Raad besluit over toekomst Topparken

Op maandag 17 februari stonden de 17 raadsleden van Valkenburg aan de Geul voor de taak over negen raadsvoorstellen en drie moties te beslissen. Namens de PGP waren fractievoorzitter Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij aanwezig. Op de publieke tribune volgden maar liefst acht PGP leden de vergadering. Nelly Kuijs, Ruud Engels, Klaas Spoelstra, Dinant Kamphuis, Anne Margreet Kamphuis, Hub Aussems, Doeke Krikke en Colette Rasenberg. Wij zijn blij en trots op zo’n betrokken club mensen, binnen en buiten de raadzaal.

Alle stukken en geluidsfragmenten van de vergadering kunt u nalezen en beluisteren via de website van de gemeente.

De vergadering begon met een korte discussie over het ontbreken van de drie carnavalsverenigingen tijdens de opening van het Auw Wieverbal. AB en VSP zwengelden deze discussie aan en ook CDA en PGP spraken uit dat zij het jammer vinden dat tradities zoals deze verloren gaan. Tegelijkertijd heeft een gemeente hier geen invloed op, er is geen subsidierelatie met de organisatie.

De drie moties vreemd aan de orde van de dag betroffen de volgende onderwerpen:

1. Een raadsbreed gesteunde motie over maatregelen tegen geluidsoverlast A79 Goudenrood Vroenhof, een onderwerp waarvoor wij ons al jaren hard maken. Namens de gemeente zal een brief worden gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

2. Een motie van VSP over het besluit niet langer met een vuilniswagen de Appoloniastraat te Sibbe in te rijden vanwege de moeilijke bereikbaarheid. Volgens wethouder Remy Meijers hebben de bewoners bezwaar aangetekend en hij adviseerde om de motie in elk geval aan te houden totdat die procedure is afgehandeld. In de tussentijd wordt het vuil nog huis aan huis opgehaald. De VSP bracht de motie niet in stemming, zij wacht de bezwaarprocedure af.

3. Een tweede motie van de VSP over het tegengaan van misbruik van lachgas. Ook deze werd niet in stemming gebracht. De burgemeester deelde mee dat het college voornemens is dit op te nemen in de APV en dit kan tijdens de kadernotabegroting begin juli worden vastgelegd.

Van de negen raadsvoorstellen waren acht voorstellen hamerstukken, ofwel voorstellen die al afdoende door de commissies besproken waren en waarmee de raad akkoord was. Deze documenten zijn te vinden onder agendapunt B8 tot en met B15.

Hét bespreekpunt van de avond betrof het negende raadsvoorstel, namelijk Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Résidence Valkenburg‘ ook wel bekend als Topparken. Een onderwerp waarmee de raad en wij als PGP al enige tijd bezig zijn. Zowel in de raadzaal (commissies SOB) als erbuiten (locatiebezoeken bij zowel aanvrager als bezwaarhebbenden, inloopavonden en steunfractiegesprekken).

Pat-Jos Huisman trad ook vanavond op als woordvoerder van de PGP. In haar eerste termijn ging zij in op de schriftelijk beantwoordde vragen uit de laatste SOB commissie van 28 januari jl. Van wethouder Bisschops kreeg zij nu de toezegging dat er serieus gekeken zal worden of er iets over 24/7 toezicht in de nieuwe kampeernota opgenomen kan worden, deze zal in de tweede helft van 2020 gereed moeten zijn. Wethouder Meijers zegde toe te kijken of er al dan niet met vrijwilligers
toezicht geregeld kan worden in het zwembad op Topparken, zodat ook omwonenden hier kunnen zwemmen. Van wethouder Vankan kreeg zij niet de toezegging het bosje op het terrein voor het symbolische bedrag van 1 euro te kopen, maar het zal wel integraal afgewogen worden, als er geen natuurorganisatie bereid gevonden wordt het bosje over te nemen en te beheren.

Pat-Jos bedankte de ambtenaar voor al zijn tijd en geduld om het stikstofrapport voor ons helder te krijgen. Een paar dagen geleden werd op ons verzoek een tabel toegevoegd waaruit inderdaad bleek dat de stikstof in de nieuwe situatie niet zal toenemen. Ongelofelijk dat de huidige grasmaaiers zoveel stikstofuitstoot veroorzaakten vergeleken met de nieuwe die zij gaan gebruiken. Zij stelde: “Eigenlijk heeft Topparken geluk dat de camping deze grasmaaiers gebruikte, anders was er nagenoeg geen ruimte geweest in stikstofuitstoot om nieuwe huisjes te gebruiken.”

In de tweede termijn stelde Pat-Jos dat er binnen de steunfractie uitvoerig over alle voors en tegens is gesproken. In het nieuwe voorstel worden er grenzen gesteld aan aantallen accommodaties en zijn er zowel resultaat- als inspanningsverplichtingen toegezegd. Bijvoorbeeld aanplant van inheemse bomen en struweelhagen om overlast voor omwonenden tegen te gaan en te zorgen voor een betere inpassing in het landschap. Dat geldt ook voor het uiterlijk van de huisjes. Aan de andere kant staan de huisjes dicht op Natura 2000 gebied en zal dit, mede door de jaarronde openstelling waarbij er meer gestookt zal gaan worden, invloed hebben op de nabije natuur. De PGP steunfractie is het op grote lijnen met elkaar eens, maar de uiteindelijke afweging verschilt, daarom vroeg zij namens de PGP om een hoofdelijke stemming.

Uiteindelijk stemden zestien van de zeventien raadsleden. Één raadslid onthield zich van stemming omdat hij omwonende is. Dertien raadsleden waaronder Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman stemden voor, drie raadsleden waaronder Hilde Baaij stemden tegen. Laatstgenoemde lichtte haar besluit toe middels een stemverklaring:

”Voorzitter, raad, aanwezigen,

Ik stem tegen dit voorstel. In vierkante meters wordt Résidence Valkenburg weliswaar kleiner omdat een gedeelte natuurbestemming krijgt, maar qua inrichting zie ik een fors oprukkende bebouwing met grondbewerking richting de Geul, richting goudgroene natuur, richting Natura 2000.

Met alle nieuwe kennis weten wij hoe belangrijk ons ecosysteem is en hoe kwetsbaar. Wij moeten hier goed voor zorgen als wij het in stand willen houden voor toekomstige generaties.

Tevens is ons vijfsterrenlandschap één van de hoofdredenen voor toeristen om ons te bezoeken. In de nieuw te formuleren toeristische visie wordt gesproken over kwaliteitstoerisme, hoogwaardige natuur, thuiskomen. En aan dat toerisme danken veel van onze inwoners direct of indirect hun inkomsten. Daar moeten wij zuinig op zijn.

Het huidige geldende bestemmingsplan had er nooit mogen komen. Deels is het nieuwe voorstel een verbetering daarop. Maar ik keur deze vorm van massale bebouwing in het Geuldal grenzend aan hoogwaardige natuur af.

De natuur kan niet stemmen, dus ik stem voor de natuur en daarom stem ik tegen.“

Rond half tien sloot de voorzitter de vergadering. Op maandag 16 maart start de volgende cyclus van commissies en raadsvergadering.