Raad start 2023 met unanieme besluiten

door | feb 16, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 13 februari vond de eerste raadsvergadering van 2023 plaats. Op de agenda een aantal hamerstukken, raadsvoorstellen waarover de fracties nog vragen wilden stellen en twee moties. 

De eerste motie werd bij wijze van uitzondering aan het begin van de avond al behandeld. De raad wilde unaniem 20.000 euro storten op giro555 voor hulp aan Turkije en Syrië. Ook in onze gemeente wonen mensen wiens familie en vrienden getroffen zijn door de zware aardbeving. Wij leven met ze mee en wensen ze veel sterkte. 

Op de actielijst staat al heel lang onze motie Ongehinderd. Een motie om onze gemeente toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Samen ingediend met AB, VSP en CDA in 2020. De uitvoering gaat zeer traag en daar stelden wij dan ook een vraag over. Wethouder Kleijnen antwoordde dat gebrek aan personeel de grootste reden van de vertraging is. Maar uitstel betekent geen afstel. Men gaat nu met de gemeenschapshuizen aan de slag, daarna met ondernemers. 

Vier voorstellen gingen zonder verdere discussie door ofwel hamerstukken

  • Voorstel college betreffende Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.
  • Voorstel betreffende opdrachtverlening accountantsdienstverlening boekjaren 2023 en verder.
  • Voorstel betreffende Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.
  • Voorstel college betreffende procedure jaarstukken openbaar onderwijs.

Vervolgens kwamen de voorstellen aan de beurt waarover de raadsleden nog wilden praten. De PGP had geen verdere vragen over deze voorstellen en die werden al snel unaniem goedgekeurd: 

  • Voorstel college betreffende vaststellen Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022.
  • Voorstel college betreffende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
  • Voorstel college betreffende resultaten onderzoek naar toekomstbestendige afdelingen Vergunningen en Veiligheid, Toezicht en Handhaving.

Over het voorstel herstel constructiefouten Mytylschool Encanto werd wel langer gesproken. In de commissie Sociaal Domein zijn door vrijwel alle fracties vragen gesteld over proces en verantwoordelijkheid. De PGP had geen bezwaar tegen de kredietverstrekking op zich. Onderwijshuisvesting valt nu eenmaal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wel hadden wij moeite met het niet juist en niet tijdig informeren en meenemen van de raad. Wethouder Rouwette kreeg het dossier pas in oktober in zijn portefeuille. Hij leek in de commissie vooral gericht om zijn eigen straatje schoon te houden. Wij zijn echter niet op zoek naar boosdoeners, maar naar hoe processen lopen en waarvan we moeten leren om het beter te doen. De bijgevoegde memo met antwoorden en de raadsvergadering brachten wel meer antwoorden.

Grofweg is eind april medegedeeld aan de gemeente dat het probleem met de compartimenten was aangetroffen. De betrokken ambtenaar heeft in de maanden erna herhaaldelijk gevraagd welke kosten daaraan hingen. De eerste voorlopige offerte was er in augustus en de daadwerkelijke brief met juiste prijsopgave in september. En vervolgens is er iets mis gegaan door ziekte en overdragen van dossiers. De collegenota is op 13 december 2022 besproken en daarna is de raadsinformatiebrief gestuurd aan de raad. En nu ligt dus het voorstel voor. 

Conclusie. De gang van zaken is niet geweest zoals het moet gaan, maar wij zijn als fractie tevreden dat we nu als raad in de gelegenheid gesteld worden om dit krediet te verlenen en hiermee is unaniem ingestemd. 

Tot slot was er een motie vreemd aan de orde van de dag. Een initiatief van CDA en mede ingediend door PGP en VSP. Het verzoek om als project te gaan werken met een subsidiehunter

Het college raadde deze motie af omdat men ervan overtuigd is dat subsidies ook door onze ambtenaren binnengehaald kunnen worden. Men ziet echter wel in dat onderzoeken of we via inhuur meer en betere resultaten kunnen boeken verstandig is. Na discussie hierover is de motie aangehouden tot de behandeling van de kadernota. Dan zal een voorstel omtrent subsidies binnenhalen aan de raad worden voorgelegd.

Meer nieuws