PGP komt met eigen raadsvoorstel wonen

door | apr 19, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Meer passende en betaalbare woningen voor starters en ouderen in onze gemeente. 

Voldoende passende en betaalbare woningen is in heel Nederland een probleem en ook in onze eigen gemeente Valkenburg aan de Geul. De afgelopen jaren hebben zowel politieke partijen als burgerinitiatieven als verenigingen pogingen gedaan om de woningmarkt in beweging te krijgen. Er zijn kleine winsten geboekt, maar nog veel te weinig. En daarover gaat dit artikel.

Wat is er de afgelopen 4 jaar wel bereikt:

  • Er is een Klankbordgroep wonen met vertegenwoordiging uit elke politieke fractie ingesteld. 
  • De regionale regels over woningvoorraad zijn versoepeld.
  • Er is een woon transitiemanager aangesteld.
  • Er is een Lokale woonvisie opgesteld.
  • De cijfers over woningbehoefte en woningvoorraad per kern zijn inmiddels (op verzoek PGP) bekend.
  • Kleine woonprojecten zoals schoollocaties Vilt en Houthem en Bergervliet worden verder uitgewerkt.
  • Zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoning wordt (op verzoek PGP) nader onderzocht.
  • Een specifiek plan met alle betrokken partners over betaalbare seniorenwoningen wordt (op verzoek PGP) opgesteld.
  • In april vinden bijeenkomsten plaats over wonen in de toekomst, georganiseerd door de gemeente.

Welke problemen zijn onveranderd groot? Er zijn nauwelijks betaalbare woningen voor senioren in de eigen kern. Er zijn nauwelijks betaalbare woningen voor nestverlaters in de eigen kern. Er zijn door de hele gemeente sowieso erg weinig huurwoningen onder de huursubsidiegrens. En nieuwbouwprojecten zijn onbetaalbaar voor mensen met een modaal of laag inkomen. 

De Progressieve Groene Partij vindt dat iedereen recht heeft op een passende en betaalbare woning. Hierbij is aandacht voor met name ouderen en jongeren heel belangrijk. Alle generaties behouden is namelijk nodig voor de leefbaarheid van een kern. En wij vinden dat de verantwoordelijke wethouder hier geen grote stappen in maakt. 

Daarom hebben wij als politieke fractie zelf een concept raadsvoorstel geschreven. Een voorstel waarin we concrete afspraken maken over betaalbare woningen in alle kernen én om een deel van deze woningen te reserveren voor de huidige inwoners of voor mensen in cruciale beroepen. 

Dit concept raadsvoorstel hebben wij al voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en aan de vier andere fractievoorzitters in onze gemeente. Het is de bedoeling dat ons raadsvoorstel wordt besproken in een commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en vervolgens in de raad. Wij hopen dat het nieuwe college hiermee aan de slag wil gaan.

Op 16 mei komen de fractievoorzitters samen om de agenda voor de commissies in mei te bespreken. Voor die tijd horen wij graag wat de inwoners van Valkenburg aan de Geul  van ons voorstel vinden

Wij roepen u op om te reageren voor 9 mei aanstaande via pgpvalkenburg@gmail.com

Lees hier ons concept raadsvoorstel.

Lees hier het artikel “Oppositie neemt zelf initiatief voor actiever woonbeleid in Valkenburg” in De Limburger. (19 april 2022 digitaal)

Meer nieuws