Raad neemt laatste besluiten van 2022

door | dec 13, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 12 december vond de laatste raadsvergadering van 2022 plaats. Hilde Baaij en Corry Fulmer vertegenwoordigden samen de PGP. Ze wisselden elkaar af met inbrengen en interrupties. Tot verwarring van de voorzitter, die er schijnbaar niet aan kan wennen dat de PGP niet alleen een fractievoorzitter heeft die praat, maar dat alledrie de raadsleden hun bijdrage leveren. Na de vergadering kwam er zelfs een compliment van een voorzitter van een andere partij over onze inzet. 

Elke fractie mag voor de vergadering vraagrecht artikel 34 aanvragen. Daarbij kunnen er drie vragen gesteld worden over een actueel thema. De PGP maakt daar niet vaak gebruik van, maar in dit geval wilden wij de veranderde vuurwerkregels onder de aandacht brengen. 

Voorzitter, aanwezigen mensen thuis.

Met de komende jaarwisseling in het achterhoofd is het van belang onze inwoners te informeren over de gewijzigde vuurwerkregels.

Het kabinet stelde de afgelopen twee jaarwisselingen een vuurwerkverbod in om de zorg tijdens en na de corona periode niet verder te belasten. Dit zorgde na de aankondiging in verschillende plaatsen voor onrust.

Dit jaar is geen sprake van een landelijk vuurwerkverbod. Om de jaarwisseling wel veilig te houden zijn de regels landelijk veranderd. Een aantal soorten vuurwerk zijn daardoor ook dit jaar verboden omdat ze voor overlast, slachtoffers en schade zorgen.

Om mensen over de landelijke kaders te informeren en te stimuleren de regels na te leven is door het Ministerie van justitie en Veiligheid, infrastructuur en Waterstaat, de politie, Het Openbaar Ministerie en de VNG de communicatiecampagne ‘dit jaar knallen alleen de kurken’ ontwikkeld.

Voor gemeenten zijn er communicatiemiddelen beschikbaar om bekendheid te geven aan de regels.  Zo kan gebruik gemaakt worden van een ‘toolkit’ met verschillende communicatiemiddelen die  makkelijk down te loaden is.

Vraag 1. Is de gemeente bekend met deze communicatiecampagne en bereid onze inwoners op korte termijn te informeren?

Vraag 2. Heeft de gemeente deze ‘toolkit’ reeds in gebruik?

Vraag 3. Indien onze gemeente hier nog geen stappen in heeft ondernomen. Is men bereid dit op korte termijn te doen zodat we een veilige jaarwisseling tegemoet kunnen zien?

De burgemeester reageerde als portefeuillehouder heel positief op onze vragen. Het college is bekend met de communicatietools en gaat daarmee aan de slag. Op 13 december bespreekt het college een voorstel over vuurwerkvrije zones. Dan gaat er ook gesproken worden over de communicatie en toolkit die beschikbaar is. 

Hierop aansluitend. Aan het eind van de vergadering diende de gehele raad een motie in over het instellen van vuurwerkvrije zones rondom voorzieningen voor ouderen. De burgemeester wil daar graag ook vuurwerkvrije zones toevoegen rondom Natura 2000 gebieden, dit om wilde dieren te beschermen. Daar is de PGP heel blij mee, hiernaar hebben wij al vaker gevraagd. 

Vervolgens een hele lijst met hamerstukken ofwel voorstellen die in de commissies al voldoende besproken waren. Over Omnibuzz, WOZL, Transitievisie warmte, Lokale woonvisie, Controleprotocol, Financiële verordening, Veiligheidsregio / FLO. Ook de Inspraakverordening werd zonder veel discussie vastgesteld. 

Over het voorstel Plafond muziekonderwijs werd kort gesproken. De voorzitter gaat komend jaar in gesprek met alle partijen om te komen tot nieuwe afspraken vanaf 2024 en verder. Dat voorstel komt eind 2023 naar de raad. De bedoeling is dan ook dat de raad niet jaarlijks nog hoeft in te stemmen. Verder komt de wethouder dit voorjaar met een voorstel om het geld dat nu niet gebruikt wordt, in te zetten voor een programma voor basisschoolkinderen in samenwerking met de KCR ofwel de Kunst en Cultuur Raad. 

De behandeling van de Visie West nam meer tijd in beslag. Wegens afwezigheid van woordvoerder Pat-Jos Huisman op dit onderwerp, bracht Hilde Baaij de eerste termijn in. 

Voorzitter, aanwezigen, kijkers thuis,  

Allereerst willen wij terugkomen op enkele uitspraken over de PGP door de wethouder in de laatste commissie Fysiek Domein. Stuitend vonden wij de opmerking van wethouder Weerts dat de PGP van meet af aan voor sloop van de Polfermolen was. Een soortgelijke opmerking gebruikt ook wethouder  Kleijnen graag. In de afgelopen commissie noemde wethouder Weerts zijn voorganger  ‘de man met de bulldozer’, dat was geen wethouder, dat was de toenmalige lijsttrekker van  D66. Wij zijn het zat dat de PGP dit soort opmerkingen steeds weer te horen krijgt. Het is simpelweg niet waar. 

Wethouders Weerts bood zijn excuses aan voor zijn uitspraken. Hij gaf toe dat zijn herinnering niet helemaal klopte en bedankte ons voor de opheldering hiervan.

Overigens ging later in de vergadering zowel wethouder Kleijnen als een raadslid van VSP vrolijk door met hun beschuldigingen. Het blijft blijkbaar lastig voor hen om dit los te laten. 

En nu naar de inhoud van het raadsvoorstel dat voor ons ligt.  

Het eind van het jaar is bij uitstek een moment om vooruit te kijken. Doe je ogen eens dicht en beeld je in dat je over 20 jaar door de Plenkertstraat loopt. Je hebt net het oude centrum verlaten en loopt nu door een levendige straat met leuke winkels en eetgelegenheden. Aan de linkerkant zie je een prachtige mergelwand. Aan de rechterkant een mooi park met natuurlijke speelelementen en bankjes waar opa’s en oma’s in de schaduw van een boom kijken hoe hun kleinkinderen aan het spelen zijn. Even verderop zie je de Geul stromen. 

Stel je eens voor dat je lid bent van de harmonie. Sinds kort repeteer je in het nieuwe sport en cultuurcentrum ‘De Molensteen’. Een prachtlocatie waar veel verenigingen elkaar ontmoeten. Je repeteert in een zaal waar de akoestiek goed geregeld is. Een zaal die opgesplitst kan worden in kleinere ruimtes. Dat is handig. Dan kun je tegelijkertijd met de toneelvereniging gebruik maken van de zaal. Zij op de bühne. Jij op een stoel waarop bij voorstellingen het publiek kan zitten.  Na het repeteren komen jullie elkaar tegen aan de bar. Ook de heren van het mannenkoor die gerepeteerd hebben in een ruimte die overdag dient als een huiskamer voor de senioren van Broekhem en Valkenburg  schuiven aan. Na een paar biertjes besluiten jullie eens na te denken over een gezamenlijke voorstelling. De volleyballers die net klaar zijn met trainen in de sportzaal horen jullie plannen en de eerste kaarten zijn al verkocht. 

Dat klinkt als een mooi plaatje, toch? Voorzitter, het enige waar de PGP om vraagt is om de mogelijkheden open te houden en durf te dromen. Een visie is niet van vandaag op morgen uitgevoerd. Met een visie kijk je naar wat je over 20 jaar zou willen. 

En hoewel we vandaag de Visie West behandelen, lijkt de locatie van de Polfermolen de hoofdrol te spelen. Het college schrijft namelijk te kiezen voor het uitgangspunt behouden op de huidige plek. Toch staat er in het Raadsinformatiebulletin 22.81 van 13 oktober 2022 betreffende het Onderzoek toekomst Polfermolen dat het college onderzoek laat doen naar vier verschillende toekomstscenario’s. 

Alleen optie 1 (zo beperkt mogelijk ingrijpen, alleen sloop leegstaande delen) en optie 2 (behoud sporthal en nieuwbouw voor overige functies) zorgen ervoor dat de hoofdlijnen van visie West mogelijk niet haalbaar zijn.  Afhankelijk van waar de nieuwbouw voor de overige functies gaat plaatsvinden. 

Optie 3 is volledige sloop en nieuwbouw op dezelfde plek, dus na sloop een kwartslag draaien en 100% duurzaam opbouwen is dan ook een optie. Daarmee speel je een groot stuk grond vrij voor bijvoorbeeld woningen of het beoogde stadspark. Ook optie 4 houdt de mogelijkheden meer open. Wij hadden daar naar gevraagd tijdens de commissie en zijn blij te lezen dat dit, in tegenstelling tot wat gezegd is in de commissie, wél een optie. Maar is dat ook zo? Wij willen in deze vergadering een duidelijk antwoord hierover, dus college, wethouders: 

  • Vraag: Is het verplaatsen van de huidige Polfermolen nu wel of geen optie? 

In het Rib is verder te lezen dat halverwege het traject het onderzoeksbureau de raad informeert over de stand van zaken, de tussentijdse resultaten en de varianten die zijn uitgewerkt. De te verwachten doorlooptijd van start tot afronding advies betreft ongeveer 4 maanden. Daarna volgt het besluitvormingstraject. Dit betekent dat wij koersen op afronding van de besluitvorming voor het zomerreces van 2023. 

  • Vraag: Wanneer gaat de raad bijgepraat worden door het bureau over de uitgewerkte varianten? 

Tot zover in eerste termijn. 

Wethouder Weerts complimenteerde ons met onze inbreng. Deze droom zag ook hij helemaal zitten. Alleen is daar de komende 15 jaar geen ruimte voor volgens hem omdat nu eenmaal besloten is om geen grote ingrepen te doen en het gebouw Basisschool Valkenburg in elk geval 15 jaar zo te laten staan. 

Vervolgens ontstond er een discussie over de vier opties uit het RIB. Worden die nu allevier onderzocht of niet? Wethouder Weerts antwoordde eerst allevier op die volgorde en dat wethouder Kleijnen dat verder zou uitleggen. 

Wethouder Kleijnen stond daar echter niet als wethouder te antwoorden. De partijpolitiek droop eraf. Hij heeft de school gered, de Polfermolen gered (die niet gered hoeft te worden want de raad heeft allang beslist dat er een sporthal en zaal blijft voor de inwoners en verenigingen) en haalde veel oude koeien uit de sloot. Toen de burgemeester daarop ingreep na een interruptie van de PGP, stelde hij dat hij hoopte dat optie 1 uit de bus komt. Een wethouder onwaardig, deze opstelling. 

In tweede termijn had de PGP fractie tot doel om duidelijk te krijgen of het college nu wel of niet alle vier de opties gaat onderzoeken. 

Uiteindelijk gaf wethouder Weerts het verlossende woord. Hij zegde toe erop toe te zien dat alle opties onderzocht worden en besproken met de raad. In het eerste kwartaal van 2023 start de kwartiermaker, in het derde kwartaal worden de uitkomsten besproken met de raad en in het laatste kwartaal neemt de raad dan een besluit. 

Voor ons gaf dit voldoende vertrouwen dat er recht wordt gedaan aan de visie en de uitkomsten uit de eerdere onderzoeken waarvan burgerparticipatie met Dear Hunter voor ons een belangrijk onderdeel is. Onze stem luidde dan ook als volgt: “Voor met de stemverklaring dat de toezegging van wethouder Weerts ons voldoende vertrouwen geeft. “

Daarna kort gesproken over de Najaarsnota, of liever gezegd over het addendum erbij. Dat ging over het noodfonds dat tot stand zou komen naar aanleiding van een motie van de gehele raad om 8 november jl. Het fonds zou meteen de volgende dag starten, maar het is nu voor niemand nog duidelijk wie waarvoor aan mag kloppen. Daarover spreken we komende maandag verder in een aparte sessie over armoede. Ondertussen worden schrijnende gevallen die zich melden wel geholpen. Wij vragen ons alleen af of de mensen zich wel melden. Daarover praten we volgende week dus verder. 

Het laatste voorstel ging over vier tarievenbesluiten. Met OZB, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en lijkbezorgingsrechten gaat onze fractie sowieso akkoord. Over de hondenbelasting had Corry Fulmer nog wel wat te zeggen. 

De PGP had voor de begroting een vraag ingediend over het eventueel geheel afschaffen van de hondenbelasting. Op 8 november bleek dat ook de coalitie over dit onderwerp gesproken had, zij stelden voor om de eerste hond op 0 euro te zetten. We deelden in elk geval allemaal dezelfde reden: in het kader van bestrijding eenzaamheid en bevordering beweging. Besloten werd om niet over de moties te stemmen, maar hierover in de eerstvolgende commissie AZM te discussiëren. 

Tot onze verbazing was in die commissie de verordening al aangepast aan de wensen van de coalitie en werd er weinig meer gediscussieerd. Sterker nog, fractie AB dacht zelfs dat hun motie was aangenomen. Niet helemaal wakker dus. Er werd nu alsnog gediscussieerd. Uiteindelijk ging iedereen akkoord met het voorstel om voor 2023 de belasting voor de eerste hond op 0 te stellen. Wat ons betreft een eerste stap, volgend jaar praten we wel weer verder. 

Op het eind kwam er nog een motie langs van CDA, VSP en PGP over tegengaan leegstand. Wethouder Weerts deelde mee dat hij naar aanleiding van vragen hierover de opdracht heeft gegeven voor een intern onderzoek hiernaar. Hij vroeg de motie aan te houden in afwachting van de uitkomst daarvan. En dat hebben we gedaan. Meer hierover volgt begin 2023. 

En zo kwam er een einde aan dit vergaderjaar. 

Bekijk de stukken hier

Bekijk de vergadering hier.  

Meer nieuws