PGP deels tevreden in Commissie Sociaal Domein

door | jan 24, 2023 | Nieuws, Raadswerk

In deze eerste commissie Sociaal Domein van 2023 ging het vooral over armoedebestrijding en inburgering. Maar een ogenschijnlijk simpel voorstel, namelijk een krediet om bij te dragen aan mytylschool Encanto (voorheen Adelante) liet de wenkbrauwen fronsen maandagavond.  Ook die van de PGP delegatie Hilde Baaij, Janneke van der Linden en Harm Kornegoor. 

In het Raadsnota herstel mytylschool Encanto (Adelante) werd de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen. Tijdens het opknappen na de watersnood is ontdekt dat de brandveiligheid niet op orde was. Er ontbraken compartimenten. Dit is aangepast en goedgekeurd voor de opening van de school in september. Nu hebben wij daar op zich geen moeite mee, ook begrijpt de PGP dat de fout al in 2014 is ontstaan en dat het zo lang naar dato lastig is iemand financieel verantwoordelijk te stellen. Maar het roept wel vragen op:

1. Tijdens de rondleiding voor raadsleden en burgerleden op 22 juni 2022 is hierover gesproken. Als dit al bekend was medio juni 2022, de brief van medio september 2022 kwam  en de situatie al verholpen is voor 1 september 2022, waarom zijn deze kosten dan niet al meegegaan in de begroting 2023 zoals besproken in november 2022?

2.  Deze onveilige situatie is er al sinds 2014. Waarom is dit bij de oplevering toen niet aan het licht gekomen?

3. Waarom is dit bij andere eerdere inspecties niet aan het licht gekomen? Wordt brandveiligheid niet jaarlijks gecontroleerd? En zou dit in de toekomst niet moeten bij gebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is?

4. Daaruit volgend, hadden we de kosten wel kunnen verhalen op de aannemer als we hier eerder achter waren gekomen?

Voor het huidige raadsvoorstel maken deze vragen niet meer uit. Mosterd na de maaltijd. Maar om lering te trekken uit de situatie wel. AB, VSP en CDA had soortgelijke vragen. 

Samengevat zegt de wethouder Rouwette dat de brief weliswaar in september is gestuurd, maar dat hij hem pas kreeg te zien in december. Hij stelt dat hij buiten spel is gezet. Zodra hij de brief zag, heeft hij een RIB gestuurd en nu ligt er het voorstel. Hij claimt dat dit al een jaar speelt en dat het vorige college hier blijkbaar al over gesproken heeft, maar dat hij daar niet achterkomt. Hij zegt dus niet te weten wie het krediet verleend heeft, het lijkt de stuurgroep te zijn geweest die belast was met de herstelwerkzaamheden, maar hij weet dat niet zeker.

Inhoudelijk  zegt hij niet te weten wanneer de compartimenten zijn gemaakt. Hij weet dus niet of die op dat moment wel voldeden aan de brandvoorschriften van dat moment. Daarom weet hij ook niet wie er verantwoordelijk voor is.

Het budget komt uit reserve schoolhuisvesting, hopelijk komt er nog geld van de WTS, dan komt het geld terug in die reserve.

Over de brandcontroles. Hij weet niet hoe vaak die plaatsvinden, hoe grondig die zijn en hoe die worden gerapporteerd. Hij gaat kijken of hij antwoorden toe kan laten voegen via het verslag.

Kortom veel vragen staan nog open. Meerder malen stelde de wethouder dat dit niet zijn manier van werken is en dat hij het niet weet. Echter, de werkwijze om zich als wethouder te hullen in onwetendheid, spreekt ons ook niet aan. Hij zal toch snel met antwoorden moeten komen. Het voorstel is dan ook geen hamerstuk.

Kort is er gesproken over Raadsnota procedure stukken openbaar onderwijs. Afgesproken wordt dat het afzien van het overlegrecht over de jaarrekening alleen voor deze raadsperiode is.  Dat zal worden aangepast in het voorstel.

Vervolgens sprak de commissie over een brief en motie van de gemeente Hilvarenbeek over inburgering 65+ . Dit onderwerp is door PGP ingebracht. Naast de situatie uit de motie willen wij dieper ingaan op inburgering. Harm Kornegoor stelde de volgende vragen:

1. Per 1 januari 2022 ligt de inburgering bij de gemeente. Hoe gaat dit nu? Zijn er knelpunten? Zien we al het voordeel ervan?

Reactie wethouder Kleijnen: Hij dankte ons voor het toesturen van de vragen voor de vergadering. Omdat de verantwoordelijke wethouder vertrokken is, heeft hij nog niet alle antwoorden. Wel heeft hij gesproken met de coördinator Vluchtelingenwerk.  Vluchtelingenwerk gaat op huisbezoek de eerste drie maanden. Ze geven info over scholen, taalcafé, bieb, verenigingen enzovoort. Vluchtelingenwerk is positief dat het naar de eigen gemeente is gegaan die inburgering. Van de consulenten van Maastricht krijgt hij nog informatie. 

2. In de brief en motie van Hilvarenbeek staat dat de inburgering voor 65+ niet landelijk gefinancierd wordt en dat die gemeente daar geen beleid over heeft.  Hoeveel nieuwkomers zijn er in 2022 naar Valkenburg aan de Geul gekomen en hoeveel daarvan waren er 65+?
En hoe gaat onze gemeente om met inburgering van 65+ nieuwkomers? Hebben wij hier wel beleid en financiering voor?

Reactie wethouder Kleijnen: Er waren 13 nieuwkomers in 2022, daar zaten geen 65+ tussen. Ook de aankomende nieuwkomers zijn gezinnen en geen 65+. Vluchtelingenwerk geeft aan dat alle leeftijden overal gebruik van mogen maken, alleen hoe dit dan gefinancieerd wordt is onbekend. PGP vroeg nog door over inburgeren en naturaliseren. De wethouder gaat dit navragen. 

3. In Valkenburg hebben we een taalcafé. De praktijk wijst uit dat het taalcafé vooral bezocht wordt door immigranten van over de hele wereld, maar weinig door nieuwkomers die gevlucht zijn.  Worden deze nieuwkomers op de hoogte gesteld van het taalcafe?
Zo nee, zou dit kunnen worden meegenomen? Het taalcafé is er niet alleen voor de taal, het vergroot ook hun lokale sociale netwerk.

Reactie wethouder Kleijnen: Zie hierboven, het wordt wel genoemd. Of mensen er gebruik van maken, is hun eigen verantwoordelijkheid. 

Het tweede bespreekpunt ging over het noodfonds energiearmoede. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen. Naar aanleiding van de benen op tafel sessie armoede van 19 december 2022 is het college gekomen met een plan:

 1. Verenigingen en stichtingen met eigen opstal.
  Twee ton reserveren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Doel is structurele verlaging energielasten. De lijst voor huizen die afgelopen jaar is vastgesteld kan hiervoor gebruikt worden. Met een max van 10.000 euro per aanvrager. Bijvoorbeeld voor het kopen en installeren van een zuiniger ketel.
 2. Bedrijven en ondernemers.
  Twee ron reserveren voor Plus je MKB. Doel is Ontzorgen MKB bij verduurzamen en extra geld vrijmaken hiervoor. Dat geldt niet alleen voor panden, maar ook bijvoorbeeld investeren in verwarmde terrasstoelen ter vervanging van terrasverwarming. Daarnaast komt de compensatieregeling energielasten voor ondernemers al in eerste kwartaal in plaats van tweede kwartaal.
 3. Inwoners.
  Drie ton voor schrijnende gevallen. Dit wordt uitgevoerd door het groot sociaal team. Dat is een samenwerkingsverband tussen organisaties die betrokken zijn bij wonen, zorg, inkomen, vincentiusvereniging, beweegmakelaar. Zij krijgen een formulier dat ze met inwoners kunnen invullen. Dat formulier gaat naar het gemeentehuis en die beslist. Het gaat dus niet naart Maastricht. Voordeel is dat de uivoering daarmee sneller en goedkoper kan. Aanvragen zullen praktisch zijn, bijvoorbeeld energiezuiniger witgoed kopen.
 4. Huiseigenaren.
  Twee ton voor extra verduurzamen. De overheid komt met een regeling voor verduurzamen van huizen met energielabel DEF. Voor huiseigenaren die moeite hebben met hun energierekening betalen, stelt de gemeente extra geld beschikbaar, dus bovenop de regeling van de overheid.

  Het laatste ton is gereserveerd voor communicatie en uitvoering van het plan. De PGP kan zich vinden in dit plan en hoopt dat het de pijn van veel inwoners, ondernemers en verenigingen een beetje verzacht.

  Wij vroegen nog door over andere vormen van armoedebestrijding. Zo complimenteerde Janneke van der Linden de wethouder met informatie over regelingen in de Mazjerang. Wel stelde zij dat het overzicht niet overzichtelijk was en dat enkele punten dubbel waren of niet klopten. Ook stelde zij voor om dit soort informatie te rubriceren per doelgroep. De wethouder beloofde ernaar te kijken en haar suggesties mee te nemen.

  Kort spraken we nog over laagdrempelig voorzieningen aanbieden zoals een uitdeelpunt voedselbank in Valkenburg. De wethouder vertelde dat hij daar met drie personen over gesproken had, alledrie betrokken bij Platform Wereldburgerschap. Dat neemt hij mee in de evaluatie armoedebestrijding die binnenkort komt. We zijn blij dat er eindelijk dingen in gang zijn gezet.

  Alleen de PGP heeft rondvragen gesteld: 

  Sluiting MKD’s door Xonar

  De PGP maakt zich grote zorgen en gezien de publiciteit en petitie hierover met inmiddels duizenden handtekeningen staan wij daar niet alleen in. Het RIB van afgelopen week neemt onze zorgen hierover nog niet weg. Uit het RIB enkele citaten:

  • “Gemeenten hebben ervoor gekozen om MKD/KDC vanaf 2023 uit dit brede arrangement te halen en met een apart arrangement te indiceren. Hiermee sluit het arrangement direct aan op de concrete hulpverlening die een jeugdige ontvangt en krijgen we zelf ook een beter beeld van de (omvang van de) doelgroep.”
  • “Het is een keuze van zorgaanbieders om een ‘zwaardere’ functiemix in te zetten dan wat gemeenten verwachten, de bijbehorende extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden door gemeenten niet vergoed.“
  • “We zullen met alle drie de partijen het gesprek aangaan om te borgen dat er voldoende aanbod blijft bestaan.”

  Vragen:

  1. De wethouder wijst met de vinger naar Xonar, zij schakelen te dure medewerkers in op het MKD. Deze werkwijze is echter niet nieuw. Was deze werkwijze voorheen niet bekend bij de wethouder? Had dit probleem niet voorzien kunnen worden? Is hierover niet onderhandeld met de aanbieder? 
  2. Weet de wethouder zeker dat dit het probleem is? Zijn daar onafhankelijke partijen voor ingeschakeld? Of hebben de gemeenten dit zelf beoordeeld? 
  3. De wethouder stelt dat er met de drie gegunde partijen overlegd gaat worden. Wat als niemand deze zorg kan bieden binnen de regels en financiën die de gemeenten stellen? 
  4. Weet de wethouder om hoeveel kinderen het gaat uit Valkenburg aan de Geul? 
  5. Hoe kan specialistische zorg voor een kleine groep kinderen überhaupt kostendekkend worden aangeboden? Moeten we dat nastreven?
  6. Hoe verhouden deze strenge regels en financiering zich tot het project Kansrijke Start waar de provincie zich zo hard voor maakt?  

  Reactie wethouder Kleijnen: Wethouder deelt onze zorg. Afgesproken is dat alle vragen die gesteld worden in de deelnemende gemeentes beantwoord worden door de  centrumgemeente ofwel Maastricht. Onze vragen zijn al doorgestuurd. Over vraag 4 zei de wethouder dat het gaat om 1-2 kinderen vanuit onze gemeente. Wordt vervolgd.  

  Gemeente.nu: sportcontainer (klik voor artikel)

  Toezegging 80 van de actie en toezeggingenlijst luidt als volgt: Stimuleren individueel buitensporten: bekijken mogelijkheden voor kernen. Vraag: Zou de wethouder dit mee willen nemen in zijn zoektocht naar mogelijkheden? 

  Reactie wethouder Dauven: Eijsden-Margraten heeft dit ook. Hij wil zeker aandacht besteden aan dit soort ideeën, maar hij heeft maar 1 ambtenaar op sport. Eerst de bijdrageregeling buitensportverenigingen die in april voor zal liggen, dan renovatie sportzalen en daarna komt individueel sporten aan de beurt.  

  Uit de bijstand aan het werk:

  Brunssum is goed in mensen uit de bijstand halen volgens de krant. Is de wethouder bereid om te kijken welke interventies ook in onze gemeente gebruikt zouden kunnen worden?

  In de Brabantse gemeente Tilburg begint de proef met maximaal vijf banen op verschillende plekken in de gemeente. Basisbanen kunnen bijvoorbeeld worden gecreëerd bij woningcorporaties, stichtingen of bedrijven. Werknemers in deze basisbanen krijgen vervolgens begeleiding op maat. Voor een groep inwoners blijkt een betaalde baan niet haalbaar. Hun ‘afstand’ tot regulier werk is te groot om alleen te overbruggen. ‘Met goede begeleiding en onder de juiste omstandigheden kunnen zij echter een belangrijke bijdrage leveren voor onze stad,’ zegt wethouder Esmah Lahlah, verantwoordelijk voor arbeidsparticipatie. Soortgelijke projecten lopen ook al in Groningen, Rotterdam, Heerlen en Lelystad. Geen idee hoe goed dit gaat, wellicht de moeite om er eens naar te kijken voor onze gemeente? 

  Reactie wethouder Kleijnen: Uiteraard wil hij ernaar kijken. Overigens hebben wij ook al ons eigen project met podium24. 

  Misschien gaan we dit nog terug laten komen. Want het is wel iets anders. Het gaat om banen binnen de gemeente creeëren om mensen zinvol te laten bijdragen. 

  Meer nieuws