Sociaal Domein met korte maar belangrijke agenda

door | jun 2, 2023 | Nieuws, Raadswerk

In verband met tweede pinksterdag vond de commissie Sociaal Domein dit keer op een donderdag plaats. Namens de PGP Hilde Baaij, Harm Kornegoor en Janneke van der Linden. Op de agenda 4 voorstellen, een korte presentatie over jeugdbeleid en rondvragen. 

Over de eerste drie voorstellen waren weinig opmerkingen: 

1. Zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Gemeenschappelijke Regeling WOZL: Er werd kort gesproken over de achterblijvende loonontwikkeling van deze doelgroep, hiervoor wordt actie gevoerd. Verder komt er vanuit de landelijke overheid een nieuwe visie op de toekomst. Na de zomer horen we hier meer over. Het voorstel zelf is een hamerstuk.

2. Zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenperspectief Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz: Over het voorstel zelf was iedereen het snel eens, hamerstuk. Er waren wel enkele vragen over gebruik. Onze vragen:
A. De raad heeft ooit bedongen dat toen Valkenburg aan de Geul instemde met het terugbrengen van het aantal zones van 750 naar 590, de gebruikers een uitzondering mochten aanvragen. Dat waren toen circa 6 personen. Hoe gaat dat nu? Zijn er uitzonderingen en zijn dat bestaande of ook nieuwe gebruikers? Deze cijfers worden toegevoegd aan het verslag.
B. Gebruikers van Omnibuzz moeten een half uur voor ophalen gereed zijn. In de praktijk horen wij veel verhalen over gebruikers die bijvoorbeeld meedoen aan activiteiten van de Zonnebloem dat ze soms al anderhalf uur voor aanvang van een activiteit aankomen. Is dat toeval of gebeurt dat vaker? Volgens Omnibuzz zelf is de klanttevredenheid 8,6 en zijn er weinig klachten bekend. Er zijn twee voorwaarden over de tijden: Er is een marge voor en na het afgesproken ophaaltijdstip en er kan omrijtijd zijn mits de gebruiker dat goed vindt. Vanuit andere fracties kwamen er ook geluiden over hardrijdende chauffeurs of adressen die worden vergeten. Maar Omnibuzz weet hier niets van. Hilde oppert dat we mensen moeten vragen om eens wat vaker een formele klacht in te dienen en de wethouder stelt voor om deze punten ook mee te nemen in de evaluatie onder gebruikers.

3. Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg kon op instemming rekenen van alle fracties behalve het CDA. Het is dan ook geen hamerstuk. 

Het vierde voorstel leverde meer discussie op en dat is niet gek met een voorstel over het toekomstscenario van de Polfermolen. Slechts één fractie maakte deze commissiebehandeling politiek, de rest hield het bij informatieve vragen. Hierdoor bleef de sfeer rustig en vriendelijk tijdens de behandeling van dit voorstel. Ook wij stelden enkel verdiepende vragen om erachter te komen waarom het college kiest voor scenario 1a. 

De PGP ziet in dit voorstel dat het college kiest voor variant 1a. Dat is een andere variant dan die op de besloten bijeenkomst van 24 april als voorkeur werd gepresenteerd door de onderzoekers, dat was namelijk 1c. De onderbouwing voor 1a staat wel in het voorstel, namelijk de wens van de sociaal-culturele verenigingen. Onze vragen hierover:”

Keuze voor 1A:
1. Betekent dit dat de verenigingen inderdaad een andere voorkeur hadden dan op 24 april werd voorgespiegeld door het onderzoeksbureau? Ja dat klopt, naar aanleiding van opmerkingen tijdens die besloten bijeenkomst, is er opnieuw gepeild onder de verenigingen en daar kwam een ander beeld uit.
2. Is er verschil van mening tussen sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen? Hoe zit dat qua verhouding van aantallen en gebruikers? De sociaal-culturele verenigingen willen graag 1A en in mindere mate 1C. De binnensportverenigingen hebben een grote voorkeur voor 1C vanwege onder andere zicht op de zaal en mogelijkheden. In totaal gaat het om gelijke aantallen qua groepen en gebruikers.
3. Wat is de verdere onderbouwing om niet voor 1B of 1C te gaan? 1A geeft minder overlast tijdens verbouwing, is goedkoper in bouw en het is de wens van de sociaal-culturele verenigingen. 

Exploitatie:
1.
Wij zien dat de exploitatie van 1C gunstiger is en met name de exploitatie was in het verleden een heikel punt. Sowieso staat er vrij weinig over de exploitatie in het rapport. Hoe denkt het college hierover? Verdieping op de exploitatie komt pas als de keuze is gevallen voor het scenario. Dus eerst de vorm en dan de inhoud.
2. Veel advieskosten gaan over bouwen en slopen, niet over de exploitatie optimaliseren, waarom? Advieskosten is veel meer dan puur advies. Hieronder vallen ook dingen als uitvoeringskosten, verzekeringen, winstrisicokosten. Er kan een uitsplitsing van kosten ter inzage worden neergelegd bij de griffie.
3. Hoe groot is het risico dat de gemeente loopt als de exploitatie niet volgens plan verloopt? Niet exact aan te geven. Geen rooskleurige prognoses. Dus kan alleen maar beter volgens de wethouder.  

Het grootste verschil tussen 1A en 1B/ 1C is de entree, de foyer. Hierover hebben wij enkele vragen:
1.
Is er overwogen om voor de enkele grote evenementen van het jaar waar de foyer voor nodig is, de horecagelegenheid in te zetten? Graag een toelichting waarom wel of niet en onderbouwing. Na doorvragen blijkt het antwoord nee te zijn, alternatieven zijn niet onderzocht.
2. Is er berekend wat de foyer per jaar kost aan verwarming en verlichting en dergelijke en wat de foyer oplevert aan exploitatie? Circa 40.000 euro per jaar op een totaal exploitatiebedrag van max 543.000 euro per jaar.
3. Hoeveel dagen per jaar wordt de foyer gebruikt? 30 keer per jaar. Bij de bouw was de bedoeling 36, dat werd nooit gehaald, maar we komen nu in de buurt aldus de wethouder. 

Zonder vooruit te lopen op de discussie en besluitvorming in de raadsvergadering, vinden wij de onderbouwing van scenario 1A – ook na deze commissiebehandeling – nogal mager. Scenario 1C is dan wel iets duurder, maar het deel van de huidige Amstel Gold Experience is nog helemaal niet meegenomen in de exploitatie en daarmee is de kans realistisch dat het gelijk uitkomt. En andere mogelijkheden voor de foyer zijn überhaupt niet onderzocht. Over de andere scenario’s is helemaal niet meer gesproken. Wij gaan ons beraden. 

Ambtenaar Diana Velthorst presenteerde een korte stand van zaken over jeugdpreventie. In 2021 besloot de raad hier meer geld voor vrij te maken. In 2022 is begonnen met de uitvoering. Nu medio 2023 blijkt dat de prognose van de resultaten niet klopt met de werkelijkheid: het levert financieel minder op dan voorgesteld. Na een kort gesprek bleek de commissie dit ook helemaal niet te verwachten en te eisen. Verandering kost tijd en de jeugd is het waard om in te investeren. Wat fijn dat we hier zo eensgezind in stonden. 

Tot slot onze drie rondvragen

Noodfonds energie:

 • Is de onlangs verspreide folder de beloofde brief die eerst in januari en toen medio april af zou zijn? Ja, er waren wat problemen met de uitvoering, maar de gemeente is heel tevreden met het uiteindelijke resultaat. 
 • Weet de wethouder hoeveel aanvragen er inmiddels zijn gedaan en toegekend? Zo’n 30  aanvragen en die zijn vrijwel allemaal toegewezen. Via sport lopen er ook enkele aanvragen en naar aanleiding van de folder worden er nog meer aanvragen verwacht.  

Nav actielijst 3 en 5 Armoede: 

 • Wanneer zijn er welke sessie over armoede en schuldhulpverlening? Er komt nieuw beleid over schuldhulpverlening. Na de zomer komt er een raadssessie. Ook relevante partijen worden hierbij betrokken. Besluitvorming eind van het jaar. Op 26 juni komt er een raadsbijeenkomst over het sociaal domein in het algemeen. 
 • Er staat dat er geen onderzoek meer wordt gepland over de deelname van volwassen aan culturele en sportactiviteiten. Op basis waarvan kunnen we dan besluiten om het armoedeplan aan te passen als er geen onderzoek verricht wordt? Is de wethouder bekend met dat Maastricht met ingang van 1-1-2024 de maximale vergoeding voor sport verhoogt naar € 225 en voor cultuur en muziek naar € 425? Contributie wordt rechtstreeks overgemaakt naar vereniging en wat overblijft kan uitgekeerd worden in bijvoorbeeld een waardebon voor kleding.
  De wethouder wilde dit afwimpelen, maar we hebben nogmaals het belang hiervan benadrukt en hij zegde toe er opnieuw naar te kijken.
  Ons pleidooi: Maastricht is van mening dat dit de gelijke kansen bevordert en de tweedeling in de maatschappij vermindert. Hoezo kan Valkenburg niet hetzelfde doen? Ter vergelijking: In Valkenburg is nu een tegemoetkoming voor sport en cultuur (via Soc.Dienst) van €100. Ook in Valkenburg bestaat ongelijkheid qua inkomen. Daarnaast bevordert deelname aan sport en culturele activiteiten de gezondheid en sociale contacten. 

Nav actielijst 9 Armoede:
PGP vindt het prima om de toezegging over scholen hierbij te zetten, maar het was wel een harde toezegging als voorwaarde voor het instemmen met dit plan door de PGP. Zijn er inmiddels gesprekken gevoerd? Want de NPO bekostiging valt weg voor de scholen vanaf september 2023. Wethouder Rouwette heeft volgende week weer overleg met de scholen, wordt vervolgd. 

   

  Meer nieuws