Rustige vergadering waar de gemoederen aan het eind hoog opliepen

door | nov 28, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op 27 november was commissie Algemene Zaken en Middelen. Het was een rustige vergadering totdat we de rondvraag gingen behandelen. Alle fracties hadden vragen gesteld over het weghalen van de herdenkingsborden aan de Tweede Wereldoorlog. De gemoederen liepen hoog op en de emotie was voelbaar. 

Er stond een aantal administratieve voorstellen op de agenda. Met de nota voorzieningen- en reservebeleid én het tarievenbesluit kunnen wij niet instemmen. Er waren geen onduidelijkheden, we zijn het principieel oneens met deze voorstellen.  Namens de PGP waren Corry, Klaas en Pat-Jos aanwezig. 

Toelichting proces controleren jaarrekening 2023
De accountant vertelde dat ze gestart waren met de controle en gaf aan dat er extra aandacht uitgaat naar 2 risico’s: management en overhead (verplichte controle)  en aanbestedingsrecht matigheid (omdat het daar bij veel gemeenten fout gaat). Het sociaal domein is geen specifiek (significant) risico maar er wordt wel goed gekeken naar de problematiek rondom Xonar (jeugdzorg). 

Voorstellen

Voorstel college betreffende Najaarsnota 2023
In onze eerste termijn gingen we terug naar de behandeling van dit onderwerp tijdens de begrotingsvergadering op 7 november. Wij hadden toen een pleidooi gehouden om het Noodfonds in ieder geval tot maart 2024 te handhaven zodat inwoners en ondernemers er nog een beroep op zouden kunnen doen. Dan had het ook ingezet kunnen worden voor de nu voorgestelde verduurzamingsmaatregelen voor ondernemers ook wel Plus-je-MKB genoemd. De andere fracties gingen hier echter niet in mee en besloten dat het restant van het Noodfonds per 31-12-2023 teruggestort moet worden in de Algemene Reserve.  Nu wordt voorgesteld 200.000 euro uit het Noodfonds te onttrekken om Plus-je-MKB na 31-12-2023 uit te kunnen voeren. Dit voorstel zagen we al aankomen. We vinden het vooral heel spijtig dat de resterende middelen uit het Noodfonds niet meer aangewend kunnen worden voor onze inwoners om eventuele energiearmoede te bestrijden. 

Fractie Algemeen Belang, bij monde van Carlo Vankan vond het nodig hierop te reageren. “Wethouder Sociaal Domein had immers toegezegd maatwerk te bieden voor inwoners. Dus het Noodfonds is niet meer nodig”, stelde hij en indien nodig kan het altijd uit de algemene reserve geput worden. 

Waarop Corry zei:

“Als het inderdaad zo is dat mensen nog aan kunnen kloppen voor diezelfde ondersteuning [zoals mogelijk was bij het Noodfonds] en er uit de algemene reserve geput kan worden om deze mensen te helpen, hou ik m’n mond, maar ik betwijfel dit.” 

De wethouder financiën legde uit dat het inderdaad niet zo werkt. Alleen de raad kan het besluit nemen om geld aan de algemene reserve te onttrekken.  Blijkbaar is iedereen behalve PGP van mening dat de nood voorbij is.

Geen hamerstuk. De VSP heeft nog bedenkingen bij dit voorstel. 

Voorstel college betreffende Controleprotocol 2023.
Hamerstuk. 

Voorstel college betreffende Nota Reserve- en Voorzieningenbeleid 2024.

Het voorstel is om, in het kader van overzichtelijkheid, verschillende reserves op te heffen en nieuwe reserves in te stellen. Bij sommige reserves wordt voorgesteld om een minimum/maximum bedrag in te stellen om bovenmatige groei van de reserve tegen te gaan. 

Met het opheffen en instellen van nieuwe reserves zijn wij akkoord. Met het instellen van minimum/maximum in de egalisatiereserve Sociaal Domein zijn wij niet akkoord. Er wordt voorgesteld om een minimum bedrag van 2.200.000 euro en een maximumbedrag van  7.700.000 euro in te stellen. Omdat er uit de reserve niet structureel geput kan worden, loopt de reserve jaar na jaar op en bedraagt de egalisatiereserve sociaal domein nu bijna 11.000.000 . Door het instellen van het maximum zou er 3.300.000 euro terugvloeien naar de Algemene Reserve. Geld dat bedoeld is om uit te geven aan het sociaal domein. Onze bedenkingen over dit voorstel werden door de wethouder en andere fracties weggewuifd. Het geld is nu onbenut en kan voor andere doeleinden ingezet worden. Tja en dat is nu net waar wij een probleem mee hebben. Waarom kunnen deze middelen niet incidenteel ingezet worden voor onze inwoners die het momenteel heel moeilijk hebben? Wij zullen de wethouder dan ook vragen of hij bereid is de middelen niet over te hevelen maar deze  ruimhartiger in te zetten voor het Sociaal Domein.

We hebben al jaren kritiek op de investeringsreserve Strategische projecten. Het is namelijk heel onduidelijk wat er nu precies valt onder een ‘strategisch project’. Het wordt omschreven als ‘projecten die naar het oordeel van de raad strategisch en economisch van belang zijn voor onze gemeente en tot een haalbare businesscase kunnen leiden’. Daar zou elk project onder kunnen vallen. Corry heeft hier samen met Carlo Vankan de schouders onder gezet om tot een raadsbrede definitie te komen waar deze reserve voor ingezet kan worden. We wilden met name ook dat de reserve ingezet kan worden voor maatschappelijke doeleinden. 

De nieuwe definitie van strategische projecten die gebruik kunnen maken van de strategische reserve luidt:

“Doel dekking (liefst als cofinanciering van/met externe subsidies) van een gemeentelijke investeringbijdrage met het oog op de lange termijn. Deze bijdrage kan zijn in projecten of beleidsuitvoering die, naar het oordeel van de raad, strategisch en economisch dan wel maatschappelijk van belang zijn voor onze gemeente en tot een haalbare businesscase en meetbare resultaten leiden.”. 

Reserve Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie.
Er wordt voorgesteld om de reserve duurzaamheid te koppelen aan klimaatadaptatie en energietransitie. We vroegen ons af hoe we kunnen verzekeren dat alle drie de onderwerpen voldoende aandacht krijgen. Wethouder Dauven legde uit dat bij de kadernota een integrale afweging kan worden gemaakt. Zijn lange termijn visie voor duurzaamheid gaat met name over het verduurzamen van de gebouwde omgeving door energiebesparingsmaatregelen zoals isolatie. We blijven het jammer vinden dat zijn visie hiertoe beperkt is. We vroegen daarom wederom aandacht voor de Sustainable Developments Goals (SDG’s).  Wat de Energietransitie betreft; daarvoor krijgen we gelden van het Rijk en daar moeten we ook afrekening van indienen. De klimaatadaptatiestrategie zal volgend jaar opgesteld worden. Daar zou ook gedacht kunnen worden aan het uitvoeren van onderdelen van het groenbeleidsplan. Als daar incidentele bedragen voor nodig zijn dan zal er teruggekomen worden naar de raad. Het structurele groenonderhoud is als structurele last opgenomen in de begroting, daarvoor zal het geld uit deze reserve niet gebruikt worden. 

Geen hamerstuk. Wij kunnen ons niet vinden in het voorstel de restanten van het sociaal domein af te laten vloeien naar de algemene reserve. 

Voorstel college betreffende tarievenbesluiten 2024 gemeentelijke belastingen. 

Zoals ieder jaar zijn wij het ook dit jaar niet eens met de legesverordening artikel 4 omdat we van mening zijn dat een ontheffing autoluw centrum voor iedereen gratis verleend moet worden. Wij vinden het oneerlijk dat mensen, woonachtig in het centrum, met een parkeerplek op eigen terrein de vergunning gratis krijgen terwijl mensen die geen parkeerplek op eigen terrein hebben hiervoor moeten betalen. Je moet toch met de auto naar je voordeur kunnen rijden om de boodschappen uit te kunnen laden? Waarom zouden inwoners de dupe moeten zijn dat de gemeente besloten heeft het centrum autoluw te maken? We hebben begrepen dat dit in de evaluatie autoluw centrum wordt meegenomen en spreken dan ook de hoop uit dat we hier de komende jaren niet meer op terug hoeven te komen.

Geen hamerstuk. 

Voorstel betreffende Verordening gezamenlijke rekenkamer Limburg Centraal 2024

Hamerstuk.

Bespreekpunten:

Stand van zaken samenwerking.
Er kwam ter sprake dat er via de pers gereageerd is op de raadsbrede motie om als raad in gesprek te gaan met Heuvellandgemeenten. Raadsleden uit enkele gemeenten zagen hier het nut niet van in. Dat is jammer maar we hadden het college de opdracht gegeven om “een advies te geven welke Heuvellandgemeenten veel raakvlakken met Valkenburg a/d Geul hebben, om zodoende een advies te krijgen welke gemeente als eerste te benaderen”. De burgemeester vond het echter meer een taak van de raad om contact te zoeken en zag daar geen rol voor het college in weggelegd. Hij was even vergeten dat hij bij de behandeling van deze motie positief had gereageerd en had toegezegd hier werk van te maken. Al met al wordt de uitvoering van deze motie nu goed opgepakt.  

Brief (223) BsGW inzake begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
Partij Algemeen Belang stelde de vraag of mensen van te voren op de hoogte gebracht kunnen worden dat er een aanslag aan komt zodat er voortijdig in gesprek gegaan kan worden als er onenigheid is. Dit om bezwaren te voorkomen. Een goed idee dat de wethouder meeneemt naar BsGW.   

Brief (240) Pesticide Action Network Netherlands inzake gemeentelijk groenbeheer (doorgezet van commissie Fysiek Domein) 

De PGP vraagt al jaren aandacht voor biodiversiteit. Een goede plantenkeuze, van inheemse vaste planten, voor de gemeentelijke plantsoenen kan daar aan bijdragen.  Tijdens de begrotingsvergadering vroeg de VVD om vaste planten in de plantsoenen. AB heeft een initiatiefvoorstel in de maak betreffende bloemen en onderhoud van de gemeentelijke plantsoenen door verenigingen in de kernen. Geweldig plan waar we erg nieuwsgierig naar zijn en waarbij we hopen dat biodiversiteit daar ook een plekje in krijgt. Het planten van bloembollen rekt het bloeiseizoen op en dat is goed voor bijen. Maar dan moeten de bloembollen wel onbespoten zijn. Wethouder Dauven gaf aan nu juist voor vaste planten te gaan en niet voor bloembollen. Waarop Pat-Jos hem erop wees dat bloembollen ook vaste planten zijn. Deze kun je in de grond laten zitten en laten verwilderen. Zeker het nut voor bijen moet niet onderschat worden van deze voorjaarsbloeiers. 

De suggestie of we bij de gemeentegrot het plantsoen kunnen vullen met inheemse nachtbloeiers omdat dat goed is voor de vleermuizen (zij verblijven in de gemeentegrot en jagen ‘s nachts op insecten) wekte bij de wethouder bedenkingen op. “We willen niet meer vleermuizen in de grot. Ze zorgen nu al voor problemen” was de reactie. Waarop Pat-Jos hem wees op het toegezegde soortenmanagementplan waarmee gekeken wordt waar je bepaalde diersoorten juist wilt hebben zodat je ze kunt verleiden om daar naar toe te trekken. Daar kon de wethouder wel wat mee. Hij zal de suggestie meenemen naar het regionale overleg hierover. 

Brief (272) Gemeente Zwolle inzake motie de natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen.

Deze brief gaat over het gebruik van round-up. De afgelopen tijd zijn we een paar keer gewisseld van groen beheerder. Op onze vraag of de huidige groenbeheerder en de heren van de buitendienst roundup gebruiken, kon de wethouder geruststellend antwoorden dat dezelfde afspraken gelden en er geen gebruik wordt gemaakt van round-up. Het gebruik van roundup door boeren zal de wethouder bespreken met de LLTB. Er zijn immers veel akkergronden die grenzen aan Natura 2000 gebieden en daar moeten we zuinig op zijn.  

Rondvraag

Onze rondvraag luidde:

In de krant is te lezen dat de gedoogde herdenkingsborden over de oorlog zijn weggehaald zonder overleg met werkgroep vrede.
• Waarom is dit zonder overleg met de werkgroep gebeurd? De borden worden door veel mensen gelezen en dragen bij aan het verhaal van Valkenburg en haar rijke geschiedenis.
• Komen de borden weer terug? Graag een toelichting van de portefeuillehouder waarom de borden in eerste instantie zijn weggehaald en of er nog gezocht gaat worden naar een mogelijkheid om ze terug te plaatsen.

Zo stonden de herdenkingsborden er bij voordat ze weggehaald werden

Foto's op deze pagina zijn gemaakt door: Anne Margreet Kamphuis

Zo stonden de herdenkingsborden er bij voordat ze weggehaald werden. 

Alle fracties hadden dezelfde rondvraag ingediend over waarom de herdenkingsborden over oorlog en bevrijding van de ene dag op de andere weggehaald werden door de gemeente.

De burgemeester heeft getracht dit uit te leggen waarbij de nadruk vooral lag op de juridische kant van het verhaal: ‘ze stonden er illegaal en dan moet je handhaven’. Terwijl het hier meer over de emotionele kant van het verhaal ging; deze borden stonden er bijna 4 jaar en iedereen was er op gesteld geraakt. De borden hadden een vergunning voor 7 dagen maar zijn al die tijd gedoogd.

De discussie liep dan ook hoog op omdat alle fracties verbolgen waren over het feit dat dit niet in overleg gebeurd is met de initiatiefnemers van de borden. Ook onze inwoners hebben veel moeite met het weghalen van de borden. Daarbij kwam dat de timing van het weghalen van de borden verkeerd was. In een eerdere raadsvergadering kwam aan het licht dat de burgemeester niet blij was met het initiatief van de werkgroep Vrede om in september volgend jaar de 80 jarige bevrijding te vieren. En deze borden waren door dezelfde werkgroep geplaatst.  

Corry: 

“Het lijkt nu net alsof er mot is tussen de werkgroep Vrede en de burgemeester. Het weghalen van de borden had besproken moeten worden.”

De emoties die het onderwerp opriep waren voel-en zichtbaar. Om de discussie, waarbij in herhaling gevallen werd, af te ronden stelde Corry voor de burgemeester de tijd te geven onderzoek te doen hoe er invulling gegeven kan worden aan het verdere gebruik van de borden. Huiswerk voor onze burgemeester dus. Wordt vervolgd.  

De vergadering werd om 22.11 gesloten. 

Meer nieuws