kiezen van een nieuwe accountant voor de komende jaren. 
  • Verordening handhaving omgevingsrecht.
  • Rechtspositie raadsleden. 

Bij de bespreekpunten werd de situatie Résidence Valkenburg ofwel Topparken besproken. Op 24 aug 2022 heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. Dit was door een meerderheid van de raad vastgesteld op 17 februari 2020. Door de vernietiging van het nieuwe bestemmingsplan is de oude uit 2012 weer van kracht. Er zijn 73 accommodaties geplaatst. 64 huisjes mogen blijven staan op basis van het vigerende plan tijdens het kampeerseizoen (dus niet jaarrond) en 9 mogen helemaal niet blijven staan. De ondernemer zal een nieuwe herziening bestemmingsplan indienen. Dat zal weer in de raad komen. Voor de tussenliggende periode hebben zij twee tijdelijke omgevingsvergunningen ingediend. Hiervoor geldt dat het college mag beslissen. De eerste aanvraag is of de 64 huisjes voor nu jaarrond mogen blijven staan. Het besluit hierover was positief. De tweede aanvraag is of de 9 huisjes ook mogen blijven staan. Het besluit hierover is negatief, deze moeten voor 1 maart 2023 verwijderd zijn op straffe van een dwangsom. De PGP is tevreden over deze uitleg en wacht het vervolg af.

Twee rondvragen:  

1. Subsidiehunter kleine gemeenten:

In gemeente.nu staat een interessant stukje over hoe ook kleine gemeenten de weg naar Europese fondsen en potjes kunnen vinden. Negen kleine gemeenten die ervaren en succesvol zijn in het binnenhalen van Europese subsidies hebben hun ervaringen in de studie gedeeld. Een lobbyist aanstellen of aanhaken bij een subsidieadviesbureau zou de succeskans vergroten vanwege de aanwezige expertise en ervaring. CDA heeft al meermalen gevraagd voor een ‘subsidiehunter’. Tot nu toe werd geadviseerd de organisatie aanbevelingen van Berenschot af te wachten, maar gezien de opgaven waar we voor staan en de EU subsidies als vliegwiel kunnen dienen om maatschappelijke opgaven aan te pakken, zou overwogen kunnen worden hier een specialist voor in te huren. Deze subsidies kunnen immers leiden tot investeringen die een bijdrage kunnen leveren om een lokale of regionale duurzame, inclusieve en circulaire economie te realiseren. Van meerdere gemeenten is bekend dat een goedbetaalde subsidiehunter tot 25 keer het eigen jaarsalaris kan verdienen na aftrek van de kosten. 

De burgemeester gaf toe onze rondvraag niet gezien te hebben. Hij wimpelde in eerste instantie het onderwerp af, maar zei toe toch het artikel te gaan lezen en bespreken met college. CDA had hetzelfde artikel gelezen en gaf aan te overwegen een motie hierover in te dienen tijdens de komende raadsvergadering. 

2. Gemeentelijke belastingen.

Op woensdag 25 januari jl. verscheen het nieuws dat veel gemeenten strenger oordelen bij het toekennen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen dan nodig is. In september zijn die regels versoepeld. Onze vraag is natuurlijk hoe dit in Valkenburg aan de Geul geregeld is. 

  • Passen wij de nieuwe versoepelde regels toe?
  • Zo nee, kan dit alsnog worden toegepast, ook met terugwerkende kracht sinds september 2022? 

Antwoord van wethouder Dauven was klip en klaar. Dit is door onze raad reeds besloten in december 2022.  

Meer nieuws