Op jacht naar concrete antwoorden in commissie Sociaal Domein

door | sep 20, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op de agenda van de eerste commissie Sociaal Domein na het zomerreces stond maar weinig. Een voorstel over de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. De Progressieve Groene Partij begint zich een beetje af te vragen waar de wethouders mee bezig zijn sinds hun installatie in mei van dit jaar. Via onze rondvragen hebben we geprobeerd om zelf inhoud toe te voegen aan deze commissievergadering. 

Agenda en stukken: website van de gemeente.
Vergadering terugkijken: YouTube.

Voor de zomer hebben wij het college dringend verzocht om de beweegmakelaar weer in te zetten als beweegmakelaar. Hij werd sinds enige tijd ingezet als coördinator opvang Oekraïense vluchtelingen. Wethouder Kleijnen deelde mee dat er een nieuwe coördinator is gevonden en dat de beweegmakelaar weer begonnen is. Dat is heel goed nieuws. Eenzaamheid in onze gemeente is een groot probleem en de beweegmakelaar is één van de instrumenten om mensen uit huis te krijgen. 

Bij de actielijst praatte wethouder Dauven ons kort bij over de buitensportverenigingen. Hij spreekt deze week met de buitensportverenigingen, met name in het Geuldal. Er is een conceptrapport naar aanleiding van de overstroming vorige zomer. Deze gaat besproken worden. Uitplaatsen is niet aan de orde. Dat betekent dat alle verenigingen blijven op de locatie waar ze nu zitten. Alleen voor SV Geuldal volgt een apart traject vanwege de twee locaties in Schin op Geul en Wijlre. Jef Pluijmen van het CDA stelde de vraag die wij ook hadden willen stellen, waarom heeft de raad dat conceptrapport niet gekregen? Blijkbaar moeten wij wachten op het definitieve rapport. Wij vroegen nog naar een stand van zaken van het overleg met TC Geuldal in Houthem. Bij de begrotingsbehandeling komt dit aan bod. Bij navragen bleek dat er begin volgend jaar een bijdrageregeling voor sportverenigingen gaat komen. We wachten af waar het college mee gaat komen bij de begroting.

Het voorstel over Omnibuzz gaat eigenlijk over een administratieve verandering. Het voorstel is om te gaan betalen wat klanten van Omnibuzz ook echt gebruiken: gereisde kilometers in plaats van zones. Alleen de opstapzone, het zogenaamde starttarief, blijft gelijk. De PGP is voorstander van betalen wat gebruikt wordt. Wel stelden wij enkele vragen ter verduidelijking. Het was lastig om alle antwoorden te filteren uit het wat onsamenhangende verhaal van de wethouder. 

1.  Is er ook advies gevraagd aan Adviesraad Sociaal Domein?
Antwoord: Nee, er is een eigen cliëntenpanel van Omnibuzz, dus dat is voldoende. En dit voorstel treft niet de klant, maar de gemeente. 
2. De verandering van systematiek van zones naar kilometers treft alleen de gemeente en pas later de cliënten. Is er dan sprake van een dubbele boekhouding? Graag uitleg hoe dit in de praktijk werkt.
Antwoord: Vooraf worden zones toegekend, achteraf worden kilometers verrekend. 
3. Er wordt gesproke over een verhoging van onze gemeente van zo’n 28.500 euro per jaar. Tot nu toe moeten we elk jaar toeleggen op de geschatte kosten. Als je dat doorberekent, hoeveel duurder wordt het dan?
Antwoord: Dat is een technische vraag, volgt bij het verslag.
4. Waarom is het belangrijk dat dit z.s.m. geregeld wordt en wordt daarvoor de inspraak van de raad verkleind?
Antwoord: Er is een nieuwe wet inspraak. Zienswijzeprocedure is 8 weken, daarna toewijzingsprocedure. De nieuwe procedure is voor iedereen wennen en goed opletten om dat we er op tijd bij zijn. 
5. Kan de wethouder ons verzekeren dat inwoners niet de dupe worden?
Antwoord: Wij als gemeente beslissen over de tariefsoorten. Dat gaat dus tegen 2025 besproken worden.

Het voorstel ging als hamerstuk naar het presidium.

Vervolgens de rondvragen. Wethouder Kleijnen vond dat we nogal veel vragen stelden, al was dat ook ons recht volgens hem. We hebben flink moeten doorvragen en kregen uiteindelijk enkele toezeggingen, maar toch ook ontwijkende antwoorden helaas. Wordt vervolgd.

1. In mei hebben wij gevraagd naar werkplekken in Valkenburg aan de Geul voor WMO-consulenten. De wethouder was hier zeer positief over en zou op zoek gaan naar mogelijkheden. Kan de wethouder een update geven?
Antwoord: We bekijken de mogelijkheden om het sociaal team inclusief WMO hier 1 dag per week te huisvesten. In oktober komt er een rib over. 

2. Armoede is helaas een steeds groter probleem voor een steeds grotere doelgroep. Daarover hebben wij de volgende vragen.

a. We voeren sinds 1 januari 2021 een preventief beleid. Wij verzoeken de wethouder om z.s.m. inzicht te geven middels een presentatie met cijfers en data over armoede in Valkenburg. De nood is hoog en zal nog hoger worden gezien de enorm stijgende prijzen. Wat ons betreft zou dit in de commissie Sociaal Domein in november kunnen. Graag een reactie van de wethouder.
Antwoord: Nee, dat komt in 2023, wanneer in 2023 is onbekend. Na wat doorvragen kwam de toezegging dat er zo snel mogelijk een overzicht komt naar de gehele raad. Wanneer zo snel mogelijk is, geen idee. 

b. Hoe staat het met de energiearmoede in onze gemeente? Wij lazen in een RIB dat er coaches worden opgeleid om inwoners te informeren. Prima dat dit gebeurt. Maar wat wordt er gedaan om de financiële nood nu te ledigen. Die is verschrikkelijk groot en dit klinkt weer als iets voor de langere termijn.
– In Heerlen is men geschrokken van de hoeveelheid aanvragen van niet uitkeringsgerechtigden voor een bijdrage aan de energie. Zijn die cijfers ook in Valkenburg aan de Geul bekend? Zo ja, hoeveel, zo nee, wilt u dat uitzoeken?
Antwoord: Hier valt het mee, de groep tot 120% heeft 1300 ontvangen, maar anderen wachten nog op de afrekening, als er cijfers zijn, komen deze. Noot van de redactie: In onze gemeente is alleen 800 uitbetaald, de andere 500 komt dit najaar. 
In meerdere gemeentes stuurt men energiefixers op pad. Dat zijn mensen die door buurten gaan en ter plekke maatregelen nemen zoals het plakken van radiatorfolie of tochtstrips. Niet lullen maar poetsen. Is de wethouder bekend met dit fenomeen en is hij bereid om zich hiervoor in te spannen en dit te realiseren?
Antwoord: Ja luidde het antwoord. Maar uit alles bleek dat we langs elkaar heen praten. Een energiecoach is niet hetzelfde als een fixer. Het voorstel Isoleer je huis werd er nog bij betrokken, maar dat dient een heel andere doel en doelgroep dan wij bedoelden. Jammer dat het niet positief opgepakt werd. In andere gemeentes werkt dit al heel goed. Klik. 
Welke andere stappen wil de wethouder zetten om mensen uit de kou te houden?
Antwoord: Uiteindelijk kwam er een uitspraak dat het probleem de wethouders en ambtenaren bezighoudt. Dat men ook kijkt naar wat er uit Den Haag komt. En dat men ook individuele mensen in schrijnende situaties helpt met bijzonder bijstand enzo.

c. Bij de kadernota is er gesproken over subsidie voor sport en cultuur voor de doelgroep volwassenen. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen aan deze activiteiten. Is hier nieuws over te melden. Zo nee, wanneer wel?
Antwoord: Komt eerste helft 2023.

d. Voedselbank: Onze inwoners dienen nu ver te reizen naar voedselbank. Ook uitdeelpunten van voedselpakketten vraagt reizen. Er is geen uitdeelpunt in Valkenburg. Huidige omstandigheden vraagt ook hier een uitdeelpunt voedselbank. Hoe en wanneer kan de wethouder dit realiseren? Zo niet: krijgen inwoners die op voedselbank een beroep doen reiskosten vergoed? Dit geldt ook m.b.t. speelgoedbank: ook alleen in Maastricht/Geleen. Antwoord: Er is nog geen uitdeelpunten hier. Zal meegenomen worden aanbevelingen ergens in 2023. Nee, er is geen reiskostenvergoeding.

e. Kledingbank: Er zouden ism Kledingbank Zuid Limburg uitgiftedagen in Valkenburg worden gerealiseerd. Hoe staat het hiermee?
Antwoord: Nog geen uitvoering aan gegeven. Eerst kwam watersnood, toen Oekraiëne, er is geen personeel voor. Komt met de evaluatie van het armoedebeleidsplan in 2023.

3. Jeugdbeleid. Op 12 april 2021 stelden wij als gemeenteraad het actieplan Jeugdbeleid van en voor de jeugd en het Preventief Lokaal Jeugdbeleid vast. Hierin werd gesteld dat investeren in de jeugd langere zorgkosten op de lange termijn kunnen worden voorkomen. Er staan doelen in als ruim 30% minder jeugdigen maken over vijf jaar gebruik van dure jeugdhulp en zoeken naar overdekte ontmoetingsmogelijkheden. Medio 2023 zou worden bekeken of de inzet op jeugd- en jongerenwerk voldoende is. We gaan nu richting eind 2022. Is het mogelijk dat wij als commissie Sociaal Domein dit jaar nog een tussenevaluatie kunnen krijgen?
Antwoord: Een extra evaluatie kost teveel tijd, dus evaluatiemoment blijft staan. 

4. Fusie ambulances: In de laatste RIB wordt erg positief gesproken over de stand van zaken.Ons is ter ore gekomen dat er nog wel het een en ander niet geregeld is qua werkvoorwaarden. Zoals langere reistijd en pensioenopbouw. Is dit bekend bij de wethouder of is de wethouder nog steeds zo enthousiast over de fusie als in de RIB klinkt.
Antwoord: Hij was als raadslid niet enthousiast. Maar de zorgautoriteit heeft op 27 mei toestemming voor de fusie gegeven. Eind september komt er een update over hoe de fusie gaat. Hij heeft tot nu toe geen negatieve geluiden gehoord, maar zegde toe onze vraag mee te nemen.  

Meer nieuws