Energiecoöperatie Geuldal kan aan de slag

door | okt 10, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 9 oktober stonden er maar liefst 10 hamerstukken op de agenda. Dat waren voornamelijk administratieve aanpassingen aan gemeenschappelijke regelingen waar de raad zich voltallig in kon vinden. Ook de beleidsnota Burgerkracht 2023-2028 en het beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid 2024-2026 die behandeld waren in de commissie Sociaal Domein stonden hierbij.

Namens de PGP waren Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman aanwezig.

Er stonden drie voorstellen op de agenda waar wij als PGP nogmaals op in wilden gaan.

Voorstel college betreffende herstelplan Xonar  

Geachte voorzitter,

Op ons verzoek is dit voorstel geen hamerstuk geworden. Ondanks dat er geen keuze is, wilden wij er vanavond nog iets over zeggen en vragen. Geen keuze hebben betekent in dit geval: We stemmen in met het voorstel en geven het geld of we stemmen niet in en het ministerie komt ons dwingen. Net als veel andere raadsleden in de regio zijn wij niet gelukkig met deze situatie. We maken ons zorgen of de zorg voor deze kinderen niet in de knel komt. We maken ons zorgen of Xonar het tij kan keren. En we hebben moeite met bepaalde bedragen, zoals het salaris van bestuurders en de budgetten voor externe adviseurs. Omringende gemeenten hebben moties en amendementen ingediend. Eentje willen wij eruit lichten.

Zowel Beekdalen als Gulpen-Wittem en Heerlen hebben als voorwaarde gesteld dat de winst die Xonar overhoudt aan de verkoop van vastgoed, na aftrek van onderhoudskosten, terugvloeit naar de gemeenten in de regio die bijdragen aan het herstelplan. 

Vraag aan de wethouder, wil hij toezeggen zich hiervoor hard te maken, samen met de andere gemeenten die dit steunen? 

Reactie wethouder: Het is een harde voorwaarde bij het afgeven van het gevraagde budget aan Xonar dat de winst die Xonar overhoudt aan de verkoop van vastgoed, na aftrek van onderhoudskosten, terugvloeit naar de gemeenten in de regio die bijdragen aan het herstelplan. 

Er is ook een werkafspraak gemaakt: Zodra er noemenswaardige zaken zijn besproken met de andere 15 gemeenten zal de wethouder ons op de hoogte brengen via een raadsinformatiebulletin of via de griffier.

Na deze toezegging kon iedereen met het voorstel instemmen. 

Voorstel college betreffende ondersteuning Energiecoöperatie Geuldal.

Voorzitter, aanwezigen en kijkers thuis, 

De PGP is voorstander van het ondersteunen van de Energiecoöperatie Geuldal. Het doel en de werkwijze spreken ons aan zijnde duurzame energieopwekking met oog voor de inwoners die het niet zo breed hebben. Tijdens de commissievergadering hebben we het uitvoerig over dit voorstel gehad. Met name over de financiering. We hebben geprobeerd een compromis te vinden tussen het raadsvoorstel om de gevraagde 10.000 euro per jaar, voor 4 jaar lang, als subsidie te geven of het in de commissie gedeelde voorstel om het als lening af te geven.

We hebben daarbij de volgende vragen aan de wethouder gesteld:  
1. Kunnen we voorwaarden stellen aan het afgeven van een subsidie, zodat we duidelijk kunnen aangeven dat wij het belangrijk vinden dat de eerste 40.000 euro winst geïnvesteerd moeten worden in de regio en met name voor de mensen met een kleine beurs?   

En
2. Zou het budget gezien het sociale component in de uitvoering van de energiecoöperatie wellicht uit de gelden van het Noodfonds, die als doel het bestrijden van energiearmoede heeft, geput kunnen worden?  

De wethouder lichtte toe dat een lening niet kan vanwege de Wet financiering decentrale overheden. Dus het voorstel dat tijdens de commissie gedaan was, is niet mogelijk. Op onze vraag over of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de subsidie kregen wij een bevestigend antwoord. Daarnaast zullen we 1x per jaar bijgepraat worden door de coöperatie.

Op onze vraag of het gevraagde bedrag uit het potje van het Noodfonds kon, gaf de wethouder ondanks het veelvuldig doorvragen van Pat-Jos geen antwoord. Hij bleef vasthouden aan het gegeven dat er meer dan voldoende budget in de reserve duurzaamheid zit. Of dat iets is om trots op te zijn betwijfelen we; als raad geef je een budget af om zaken voor elkaar te krijgen, niet om het potje gevuld te houden. We zullen bij de begrotingsbehandeling terugkomen op de reserve duurzaamheid en het noodfonds.  

Alle fracties stemden voor het voorstel en we wensen de Energiecoöperatie Geuldal veel succes toe! 

Voorstel college betreffende advies aanwijzing lokale publieke media-instelling.

“We zijn blij dat er een oplossing is. Het is duidelijk hoe het de komende jaren gaat verlopen. Er is ons verzekerd dat we de Valkenburgse smoel behouden.

We maakten ons zorgen over de vrijwilligers maar zoals in de Limburger te lezen was, worden zij ook meegenomen in het samenwerkingsverband” aldus Corry Fulmer die kort het PGP standpunt toelichtte. 

Alle fracties stemden voor het voorstel voor de aanwijzing van de lokale publieke media-instelling. 

Motie vreemd aan de orde van de dag raadsbreed inzake toewijzing woningen aan eigen inwoners.

Als sluitstuk van de avond werd er raadsbreed een motie ingediend. Insteek is om vooruitlopend op een eventuele huisvestingsverordening samen met de woningcorporaties in Valkenburg aan de Geul om de tafel te gaan. Met als doel om bij het opstellen van de prestatieafspraken 2024 (en de jaren erna), ervoor te zorgen dat het merendeel van de nieuw te bouwen woningen toegewezen wordt aan eigen inwoners. Deze prestatieafspraken worden vervolgens onderdeel van een (eventuele) nieuwe huisvestingsverordening.

Om 21.08 werd de vergadering gesloten. 

Meer nieuws