Nog geen volwassenfonds in Sociaal Domein

door | mrt 20, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Eindelijk weer een commissie Sociaal Domein. 20 november 2023 was de laatste. Toch was er geen overvolle agenda en waren we net na half negen al klaar. Namens de PGP Janneke van der Linden, Harm Kornegoor en Hilde Baaij. 

Presentatie versterken leefbaarheid en economie op het platteland. Rob Kemmeren – secretaris LEADER Zuid-Limburg – praatte de commissie bij over deze Europese subsidie. In de afgelopen vier jaar is er geld gegaan naar de Blindentuin van Esther Crombag in Berg, de natuurspeeltuin in Vilt en de dorpswijngaard in Houthem. Voor de komende vier jaar is LEADER op zoek naar nieuwe initiatieven. Meer weten, kijk op hun website

Voorstel 1: Vaststellen beleidsplan armoede, schuldhulpverlening en vroegsignalering 2024-2028, inclusief uitvoeringsplan 2024-2026

De PGP vindt het plan in de basis prima, maar toch zien we nog wel wat verbetermogelijkheden. Janneke maakte zich weer hard voor het volwassenenfonds. Hiermee kunnen volwassenen met een laag inkomen toch deelnemen aan culturele en sportactiviteiten in onze gemeente. De toezegging dat hier serieus naar gekeken wordt kregen we wel, maar we blijven ontevreden over hoe lang dat nog gaat duren. Dus we komen hier bij de kadernota nog op terug. Ook zijn we niet tevreden over de term recidivisten en de regels hierover. Daarom geen hamerstuk voor ons. Over de financiën was niet duidelijk uit welk potje de structurele kosten gehaald werden, maar dit komt ten laste van het begrotingsresultaat. 

Voorstel 2: Omnibuzz ontwikkeling klantbijdrage en LTI indexering

In Hildes’ herinnering is er enige tijd gediscussieerd over de invoering van de LTI indexering. Onze vraag was destijds: Moet speciaal vervoer als Omnibuzz wel voldoen aan dezelfde regels als het gewone OV? Wij vinden het dan ook prima om die indexering los te maken, sterker nog, wij vragen ons af of de hele LTI niet opnieuw ter discussie gesteld moet worden. Uit de beantwoording bleek dat de gemeente wel wil indexeren, maar dit nu niet kan wegens de motie Bikker. In 2025 is men voornemens wel te indexeren. We zullen de situatie blijven volgen. Hamerstuk. 

Voorstel 3: Zienswijze ontwerpwijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Harm opende met “De teneur is dat dit moet van de wet, dus wat moet, moet. Toch hebben wij enkele aanvullende vragen en opmerkingen.” De belangrijkste op een rij: 

1. De verdeelsleutel is gewijzigd, maar de systematiek niet. Dat wekt enige verwarring. Kan de wethouder dit toelichten ?

Antwoord: De verdeelsleutel is nu een vast percentage en achteraf wordt er gekeken naar het aantal mensen met een uitkering. Dat achteraf kijken, vindt nu elk jaar plaats. 

2. De kosten gaan omhoog (van 4,6 % naar 6,16 %): komt dan dan omdat er meer uitkeringen bij zijn gekomen in Valkenburg ? Of omdat er een partner is uitgetreden ? Of zijn er andere redenen ? Graag enige toelichting.

Antwoord: Een terechte vraag. Het is een combinatie van alles. De totale som wordt door minder gemeentes verdeeld, maar ook het aantal uitkeringsgerechtigden is licht gestegen. 

3. Daarnaast lezen we dat er ook ruimte is voor lokaal beleid. Kan de wethouder aangeven op welke gebieden dit van toepassing zou kunnen zijn ?

Antwoord: Het is mogelijk om voor een cliënt een uitzondering te maken. 

Het voorstel werd een hamerstuk. 

Bespreekpunten

  • Jaarstukken openbaar onderwijs. Wij vroegen naar de oorzaken van het stijgend ziekteverzuim. Dit is deels persoonlijk en deels door werkdruk. Dit laatste wordt nu tegengegaan door collega’ s niet extra te laten werken om zieke collega’ s te vervangen. Dit kan wel betekenen dat klassen naar huis worden gestuurd. Onze tweede vraag ging over het ontbreken van de uitbreiding van OBS Broekhem in de begroting, dit komt omdat de kosten volledig voor rekening van de gemeente zijn. 
  • Stand van zaken nieuwbouw Samenwerkend Kindcentrum Berg. Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst is er een extra verkeerskundig bureau in de arm genomen. Er was kritiek op de verkeersveiligheid. Kom Leren is de bouwmeester, de aanbesteding gaat deze maand de deur uit en deze zomer wordt dan de aannemer gekozen. Vervolgens ligt het in november voor aan de raad. Het kan weleens een stuk duurder worden dan het reeds door de raad toegezegde budget. En dat heeft niet alleen te maken met de stijgende bouwkosten, het ontwerp is nogal sjiek. Wij wachten het voorstel af. 
  • Brief (311) van Stichting SharePower inzake Orange the World Limburg 25 november 2023 – 10 december 2023. Het lijkt wat mosterd na de maaltijd, maar voor ons aanleiding om te vragen hoe het college beslist met welke solidariteitsacties zij meedoen of niet. De wethouder moest hierop het antwoord schuldig blijven en gaat het bespreken met het college. 

Rondvragen.

N.a.v. Actielijst SD 6: Er wordt nu al bijna twee jaar gesproken met de bibliotheek. Wat is de stand van zaken? 

Antwoord: De drie heuvelland gemeentes met bibliotheken hebben zich samengepakt. Onder professionele begeleiding is er een plan bedacht. Dit heeft vertraging opgelopen. De documenten gaan nu eerst naar het college en er wordt gezocht naar een kwartiermaker die het gaat begeleiden. Wordt vervolgd. 

N.a.v. Actielijst SD 10.3: Wanneer worden de resultaten van de  snelheidsmetingen in de Putweg bekend gemaakt?

Antwoord: De vraag gaat naar de commissie FD morgen. Bij een andere vraag vertelde de wethouder dat aankomende donderdag een gesprek zal plaatsvinden tussen bestuur TP Geuldal en wethouder/bgm over de uitkomsten van de metingen. Misschien kan de bgm daar maandag in commissie AZM wat over zeggen. 

Niet onze rondvraag, maar de fractie CDA vroeg naar stand van zaken Polfermolen. Hierbij noemde de wethouder de optie dat er toch nog een nieuwe variant kan komen. Dit met het oog op Yuverta. Het proberen te behouden van de opleiding Yuverta juichen wij enorm toe, maar het is wel vreemd dat men doorgaat met bestektekeningen en aanbesteding, terwijl de variant kan wijzigen. En daarover moet de gemeenteraad dan besluiten, niet de wethouder. 

Meer nieuws