Commissie AZM met burgerleden

door | jun 8, 2022 | Nieuws, Raadswerk

In de raadsperiode 2018-2022 heette deze commissie ABA ofwel Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en namen alleen de fractievoorzitters hieraan deel. Met ingang van deze periode is de naam veranderd naar AZM ofwel Algemene Zaken en Middelen, daarmee is ook de inhoud uitgebreid met financiën. Ook nieuw is dat de fractievoorzitter uitgebreid kan worden met raadsleden en/of burgerleden. Op deze 7 juni vergezelden Doeke Krikke en Ruud Engels onze fractievoorzitter. Op de tribune Pat-Jos Huisman als enige publiek. Zij maakte de foto bij dit verslag. 

Naar aanleiding van het verslag merkten wij op dat onze fractie ontevreden was met de schriftelijke beantwoording van de rondvragen. Omdat dit verslag pas in de laatste commissie voorligt, hebben wij ervoor gekozen om een aantal rondvragen reeds opnieuw in te dienen afgelopen week. Wij verzoeken dringend te streven naar mondelinge beantwoording van rondvragen zodat we indien nodig kunnen doorvragen als de antwoorden niet afdoende beantwoord zijn. Bij de actielijst vroegen wij ons af waarom de actiepunten keurmerksticker en Valk-pas van de lijst waren verdwenen. De griffie zal dit uitzoeken en ze er weer op plaatsen. 

Op de agenda 5 raadsvoorstellen. 

1. Raadsvoorstel aanpassing APV: Dit gaat over enkele aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De genoemde aanpassingen over de bevoegdheid BOA en de Afhaal- en bezorgcentra vinden wij prima. Twee onderwerpen riepen bij meerdere fracties vergelijkbare vragen op. Dat was over de “ pelotonstocht met meer dan 29 deelnemers”. De PGP is blij met de aandacht voor overlast en beter reguleren van groepen. We zijn alleen wel benieuwd naar wat er onder pelotonstocht wordt verstaan.  Is dat gemotoriseerd of ongemotoriseerd? Geldt dat bijvoorbeeld ook voor een groep fietsende schoolkinderen? Of voor een vriendengroep op huurscooters? 

Antwoord: Over het peloton is een regiobrede nieuwe maatregel. Dit gaat puur over wielrenners en gaat inderdaad om het beheersen van grote groepen wielrenners.

Het tweede onderwerp was de aanpassing van de regels bij het vervallen van een exploitatievergunning:  Wat is de aanleiding om deze te laten vervallen? Kan het zijn dat, in het geval een café of hotel wordt overgenomen, zij dan minimaal 8 weken moeten wachten totdat ze weer open kunnen, dat is toch de tijd die ervoor staat om een nieuwe exploitatievergunning aan te vragen? Kan de vergunning wel al eerder worden aangevraagd? Hoe is afgewogen wat zwaarwegender is? De noodzaak voor controle of de impact op de ondernemer?

Antwoord: Het doel van de aanpassing over de exploitatievergunning is controleerbaarheid of iedereen aan papieren voldoet. Er is al een vergunningplicht voor nieuwe ondernemers, alleen de tijdelijke overdraagbaarheid van de vergunning vervalt. Je moet in je planning rekening houden met aanvraagtijd van vergunningen. Volgens de burgemeester verandert niets ten nadele van de ondernemer, de gemeente wil gerommel met vergunningen voorkomen, zij kan dan afwegen of een bibob nodig is. Het is wel mogelijk om een informele aanvraag te doen, maar deze is pas van kracht op moment van overdracht van de zaak. Op onze vraag of er gesproken is met de BIZ over deze aanpassing, kreeg PGP te horen dat wij de volksvertegenwoordigers zijn en wij dit dus moeten afwegen. En er kwam nog een vage vergelijking over dat we de BIZ toch ook niet vragen of zij het goed vinden om bij rood licht bekeuringen uit te delen. Deze reactie bevreemdde ons. De gemeenteraad moet goed handelen voor de gehele gemeente, dus inwoners en ondernemers en de de BIZ is toch een orgaan van ondernemers wat ook gebruikt kan worden als klankbord door de gemeente. Geen hamerstuk  en wij beraden ons nog hierover.

2. Raadsvoorstel Bezwaarschriften: Wij hebben hier geen vragen over gesteld. VSP stelde wel een vraag over het verhoren van een minderjarige. Of dit wel volgens de wet mag zoals het omschreven is, namelijk zonder toezicht van een ouder of verzorger. Ons bevreemdde dit ook enigszins, maar wij gingen ervan uit dat alles gecheckt was op juridische regels. Burgemeester zegde toe dit alsnog uit te zoeken voor de raadsvergadering van 20 juni. Dat geldt ook voor enkele andere gegevens zoals vergoedingen. Geen hamerstuk dus. 

3. Raadsvoorstel BsGW: Er werd kort gesproken over de hoge kosten voor bezwaren tegen hoogte OZB. Dit hangt mede samen doordat via bureaus bezwaar gemaakt wordt. Direct bezwaar maken bij BsGW zelf is goedkoper. De vraag is of we een positieve of negatieve zienswijze gaan indienen. Geen hamerstuk. 

4. Raadsvoorstel Veiligheidsregio: De burgemeester maakt zich zorgen over de verdeling van inzet in de regio. Valkenburg aan de Geul spant zich altijd volledig in, net zoals nu met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar dat zien we niet terug in de verdeling. PGP vroeg aandacht voor oproepen bij de vrijwillige brandweer. Wellicht kan in de Mazjerang eens aandacht gegeven worden aan hun taken en verantwoordelijkheden. Ter informatie, voor werving en je zet ze ook eens in het zonnetje. Burgemeester merkte op dat het niet de problemen zal oplossen, maar dat het wel sympathiek is. Hij zal vragen of er mogelijkheden zijn. Het voorstel is wel een hamerstuk. Het enige hamerstuk van de avond. 

5. Raadsvoorstel accountantsdiensten: De PGP heeft geen bezwaar als dit juridisch mogelijk is. Griffie zal alle vragen schriftelijk beantwoorden omdat het onder de verantwoordelijkheid valt van de regio. Geen hamerstuk om die reden.

Twee bespreekpunten over ONL ofwel Ondernemend Nederland.
De PGP voerde als enige hier het woord over.

1. Brief ONL Ondernemersmanifest: Voorzitter, Inmiddels hebben we de inhoud van het coalitieakkoord kunnen lezen. 1 punt uit de aanbevelingen een aanspreekpunt voor ondernemers aanstellen is overgenomen. Wij zijn benieuwd of er meer aanbevelingen relevant zijn voor onze gemeente en onze ondernemers. Zou de nieuwe wethouder Economie dit een keer willen meenemen in een gesprek met de BIZZ?  Dit met het doel om samen de economie te versterken. Wethouder Dauven sprak namens wethouder Rouwette en die neemt de suggestie graag mee.

2. Brief ONL Nadeelcompensatie: Voorzitter, Het advies van ONL is (gezien de algemene nadeelcompensatieregeling gelijktijdig met de inwerktreding van de omgevingswet ingaat)  tijdig een werkbare nadeelcompensatie verordening op te stellen. Deze verordening is door de raad op 21 februari 2022 vastgesteld. Daar ONL voornamelijk ingaat op schade die door ondernemers ondervonden worden door werkzaamheden hebben wij een aantal vragen; Hoe werkbaar is deze verordening en biedt deze voldoende zorg voor ondernemers die schade lijden door werkzaamheden? Hoe is de bekendheid van deze verordening geregeld wat betreft communicatie (met andere woorden weten mensen waar ze eventuele schade kunnen verhalen)? Hoe zit het bijvoorbeeld met inkomstenderving mocht Croix de Bourgogne gebouwd worden? Wethouder Dauven merkte op dat de vastgestelde verordening ter discussie wordt gesteld en dat dit niet wenselijk is. Aanspreekpunt voor ondernemers is ook de plek waar ondernemers terecht kunnen met schade. Dan zal er samen gekeken worden hoe daarin tegemoet gekomen kan worden. De PGP wilde de vastgestelde verordening niet ter discussie stellen, maar vragen stellen over de uitvoering. Hopelijk kan het nieuwe aanspreekpunt ook hierin een rol spelen.  

De Rondvraag wordt altijd schriftelijk ingediend voor 12.00 uur op de dag van de vergadering. Onze vragen ging over de Mazjerang:

a. Ons komt ter ore dat de verspreiding van de Mazjerang in sommige wijken/kernen later in de maand plaatsvindt waardoor sommige nieuws al achterhaald is. Kan de bezorging tijdig plaatsvinden?
b. Op het moment van uitkomen, lijkt sommig nieuws sowieso al wat achterhaald. Kan er hier beter op geselecteerd worden?
c. Op sommige adressen is nog nooit een Mazjerang bezorgd. Kan hier controle op plaatsvinden?

De burgemeester antwoordde dat er 6000 exemplaren worden gemaakt per oplage gemaakt en dat er slechts 4 meldingen binnengekomen zijn. Twee dat er bezorgd is, terwijl dat niet mocht ivm nee/nee sticker en twee dat ze hem niet hebben gekregen. Het blad wordt bezorgd door vrijwilligers die vergoeding kunnen verdienen voor hun vereniging.  Onze fractievoorzitter maakte een opmerking dat ze het jammer vond dat onze vraag wat belachelijk gemaakt werd. Het  aantal klachten geeft niet altijd de realiteit weer en doordat de Mazjerang niet voor de 1e bezorgd wordt, zijn sommige artikelen al achterhaald en dat is jammer. Hoe dan ook, blijf melden als u hem niet krijgt en meldt het ook als u hem krijgt en niet wilt. 

Alle stukken staan op de website van de gemeente.

De vergadering is na te kijken via youtube.

Meer nieuws