Zelfredzaamheid in Sociaal Domein

door | mrt 14, 2023 | Nieuws, PGP in de raad

Raadslid Hilde Baaij en burgerlid Janneke van der Linden bemensden samen de commissie Sociaal Domein namens de PGP. Op de agenda enkele voorstellen, bespreekpunten en rondvragen. Hieronder een korte weergave van wat besproken is en welke vragen we daarbij hebben. Om het enigszins leesbaar te maken zijn de onderwerpen vetgedrukt en de antwoorden van de desbtreffende wethouder in het blauw

Bij de medelingen vertelde wethouder Kleijnen over de eerste tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal team. Hieruit bleek dat er weinig inloop was, de samenhang tussen hulpvragen voor wmo en jeugd is er nauwelijks en niet alle betrokken partijen waren betrokken. Er is besloten om aanpassingen te maken. Jeugd en WMO gaan los van elkaar samenkomen. Jeugd eens in de maand, WMO eens in de twee weken in Cascade. Hilde Baaij vroeg of er alleen inwoners uit de kern komen waar de bijeenkomst is, Vilt is niet bepaald een centrale plek. De wethouder wist dit niet. Een antwoord komt via het verslag. 

Naar aanleiding van de actielijst twee mededelingen: 

1. Wethouder Dauven lichtte nog eens toe dat de bijdrageregeling voor buitensportverenigingen onder de subsidieverordening blijkt te vallen. Vanaf nu heet het dus subsidieregeling. Daarom valt het onder de verantwoordelijkheid van het college. Volgende week behandelen zij dit. Natuurlijk wordt de raad vervolgens wel ingelicht. 

2. Wethouder Kleijnen vertelde over de stand van zaken Noodfonds Energiearmoede. Wij hadden hier ook al een rondvraag over gesteld. De besluitvorming over de invulling komt dinsdag 14 maart in het college. Dit was vertraagd wegens ziekte. Daarna volgt de uitvoering en dus ook de brief aan inwoners. De PGP vindt het bizar dat een besluit uit begin november 2022 dat ging over een zeer actueel probleem nu in maart 2023 nog steeds niet in de uitvoerende fase is. Gelukkig worden schrijnende gevallen die zich melden wel al geholpen. Aan het presidium zal gevraagd worden of de besluiten van het college in de komende commissie AZM verteld mogen worden. Het presidium gaat namelijk over de agenda’s van de commissies en die zijn al vastgesteld. 

Over het voorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL waren geen vragen of opmerkingen. Wel werd er kort teruggeblikt naar het werkbezoek dat afgelopen week heeft plaatsgevonden op een beschutte werkplek. Hamerstuk voor de raadsvergadering. 

Over het voorstel Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2023-2026 voerde Janneke van der Linden in eerste termijn het woord: 

Laten we voorop stellen, de PGP heeft de oplossing ook niet. De vergrijzende samenleving kost veel geld. Eén van de bezuinigingsmaatregelen is het langer thuis laten wonen van ouderen. Alleen nog met zware of dubbele indicatie krijg je een plek  op de wachtlijst van een verpleeghuis of andere woonvoorziening. Sinds 2015 ligt de uitvoering bij de gemeente voor minder geld dan ervoor. 

Maar voor ons ligt een prachtig gelikt beleidsplan om bewoners zelfredzamer en veerkrachtiger te maken, het normaliseren van de hulpvraag en een sterke samenleving te stimuleren. Laten we eerlijk zijn. Dat is niet het doel van dit plan. Het doel is het terugdringen van de kosten en het middel is het mensen meer zelf laten oplossen. Wees daar gewoon eerlijk over! 

Wij zien dat de adviesraden advies hebben gegeven, we zien dat er zinnen zijn aangepast en toegevoegd, maar de boodschap is wat ons betreft hetzelfde gebleven. Denken vanuit de budgetvraag in plaats vanuit de hulpvraag. 

Onze vragen: 

1. Waarom wordt niet eerlijk gesproken over dat dit nieuwe beleid de kosten moet drukken? 
2. Wat betekent zelfredzaam als je daarvoor de halve buurt moet mobiliseren? 
3. Wat is het uitvoeringsprogramma dat onder dit beleid ligt? 
4. Er staan weinig cijfers in, hoeveel ‘leuners’ zijn er bijvoorbeeld in onze gemeente en hoeveel kosten zij?
5. En tot slot in de raadsnota zelf: wat is er duurzaam aan de volgende opmerking: ‘De gehele aanpak in het Sociaal Domein, waaronder de Wmo2015, is gericht op duurzaamheid en het realiseren van een sterke samenleving waarin inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en kunnen participeren’?

De antwoorden van wethouder Kleijnen hoeven we in dit verslag niet te herhalen. De bezuiniging werd ontkend, wij houden ons aan de wettelijke regels, er werden wat juridische zinnen voorgelezen en cijfers volgen via het verslag. Daarnaast hoorden we dat alle colleges van de zes deelnemende gemeenten hebben ingestemd, er is nog niet bekend hoe de zes raden gaan stemmen. Maar als iemand niet meedoet, gaat het toch gewoon door. Voor de uitvoering is er volgende week overleg met de Adviesraad Sociaal Domein.

Normaal gesproken vragen we dan net zo lang door tot er duidelijke antwoorden komen, maar we achten dit nu weinig zinvol. Voor deze nietszeggende antwoorden was al een lange schorsing van bijna 25 minuten nodig, dus wij hebben dit onderwerp voor nu maar gelaten voor wat het was. Bovendien meende de wethouder te moeten zeggen dat we het beter moesten lezen en dat het toch echt een heel goed plan was, want ook de VSP vond dat. Dat soort uitspraken kunnen we toch niet serieus nemen. Geen hamerstuk natuurlijk, dus we wachten schriftelijke antwoorden af en gaan er tijdens de raadsvergadering verder over praten.

Bespreekpunt 1: Stukken openbaar onderwijs
Onze opmerking: De stukken gaan over heel kom Leren en daarom is het moeilijk voor de commissie iets te zeggen over de twee scholen in Valkenburg aan de Geul.
Toezegging wethouder Rouwette: Naast de oplegnotitie zullen we kijken of er ook iets specifieks over OBS Berg en OBS Broekhem geschreven kan worden. 

Bespreekpunt 2: Versterkingplan
Het is geen geheim dat PGP nooit fan is geweest van dit Versterkingsplan. Ook dit is een bezuinigingsplan. Maar we hebben na aanpassingen en met toezeggingen toch ingestemd in november 2021. Onze vragen:

1. Twee bezuininingen op basisscholen ( gelden voor Sociale Veiligheid en Cultuur-, Natuur- en Milieueducatie) zouden met de scholen geëvalueerd worden. Op dat moment kregen scholen namelijk extra gelden om corona achterstanden aan te pakken. Deze gelden vallen deze zomer weg. Is er inmiddels gesproken met de scholen of wil de wethouder bij deze toezeggen dat te doen?

Antwoord wethouder Rouwette: Vanmorgen heeft wethouder gesproken met scholen en binnenkort komt er nog een gesprek. De uitkomst hiervan komt terug in de grote evaluatie die voor de zomer komt. De raad is dan aan zet. Fijne toezegging. 

2. Verder hadden wij moeite met het innovatiebudget voor jongeren. Juist voor jongeren zou er zoveel meer moeten gebeuren dan nu gebeurt. Er toen gezegd dat extra budget gevraagd zou worden als dat nodig was. Kan de wethouder vertellen hoe het daar nu mee gaat?

Antwoord wethouder Kleijnen: In 2022 zijn we binnen de begroting gebleven. Er is geld uitgegeven aan lokaal sociaal team en aan communicatie over scheiding. Over 2023 wordt hetzelfde verwacht.

3. Valkenburg Beweegt: Hoe zit het met de verder uitvoering?

Antwoord wethouder Dauven: De gemeente is nu vooral druk geweest met de subsidieregeling buitensportverenigingen. In het noodfonds worden ook verenigingen besproken. En ook Burgerkracht doet daar iets mee. Als dit allemaal afgerond is, komt er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zoals MTB routes, beweegcontainers en tennissen voor gehandicapten. 

4. Hoeveel mensen heeft de beweegmakelaar geholpen?

Antwoord wethouder Dauven: 120 mensen sinds de start, waarbij er een half jaar onderbreking is geweest. 

Het CDA vroeg nog door over de financiële consequenties van het versterkingsplan. Hierover werd kort doorgesproken. Tegen de zomer horen we hier meer over als de grote evaluatie plaatsgevonden heeft en besproken wordt. 

Bespreekpunt 3: Omnibuzz
In de prognose voor 2023 is een grote stijging vanwege de gestegen brandstofprijzen. Krijgen wij dat ook gecompenseerd door hogere bijdrage van het rijk of moeten we dat als gemeente zelf ophoesten?

Antwoord wethouder Kleijnen: Er is nu nog veel onduidelijk. Op 5 april komen meer stukken. Op 19 april is er een online raadsinformatiebijeenkomst. Vervolgens komt het op 1 mei in de commissie sociaal domein. 

Rondvraag 1 Energiecoaches
Kan de wethouder een update geven hoe dat nu gaat?

Antwoord wethouder Dauven: Er zijn 250 huisbezoeken afgelegd, in 150 gevallen is er witgoed vervangen voor energiezuiniger apparaten. Er komen nog meer bezoeken. Bovendien worden coaches verder opgeleid om nog breder te gaan adviseren over langdurige oplossingen zoals isolatie en warmtepompen. worden en breder worden ingezet.

De PGP is heel blij dat er onderdelen uit onze niet aangenomen armoede motie uit oktober 2022 toch uitgevoerd worden door de wethouder.

Rondvraag 2: Nav actielijst nummer 7 Gratis abonnement bieb
Er staat daar nu dat ze er niets mee doen omdat het verder onderzocht moet worden en de noodzaak niet duidelijk is, kan dat worden toegelicht?

Antwoord wethouder Kleijnen: Hij heeft geen antwoord, komt via het verslag.

Rondvraag 3: Nav actielijst nummer 13 Schoolontbijt:
a. Er staat dat het college niet blij is met het standpunt van de scholen. Deze opmerking kunnen wij niet plaatsen. Het is immers niet aan het college hier dan maar een eigen standpunt over in te nemen.
b. Wij hoorden in de vorige commissie dat de wethouder allerlei zaken door elkaar haalde en er een motie bij haalde, terwijl het naar onze informatie totaal niet klopte. Heeft de wethouder nav onze opmerkingen een en ander gecheckt?
c. Is het college bereid het onderbouwde standpunt van de scholen ter harte te nemen? 

Antwoord wethouder Kleijnen: Dit standpunt innemen is inderdaad niet aan het college, en de wethouder wil ook luisteren naar de scholen. Wethouder zorgt ervoor dat de opmerkingen geschrapt gaan worden.  

Meer nieuws