Volle tribune bij commissie Sociaal Domein

door | nov 20, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op 20 november 2023 vond de vergadering commissie Sociaal Domein plaats. Namens de PGP waren aanwezig: Corry, Harm en Janneke.

Het was een rustige vergadering met bij de start van de bijeenkomst een volle tribune met leden/vrijwilligers van de Padelclub te Houthem. Er stonden twee voorstellen op de agenda en 3 bespreekpunten. Om 20.15 sloot de voorzitter de vergadering.

De vergadering begon met het spreekrecht waar dhr. Sleijpen, bestuurder van de Padelclub, een emotioneel betoog hield. Hij sprak over de teleurstelling over de gang van zaken, een veelheid aan regels, twee keer per dag bezoeken van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), die overigens volgens dhr. Sleijpen niet wist waarop te handhaven, de al vier jaar durende wachttijd op een vergunning en de verordening van de burgemeester om geen gesprek meer te voeren met elkaar alvorens de rapporten m.b.t. geluidsoverlast gereed waren, waren onderdelen van zijn betoog. Hierna klonk een luid applaus vanuit de tribune. 

Wethouder Dauven reageerde op de inspreker en legde uit dat als de tennis- en padelvereniging Houthem een nieuw clubgebouw wilt daar een vergunningaanvraag voor ingediend kan worden.  Sinds 2021 kijkt het waterschap strenger mee, dus dat maakt een en ander lastiger. Qua financiering kan geen gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke bijdrageregeling omdat het hier over een nieuw clubgebouw gaat en de raad heeft aangegeven alleen nog te willen investeren in bestaande opstal. 

De padelvereniging huurt nu de kantine van de naastgelegen voetbalvereniging Iason. De wethouder vertelde dat er met Iason reeds diverse gesprekken hebben plaatsgevonden. De voetbalvereniging heeft namelijk niet meer veel leden en er wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van deze vereniging. Daar ligt waarschijnlijk ook een deel van de oplossing voor de tennisvereniging. 

Wethouder Dauven: 

Er zijn nog 2 dingen die ik wil aanstippen omdat ik hecht aan de juiste informatie.

Enerzijds geeft dhr. Slijpen aan dat er nooit een overtreding is geconstateerd. Ik heb zelf ook bouwtoezicht in de portefeuille en ik heb geconstateerd dat er in elk geval een overkapping is gebouwd bij de tennisvereniging waar geen vergunning of melding voor is gedaan. Dat hebben we nu ook in onderzoek maar daar zal de burgemeester op terugkomen.

Het laatste waar ik op in wil gaan voorzitter is dat dhr. Slijpen schetst dat de gemeente niet is ingegaan op een verzoek om te spreken over het tenniscomplex in Berg en Terblijt, maar ik heb van mijn voorganger heel nadrukkelijk ook nog tijdens de begrotingsbehandeling vernomen dat gesprekken wel degelijk hebben plaatsgevonden. Dat gezegd hebbende voorzitter denk ik dat ik de situatie van mijn kant goed heb weten te schetsen. En ik wil nogmaals dhr. Slijpen en andere aanwezige leden van de vereniging bedanken voor hun inzet. En ik hoop dat we naar de toekomst toe hier samen uit gaan komen. 

Na een korte schorsing waarin de leden van de Tennis en Padel vereniging de zaal verlieten, hervatte de voorzitter de vergadering.

Voorstellen

Met betrekking tot punt 6: voorstel gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg plaatste de PGP de navolgende opmerking. We verzochten de wethouder een vinger aan de pols te houden. Immers het feit dat we deels bij de WOZL en deels bij MTB van Maastricht Heuvelland zijn aangesloten, kon in onze ogen “good governance” in de weg (gaan) staan. De wethouder gaf aan dat dit punt van aandacht is. Na de toezegging konden wij instemmen met het voorstel. -> Hamerstuk.

Punt 7: Verordening re-integratie Participatiewet M-H 2023 riep bij een aantal fracties vragen op over de late behandeling daar de ingangsdatum juli 2023 was. De wethouder gaf aan dat een eerdere behandelingsdatum niet mogelijk was omdat er te weinig personeel in Maastricht was om de nota eerder aan te reiken. De latere behandeling in de commissies in Maastricht-Heuvelland heeft geen gevolgen voor de gebruikers. PGP vroeg waarop de verwachting is gebaseerd dat financiële gevolgen beperkt zullen blijven. Er is immers geen rekenmodel beschikbaar en het is onduidelijk of er vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Volgens de ambtenaren gaat het meer geld kosten, maar ook meer geld opleveren daar aangenomen wordt dat er minder mensen gebruik gaan maken van uitkeringen. -> Hamerstuk

Bespreekpunten 

Punt 8a: rapport ombudsman “De crisis voorbij” over crisisnoodopvang asielzoekers. De vragen van PGP mbt aanbevelingen uit dit rapport spelen in Valkenburg aan de Geul  tot nu toe geen rol daar er geen crisisopvang is.

Punt 8b: jaarverslag ASD. Positief jaarverslag ondanks de kritische noten, die uitgesproken zijn door ASD in het recente verleden. Inmiddels is de ASD aangevuld met twee aspirant-leden.

Punt 8c: onderzoek Diversion (onafhankelijk onderzoeksbureau, ingeschakeld in opdracht van Ministerie Financiën). PGP stelde de navolgende vragen: 

Over hoeveel kinderen van gedupeerde ouders toeslagen affaire gaat dit in gemeente Valkenburg? Hoe worden zij ondersteund en is hulpverlening voor hen vindbaar? De wethouder geeft aan dat  dit 22 ouders betreft (in Maastricht/Heuvelland in totaal 192 ouders). Hulpverlening loopt via Maastricht. PGP gaf aan dat hiervan op site gemeente Valkenburg niets is te vinden en deed aanbeveling om dit op de site op te nemen. De wethouder gaf aan dit voor te leggen aan de afdeling communicatie.

Rondvraag : fractie VVD vroeg of wethouder op hoogte is van aanbod hulpverlening Stichting Villa Pinedo voor kinderen van gescheiden ouders. Aanbod is vindbaar op site CJG043. In de loop van volgend jaar komt er nieuw aanbod m.b.t. hulpverlening echtscheiding.

Meer nieuws