Sociaal Domein trapt commissiecyclus af

door | sep 19, 2023 | Nieuws

Een saaie vergadering was het zeker niet, deze eerste commissie Sociaal Domein na de zomervakantie. Namens de PGP raadslid Hilde en burgerleden Janneke en Harm. 

Spreekrecht en bespreekpunt Sport
Bij spreekrecht burgers sprak Henri Spronck, de voorzitter van TP Geuldal in Houthem. Zij willen een nieuw clubgebouw, maar alle overleg daarover ligt stil omdat er een handhavingsverzoek ligt van een omwonende. Wethouder Niels Dauven kon daarom weinig over de situatie zeggen, eerst moet dat opgelost zijn, stelde hij. De PGP vroeg of de wethouder aan kon geven hoe lang dat ongeveer zou duren. De wethouder moest het antwoord schuldig blijven en verwees naar de commissie AZM van volgende maandag, daar zou de burgemeester als portefeuillehouder handhaving antwoord kunnen geven. Daarop stelde PGP dat het wel vervelend is dat we deze discussie niet kunnen afmaken. Nog geen 10 minuten later stapte de burgemeester de vergadering binnen. Uit zijn beantwoording bleek dat het eerste resultaat van het onafhankelijke onderzoek naar de overlast binnen is en dat er nu een verdiepend onderzoek uitgevoerd wordt. Daarna zal er meer bekend worden. Fijn dat de burgemeester alsnog zijn bijdrage in deze discussie heeft kunnen doen.  

Ook werd er nog kort gesproken over SV Geuldal. Met hen wordt op 16 oktober gesproken over de situatie met de twee locaties. 

Vervolgens wordt er over drie voorstellen gesproken: 

Beleidsnota Burgerkracht 2023-2028.

Fijn dat er een duidelijk stuk geschreven is, wel hadden wij enkele vragen. Het stuk is vervolgens als hamerstuk doorgegaan naar het presidium. De belangrijkste antwoorden:

  • De reserve sociaal domein is ruim 6,5 miljoen euro en de reserve Burgerkracht is ruim 600.000 euro. Dat is voldoende om mee aan de slag te gaan.
  • Mocht het jaarlijkse budget te weinig zijn en mocht er steeds uit de reserve geput moeten worden, dan komt de wethouder terug bij de raad.
  • In het beleid staat dat de wethouder het aanspreekpunt is voor alle inwoners. De wethouder is echter politiek aanspreekpunt, de opbouwwerkers zijn aanspreekpunt voor de inwoners.
  • Slechts twee kernoverleggen (Berg en Terblijt en Sibbe-IJzeren) hebben gereageerd met een zienswijze, van de andere is geen mening gehoord, wel is iedereen betrokken bij de opzet.
  • Het nieuwe overleg Emmaberg is niet meegenomen omdat het proces en de oprichting zich wellicht gekruist hebben. 

Voorstel college betreffende Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid 2024-2026.

“ Omdat kinderen ‘ongelijk’ de school binnenkomen, betekent gelijke kansen bieden dikwijls ongelijke behandeling.” Dat is eigenlijk de kern van het nieuwe beleidsplan. Dat klinkt oneerlijk, maar is het niet, fijn dat dit kwartje gevallen is. En wij hebben begrepen dat het stuk in nauwe samenwerking met het werkveld is gebeurd. Dat loopt niet in alle gemeentes zo, dus een compliment voor onze ambtenaren. Ook dit voorstel werd een hamerstuk. Onze twee vragen: 

1. Dit beleid is voor 3 jaar, met een genoemde verlenging van een jaar en zelfs een verlenging tot 2028 als er niets verandert landelijk. Daar hebben wij geen problemen mee. Echter, de bekostiging voor scholen moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Dat is voor duurzame inzet van middelen en mensen erg onhandig. Is de wethouder bereid om daar nog eens kritisch naar te kijken? 

Antwoord: Er wordt nu afgesproken dat scholen een vierjaarlijks plan kunnen maken. Ze moeten het wel nog elk jaar indienen, maar mocht het binnen de kaders en het budget blijven en de evaluaties zijn goed, dan kunnen ze rekenen op continuïteit. 

2. We hebben het hier over onderwijsachterstanden. Voor de zomer is er een online bijeenkomst geweest voor raadsleden en burgerleden over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Dat roept bij ons de vraag op, heeft de gemeente daar eigenlijk ook een visie of beleid op? 

Antwoord: Nee, dit is aan scholen zelf. De gemeente doet hier niets mee. 

Voorstel college betreffende herstelplan Xonar. 

Op verzoek van de wethouder hebben wij onze vragen schriftelijk ingediend. De antwoorden zijn mondeling voorgelezen en worden bij het verslag gevoegd. 

Even samengevat. Xonar voert voor de regio Maastricht Heuvelland complexe jeugdzorg uit. Organisatorisch hebben zij er een potje van gemaakt, waardoor ze financieel in zwaar weer zitten. De gemeentes in de regio Maastricht Heuvelland moeten nu geld bij elkaar leggen om Xonar weer gezond te krijgen. 

Voor de PGP staat de kwaliteit van zorg bovenaan. Als gemeenteraad hebben we geen keuze. Als wij nee zeggen tegen dit voorstel, dan komt de Zorgautoriteit en die dwingt het dan alsnog af. Wat we alleen kunnen doen is onze zorgen en onze twijfel uiten en proberen hier wat van te leren. Hoe zorgen we ervoor dat dit niet nog een keer gebeurt. 

Wethouder Kleijnen benoemde ook dat deze situatie alleen verliezers kent en dat we moeten leren van de situatie. Door middel van het plan en veel tussenevaluaties moet de vinger aan de pols worden gehouden. En ook de commissie zal hierover geïnformeerd worden zegde hij toe. 

Tot onze verbazing was er vrij weinig discussie. Dit was in andere gemeenten om ons heen wel anders. Voor ons was dit als enige geen hamerstuk. Niet dat wij tegen willen gaan stemmen, maar tussen neus en lippen door afhameren, willen we niet. 

Rondvragen

1. Actielijst SD6 Bibliotheek: Hoe staat het nu met de gezamenlijke keus over de toekomst van de bibliotheek? Dit zou vallen in 2023. Nu lezen wij het RIB over de zorgbibliotheek van de toekomst en het jaartal 2025, we begrepen dat de wethouder hiervoor ook een convenant heeft getekend afgelopen week. Kan de wethouder ons bijpraten over het traject dat nu komen gaat en wanneer en op welke manier de raad en de commissie hierbij betrokken gaan worden? In hoeverre worden de uitkomsten van Ongehinderd hierin meegenomen en gaat de bieb ook verplaatst worden? Antwoord: Het besluit wordt inderdaad uitgesteld. Dat komt door een nieuwe verplichting per 2025: Toegang tot volwaardige bibliotheek binnen 3,2 km. Onder begeleiding van een externe procesbegeleider starten de drie Heuvellandbibliotheken een traject hiervoor. Wat gaat goed, wat gaat niet goed genoeg en hoe bouwen we aan een solide organisatie met gedeelde ambities. Overigens heeft de gemeente de subsidie onlangs verhoogd. De bibliotheek wil graag blijven in hun huidige gebouw. Aanpassingen in het kader van Ongehinderd komen in de begroting terug. 

2. Actielijst SD9: Cultuur Natuur Milieu Educatie gelden: 
a. Wat is er uit dat gesprek gekomen met de schooldirecteuren over de CNME gelden? 
b. Wij horen ook bezorgde geluiden van organisaties die CNME activiteiten aanbieden zoals de IVN Kasteeltuin. Heeft de wethouder deze geluiden ook gehoord of wil hij eens zijn oor te luisteren leggen? 
c. Het lastige is dat dit soort gelden per jaar moeten worden aangevraagd. Als een school ze krijgt in 2020, maar niet in 2024, hoe kan een school dan verkopen dat de ene leerling in groep 5 wel een bepaald programma draait en de leerling die 4 jaar later in groep 5 zit niet. Zou de wethouder nog eens goed kunnen nadenken over dit soort eenjarige financiering en daar met het werkveld over praten? 

Antwoord: Dit is in het zogenaamde Diva overleg aan bod gekomen. Scholen wilden graag deze gelden, maar hadden geen specifieke voorbeelden voorhanden waaraan ze dat zouden gaan besteden. De wethouder vindt dit wel een belangrijk onderwerp en wil ermee aan de slag. Aan cultuur wordt al wel van alles gedaan, zoals Toon je talent. Met de Hafabra heeft de wethouder gesproken over een gezamenlijk muziekaanbod. Natuur en Milieu valt er dan buiten, maar ook daar zou met verenigingen gesproken kunnen worden over een gezamenlijk aanbod. En de gemeente zou dan kunnen kijken of ze dat kunnen ondersteunen middels een subsidie. 

Overigens werd wederom opgemerkt dat de raad de subsidie heeft weggestreept. PGP merkte daarbij op: Ja, maar met de toezegging dat dit geëvalueerd zou worden als de NPO gelden (Corona achterstandsgelden) zouden wegvallen en dat moment was afgelopen zomer. Vandaar onze vraag. 

3. Wachtlijsten consulenten WMO en jeugdhulp: Tijdens de presentatie op 26 juni 2023 is gezegd dat mensen met een hulpvraag binnen 8 weken geholpen worden en dat er geen tekort aan personeel is. Wij horen echter geluiden dat wachttijden oplopen tot 13 weken en dat vertrekkende werknemers niet vervangen worden. Kan de wethouder hier helderheid over verschaffen? 

Antwoord: Raar antwoord. Volgens de wethouder zou dat niet aan de orde zijn en halen we dingen door elkaar. De wachtlijsten zouden bij de zorgaanbieders zijn. Maar ons gaat het om gesprekken met consulenten. Hij moet dat gaan navragen. We wachten zijn antwoord af. 

4. Er komt een nieuwe verordening leerlingenvervoer in Q4: In het nieuws en via werknemers in het speciaal onderwijs horen wij zeer verontrustende berichten over dit leerlingenvervoer in meerdere regio’s. Kan de wethouder ons vertellen hoeveel leerlingen er in onze gemeente vervoerd worden en hoe het daarmee gaat. 

Antwoord: Er komt geen nieuwe verordening in Q4. Er wordt wel gekeken naar het nieuwe model van de VNG of er iets aangepast moet worden. Taxibedrijven geven aan problemen te hebben met voldoende chauffeurs te vinden. Nu gaat het nog goed, maar het kan elk moment mis gaan. De taxibedrijven kijken naar hoe dit op te lossen als het zover is. In Valkenburg aan de Geul worden 70 leerlingen vervoerd met taxivervoer. 

Meer nieuws