Meld overlast bij commissie AZM

door | jun 9, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 5 juni kwam de commissie Algemene Zaken en Middelen samen. De portefeuillehouders zijn burgemeester Daan Prevoo en wethouder Niels Dauven. Laatstgenoemde was afwezig omdat hij net getrouwd is. Daardoor werd de beantwoording over sommige onderwerpen door een ambtenaar afgehandeld of later via het verslag. Namens de PGP Hilde Baaij en Klaas Spoelstra. 

Het meest interessante van de avond was de presentatie van de politie. Door afwezigheid van de korpschef praatte clusterleider Etiënne Eggen ons bij. In zijn presentatie de cijfers over 2022 die zijn opgesplitst in criminaliteit en leefbaarheid. Inbraak stabiel laag. Zo zijn elektrische fietsen zeer gewild onder dieven en zijn er weinig snelheidsovertreders betrapt. Uitgebreid werd er gesproken over het melden door burgers. Dat gebeurt nauwelijks. Zo waren er in heel 2022 geen meldingen over geluidsoverlast. Dat is nauwelijks voor te stellen in een drukke gemeente als Valkenburg aan de Geul. Zowel de clusterleider als de burgemeester drukten ons op het hart dat melden belangrijk is. Dus niet denken om 12 uur ‘s nachts: de politiek heeft vast wat beters te doen, maar bel. Voor dringende zaken 112, voor minder dringende zaken 0800-8844. 

Verder 5 voorstellen: 

  1. Voorstel college betreffende Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023. De PGP had geen bezwaren tegen dit voorstel. Andere fractie stelden vragen over dat verantwoordelijkheid voor beslissingen wordt verlegd van raad naar college en van college naar ambtenaren. Dit gaat echter zoals wij al wisten alleen om lage bedragen tot 7,500 euro en subsidieaanvragen van bedrijven worden altijd goed bekeken. Geen hamerstuk. 
  2. Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling BsGW.  Geen vragen en opmerkingen voor ons. Een duidelijk en goed voorstel. Niet alle fracties waren het daarmee eens. Geen hamerstuk. 
  3. Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.  Hilde haalde in haar inbreng aan dat onze fractie was vertegenwoordigd bij de presentatie van het concept meerjarenplan 2023-2026 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit heeft ons meer context gegeven over uitdagingen en veranderingen waarmee deze belangrijke beroepsgroep mee te maken heeft. De afweging van welke risico’s zijn aanvaardbaar om binnen de begroting te blijven, is niet eenvoudig en in een glazen bol kijken kan niemand. Wij spreken ons respect uit voor de Veiligheidsregio en steunen het voorliggende voorstel van het college. Hamerstuk. 
  4. Voorstel college betreffende kenbaar maken wensen en bedenkingen oprichting van en deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.  Klaas stelde namens de PGP louter voordelen te zien. Het grootste voordeel is, wat ons betreft, dat de werkgevers binnen de veiligheidregio’s beter voor hun personeel kunnen zorgen dan tot nu toe omdat er een betere dekking komt voor dienstongevallen. Dat is meegenomen voor een beroepsgroep als de Brandweer ( maar het geldt ongetwijfeld breder) die voor ons allemaal  letterlijk vaak de kolen uit het vuur haalt met alle risico’s van dien. Zij kunnen straks rekenen op een welwillende behandeling en er komt een landelijk uniform beleid. Dat een en ander vermoedelijk ook nog goedkoper wordt is een prettige bijzaak. Wij kunnen het in dit verband ook niet laten om de hoop uit te spreken dat dit Waarborgfonds een signaal vormt voor de verzekeraars om een halt toe te roepen aan de verharding als het aankomt op schadeuitkeringen. Helaas hebben we daar rondom de watersnood ronduit vervelende ervaringen mee opgedaan. Burgemeester onderstreepte de inbreng van de PGP, een goede dekking voor onze mensen die hun leven wagen voor ons, dat is wat belangrijk is. 
  5.  Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas .  Als PGP het kort samengevat: we houden geld over van vorig jaar (onder andere door hogere financiële opbrengst oud papier, dat is van 50 euro naar 150 euro per ton papier gegaan) en de poorttarieven worden voor 2024 goedkoper. Dat is fijn voor onze inwoners. Zo kun je matrassen voortaan gratis wegbrengen. Twee korte detailvragen: 
  1. Hangen de kroonringen voor PMD er al, dat zou de ophaaltijd van het afval verkorten en daarmee de kosten voor onze gemeente. Antwoord: Daar is inderdaad naar gekeken, er worden kroonringen bijbesteld. 
  2. Zijn jullie er al uit wat te doen met het ophalen van oud papier door de verenigingen? Antwoord: Dit wordt landelijk besproken. Deze zomer komt de intergemeentelijke groep samen om onder andere hierover te praten. Namens de PGP zit Pat-Jos Huisman hierbij. 

Meer nieuws