Nagekomen antwoorden op rondvragen 25 april

door | mei 10, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Tijdens de laatste raadsadviescommissie van 25 april jl. kon demissionair wethouder Vankan onze rondvragen niet beantwoorden, omdat zijn ambtenaren met vakantie waren. Hij stelde voor om deze schriftelijk via het verslag te communiceren. De Progressieve Groene Partij is hier geen voorstander van omdat de mogelijkheid om door te vragen dan ontbreekt. Gisteravond zijn de antwoorden eindelijk gepubliceerd, zie hieronder. En inderdaad jammer dat we nu niet meteen kunnen doorvragen bij sommige antwoorden…

Rondvraag 1. Sprookjesbos
In een brief gericht aan college en raad spreken omwonenden hun zorg uit over de transformatie van een kleinschalig themapark naar een Full-Scale pretpark. Frequente contacten met directie en bedrijfsleiding hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook zouden gemeentelijke handhavers niet op de hoogte zijn van overtredingen daar activiteiten als bestaand beoordeeld worden.

Vanuit het Sprookjesbos horen we geluiden dat zij graag oplossingen zien voor enkele knelpunten zoals parkeren, maar dat het overleg met de gemeente geen oplossingen oplevert.

Het sprookjesbos is een belangrijke trekpleister voor gezinnen met jonge kinderen. Zeker nu de Valkenier is gesloten. De ligging is zeer uniek. Tegelijkertijd hebben we ook met omwonenden te maken. Hoe zorgen we op die plek voor balans in recreatie/toerisme en wonen?

Als PGP zien wij de doorstart van het sprookjesbos als een goede ontwikkeling voor onze gemeente, maar dat mag niet ten koste gaan van de natuur, de leefomgeving en woongenot van de buurtbewoners.

a. Is er volgens het college sprake van overtredingen? Zo ja, hoe wordt hierop toegezien en gehandhaafd? Zo nee, is het mogelijk om dit uit te leggen aan de omwonenden?

Antwoord: Op dit moment zijn ons geen overtredingen bekend.

b. Kunnen omwonenden met hun vragen en klachten bij de gemeente terecht en, samen met hen en directie sprookjesbos, naar oplossingen zoeken?

Antwoord: Uiteraard kunnen omwonenden bij ons terecht via de gebruikelijke kanalen. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt deze door de desbetreffende afdeling die hierover gaat opgepakt. Ook in het verleden is vaker contact geweest met omwonenden, ook is daarbij het gesprek met de directie/Parkmanager over een aantal zaken aangegaan. Vrij recent is er ook weer contact geweest n.a.v. een ontvangen brief en wordt er een gesprek gepland met briefschrijvers.

c. Is het college bekend met de toekomstplannen van het sprookjesbos om te groeien en heeft het college een standpunt of dit, gezien de ligging, mogelijk en wenselijk is?

Antwoord: Er is vanuit verschillende organisatieonderdelen contact met de Parkmanager over een aantal onderwerpen. Er ligt geen integraal toekomstplan ter beoordeling bij ons voor. Op dit moment wordt afhankelijk van de vraag/behoefte bekeken wat mogelijkheden zijn. De bestaande kaders (vergunningen en bestemmingsplan) en wetgeving vormen daarbij het toetsingskader.

d. Kan de ondernemer met vragen en ideeën terecht bij de gemeente om samen te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst?

Antwoord: Ja, de ondernemer kan met vragen en ideeën terecht bij de gemeente (afdeling Vergunningen en beleidsmedewerker(s) Toerisme en Economie). Die contacten lopen ook.

Rondvraag 2. Wandelpad Schin op Geul – Drie beeldjes
Volgens Waterschap Limburg zou dit Oostervoetpad begin maart heropend worden. Nu is er wel weer sprake geweest van slechte omstandigheden voor herstel, maar we lopen nu al richting eind april en het pad is nog steeds afgesloten.

a. Kan de wethouder ons hier meer informatie over geven?

Antwoord: De huidige planning is dat de werkzaamheden eind volgende week worden afgerond en dat het wandelpad daarna wordt opengesteld. (Reeds mondeling beantwoord op 25 april jl.)

b. Is er al contact geweest met de initiatiefgroep fietspad Schin op Geul over de mogelijkheden van een fietspad?

Antwoord: De betreffende brief die hierover is binnengekomen en zal van antwoord worden voorzien. Door omstandigheden is hier vertraging in opgetreden.

Rondvraag 3. Wandelpad Emmabergweg:
Er loopt een wandelroute vanaf de Emmabergweg, de toegang ligt naast nummer 13. Het bosje waar dit pad doorheen loopt, is particulier bezit.

a. Klopt het dat dit pad openbaar is en dat dit toegankelijk moet worden gehouden?

Antwoord: Ja, het pad is openbaar en dient in die hoedanigheid ook toegankelijk te worden gehouden.

b. In hoeverre houdt de gemeente hier toezicht op of reageert de gemeente bij meldingen van wandelaars als er problemen zijn op het pad?

Antwoord: Meldingen die via de beschikbare kanalen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt, worden net als alle andere meldingen binnen de daarvoor gestelde termijn opgepakt. Over de afhandeling van een melding wordt altijd een terugkoppeling gegeven naar de melder, indien deze daar een verzoek voor heeft gedaan en de contactgegevens beschikbaar zijn gesteld.

Rondvraag 4. Stavaza Croix de Bourgogne
Het al dan niet bouwen van Croix de Bourgogne is inmiddels een kwestie van steeds maar weer afwachten. De nieuwe versoberde vergunningsaanvraag is blijkbaar nog steeds in behandeling. Er zou uitsluitsel komen in het eerste kwartaal van dit jaar maar tot op heden is hiervan blijkbaar nog geen sprake.

a. Vandaar onze vraag waarom wordt het besluit steeds uitgesteld?

Antwoord: De toetsing loopt nog, afstemming met Waterschap en Brandweer kost meer tijd, niet alle stukken waren ook compleet om toetsing te kunnen afronden.

b. Heeft dit te maken met het feit dat initiatiefnemer niet kan voldoen aan de voorwaarden wat betreft de beoogde uitstraling en materiaalkeuze voor een hotel in het hogere segment?

(Niet beantwoord).

c. Wanneer denkt het college uitsluitsel te kunnen geven?

Antwoord: Het moment van uitsluitsel geven hangt af van de uitkomsten van de toetsingen en of daar nog wijzigingen voor de aanvrager uit voortvloeien.

Rondvraag 5. Verkeersmaatregelen Emmabergweg
Op 18 juni 2021 heeft een overleg met de buurtraad Emmaberg-Heek- Nieuweweg plaatsgevonden en is een rondgang door de kern Emmaberg gelopen met twee vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg. Conclusie van de gemeente was dat de huidige snelheidslimiet 50 resp.80 km op de Emmabergweg en Groeneweg niet meer past in het huidige verkeerssysteem en richtlijnen. Dit heeft o.a. te maken met het ontbreken van stoepen en zeer smalle en onoverzichtelijke wegen waar veel fietsers en wandelaars gebruik van maken. Afspraak vanuit de gemeente was dat binnen 6 maanden (na juni 2021) 30/60km-zones voor de Emmabergweg en het gebied tussen A79/Hekerweg en Emmaberg zouden worden gerealiseerd. Tot nu toe heeft hierin geen enkele actie vanuit de gemeente plaatsgevonden en is de huidige verkeerssituatie 50/80 km nog steeds actueel.

a. Is het college bekend met deze toezeggingen?

Antwoord: We zijn bekend met de wens om de categorisering van de genoemde wegen aan te passen. Het recent vastgestelde mobiliteitsplan vormt het nieuwe kader voor (o.a.) de categorie die aan wegen wordt toegekend. Vanuit dit nieuwe beleidskader zullen we de voorgestelde aanpassingen toetsen. Indien nodig worden passende maatregelen genomen.

b.  Zo ja, wanneer wordt de verkeerssituatie/snelheidslimiet aangepast?

c. Zo nee, wat gaat het college doen met deze informatie?

 

Meer nieuws