Politiek voor de bühne?

door | dec 14, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Tijdens de laatste raadsvergadering in 2023 werden een aantal hamerstukken afgetikt, een aantal voorstellen besproken en enkele amendementen en moties ingediend. Namens de PGP was alleen Corry Fulmer aanwezig, zij verdedigde met verve de PGP standpunten. 

Voorstel college betreffende verwerving start 4e etappe in de Tour de France Femmes 2024.

Onze inbreng:

Laten we vooropstellen dat het binnenhalen van dit evenement goed is voor de economie van onze gemeente en door de wielerfans en onze ondernemers op prijs wordt gesteld. We hebben tijdens de commissievergadering vragen gesteld over welke voorwaarden in een vergunning opgenomen zijn om onze kwetsbare natuur te beschermen en hoe de gemeente omgaat met het handhaven van de regels en overlast denkt te voorkomen. We hebben even moeten wachten om deze voorwaarden tot onze beschikking te hebben en zijn eigenlijk geschokt wat in de vergunningsvoorwaarden is opgenomen. De opgenomen tekst is heel summier en nogal vrijblijvend in onze ogen. Blijkbaar is het aan de aanvrager te bekijken of vooraf een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming bij Provincie aangevraagd moet worden.Men zou toch mogen verwachten dat in ons  natura 2000 gebied dit soort vergunningen standaard aangevraagd zouden moeten worden.De raad pleit al jaren voor het zoeken naar de balans economie/natuur en leefbaarheid. Helaas is er van de evaluatie waarop aangedrongen is nog steeds geen sprake omdat ook dit onderdeel opgenomen is in de visie VTE.We dringen er dan ook op aan de voorwaarden aan te scherpen voor dit soort grootschalige evenementen. We vertrouwen erop dat het evenement goed georganiseerd en gemonitord wordt en wensen de mensen die gaan kijken dan ook veel plezier.

Het antwoord van de wethouder was dat de vergunningsvoorwaarden, wat hem betreft duidelijk genoeg geformuleerd zijn, maar dat nog eens goed bekeken gaat worden of ze niet duidelijker omschreven kunnen worden.

Voorstel college betreffende Nota Reserve- en Voorzieningenbeleid.

Tijdens de behandeling van dit voorstel dienden wij een raadsbreed amendement in waardoor de formulering waar de strategische reserve voor ingezet kunnen worden als volgt is aangepast: 

Doel: Dekking (liefst als cofinanciering van externe subsidies) van een gemeentelijke investeringsbijdrage met het oog op de lange termijn.

Deze bijdrage kan zijn in projecten of beleidsuitvoering die naar het oordeel van de raad strategisch en economisch dan wel maatschappelijk van belang zijn voor onze gemeente en tot een haalbare businesscase en meetbare resultaten leiden.

Het enige onderdeel van het raadsvoorstel waar wij moeite mee hadden en een aantal vragen over gesteld hebben was het voorstel 3,3 miljoen uit de egalisatiereserve Sociaal Domein over te hevelen naar de Algemene Reserve. Hier hadden we de nodige vragen over, omdat dit geld bedoeld is voor onze inwoners die armoede ervaren en of zorg nodig hebben.

We realiseren ons echter ook dat de egalisatiereserve SD destijds, na de grote decentralisatie, in het leven is geroepen om schommelingen in de kosten van het SD op te kunnen vangen. De raad heeft destijds de gelden geoormerkt zodat ze voor het SD beschikbaar zouden blijven.

Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2022 dienden wij, samen met het CDA een motie in om armoede te bestrijden waarin incidentele maatregelen werden voorgesteld om armoede te bestrijden zoals o.a.
– Uitdelen kledingbonnen voor extra warme kleren en schoenen voor gezinnen tot 150% sociaal minimum inkomen met kinderen in de groei;
– Organiseren uitgiftepunt voedselpakketten in Valkenburg;
– Aansluiten bij Nationaal Jeugd Ontbijt.

Deze motie werd destijds verworpen door de coalitie. Men dacht dat een noodfonds energiearmoede dit beter zou kunnen opvangen, maar blijkbaar is de nood voorbij en is het noodfonds inmiddels weer opgeheven.

Nu wordt de raad plots een voorstel voorgelegd om 3,3 miljoen van de egalisatie reserve over te hevelen naar de Algemene Reserve. We hadden dan ook  de nodige vragen aan de wethouder. Bijvoorbeeld: “Is in het verleden gebruikgemaakt van de egalisatiereserve en in hoeverre? Hoe kan het oplopen van de reserve verklaard worden? Werd het, door de regering beschikbare geld, niet benut en waarom niet?” Het geld is immers bedoeld voor SD en dat is hard nodig. “Is het mogelijk de huidige budgetten alsnog structureel te verhogen nu de armoede dreigt toe te nemen en de zorg verschraalt?” Indien vanavond besloten wordt 3,3 miljoen over te hevelen naar de Algemene Reserve zouden wij het passend vinden het overgehevelde bedrag in te zetten voor onze inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan bovengenoemde maatregelen.  “ In hoeverre kunnen incidentele en structurele maatregelen ervoor zorgen dat onze inwoners de steun krijgen die ze momenteel nodig hebben?”  “In hoeverre zijn we gebonden aan het vastgestelde Maastricht-Heuvelland WMO beleid en hoe kan de wethouder het beloofde maatwerk bieden?”.

We verwezen naar andere gemeenten die wel maatregelen om de armoede te bestrijden nemen, zoals bijvoorbeeld gemeente Beekdaelen en Meerssen die zich aangesloten hebben bij het Volwassen Fonds Sport en Cultuur voor volwassenen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, gemeente Breda die de eigen bijdrage Bijzondere Bijstand geschrapt heeft, gemeente Gulpen-Wittem die zich aangesloten heeft bij stichting Nationaal Jeugd Ontbijt en gemeente Brunssum die mensen in armoede aan een goede, betaalbare, zorgverzekering helpt. Deze maatregelen zijn structureel dus waarom zouden deze en andere maatregelen in onze gemeente niet kunnen?“Is de wethouder bereid te onderzoeken of genoemde en aanvullende maatregelen ook in onze gemeente uitgevoerd kunnen worden?”

PGP wilde verder de garantie krijgen dat de overgehevelde middelen ingezet worden voor beleid en projecten die een sociaal karakter hebben en aan het welzijn van onze inwoners bijdragen. “Wordt bijvoorbeeld breed gedacht aan investeringen die ertoe bijdragen dat inwoners die zorg nodig hebben, gehuisvest worden in betaalbare woningen waar zorg, indien nodig, aanwezig is?” Bekend is immers dat dit soort voorzieningen in onze gemeente veel te duur zijn voor de doorsnee burger.”Wordt er bijvoorbeeld gedacht aan aankoop van gronden en panden om geclusterd wonen voor jong en oud, eventueel met zorg, betaalbaar te kunnen realiseren? Heeft de wethouder wellicht andere ideeën hoe de overgehevelde middelen voor onze inwoners ingezet kunnen worden?”

Samengevat; indien we hier geen duidelijkheid over zouden krijgen, kon de PGP niet instemmen met het overhevelen van de SD gelden naar de Algemene Reserve.

Al onze vragen hebben wij vooraf doorgestuurd naar wethouder Kleijnen zodat hij zich hierop kon voorbereiden. Hij stond al klaar om de vragen te beantwoorden, maar blijkbaar hadden de andere fracties geen behoefte aan het bespreken van armoedebestrijding in een openbare vergadering, omdat dit in een besloten sessie moet gebeuren. Er ontstond een vreemde situatie en een grimmige sfeer waar het college enerzijds aangaf op onze vragen in te willen gaan, maar met name fractie CDA en AB anderzijds erop bleven aandringen dit niet te laten gebeuren. Het eind van het verhaal is dat de wethouder toegezegd heeft onze vragen en voorstellen mee te nemen in de volgende armoede sessie maandag 18 december.

Voorstel college betreffende tarievenbesluiten 2024 gemeentelijke belastingen.

Een positief moment van deze vergadering. Dit voorstel hebben we met plezier behandeld omdat we, na jaren aandringen op het aanpassen van de legesverordening artikel 4i, een raadsbreed amendement hebben kunnen indienen. Hierdoor hoeven inwoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein geen leges te betalen voor een ontheffing. De tekst van het mondeling amendement luidt als volgt:

“Het verlenen van een toegangs ontheffing aan bedrijven en instellingen van het autoluwe centrum met een parkeerplaats die is gelegen op het het eigen terrein en aan bewoners van het autoluwe centrum met of zonder parkeerplaats op eigen terrein”. 

Na dit voorstel werden enkele moties ingediend. Een raadsbrede motie inzake jeugdzorgstelsel met de opdracht aan het college de zorgen van de gemeenteraad over het huidig zorgstelsel, de financiering ervan en de positie van gemeenten als uitvoeringsverantwoordelijke, te delen met de overige gemeentebesturen in Zuid-Limburg en te zorgen voor een gezamenlijke reactie richting Tweede Kamer en Eerste Kamer. College voert deze motie uit.

De tweede motie werd door PGP en CDA ingediend.

Motie vreemd aan de orde van de dag: samen tegen wateroverlast

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op 11 december 2023;

Constateert;

– Dat de watersnoodramp in juli 2021 grote schade heeft veroorzaakt in de gemeente Valkenburg aan de Geul, zowel materieel als psychisch.
– Dat er afgelopen zomer meerdere malen wateroverlast is geweest.
– Dat voor Valkenburg een beschermingsnorm tegen wateroverlast van 1:25 geldt;
– Dat de gangbare norm voor wateroverlast in bebouwde gebieden 1:100 is;
– Dat het nemen van maatregelen tegen wateroverlast complex is en opgepakt moet worden in samenwerking met buurgemeenten, Provincie, het Rijk en Waterschap Limburg;
– Dat er op overheidsniveau samengewerkt wordt in de vorm van Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)
– Dat de inwoners van Valkenburg aan de Geul niet of nauwelijks betrokken worden bij de stappen die ondernomen worden om wateroverlast tegen te gaan.
– Dat uit eigen ervaring en ook uit onderzoek door WRL gebleken is dat extreme wateroverlast inwoners bezighoudt.

Overweegt;

– Dat het welzijn van Valkenburgers onder druk staat door extreme wateroverlast.
– Dat het onrechtvaardig is dat voor Valkenburg aan lagere beschermingsnorm van toepassing is dan voor andere bebouwde gebieden,
– Dat het betrekken van inwoners gezien hun ervaringen en kennis van het gebied ook inhoudelijk van grote meerwaarde kan zijn.
– Dat het betrekken van onze inwoners bij het proces om te komen tot maatregelen tegen wateroverlast, geruststellend kan werken en het vertrouwen in de overheid kan versterken.

Besluit;

– Dat gestreefd moet worden naar een beschermingsnorm voor het bebouwde gebied van Valkenburg aan de Geul van 1:100 per jaar.
– Het college de opdracht te geven duidelijk te maken bij WRL dat onze inwoners (meerdere malen) te maken hebben gehad met extreme wateroverlast en dat daar rekening mee gehouden moet worden bij de communicatie.
– Het college opdracht te geven om onze inwoners actiever te betrekken bij de stappen die ondernomen worden om wateroverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld door halfjaarlijks een stadsgesprek te organiseren met verschillende sprekers zoals WRL en Natuurkracht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie PGP,  Corry Fulmer.

Namens de fractie CDA, Thomas Brune.

Deze motie had wat het college betreft ingediend kunnen worden omdat wethouder Dauven de intentie van de motie volledig begreep, het alleen als een aanmoediging zag om door te gaan waar ze mee bezig zijn en bereid was de opdrachten in de motie mee te nemen in de verdere uitvoering.

Tot onze grote verbazing en ontsteltenis waren de coalitiepartijen van mening dat de motie niet ingediend moest worden en werd wethouder Dauven verweten deze onzin te steunen! Na een schorsing besloten Corry en Thomas de motie toch in te dienen en tot hoofdelijke stemming over te gaan. De uitkomst was vooraf in te schatten, maar dat de coalitie tegen stemde met de stemverklaring ‘dat het een motie voor de bühne is’ was het dieptepunt van deze vergadering.

Daarna werd een raadsbrede motie ingediend inzake legalisering en herplaatsing herdenkingsborden die geen nadere toelichting behoeft. College voert motie uit.

Al met al een opmerkelijke vergadering, die qua sfeer helaas niet altijd prettig verliep.

Bekijk hier alle stukken en bekijk hier de vergadering. 

Meer nieuws