Goede hoop op behoud Yuverta voor Valkenburg

door | mrt 22, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Raadslid Corry en burgerlid Brigitte zaten woensdagavond vol goede moed en met een flinke rondvragenlijst klaar voor de commissievergadering Economisch Domein (Cie ED). Met weliswaar wederom geen voorstellen op de agenda, maar wel enkele presentaties en bespreekpunten.  

Presentatie Hoes veur ‘t Limburgs door Rob Benders
Dhr. Benders van het Hoes veur ’t Limburgs trapte de vergadering af met een enthousiast verhaal over het belang van het behoud van de Limburgse taal. Ondanks dat iedereen dit belang erkende, kwamen er vanuit de commissie en van onze Corry zelf toch behoorlijk wat kritische opmerkingen. Onze commissie-collega’s van de VVD benadrukten dat ‘Het’ Limburgs niet bestaat. Dat onderschreef Corry en ook werd de vraag gesteld of het behoud van het Limburgs wel een taak is die bij scholen moet worden neergelegd. Vanuit AB kwam de vraag of de presentatie niet in het Limburgs verzorgd had kunnen worden. Dat had meneer Benders van tevoren keurig overlegd en hem was geadviseerd om het in het Nederlands te doen. 

Presentatie stand van zaken pilot biodiversiteit en duurzame samenleving door Simone Sauren (programmamanager Yuverta)
De presentatie over ’t Hoes nam een behoorlijke hap uit de vergadertijd. De aanwezige PGP’ers zagen de bui al een beetje hangen. Is er nog wel voldoende tijd om in te gaan op de actuele dossiers? Want er speelt genoeg in het Economisch Domein wat onze aandacht vraagt. Bijvoorbeeld de huisvesting van Yuverta, een onderwijsinstelling die inmiddels twee mbo opleidingen aanbiedt in Valkenburg. De opleiding Adviseur duurzame leefomgeving is het tweede leerjaar ingegaan. Dit jaar wordt er gestart met de opleiding Toegepaste biologie. Hun huisvesting is echter onzeker omdat zij gevestigd zijn in de Polfermolen. Het deel waar zij gebruik van maken, staat op de planning om in augustus gesloopt te worden.
Recentelijk hebben de PGP en het CDA hierover een artikel 32 brief gestuurd aan het College. De beantwoording was summier en ook al kwam mevrouw Sauren vandaag een inhoudelijke presentatie geven, de vraag die ons vooral bezighield was of Yuverta behouden kan worden voor Valkenburg.
Maar voordat we ons in die politieke kwestie verdiepen, eerst naar de inhoud. Want wat is deze onderwijsinstelling een aanwinst voor Valkenburg. Als PGP’er kun je natuurlijk niet anders dan heel blij worden van een opleiding waarin thema’s als circulaire economie, water, klimaatadaptatie, biodiversiteit en groene gezondheid enkele hoofdthema’s zijn. Zeker als de onderzoeken die de studenten uitvoeren ook nog eens plaatsvinden in je eigen achtertuin. De toepasbaarheid en relevantie is enorm. Vanuit Economisch Domein is ook de onderzoeksvraag die mevrouw Sauren benoemde, hoe natuur en recreatie samengaan, een hele interessante. Maar willen wij optimaal kunnen profiteren en samenwerken dan is het belangrijk dat Yuverta in de gemeente gehuisvest kan blijven. In 2023 zijn er hierover verschillende gesprekken geweest tussen Yuverta en de gemeente. Verscheidene alternatieven zijn onderzocht, maar ofwel de locatie was niet geschikt of de huurprijs te hoog. Yuverta zelf heeft een duidelijke voorkeur geuit om in de Polfermolen gehuisvest te blijven. Omdat er geen andere geschikte locatie is gevonden, zet het College alsnog in op huisvesting in de Polfermolen. Dat betekent wel dat er een nieuw voorstel naar de Raad moet komen. Wethouder Rouwette gaf aan dat een nieuwe voorkeursvariant waarin Yuverta in de Polfermolen kan blijven al wordt onderzocht en hier moet voor het zomerreces duidelijkheid over zijn. Wordt vervolgd dus, maar dit is zeker een positieve ontwikkeling. 

Stand van zaken Visie Vrijetijdseconomie (VTE)
Na de presentaties was het tijd voor de bespreekpunten, waaronder de Visie VTE. Voor de volledigheid een terugblik. Er wordt al lang gewerkt aan een nieuwe visie. Wethouder Rouwette heeft dit dossier aan het begin van zijn wethouder periode overgenomen van wethouder Vermeer. Hij heeft toen besloten om de Visie met een frisse aanpak aan te vliegen o.a. via participatietraject Valkenvlucht. Daar is niets mis mee, ook al betekende dat wel dat de oplevering van de Visie wat langer zou duren. De wethouder had de pech dat er wat capaciteitsproblemen waren. Daar hebben wij begrip voor getoond in eerdere vergaderingen. Wederom vertraging. Maar de vertraging is niet hetgeen ons het meeste zorgen baart. Ondanks dat er een uitgebreid participatie traject in gang was gezet, duurde het lang voordat de commissie werd betrokken. Dat gebeurde uiteindelijk met een themasessie, waar overigens ook geen terugkoppeling van is geweest.
We zijn inmiddels twee jaar verder en niet alleen is er nog steeds geen concept met ons gedeeld, we krijgen ook geen toegang tot onderliggende stukken (onderzoeken en analyses) waardoor we ons niet voldoende kunnen verdiepen in een Visie die voor Valkenburg heel belangrijk is. Daarnaast worden er al grote evenementen gepland die wellicht helemaal niet in lijn zijn met wat we in de visie willen voor Valkenburg. En er is verwarring alom omdat ook het overnachtingen beleid herijkt moet worden en het evenementen beleid vernieuwd. Dit werd in de commissie regelmatig een kip-of-ei verhaal, want wat moest er nu eerder klaar zijn en waren die deel-beleidsgebieden dan onderdeel van de Visie VTE of werden die later uitgewerkt? Kortom, een stroperig en vaag proces waarbij de wethouder niet de indruk wekte dat hij de lijntjes met de Cie ED kort wilde houden.
We zaten natuurlijk op het puntje van onze stoel toen Elke Polstra aan haar presentatie over de Visie begon. In deze nieuwe presentatie kwam zij weer met een uitgebreide planning. Het leek een herhaling van zetten te worden omdat wij vorig jaar ook al een proces update hadden gekregen met data en mijlpalen. Wederom staan er inspraak momenten met verschillende stakeholders gepland, maar wij hebben na al die tijd nog geen woord op papier gezien van wat die eerdere sessies hebben opgeleverd.
Toen in de presentatie werd aangegeven dat er weer nieuwe sessies worden gepland met o.a. de experts die in een eerder stadium hebben meegewerkt en zij wel een eerste concept zouden krijgen, maar wij als commissie pas in mei een eerste versie konden verwachten was de maat voor ons vol. Op vriendelijke maar nadrukkelijke wijze hebben wij verzocht om dit eerste concept en de bijbehorende stukken ter inzage te leggen. Die toezegging is door de wethouder gedaan en de griffie zal zorg dragen voor het ter beschikking stellen van de stukken.
Hoe nu verder? De PGP heeft een extra raadssessie bedongen om dieper in te gaan op met name het evenementen beleid. Die themasessie, waarin naar verwachting ook aandacht zal zijn voor de brede Visie en het overnachtingenbeleid, vindt op 22 mei plaats. Volgens de planning komt de Visie VTE dan als voorstel op de agenda van de Cie ED in september en zal in oktober in de raadsvergadering worden besproken. Wij houden de vinger aan de pols, hopen snel de stukken in te kunnen zien zodat wij na kunnen gaan of onze speerpunten Sociaal, Groen en Duurzaam voldoende gewaarborgd worden in de nieuwe Visie VTE. 

Stand van zaken Ondernemersdesk
Begin 2023 is de Ondernemersdesk opgericht. Het idee van een vast aanspreekpunt voor ondernemers binnen de gemeente werd ingezet als een pilot voor 1 jaar met als doel het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en de ondernemers. Omdat ambtenaren en ondernemers niet altijd ‘dezelfde taal spreken’ is het belangrijk om een vast aanspreekpunt of medewerker in huis te hebben die wel die vertaalslag kan maken.
De evaluatie van de pilot liet al een tijdje op zich wachten, maar waar de wethouder in vorige vergaderingen niet echt mededeelzaam genoemd kon worden, nam hij nu uitgebreid de tijd om een terugkoppeling te geven over de Ondernemersdesk en werd er eindelijk antwoord gegeven op de nog openstaande evaluatie vragen.
Tijdens de pilot werd de Ondernemersdesk ingevuld door een externe partij bestaande uit twee medewerkers die samen 16 uur per week aan de Desk besteedden. De opstart was uitdagend, met name omdat er binnen de Gemeente geen database was van de ondernemers in Valkenburg. Het is lastig communiceren als je je doelgroep niet kunt bereiken. Ondanks dat er door de medewerkers van de Ondernemersdesk al veel tijd is gestoken in het compleet maken van deze database, is dit nog steeds een probleem. Uit gegevens van het CBS blijkt dat er meer dan 2000 ondernemingen zijn in Valkenburg, maar minder dan een kwart hiervan is met naam en contact gegevens bekend bij de gemeente.
In 2023 heeft de Ondernemersdesk o.a. via berichten in de Mazjerang gewerkt aan bekendheid zodat (nieuwe) ondernemers hen steeds beter wisten te vinden. Waar de Desk in het eerste kwartaal van 2023 nog maar 5 vragen had ontvangen via de ondernemersmail waren dat er in hetzelfde kwartaal van dit jaar tot nu toe al 64. Het betreft meervoudige vragen, aldus de wethouder, die probeerde uit te leggen dat een op het oog simpele vraag toch heel complex kan zijn en waar goede beantwoording dus ook veel tijd van vergt.
Naast de functie als centraal punt waar ondernemers terecht kunnen bij iemand die ‘hun taal spreekt’, spelen er nog veel andere ondernemers-gerelateerde zaken en in de toekomst worden dat alleen maar meer. Denk aan de agrarische scan die wordt uitgevoerd, uitkomsten en opvolging van onderzoek vitaliteit hotels, economisch herstel van watersnoodramp en de effecten van corona, effecten van uitvoering visie arbeidsmigranten, Verduurzaam je MKB etc. Kortom, de wethouder probeerde ons, met succes, te doordringen van het belang van het voortzetten van de Ondernemersdesk maar wel in een andere vorm. De huidige vorm van de Ondernemersdesk wordt vanwege de hoge kosten die een externe partij met zich meebrengt niet gecontinueerd. In plaats daarvan wordt er een Adviseur ondernemers aangesteld. Het wervingsproces voor deze interne functie (1fte) is in gang gezet. Tot deze adviseur is gestart (Q3) zullen de medewerkers van de huidige Ondernemersdesk hun werkzaamheden wel voortzetten waarmee continuïteit is gegarandeerd. 

Rondvraag.
Door de vrij lange presentatie aan het begin van de vergadering en de uitgebreide terugkoppeling van de wethouder over de Ondernemersdesk, was de fut uit de vergadering tegen de tijd dat de rondvragen aan de beurt waren. Dat lag niet aan de wethouder die meer dan bereid was om de vragen nog te behandelen. Het was een duidelijk verzoek van de commissie om de rondvragen schriftelijk door de wethouder te laten beantwoorden. Ondanks dat heeft de wethouder toch nog een aantal vragen van de VSP beantwoord. Hierdoor weten we dat de Viskraam helaas is verdwenen uit Valkenburg omdat deze moest verhuizen naar de oorspronkelijk voor de kraam bedoelde plek op het Walramplein. Hier hadden de mensen van de kraam geen oren naar. Een vraag van de VSP over de financiering van evenementen kon niet naar tevredenheid van de VSP beantwoord worden. Daardoor duurde de beantwoording vrij lang, waarna het CDA aan de bel trok en de wethouder verzocht om gehoor te geven aan het verzoek van de commissie om de rest van de vragen schriftelijk te beantwoorden. Op de antwoorden op onze rondvragen over o.a. het plaatsen van informatie over rolstoeltoegankelijkheid van attracties en horecagelegenheden op de website van Visit Zuid Limburg en het verder voorkomen van chalettisering van het Heuvelland zullen we dus nog even moeten wachten, maar dan hebben we het wel zwart op wit. Kortom, een vergadering die qua planning beter had gekund, maar wel met als resultaat goede hoop op duurzame huisvesting voor Yuverta in Valkenburg en met de toezegging dat we ons nu eindelijk kunnen gaan inlezen in de Visie VTE.

Meer nieuws