Raad vergadert 11 uur over financiën

door | jul 12, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 11 juli kwam de gemeenteraad om 10.00 uur in de ochtend samen voor drie voorstellen: verhoging toeristenbelasting per 2024, goedkeuren jaarstukken 2022 en vaststellen kadernota 2023. Tegen 21.00 uur sloot de voorzitter de vergadering. Graag zouden wij melden dat wij enorm veel bereikt hebben in deze elf uur, maar het is helaas zoeken naar punten om te vieren. Om er enkele te noemen: 

  • Slechts 150.000 euro nu naar Kuurpark Natuurpark, voor de overige door wethouder gewenste 3 miljoen 450 duizend euro moet hij eerst met een plan komen.
  • Maar liefst drie collegeleden gaan zich buigen over handhaven en respecteren stiltegebieden. 
  • Bijna 2 miljoen euro gaat naar een reserve actief grondbeleid door de gemeente, volgens ons een kans om als gemeente meer te sturen op invulling van leegstaande terreinen, bijvoorbeeld voor betaalbare woningbouw. 

Veel tijd ging naar het beantwoorden van vragen die prima hadden gepast in de schriftelijke vragenronde twee weken eerder of als rondvraag in de reguliere commissies en naar onderlinge afstemming, met name binnen de coalitie om alle kikkers in de wagen te houden. 

Voor wie meer wil lezen, zie hieronder. 

Voorstel 1 Voorstel college betreffende Verordening toeristenbelasting 2024 

Onze inbreng was kort maar krachtig: “Reeds vorig jaar hebben we als raad hierover afspraken gemaakt. Een verhoging per 2024 met een jaarlijkse indexering. De PGP vindt deze verhoging en indexering redelijk als je het vergelijkt met andere vergelijkbare gemeentes en met gemeentes in de regio. Wij stemmen dan ook in met dit voorstel.” Na wat vragen en opmerkingen van andere fracties werd dit voorstel unaniem aangenomen. 

Voorstel 2 Voorstel college betreffende jaarverantwoording 2022 (jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022).

Hierover werd langer gesproken. En uiteindelijk werd dankzij een ingediend amendement van het CDA het grootste deel van het overschot in een nieuwe reserve voor actief grondbeleid gestopt. De bedoeling hiervan is een duidelijk signaal naar de gemeente dat dit voor de raad een belangrijk instrument is. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Lees hier onze eerste termijn jaarverantwoording 2022

Voorstel 3 Voorstel college betreffende kadernota 2023.

Het grootste deel van de dag werd hierover gesproken. Na het uitspreken van alle termijnen waarbij de fractievoorzitters maximaal 20 minuten krijgen, beantwoorden de collegeleden alle vragen en vervolgens volgt een tweede termijn door de fractievoorzitters, waarna de collegeleden weer beantwoorden. En tussendoor zijn er af en toe discussies en schorsingen voor overleg.

Lees hier onze eerste en tweede termijn en alle gegeven antwoorden in het blauw door de collegeleden en hier en daar in rood nog een nabrander van de PGP .

Vervolgens vond de besluitvorming plaats: 

Amendement A: pm post griffie uitbreiding (voorstel raadsbreed)

Uitslag: Raadsbreedaangenomen.

Amendement B: kuurpark. 

Het woord Kuurpark te vervangen door Valkenburg West. Voorbereidingsbudget van 150.000 euro, met als dekking 600.000 kop Cauberg. In commissies eind november en raadsvergadering december voorstel wethouder toerisme en valkenburg west met tijdsplanning, indicatie middelen. (voorstel AB)

Onze stemverklaring: Tegen, omdat wij het werkbudget te hoog vinden en de wethouder ons onvoldoende vertrouwen heeft gegeven niet alvast met de uitvoering Kuurpark Natuurpark te beginnen. 

Uitslag: Aangenomen door AB, VSP, VVD.

Amendement C: led lichtmasten vervangen Walram (voorstel CDA). 

Onze stemverklaring: Tegen, omdat duurzaamheid ook betekent dat je dingen eerst opmaakt voor je het vervangt.

Uitslag: Verworpen door meerderheid. 

Amendement D: geen bijdrage te leveren aan energiecoöperatie aangezien die een winstoogmerk heeft. (op voorstel van AB) 

Een korte discussie aangezwengeld door PGP: Er zijn meerdere kleine bedragen onder de 10.000 euro die ten goede komen aan een kleine groep burgers, waarom is dit anders? 

Onze stemverklaring: Tegen het amendement omdat wij blij zijn dat college eindelijk dit soort initiatieven steunt. 

Uitslag: Aangenomen door AB, VSP, VVD, CDA.

Stemming Kadernota 2023

Onze stemverklaring: 

Tegen met de stemverklaring dat wij grotendeels ons kunnen vinden in de kadernota, maar dat het gedeelte Kuurpark natuurpark het de das om doet. 

Uitslag: Aangenomen door AB, VSP, VVD.
PGP en CDA stemden tegen de kadernota. 

Moties vreemd aan de orde van de dag:

De motie Carnaval werd raadsbreed ingediend en dus aangenomen. Hiermee wordt college opgeroepen zich aan te sluiten bij de oproep van de Provinciale Staten om de toetsperiode voor groep 8 te verlengen, deze valt nu deels samen met Carnaval. 

De tweede motie over Burgerparticipatiebeleid opstellen in Valkenburg aan de Geul kwam daarna aan de beurt. PGP ijvert al jaren voor het opstellen en invoeren van burgerparticipatiebeleid waarin duidelijke afspraken en rolverdeling worden opgenomen, zodat onze inwoners weten in hoeverre ze invloed kunnen hebben op ontwikkelingen en beleid in hun gemeente. Hoewel we al meerdere keren uitgelegd hebben wat we hiermee willen bereiken, hebben we de motie zelf uitgebreid en duidelijk opgesteld waarbij we ruimte gaven voor de uitwerking. We hebben alle partijen de motie tijdig laten toekomen in de hoop dat de motie raadsbreed ingediend zou worden. Alle partijen benoemen immers met regelmaat dat we inwoners serieus moeten nemen. Helaas lieten de coalitiepartijen nog voor de vergadering weten onze motie niet te steunen, CDA heeft de motie samen met ons ingediend.

Lees hier onze Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP en CDA inzake ontwikkelingen burgerparticipatie.

De uitslag van de hoofdelijke stemming was zeer teleurstellend. Coalitiepartijen stemden unaniem tegen. Met voor ons onbegrijpelijke stemverklaringen. Omdat wij onze inwoners zo veel mogelijk willen betrekken bij gemeentelijk beleid laten wij dit onderwerp niet los. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten, waarbij we de hoop uitspreken dat ‘de aanhouder uiteindelijk zal winnen’.

 

Meer nieuws