Veel hamerstukken in commissie AZM

door | nov 29, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 28 november vond de commissie AZM ofwel Algemene Zaken en Middelen. De vierde en laatste commissie voor de raadsvergadering op 12 december as. Namens de PGP raadslid Corry Fulmer en burgerlid Klaas Spoelstra. Op de agenda enkele raadsvoorstellen en rondvragen. 

De raadsvoorstellen

1. Controle protocol 2022: 

Hamerstuk zonder discussie.

2. Najaarsnota 2022 – noodfonds

De PGP stelden vooral vragen over het addendum Noodfonds. De voltallige raad besloot tot het oprichten van een noodfonds energiearmoede op de raadsvergadering van 8 november jl. Onze fractie gaat akkoord met het mandateren van het college om de uitvoeringsregels ten behoeve van het noodfonds vast te stellen. Zo kan er meer tempo worden gemaakt en de mensen daadwerkelijk worden geholpen. Wij vroegen: Wanneer denkt men de raad een nadere uitwerking voor te leggen hoe het noodfonds ingezet wordt om energiearmoede te bestrijden? Wie kan er gebruik van maken en voor welk bedrag? Welk bedrag voor het bekostigen van welke maatregelen wordt hiervoor ingezet enz. Met andere woorden welke criteria worden hieraan verbonden? 

Wethouder Dauven antwoordde dat wethouder Kleijnen al al bezig is de criteria voor de uitvoering nader uit te werken. Tijdens de Benen Op Tafel sessie over armoede op 19 december kunnen de criteria met de raad verder uitgediept en uitgewerkt worden. Daarvoor is meer informatie nodig. 

Wij hopen op een nadere uitwerking op korte termijn daar onze inwoners en ondernemers nu al te maken hebben met financiële problemen die op korte termijn aangepakt moeten worden. Bovendien zal dan duidelijk zijn of het bedrag van 1 miljoen  voldoende is om de energiearmoede daadwerkelijk aan te kunnen pakken. Het stuk is geen hamerstuk.

3. Financiële verordening gemeente VadG 2023

Onze enige vraag betrof de post onvoorzien. Daar was een ton voor opgenomen. Nu wordt voorgesteld de hoogte van het bedrag onvoorzien jaarlijks te bepalen bij de vaststelling van de begroting. Waarom is hiervoor gekozen?

Antwoord wethouder: Het VNG model is hierbij aangehouden. 

Op de vervolgvraag in hoeverre dit ook invloed heeft op de hoogte van het bedrag, de strikte kaders en onder welke voorwaarden deze post mag worden ingezet, antwoordde de wethouder dat we daar in een informeel overleg over verder zouden praten. We hebben dit meteen gekoppeld aan ons ‘koffiemoment’ met de wethouder aangaande bespreking burgerparticipatiebeleid in december. Het stuk zelf is een hamerstuk.

4. Inspraakverordening gemeente VadG 2023

Dit is een technische aanvulling van de verordening naar aanloop van het in werking treden van de omgevingswet waar alle ter zake doende verordeningen over participatie verder uitgewerkt en samengevoegd kunnen worden. Hamerstuk indien CDA intern geen aanvullende vragen heeft.

5. Zienswijze GR veiligheidsregio ZL aanvullende bijdrage FLO

Geen opmerkingen. Hamerstuk.

6. Aanvullende tarievenbesluiten voor het jaar 2023

De wethouder had voor ons enkele cijfers paraat over de hondenbelasting. Deze verordening was op 8 november doorgeschoven naar 12 december omdat er nog enkele onduidelijkheid en onenigheid was. Maar de verordening is inmiddels al aangepast. De eerste hond is op nihil ofwel 0 gezet voor komend jaar. Dat geeft de mogelijkheid om het nog aan te passen in de toekomst. Na afschaffing van de belasting zelf is dat lastiger. 

Rondvraag Basisregistratie Personen

In het Gemeenteblad van Valkenburg a.d. Geul, d.d. 18-11-2022, 498160 onder het kopje “Publicatie voornemen ambtshalve uitschrijving BRP bleek, uit adresonderzoek, dat 5 personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze volgens de BRP ingeschreven staan. Hoe vaak wordt dit onderzocht? Is bekend of deze adressen inmiddels verhuurd/verkocht  zijn?

Hierop volgde een afdoende antwoord. Via het klantencontactcentrum worden er –  indien geconstateerd is dat iemand niet meer op het adres verblijft – drie brieven (waarvan twee aangetekend) verstuurd. Hierin de oproep zich te melden. Als er geen reactie komt, neemt de gemeente aan dat de persoon niet meer woont op het adres. De laatste mogelijkheid is om zich te melden is door te reageren op een publicatie in het gemeenteblad. Geen reactie betekent uitschrijving inwoner. Er wordt niet bijgehouden of woning vervolgens verkocht/verhuurd is vanwege privacyredenen.

Op maandag 12 december aanstaande vindt de laatste raadsvergadering van 2022 plaats. We starten om 19.00 uur in de raadzaal en zullen ook te volgen zijn via de livestream.

Meer nieuws