PGP krijgt bijval in commissie AZM

door | mrt 21, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Maandag 20 maart vond de commissie AZM ofwel Algemene Middelen en Zaken plaats. Namens de PGP Hilde Baaij en Doeke Krikke. Op de agenda slechts twee voorstellen en rondvragen. 

Op verzoek van de wethouders werd de commissie bijgepraat over de invoering van het Noodfonds Energiearmoede. Het is namelijk eindelijk zover. De PGP heeft al in september 2022 voorstellen gedaan om de pijn te verzachten, dit werd toen aan de kant geschoven. In november 2022 besloot de raad toch unaniem om een noodfonds van 1 miljoen op te richten. Net voor de kerstdagen overlegden raadsleden, burgerleden, wethouders en ambtenaren over de uitvoering. Om een lang verhaal kort te houden, het heeft lang geduurd, maar het is er nu. 

Er zijn drie groepen die ervan profiteren. Inwoners met schrijnende financiële nood door hoge energieprijzen en inwoners die graag hun huis willen verduurzamen. Verenigingen met eigen gebouwen die willen verduurzamen. En ondernemers willen verduurzamen. Verduurzamen betekent namelijk lagere energielasten op de langere termijn. En dat is waar iedereen uiteindelijk het meeste aan heeft. Binnenkort worden er brieven gestuurd naar iedereen om uit te leggen hoe men geholpen kan worden. 

Om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden geldt dat de professionele samenwerkingspartners van de gemeente zoals MEE en Traject helpen met aanvragen en beoordelen. Daarnaast helpt ook de Vincentiusvereniging. 

Afgesproken is dat de wethouders de commissies zullen bijpraten over hoe het gaat. Blijft er aan het eind van het jaar geld over, dan gaat dit terug naar de algemene reserve. Is er geld tekort, dan moet de raad beslissen of ze extra geld beschikbaar willen stellen. Op verzoek van de commissie wordt in het najaar gekeken of er ook voor 2024 geld nodig zal zijn. 

 Voorstel college betreffende Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027
Onze inbreng luidde als volgt: 

“Voorzitter, aanwezigen,

Zoals uit de raadsnota ook blijkt, stemt de raad niet over het beleidsplan zelf, dat ligt bij het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) waar de burgemeester deel van uitmaakt. De raad stemt over of wij voldoende geïnformeerd en gehoord zijn over dit onderwerp. 

Feit is dat dat de formatie van basisteam Heuvelland daalt en dat geldt voor veel plekken in Limburg. De roep om meer blauw en meer handhaving is groot en terecht. De werkdruk is ongekend hoog in onze grensregio. Wij zijn dan ook blij dat de voorzitter van onze Veiligheidsregio, burgemeester Penn – Ten Strake van Maastricht, blijft roepen dat de verdeelsleutel oneerlijk is en aangepast moet worden. Wij hopen dat de regering in Den Haag ooit een keer wakker wordt. Vraag: Hoe kunnen wij als Valkenburg aan de Geul daaraan bijdragen? Tot zover in eerste termijn. “

Burgemeester beantwoordde geen inhoudelijke vragen, wel neemt hij alle gemaakte opmerkingen mee naar het RBO. Hierover ontstond enige discussie. Niet alle fracties hadden door dat het proces zo loopt. Er zijn al eerder digitale bijeenkomsten geweest waarin de inhoud van het plan is toegelicht en waar raadsleden en burgerleden vragen konden stellen. De PGP heeft daar aan meegedaan. Op onze vraag naar lobby antwoordde de burgemeester dat de woordvoerder van de regio daar inderdaad druk mee was, maar dat het moeizaam liep in Den Haag. 

 Voorstel betreffende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

Onze inbreng: 

“Voorzitter, aanwezigen,

Wij zullen hier kort over zijn. In grote lijnen kan de PGP zich vinden in het voorgestelde Reglement van Orde. Blij zijn wij ook dat de door ons voorgestelde aanpassing in artikel 12, dat naast een voorstel van orde ook interrupties niet meetellen in de twee spreektermijnen, overgenomen is. Naar ons idee kan dat het debat versterken, zodat de raad met elkaar in gesprek gaat alvorens besluiten te nemen, iets waarop wij al jaren hopen. 

Het enige punt waar wij moeite mee hebben en waarvoor wij hopen een meerderheid in de raad te vinden, is het volgende: artikel 2b Seniorenconvent lid 7. Het formaliseren van het fractievoorzittersoverleg in een seniorenconvent kunnen wij steunen. Al vinden wij de benaming seniorenconvent enorm archaïsch, het is een gangbare term binnen de politiek. Een seniorenconvent neemt geen inhoudelijke beslissingen. Toch staat in lid 7 : “Elke fractie heeft één stem in het seniorenconvent bij het afgeven van een advies.” Nu is een stem voor een advies anders dan een stemming in de raad, maar wat gebeurt er als de leden van het seniorenconvent het oneens zijn met elkaar? Wordt dan het advies met de meeste stemmen overgenomen? Welke gevolgen kan dit hebben? Wij horen graag van de andere fracties hoe zij dit zien. 

Tot zover in eerste termijn. “

Tot onze verrassing konden alle fracties zich vinden in ons voorstel, dat betekent dat het zinnetje geschrapt zal worden in het voorstel waarover op 3 april in de raadsvergadering gestemd zal worden. Fijn. 

Rondvraag 1.  Visie Vrijetijds Economie
In het stappenplan kunnen we lezen dat men met de uitkomst van de inwoners enquête in februari aan de slag is gegaan om te komen tot een draagkrachtanalyse.

  • Wanneer kan de raad de uitwerking van deze draagkrachtanalyse tegemoet zien?

Antwoord: In de komende commissievergadering in mei zal dit besproken worden. Er zijn 776 enquêtes ingevuld, hiervan zijn er 450 bruikbaar. Er zijn genoeg enquêtes per kern om per kern een draagkrachtanalyse te maken. 

In februari, maart en april gaat de gemeente rond de tafel zitten met een ruime groep van experts met kennis en ervaring op het gebied van toerisme en recreatie.

  • Hoe groot is deze groep en wie is erin vertegenwoordigd? Is men momenteel al in gesprek met deze experts en wat zijn de resultaten tot nu toe?

Antwoord: Ook dit zal besproken worden in de commissie in mei. Er zijn groepen geformeerd op basis van 7 v’ s . Denk aan Voeding, Vrijetijd, Verblijf. Deze zijn al eens bij elkaar geweest. Alle deelnemers zijn dus ondernemers uit Valkenburg aan de Geul. 

In april en mei worden verschillende (?) scenario’s en denkrichtingen teruggekoppeld naar inwoners, betrokkenen en ondernemers. In het najaar van 2003 zal de raad de nieuwe gedragen visie vaststellen.

  • Fijn dat verschillende scenario’s met belanghebbenden besproken worden, maar in hoeverre wordt de raad ook nog betrokken en meegenomen in het proces alvorens tot besluitvorming overgegaan wordt?

Antwoord: Ook dit zal in mei besproken worden met de commissie. 

Rondvraag 2. Diversificatie van economische activiteiten. 

Al in de tweede alinea van het Coalitieakkoord 2022-2026 op p1. staat dat we geconfronteerd worden met een sterke afhankelijkheid van een mono-economie (toerisme), die ons heel veel heeft gebracht, maar die er ook toe leidt dat onze lokale economie aan innovatiekracht en weerbaarheid heeft ingeboet. Een belangrijk onderwerp. 

De verandering van een mono-economie naar een meer diverse economie gaat niet vanzelf. In het akkoord staat dat het aan te raden is om over de gehele linie te investeren in structuurversterking van de economie in Valkenburg aan de Geul. Het belang van inzichtelijk maken en versterken van de exacte problematiek van andere economische sectoren, buiten de toeristische sector, wordt benadrukt. 

Tijdens eerdere vergaderingen hebben wij gevraagd naar de voortgang m.b.t. dit onderwerp. De wethouder gaf aan dat er momenteel gekeken wordt naar een bredere invulling van het Par’Course terrein. Ook benoemde hij Yuverta als voorbeeld van diversificatie. Twee aardige voorbeelden, maar volgens ons komt dit niet in de buurt van een werkelijke structuurversterking van de lokale economie. Kan de wethouder aangeven hoe dit onderwerp wordt opgepakt en op welke termijn?

Antwoord: De wethouder gaf hier een wat ontwijkend antwoord op. Hij zei dat het coalitieakkoord voor vier jaar is, dus niet alles wordt tegelijk opgepakt. Wel is er een nieuwe sector benaderd, de agrarische sector. Verder zei hij dat er middelen gereserveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan, maar het is blijven liggen omdat er geen ambtenaren beschikbaar zijn om dit te doen. 

Meer nieuws