Volle agenda bij commissie Fysiek Domein

door | nov 21, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op dinsdag 21 november 2023 had de commissie Fysiek Domein een volle agenda met veel uiteenlopende onderwerpen van water, parkeren tot erfgoed.

De agenda was zo vol dat de voorzitter na het behandelen van het spreekrecht en de voorstellen voorstelde om de bespreekpunten en rondvragen schriftelijk te doen of door te schuiven naar een andere commissie. Dit verslag behelst dan ook alleen hetgeen dat besproken is tijdens de vergadering. Op de andere punten komen we een andere keer terug. Om 22.38 sloot de voorzitter de vergadering. Namens de PGP waren Corry en Pat-Jos aanwezig.

Spreekrecht 

De heren Smeets en Paulssen namens Stichting Samen Tegen Wateroverlast inzake wateroverlast.
Stichting Samen Tegen Wateroverlast vertegenwoordigt 120 huishoudens in Schin op Geul en Valkenburg. Er werd aangehaald dat wateroverlast een structureel probleem is dat een structurele aanpak nodig heeft. De stichting ziet zelf heil in het maken van dammen in de Geul en vindt dat we in Valkenburg een hogere veiligheidsnorm moeten nastreven dan nu het geval is. Ze riepen de raad op om Provincie, WRL en het Waterschap hier op aan te spreken. Ze misten de raad in dit alles en hebben het gevoel dat wij geen oog hebben voor hun. Wij vinden het erg spijtig dat zij dit zo ervaren want we hebben het vaak over de stichting in de commissie en raad. We hebben zelfs afgesproken dat ze nadrukkelijk betrokken worden bij het opstellen van de gemeentelijke klimaatadaptatiestrategie. Maar na vragen van Pat-Jos werd duidelijk dat briefschrijvers niet op de hoogte worden gebracht van agendering van hun brieven. Dat leidt ertoe dat mensen denken dat ze niet gehoord worden. Om dit te voorkomen zullen we met de griffie hierover werkafspraken maken en zelf in de gaten houden dat briefschrijvers op de hoogte worden gebracht. 

De heer Slegers inzake leefbaarheid en veiligheid van locaties binnen de gemeente.
Het betoog van de heer Slegers draaide om beeldvorming. Een beeld voor de een kan een hele andere betekenis hebben voor een ander. Hij riep de commissie en raad op om eens goed te kijken naar het beeld bij Adelante in Houthem, het beeld van het jongetje bij de speeltuin in Vilt en de regenboogvlaggen die in de gemeente op verschillende plekken hangen. Hij deelde zijn interpretatie hierover. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Over de aangehaalde voorbeelden, en met name de regenboogvlaggen die op ons initiatief en dat van de VSP opgehangen zijn, verschillen wij van mening.       

Presentatie stand van zaken concept Woonzorgvisie door de beleidsmedewerker Wonen en Bijzondere Doelgroepen. 

We zijn blij dat het uitwerken van de woonzorgvisie, na vertraging, verder opgepakt is. De presentatie was helder waarbij de aandacht vooral gericht is op de noodzaak de benodigde huisvesting voor diverse doelgroepen op termijn gerealiseerd te krijgen. Het is een concept visie die aan de hand van nieuwe ontwikkelingen altijd geactualiseerd kan worden. Met name de insteek op geclusterde woonvormen waar jongeren en ouderen in woonhofjes samen betaalbaar kunnen wonen spreekt ons erg aan. We zullen de ontwikkelingen op deze belangrijke visie dan ook nauwlettend blijven volgen.

Voorstellen

Voorstel college inzake Parkeerbeleidsplan Valkenburg aan de Geul 2024-2028, inclusief toelichting

Het voorliggende parkeerbeleidsplan is een conceptbeleidsplan en de insteek is niet verkeerd. Er wordt gedacht aan fietsers, hoe het parkeren van auto’s aan de rand van Valkenburg te stimuleren, het centrum blijft autoluw en er is oog voor de behoefte aan parkeerplekken voor mindervaliden. 

Wij hebben de volgende vragen gesteld.

– Het kenteken parkeren. Hierdoor wordt parkeren het eerste uur gratis. Het doel hiervan is het stimuleren van bezoek aan de ondernemers in het centrum. Nu is tot 11 uur ‘s ochtends sowieso gratis parkeren. Hoe gaat er gemeten worden of het eerste uur gratis parkeren het doel bereikt?
De wethouder begreep de vraag niet helemaal maar raadslid Jamin (VSP) kwam met een goede tip: gebruik de mobiele data die ook gebruikt wordt voor de visie VTE om te kijken hoeveel bewegingen er plaatsvinden in het centrum en praat met de ondernemers.

– Het invoeren van vergunningparkeren in Broekhem Noord. In het verleden is de animo hiervoor in de wijk gepeild. Dit bleek onvoldoende. In het stuk kunnen we lezen  “We evalueren het bestaande proces en dienstverlening rondom bestaande vergunningverlening en parkeerproducten en gebruiken dit als input voor de nieuwe service.” Is er al een plan van aanpak hoe de evaluatie onder de bewoners van Broekhem Noord uitgevoerd gaat worden? Wat als blijkt dat er nog steeds geen animo voor is?

Een ander aandachtspunt in Broekhem Noord is het parkeren bij OBS Broekhem. Dat is nu al een probleem. Deze basisschool vervult namelijk een regiofunctie. Daardoor is er veel breng en haal verkeer. Hoe gaat dat opgepakt worden in het parkeerbeleidsplan en hoe staat dat in verhouding tot het voornemen om vergunning parkeren in te voeren in Broekhem Noord?
Reactie wethouder: In een paar straten in Broekhem Noord is veel overlast. Die mensen willen graag over op vergunningen. Als we alleen die straten voor vergunninghouders zouden maken verplaatst het probleem zich. Verschil met de vorige keer is dat de  eerste vergunning nu gratis is. Destijds kostte dat 25 euro. De wethouder is overtuigd dat als er goed uitgelegd wordt waarom het nodig is hij Broekhem Noord kan overtuigen van het nut.

Wat OBS Broekhem betreft: er heeft een traject plaatsgevonden met de school met een Kiss en Ride strook. Dat zal geëvalueerd worden en van daaruit zal verder gewerkt worden aan de bereikbaarheid van de school.

– Fietsparkeren. Het doet ons goed om te lezen dat dit een belangrijk thema is binnen het parkeerbeleid. Wij zijn het daar helemaal mee eens. Om te komen tot goede en veilige fietsenstallingen willen wij de wethouder vragen de Fietsersbond hierbij te betrekken. Graag een toezegging van de wethouder hierop.
Reactie wethouder: Dat zijn we bereid om te doen.

– Autoluw centrum. Het centrum blijft autoluw daar hebben wij de volgende vraag over; blijft het systeem leges ontheffingen gehandhaafd of wordt er overgegaan op een eerlijk systeem waar ook inwoners die geen parkeerplek op eigen terrein hebben geen leges hoeven te betalen voor de ontheffing? Dit oneerlijke systeem kaarten we al jaren aan en de wethouder was het vorig jaar tijdens de behandeling van de legesverordening met ons eens.
Reactie ambtenaar: Ontheffingenbeleid maakt geen onderdeel van het parkeerbeleid, dat is onderdeel van het  mobiliteitsplan. Als we de enquête uitvoeren kunnen we ook ophalen wat de inwoners vinden over de toepassing van de leges in het autoluwe centrum en van daaruit verder stappen ondernemen.

Tot slot willen wij de wethouder nog één ding meegeven dat, wat ons betreft, nu al opgepakt moet worden, namelijk de parkeerproblematiek rondom Hotel Kint. Hotelgasten van Kint parkeren,tegen de afspraak in, in de Steenstraat en op het pleintje achterin de straat. En dus niet in parkeergarage Aan de Kei. Omwonenden hebben geklaagd bij de gemeente maar die wijst naar het hotel en het hotel wijst naar de gasten. Niemand doet er iets aan. Vraag aan de wethouder: kan hier (om maar eens in de stijl van de wethouder te spreken) handhavend worden opgetreden tegen deze parkeerhufters? Alleen vergunninghouders mogen hier parkeren. Deze gang van zaken ligt niet in lijn met de toezegging dat de komst van Hotel Kint voor de Steenstraat weinig of geen directe gevolgen zou hebben.
Reactie wethouder: Kint heeft abonnementen voor parkeergarage ‘Aan de Kei’ en parkeermogelijkheid op eigen terrein. De wethouder heeft toegezegd de situatie in de gaten te houden en zal het doorgeven aan de handhaving. Bij de aanstaande update van de uitgifte van parkeervergunning zal bij de Steenstraat en de Beekstraat het parkeren voor vergunninghouders van 10 tot 19 uur opgerekt worden tot 24 uur vergunningsplichtig.

N.B. Belangrijk om te weten is dat het invoeren van nieuw beleid in 2025 zal gebeuren. In 2024 wordt alles voorbereid en zal het betrekken en raadplegen van inwoners en de communicatie over de veranderingen plaatsvinden.

Hamerstuk.  

Voorstel college betreffende Verordening afvoer hemel- en grondwater, Verordening eenmalige aansluitrecht en Verordening rioolaansluiting.

Dit voorstel is niet gericht op afvoer van hemel- en grondwater bij bestaande bebouwing en dat is nu nét de plek waar het het hardst nodig is. Daarom stelden wij de vraag welke mogelijkheden de wethouder ziet om de infiltratie van regenwater bij bestaande bebouwing te stimuleren. Zoals subsidie voor groene daken, meedoen aan het NK tegel wippen en het stimuleren van geveltuintjes. 
Reactie wethouder: dit nemen we mee in de klimaatadaptatiestrategie en daar komen we nog uitgebreid op terug.

Hamerstuk. 

Voorstel college betreffende Erfgoedverordening & kaders subsidie erfgoed.

De PGP kan zich vinden in het voorliggende Erfgoedverordening met een bijbehorende subsidieregeling. Zeker ook omdat de mogelijkheid opgenomen is om een subsidiebijdrage te kunnen verstrekken aan klein erfgoed en niet rendabele rijksmonumenten. 

Enige vraag die wij hadden is of dit ook opgaat voor de beeldbepalende mergel muurtjes in Sibbe?
Reactie wethouder: de mergelmuurtjes worden opgenomen in de lijst met beeldbepalende objecten. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de muurtjes in de  Lookerstraat. De kosten daarvoor komen niet ten laste van de subsidieverordening,  aangezien deze erg hoog zullen zijn, maar in een apart voorstel naar de raad.

Geen hamerstuk. 

Voorstel college betreffende ontwerp verklaring van geen bedenkingen locatie Villa Via Nova ‘woningbouw Henry Morganstraat Valkenburg’.

Het nieuwe plan gaat uit van 8 grondgebonden gezinswoningen (richtprijs ca. € 699.000,- v.o.n.) en 6 levensloopbestendige (patio)woningen (richtprijs ca. € 499.000,- v.o.n.)

We vragen ons, zeker gezien de presentatie die eerder gegeven is over de woonzorgvisie, hardop af of deze woningen niet nog steeds te duur zijn. Hoe rijmt deze behoefte zich met de zojuist gepresenteerde woonzorgvisie waarbij de nadruk op betaalbare nultreden en levensloopbestendige woningen ligt?
Wethouder Weerts lichtte toe dat dit plan een verbetering is op het vorige. Qua koopprijs maar ook om het nu gaat over projectmatige bouw. Zodra men start wordt het in één keer afgebouwd. Wanneer de start is, is nog onduidelijk maar er zal niet gewacht worden tot 70% verkocht is (wat gangbaar is bij dit soort projecten), er zal eerder gestart worden. Wat de woonbehoefte betreft: er is marktonderzoek gedaan door de ontwikkelaar en daar is uitgekomen dat er behoefte en vraag is naar dergelijke woningen. Hier lag al een vergund plan dus de iets lagere prijsklasse is winst.

Verder viel ons op dat er 34 parkeerplaatsen worden aangelegd, terwijl er maar 22 nodig zijn volgens de parkeernorm. Op onze vraag wat de reden hiervoor is, gaf de wethouder aan dat het een bewuste keus was om een ruim plan met ruime parkeerplaatsen op te zetten. Ook vanwege de zorgfunctie. 

Als gemeente proberen we op elke mogelijke manier water op te vangen, vast te houden, te laten infiltreren, en de openbare ruimte te ontstenen en te vergroenen. Onze suggestie om van deze parkeerplaatsen, groene parkeerplaatsen te maken zal de wethouder meegeven aan de projectontwikkelaar.

Hamerstuk. 

Voorstel college betreffende vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34’.

Het gaat hier om een administratieve knip in de  bestemming tussen een bedrijfswoning en de bijbehorende bedrijfsgronden. Met als doel dat bewoners van de woning de gronden en het bedrijf kunnen verkopen en toch kunnen blijven wonen in hun huis. De buren maken van de gelegenheid gebruik om hun gronden met bestemming agrarisch met waarden om te zetten naar bestemming tuin. Een flora en fauna-scan heeft uitgewezen dat er geen agrarische waarde aanwezig is, dus het is gerechtvaardigd om dit om te zetten. 

Hamerstuk.  

Voorstel college betreffende herstelbesluit ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’.

Er is fout in het omgevingsplan geslopen en inwoners hebben kritisch meegelezen. Er wordt nu voorgesteld om de fout te herstellen. Dat vinden wij een goed idee. Dank aan de inwoners die kritisch meekijken.
De VVD twijfelt of een aanpassing mogelijk is aangezien het voor de rechter ligt. Hierdoor is het (nog) geen hamerstuk. 

Meer nieuws