PGP stelde veel vragen in commissie Fysiek Domein

door | jan 27, 2023 | Nieuws, Raadswerk

De agenda van de fysiek domein commissie op 24 januari was niet vol met twee presentaties en één raadsvoorstel toch werd er tot 22 uur vergaderd. Namens de PGP Pat-Jos Huisman en Ruud Engels in de raadzaal. 

Wij hadden veel vragen met betrekking tot de actie- en toezeggingenlijst: 

  • Planologisch erfgoedbeleid, stand van zaken: de 900 locaties die aangewezen waren als erfgoed worden ingedikt tot 200 – 250 monumenten waarbij aangegeven zal worden welke onderdelen aan bijvoorbeeld een huis als erfgoed gezien worden. Eigenaren zullen hierover te zijner tijd een brief ontvangen.  
  • Gebiedsvisies Houthem en Schin op Geul. Na de watersnoodramp heeft de PGP bedongen dat deze twee gebiedsvisies-ontwikkelingen prioriteit zouden krijgen. Tijdens de begrotingsvergadering heeft de wethouder toegezegd te bekijken of deze visies ‘van onderop’ met inwoners opgestart zouden kunnen worden. Jammer genoeg kon de wethouder zich deze toezegging niet meer herinneren en gaf aan deze visies onder de overkoepelende omgevingsvisie te scharen. Hier zullen immers de inwoners ook bij betrokken worden. We zullen hier uiteraard op een later tijdstip nog op terugkomen want toezeggingen moeten gestand gedaan worden en niet ‘vergeten’ worden.
  • Regionale EnergieStrategie Zuid-Limburg, stand van zaken: we wachten nog op het landschappelijke verdiepingsrapport. Dit wordt keer op keer uitgesteld. Wethouder Dauven gaf aan dat dat kwam doordat er eerst alleen onderzoek is gedaan naar zonne-energie opwekken op land en er nu ook een studie wordt gedaan naar windenergie op land.
  • Beleidsplan nieuw grondbeleid. De verwachting is dat het in april of mei op de agenda van  de commissievergadering komt. 
  • Aanvraag subsidie en uitvoering resterende reconstructie verbindings-as Vroenhof-Strabeek. De aanbesteding voor de reconstructie van het resterende gedeelte zal net voor de bouwvak uitgezet worden. De uitvoering van de reconstructie is geraamd in het najaar 2023.  
  • Voorstel oprichten klankbordgroep duurzaamheid. De PGP wil graag nauw betrokken worden bij de duurzame doelstellingen en taken van de gemeente. Denk hierbij aan de Sustainable Development Goals, de Regionale Energiestrategie, de uitvoering van de  warmtetransitie visie, laadpalen beleid, duurzaam inkoopbeleid etc. Bij het behandelen van deze onderwerpen gaan wij en het CDA echter zo de diep op de inhoud in dat het wellicht handig is om hier een aparte groep voor te vormen, vonden wij. Echter de wethouder vond het niet nodig om hiervoor een klankbordgroep op te richten en gebruikt daar liever de voltallige commissie voor.
  • Paden bij Oosterbeemd. Op ons initiatief werkt de wethouder samen met burgerkracht en de bewoners van Oosterbeemd om een rolstoel picknicktafel te realiseren in het Geulpark. 
  • Uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost. Er is een kopgroep geformuleerd waarbij een selectiecommissie 10 individuen heeft geselecteerd waarbij rekening is gehouden met diversiteit in o.a. leeftijd, woonlocatie e.d. 
  • Gebiedsvisie Valkenburg-West. Wij hebben de omissie in de lijst van de toezegging dat alle (4) scenario’s Polfermolen onderzocht zullen worden en de resultaten aan de raad voorgelegd zullen worden aangekaart. De wethouder beaamde dat en het wordt in de actielijst opgenomen. 
  • Croix de Bourgogne. Er is een onherroepelijke omgevingsvergunning ingediend. Daarop zijn 2 bezwaren ingediend. Waterwet is door Waterschap nog niet afgegeven.

  Presentatie gewijzigde woningbouwplannen Villa Via Nova door Jongen Projectontwikkeling.
  Er is weinig interesse in het huidige plan met de woningen in het duurdere segment op de Villa via Nova locatie nabij het politiebureau in Valkenburg aan de Geul. Dat komt o.a. door hoge kosten en situering van woningen (weinig privacy). De staat van het terrein en de erfafscheiding met omwonenden was aanleiding om te zoeken naar nieuwe invulling. Er gaat nu gekeken naar een invulling in 1 keer. De solitaire bouw gaat dus omgezet worden naar projectmatige bouw met een mix van eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Er komen 5 woningen bij ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er heeft reeds een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden waar positief gereageerd werd op het plan. 

  Presentatie Groenbeleidsplan
  We kregen een eerste indruk van het groenbeleidsplan dat in april in de commissie behandeld gaat worden. In de vorige raadsperiode had de PGP gevraagd om een bomenbeleidsplan. Toen de ambtenaren gingen kijken welke informatie er reeds was, kwam men tot de conclusie dat er behoefte was aan een overkoepelend groenbeleidsplan. In dit groenbeleidsplan staat meer dan alleen een bomenbeleidsplan. Er wordt gekeken naar biodiversiteit, het versterken van het natuurlijke karakter van het geuldal, migratie van diersoorten, de balans tussen toerisme en landschap en nog veel meer. We kijken dan ook uit naar de behandeling van dit voorstel in april! 

  Voorstel college betreffende vaststellen Initieel Omgevingsplan 2022.
  Dit is slechts een administratief stuk ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (die sowieso uitgesteld is tot 1 juni 2023 en waarschijnlijk nog verder uitgesteld wordt tot 1 januari 2024). Het omgevingsplan moet regelmatig bijgewerkt worden met nieuwe bestemmingsplannen die door de Raad reeds zijn goedgekeurd. Het omvat dus geen nieuw beleid. Er zullen nog vele momenten komen waarop we nieuw beleid, zoals beekdal bescherming waar Stichting Natuurlijk Geuldal ons op wees, kunnen opnemen. Daar zal de PGP ook op blijven letten. 

  Duurzaamheid
  Er hebben ons klachten bereikt over Susteen (ontzorger van de ‘Verduurzaam je huis lening’ die we op 10 oktober 2022 hebben vastgesteld). Er moest lang gewacht worden op de offerte en er  stonden fouten in het rapport. De wethouder gaf aan dezelfde klachten gehoord te hebben. Van de 275 aanmeldingen zijn er pas 41 adviezen uitgeven. Susteen heeft een nieuwe energiecoach aangewezen voor onze gemeente om het behandelen van de aanvragen sneller op te kunnen pakken. Verder gaat er nog een overzicht verschijnen in de Mazjerang met alle verduurzaming leningen en subsidies die je aan kunt vragen.  

  Hondenspeelplek Houthem
  Enkele inwoners (hondenbezitters) van Houthem hebben ons benaderd met de vraag of het stukje grond bij de sportvelden niet ingericht zou kunnen worden als hondenspeelweide/ontmoetingsplek voor hun viervoeters. Hierop heeft de wethouder de toezegging gedaan dat er samen met burgerkracht en de initiatiefnemers gekeken gaat worden deze speelweide te realiseren.  

  Voornemen Vodafone zendmast Nachtegaalstraat Vilt
  In een gedeelte van Vilt is een brief verspreid door Ericsson over het voornemen van het plaatsen van een nieuwe zendmast naast gemeenschapshuis Cascade. Op onze vraag wat er op de mast komt gaf wethouder Weerts aan dat het nog niet duidelijk is welke antennes geplaatst gaan worden. Er is nog geen officiële aanvraag ingediend maar waarschijnlijk zit er wel een 5G antenne bij. Omwonenden kunnen hun bezwaren, opmerkingen en vragen richten aan de gemeente via info@valkenburg.nl    

  Meer nieuws