Commissie Fysiek Domein: Algemeen verslag

door | jun 3, 2022 | Nieuws, Raadswerk

De laatste dag van mei vond de commissie Fysiek Domein plaats. De nieuwe naam voor deze commissie, voormalig bekend als SOB ofwel Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Namens de PGP nemen raadsleden Pat-Jos Huisman en Corry Fulmer en burgerlid Marlieke Baggermans deel.

Corry Fulmer was speciaal aangeschoven om een primeur te presenteren. Het door ons geschreven en ingediende initiatief raadsvoorstel om tot passende woningen in Valkenburg voor Valkenburgers te komen werd behandeld. Het is voor het eerst dat een politieke partij uit Valkenburg aan de Geul zelf een raadsvoorstel schrijft. Wij vonden de tijd rijp om concrete stappen te zetten, omdat er al zo lang weinig veranderd in het dossier woonruimte. De behandeling van ons voorstel Wonen kunt u hier lezen. Dit artikel gaat over de rest van deze commissievergadering.

De bewoonster van het naastgelegen perceel Cauberg 22-24 maakte gebruik van het spreekrecht burgers. Zij vertelde waarom zij bezwaren hebben tegen de plannen hier. De inbreng was ook al schriftelijk verspreid, daardoor hebben wij deze mee kunnen nemen in onze vragen over het Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’. Hoe kan het dat via een verkeerde procedure toestemming reeds verleend is? Kan er bijvoorbeeld meer gebouwd worden als er door de raad verklaard is dat er geen bedenkingen waren? Waarom is er al een stevige fundering gestort als het een lichtgewicht tuinhuis zou worden? Is het al duidelijk hoe het tuinhuis ingericht en gebruikt gaat worden? Wethouder Weerts had niet veel concrete antwoorden dan dat de oorspronkelijke procedure inderdaad verkeerd was en het voorliggende voorstel alleen gaat over een afweging die de raad moet maken of deze ontwikkeling op de Cauberg gewenst is. Als de raad de verklaring van geen bedenkingen niet afgeeft gaan de bouwplannen niet door. Mocht (een meerderheid van) de raad deze verklaring wel afgeven kan daar bezwaar tegen aangetekend worden. Het voorstel is als bespreekpunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 20 juni.

Naar aanleiding van de actielijst stelden wij twee vragen: 

 1. Graag een stand van zaken mbt herstelwerkzaamheden aan de Pastoor Sartonstraat, van Tillstraat en de Doctor Hermanstraat. In de actielijst staat vermeld dat de werkzaamheden met prioriteit worden opgepakt na de vorstperiode. Het is nu toch al een hele tijd mooi weer. Maar de straten liggen er nog hetzelfde, schots en scheef, bij net als in november toen mevrouw Drissen haar schriftelijke inbreng deelde met deze commissie. Wanneer gaat er begonnen worden met de herstelwerkzaamheden? Wethouder Dauven antwoordde dat dit zo spoedig mogelijk opgepakt wordt.
 2. We missen een onderwerp op de totaal actielijst die vanaf nu gehanteerd wordt namelijk; De reconstructie voormalige rijksweg door Houthem en het ov-overstappunt.  Vandaar onze vragen. Zijn de aanbestedingen voor de reconstructie van de doorgaande weg Houthem en het ov-overstappunt inmiddels uitgezet? Is er zicht op het ontvangen van subsidie voor de reconstructie van de weg? Wanneer denkt men met de uitvoering van de reconstructie te kunnen starten? En kan dit onderwerp weer op de actielijst geplaatst worden? Wethouder Weerts antwoordde dat het raadsvoorstel voor het Overstappunt onderbouwd zal worden met een financieel paragraaf waar de raad een besluit over kan nemen. Voor de doorgaande weg geldt dat men nu klaar is om een bestek te maken, dat zal niet heel lang duren. Vervolgens kan het in een aanbesteding gegoten worden en uitgezet worden. Hopelijk is hier voor de zomer meer bekend over.

Bij de bespreekpunten pleitte Pat-Jos Huisman voor een beleid op laadpalen aan de hand van ingekomen post over Laadinfrastructuur en handvatten. 

Voorzitter, 

Tijdens de vorige commissievergadering deelde oud-wethouder Vankan dat Vattenfall in het kader van het mobiliteitsplan, laadpalen gaat plaatsen. De nieuwe palen worden naar verwachting eind 2022 begin 2023 geplaatst. In het vorige week gepubliceerde coalitieakkoord is te lezen dat op het vlak van duurzaamheid er gestreefd gaat worden naar ‘Meer mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen’. Ondanks dat de PGP enthousiast is dat er flinke stappen genomen gaan worden in het verduurzamen van de mobiliteit, maken we ons wel zorgen over praktische uitvoering van dit streven. Er is immers geen laadpalen beleid vastgesteld dus als gemeente hebben we geen mogelijkheden om te sturen op waar wel en geen laadpalen mogen komen. Nu denkt u misschien het nog geen gereden race is maar helaas zijn we al een plek tegen gekomen waar vanwege veiligheidsredenen geen laadpaal geplaatst had mogen worden. Namelijk in de Thibaltstraat (smalle straat, beide zijden smalle parkeervakken, eenrichtingsverkeer, aan de kant van de wethouder Paulssenlaan, laadpaal in de rand van parkeerplek, waardoor auto uitstak op de weg, vuilniswagen/brandweer. een jaar geleden procedure begonnen om paal te verplaatsen) .  

We willen graag deze brief onder de aandacht van de wethouder brengen en horen of er een laadpalen beleid gevormd gaat worden?”

Het antwoord van wethouder Dauven was uitermate teleurstellend. Die zag geen enkel verband tussen het coalitiedoel meer laadpalen plaatsen en het nut van een laadpalenbeleid. Hij vraagt liever elke keer een los verkeerskundig advies. Toen Pat-Jos Huisman kritisch doorvroeg over dat het toch verstandig is om vooraf na te denken over hoe we laadpalen zo goed mogelijk verspreid én veilig én goed toegankelijk voor inwoners over de gemeente kunnen plaatsen, pareerde de wethouder dit met een flauwe opmerking dat we toch ook geen social sofa plaatsen beleid gaan maken. Zo teleurstellend als er door het college zo met een constructief idee van de oppositie wordt omgegaan. De PGP hoopt dat dit geen voorbode is voor de komende vier jaar. We kunnen van mening verschillen, maar onderbouw dat met inhoudelijke argumenten.  

Over zienswijze begroting 2023 GR RUD ZL: De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg is een uitvoerende en adviserende organisatie die taken uitvoert op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies. Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat, dus de deelnemende gemeenten krijgen geld terug. Dit voorstel wordt als hamerstuk (alle politieke partijen konden zich erin vinden) doorgeleid naar de raadsvergadering.

Over zienswijze ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling afvalinzameling Geul en Maas werd kort gesproken. De PGP gaf aan dat een brief schrijven over de zorgen over toenemende kosten een goed begin is, maar deelde ook constructieve en concrete tips zoals: 

 • Laat wethouder Dauven net als dhr Meijers bevlogen zitting nemen in het bestuur van de GR. 
 • Laat gemeenten meer goede ervaringen over afvalvermindering en afvalscheiding delen met elkaar. 
 • Onderzoek de mogelijkheid voor ondergrondse afvalstations toegankelijk met pasjes voor bewoners zodat de vervuiler echt betaald.  
 • Geef inwoners met medisch afval zoals incontinentiemateriaal de mogelijkheid om het gratis in te leveren in de eigen omgeving. 

Wethouder gaf aan dat hij onze vragen mee zal nemen naar de eerstvolgende vergadering van de GR. Er is al de mogelijkheid voor extra bijstand als tegemoetkoming in kosten voor de inwoners met een laag inkomen.  

Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording op onze rondvragen van de vorige commissievergadering hebben wij nog een aantal verduidelijkende vragen. Daarnaast zijn een paar nieuwe onderwerpen waar we graag meer informatie willen:

 1. Niet al onze vragen over Croix de Bourgogne zijn beantwoord. Onze vraag ‘waarom het steeds uitgesteld wordt’ werd beantwoord met; ‘de toetsing loopt nog, afstemming met Waterschap en Brandweer kost meer tijd, niet alle stukken waren ook compleet om de toetsing af te kunnen ronden’. U begrijpt vast dat dit cryptisch antwoord nadere toelichting vereist. 
  • Heeft het steeds uitstellen van het besluit te maken heeft met het feit dat de initiatiefnemer niet kan voldoen aan de voorwaarde wat betreft de beoogde uitstraling en materiaalkeuze voor een hotel in het hogere segment?
   Antwoord: Volgens de wethouder is in de nieuwe vergunningaanvraag geen versobering te zien qua uitstraling en materiaalgebruik. De stadsbouwmeester gaat akkoord met de ingediende plannen.
  • Een vijfsterrenhotel was het uitgangspunt bij de goedkeuring voor dit plan. Gaat dit nog steeds gebeuren?
   Antwoord: Het was de wethouder niet duidelijk wat het verschil tussen een 4 en 5 sterrenhotel is. Dat dit niet enkel te maken heeft met het uiterlijk aanzicht, maar vooral met de invulling was hem niet bekend. Of er nog steeds sprake is van het realiseren van een hotel in het hogere segment zou hij navragen en ons hierover binnen 2 weken informeren.
  • Men heeft de raad (dus ook onze inwoners) beloofd dat de knoop in januari zou worden doorgehakt. Inmiddels is het bijna juni en nog steeds hebben we geen uitsluitsel. Vandaar de vraag wanneer wordt deze knoop nu eens eindelijk doorgehakt?
   Antwoord: Hierop kregen we geen duidelijk antwoord. Wethouder zal projectontwikkelaar uitnodigen voor een presentatie van de plannen. Op de door ons gestelde hamvraag of en welke voorwaarden verbonden zijn aan de oorspronkelijke vergunning, kregen we het antwoord dat ook dat opgezocht zal worden en dat we over de uitkomst binnen 2 weken worden geïnformeerd.
 2. Wandelpad Emmabergweg. Langs openbaar wandelpad Hellingbos/ Emmabergweg/ Hekerweg liggen (steeds meer) hopen gedumpt tuinafval. Openbaar wandelpad en de bron in het bos worden slecht onderhouden. Er zijn vragen over veiligheid van het bos daar enkele bomen op omkiepen staan. Wie controleert veiligheid, afvaldumping en doorgang van het betreffende Hellingbos? En is er verplichting m.b.t. jaarlijkse controle veiligheid bos?
  Antwoord: Het bos is geen eigendom van de gemeente. De eigenaar heeft zorg en onderhoudsplicht. Bij inspectie worden onjuistheden doorgegeven aan de eigenaar.
  Vervolgvraag: In hoeverre kunnen we als gemeente eigenaar verplichten op te ruimen?
  Antwoord: Dat kan dus niet. Gemeente kan alleen handhaven in openbare ruimte. 
 3. Verkeersmaatregelen Emmabergweg. In de Mobiliteitsnota (april 2022) wordt slechts voor een deel op deze weg een 30 km zone ingetekend. De Emmabergweg loopt tot Groeneweg/Bosweg.In de schriftelijke beantwoording van 25 april suggereert de wethouder dat het instellen van een 30km zone een wens van de inwoners zou zijn. De inwoners betwisten dat en zeggen dat er afspraken zijn gemaakt. 
  • Wil de wethouder zich verdiepen in de situatie en duidelijkheid verschaffen over de al dan niet gedane toezegging?
   Antwoord: De wethouder is nieuw op dit dossier. Hij heeft doorgekregen dat dit de uitkomst is van het overleg met inwoners. 
  • Waarom wordt het geen 30 km zone op de hele doorgaande Emmabergweg? In verband met veiligheid zou dit passend zijn; er zijn veel wandelaars en fietsers, geen stoep en het is een smalle weg.
   Antwoord: Er wordt alleen een 30 km zone binnen de bebouwde kom aangelegd en daar vallen een paar huizen buiten. Corry Fulmer drong erop aan dat die paar huizen ook meegenomen worden in de 30 km zone, dat is immers een wens van de omwonenden.  
  • Wanneer wordt de 30 km zone ingesteld? Wat wordt hierover naar bewoners gecommuniceerd en op welke termijn?     
   Antwoord: Binnen 2 maanden zou het gehele voortraject van verkeersbesluit vormen en ter inzage leggen afgerond moeten zijn. Daarna kan de 30 km zone ingesteld worden. 
 4. Ontmoetingsplek/voedselbank op locatie Dr. Arienstraat 27 a. In de besluitenlijst van de collegevergadering van 3 mei hebben we kunnen lezen dat het college besloten heeft geen principe medewerking te verlenen voor de informele aanvraag voor het exploiteren van een ontmoetingsplek/voedselbank op locatie Dr. Arienstraat 27 a. Wat is de reden dat het college geen principe medewerking heeft verleend aan deze informele aanvraag?
  Antwoord: Er wordt gewezen naar een nota, die pas na de vergadering doorgestuurd werd. Het lijkt erop dat het geweigerd is, omdat een bestemming gewijzigd moest worden en omdat er geen behoefte aan is. Wij zullen hier nog een keer op terugkomen. 
 5. Glasvezel. Gemeente geeft aan dat glasvezel voor iedere bewoner nu beschikbaar gaat worden. Hiermee wordt digitale communicatie- en informatie mogelijkheden met deze techniek op het hoogste niveau gebracht. Echter, bewoners van de buitengebieden dienen € 1000  voor aansluiting of oneindig vastrecht van € 8,16 per maand te betalen. Hoe komt het dat de gemeente niet alle inwoners op dezelfde manier faciliteert?
  Antwoord: In het buitengebied moeten kilometers aan kabels getrokken worden en die kosten worden doorberekend aan de huiseigenaar. Daar kunnen we als gemeente onze inwoners niet in steunen. 

Bekijk de stukken van de vergadering hier.

Bekijk de opname van de vergadering hier.

Meer nieuws