PGP stemt tegen plannen IJzeren

door | jun 4, 2024 | Nieuws

Op maandag 3 juni 2024 kwam de gemeenteraad weer samen om een besluit te nemen over alle voorstellen die besproken zijn in mei. Op de agenda maar liefst 10 hamerstukken. Voor de PGP waren nog 3 voorstellen ook hamerstukken. Slechts over 1 voorstel hadden wij een inbreng, woningbouw in IJzeren. Verder zijn er nog enkele moties besproken. Namens de PGP raadsleden Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij in de zaal. 

Helaas was er een grote storing bij You Tube, hierdoor was er geen livestream. Wel zijn alle geluidsfragmenten te horen via de website van de gemeente, hier staan ook alle stukken op: Bekijk en beluister het hier.

Voorstel college betreffende vaststelling ‘Partiële herziening BP Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – 27 woningen Sibbe-IJzeren’.

Wij hadden vooraf geen illusies dit voorstel tegen te kunnen houden. Ondanks het grote verzet vanuit IJzeren zelf, ondanks alle onduidelijkheid over wat er straks nu precies gebouwd gaat worden en wie er vervolgens gaan wonen, waren de andere fracties eensgezind. Woningen toevoegen is van groter belang dan de bezwaren van inwoners van IJzeren. Nu vinden wij als PGP extra woningen ook belangrijk, maar niet op deze plek en niet op deze manier. 

Eerste termijn PGP: 

Voorzitter, aanwezigen en kijkers thuis, 

Bij de commissievergadering Fysiek Domein hebben we lang bij dit onderwerp stilgestaan. Desondanks hadden we nog aanvullende vragen die we besproken hebben met de ambtenaar. Vragen die nog openstonden gingen over de stikstofberekening, regelgeving mbt dakkapellen en warmtepompen. We willen de ambtenaren bedanken voor het beantwoorden van deze vragen en het navragen van informatie over bemesting van het perceel ten behoeve van de stikstofberekening. We hebben er vertrouwen in dat er bij de omgevingsvergunning aanvraag goed getoetst wordt als het aankomt op warmtepompen en vinden het geruststellend dat de stadsbouwmeester extra zal letten op de plaatsing hiervan. Wat dakkapellen betreft zal er alles aan worden gedaan om dit te ontmoedigen. Dat klinkt bemoedigend maar…..Het is ons alleen nog onduidelijk of het niet plaatsen van dakkapellen aan de achterkant van de panden, wat een duidelijke wens is van de omwonenden, opgenomen gaat worden in een koopovereenkomst met een kettingbeding en of daarop getoetst kan worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning? Kan de wethouder hier een toelichting op geven? 

Antwoord wethouder: Er is overeenstemming dat dit opgenomen gaat worden in een koopovereenkomst met kettingbeding.  

Tweede termijn PGP:

Bij deze voorgestelde bestemmingsplanwijziging moet de raad de afweging maken of we 27 woningen op het perceel aan de Kruisstraat in IJzeren gerealiseerd willen zien. We weten niet hoe deze woningen er uit komen te zien en moeten er op vertrouwen dat er goed getoetst wordt op de welstandsnota, duurzaamheid, groenbeleidsplan en andere kaders die vastgesteld zijn door de raad. Bovendien is er geen garantie wat er gebouwd gaat worden als de voorgestelde woningen in de toekomst financieel niet rendabel blijken te zijn voor de initiatiefnemer.

Onderaan de streep is de PGP van mening dat 27 grondgebonden woningen op een perceel van nog geen hectare groot, te veel is. Daarnaast moet een toevoeging van 27 woningen in IJzeren, met slechts 134 huishoudens, met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd worden. De projectontwikkelaar heeft ons niet het vertrouwen gegeven hier de gepaste aandacht voor te hebben aangezien het burgerparticipatie traject intimiderend, dwingend en allesbehalve open en vriendelijk is geweest voor de omwonenden. Kort samengevat is de PGP van mening dat er te veel haken en ogen zitten aan dit plan dat bovendien te ingrijpend is voor deze kleine kern. We gaan dan ook niet akkoord met het raadsvoorstel.

PGP stemde tegen met de tweede termijn als stemverklaring. Het voorstel werd wel aangenomen door de andere 4 fracties. 

Moties

 • Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen (aanvaard). Een raadsbrede motie die de landelijke politiek oproept om raadsleden van landelijke en lokale partijen financieel gelijk te behandelen. Op dit moment gaat er 25 miljoen euro naar landelijke partijen om hun provinciale en gemeentelijke fracties te ondersteunen. 
 • Meer taken dan meer knaken (aanvaard). Een motie overgenomen van een andere gemeente waarin opgeroepen wordt dat als de gemeente steeds meer taken moet overnemen van het Rijk, daar dan ook geld tegenover moet staan om die taken uit te voeren. Tot nu toe is het steeds reden om te bezuinigen. Deze motie werd in eerste instantie aangeboden door de drie coalitiepartijen, de oppositiepartijen waren hierin niet gekend, maar na excuses van de initiatiefnemer werd de motie alsnog raadsbreed ingediend. 
 • Zebrapad Openlucht Theater (aangehouden). Dit werd de klucht van de avond. Op zich een zeer sympathiek voorstel. Het Openlucht Theater aan de Plenkertstraat wordt goed bezocht, maar door de toename van voetgangers is het soms wat druk qua oversteken. Vier partijen wilden dan ook recht voor de ingang een zebrapad aanleggen. De PGP echter, bij monde van Pat-Jos Huisman, vond dit een vreemd verzoek. De weg is al ingericht als 30 kilometerzone en er is al een onderzoek geweest naar alle bestaande en gewenste zebrapaden in onze gemeente. Hoe staat het daar dan mee, vroeg zij de wethouder. De wethouder maakte al snel duidelijk dat ook hij de motie maar een vreemd voorstel vond. Wel deed hij het voorstel om met de verkeerspolitie te kijken naar de mogelijkheid om er kanalisatiestrepen aan te brengen. Dat zijn strepen om voetgangers te sturen om op die plek over te steken en niet overal. Daarom besloten de indieners dit af te wachten. Wordt vervolgd dus. 

Voorstellen zonder veel inbreng: 

 • Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2025 GR GGD Zuid-Limburg.
 • Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 GR BsGW.
 • Voorstel college betreffende vaststellen derde wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

  Overzicht hamerstukken: 

  • Voorstel betreffende benoeming en beëdiging voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijke rekenkamer Limburg Centraal 2024.
  • Voorstel college betreffende jaarstukken GR Omnibuzz.
  • Voorstel college betreffende zienswijze concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg.
  • Voorstel college betreffende zienswijze eerst begrotingswijziging 2024 GR Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).
  • Voorstel college betreffende regionaal beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028.
  • Voorstel college betreffende Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 ‘Samen sterk, iedereen veilig’ aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  • Voorstel college betreffende proeftuin Buurtgezinnen gemeente Valkenburg aan de Geul 2025-2027.
  • Voorstel college betreffende ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025–2027 GR RUD Zuid-Limburg.
  • Voorstel college betreffende vaststellen bebouwde komgrenzen.
  • Voorstel college betreffende jaarstukken 2023 en het voorstel structurele bijdrage Cao-loonkosten vanaf 2024 en de begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

  Meer nieuws