Korte commissie Algemene Zaken en Middelen

door | mrt 26, 2024 | Nieuws, Raadswerk

De commissievergadering Algemene Zaken en Middelen op maandag 25 maart was kort van agenda met twee voorstellen en één bespreekpunt en wat rondvragen. Namens de PGP vice fractie voorzitter Corry Fulmer. Wegens technische problemen met de livestream is alleen het eerste deel te bekijken via You Tube, op de website van de gemeente staan wel alle geluidsfragmenten.   

Het eerste raadsvoorstel ‘wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio Zuid-Limburg, BsGW, Omnibuzz, RUD Zuid-Limburg, GGD Zuid-Limburg, Geul en Maas en Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg’ werd snel als hamerstuk afgetikt, omdat de zienswijzen door onze raad op 9 oktober j.l. al waren besproken.

Het tweede raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2024-2027 was door de raad al uitvoerig besproken op 16 oktober  j.l. De door de raden gemaakte opmerkingen en aandachtspunten zijn in het plan opgenomen en er is ruimte voor eigen invulling. De handhavingscapaciteit die nodig is voor de uitvoering wordt momenteel geïnventariseerd. Daarnaast is onze gemeente aangemeld voor een pilot waar de bevoegdheid van de Boa’s wordt vergroot zodat ze meer overtredingen kunnen aanpakken. Het plan werd dan ook als hamerstuk afgetikt met de toezegging van de burgemeester dat, als tussenstap, de raad betrokken zal worden in het opstellen van het uitvoeringsprogramma.

De bespreking van de brief van VNG inzake Spreidingswet en Oekraïne-opvang nam meer tijd in beslag. De spreidingswet is immers erg complex en het college is bezig te bekijken hoe we de regie kunnen behouden om deze wet naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Het is immers van belang dat de gemeente bepaalt waar de verschillende doelgroepen te huisvesten. Om de raad  inzicht te geven wat de spreidingswet voor onze gemeente betekent en hoe hierop te anticiperen wordt een aparte raadssessie ingepland.

Onze rondvragen werden allemaal door de burgemeester beantwoord.

1. Het antwoord op onze vraag waarom de herdenkingsborden nog niet zijn teruggeplaatst was lang van stof. Blijkbaar is er een werkgroep rondom herdenkingsborden bezig met zowel vergunning aanvragen en onderhoud. Het gaat volgens de burgemeester een hele tijd duren alvorens de borden worden teruggeplaatst. Hij verzekerde ons dat ze voor 80 jaar bevrijding weer op hun plek zullen staan. Corry gaf aan dat wel heel erg lang te vinden, kan dit op zijn minst gecommuniceerd gaan worden? Dat zal de burgemeester gaan doen.

2. Onze vraag of carnavalsverenigingen er aan herinnerd kunnen worden dat het verboden is ballonnen op te laten en plastic confetti in de openbare ruimte te strooien kregen we het antwoord dat er dan meer groepen aangesproken moeten worden. Hoe dat te doen was lastig. Corry stelde voor dit verbod te publiceren in de Mazjerang. Dat vond de burgemeester een goed plan.

3. Op onze laatste rondvraag  het inzetten van een wildcamera om afvaldumpers te kunnen betrappen kregen we het antwoord dat dit met de groene brigade (boswachters e.d.) zal worden besproken. Er gaat gekeken worden of camera’s hiervoor op strategische plekken ingezet kunen worden.

Op maandag 8 april vindt de raadsvergadering plaats waarin over alle raadsvoorstellen besloten zal worden.

Meer nieuws