Magere agenda en weinig actie in Commissie Fysiek Domein

door | sep 22, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op de agenda van de commissie Fysiek Domein van 20 september stonden 3 voorstellen: aanpassing van de starterslening, aanpassing van de verduurzaam je huis lening en het uitvoeringsprogramma visie Valkenburg Oost. Namens de PGP waren Pat-Jos Huisman, Marlieke Baggermans en Ruud Engels aanwezig. 

Agenda en stukken: website van de gemeente.
Vergadering terugkijken: YouTube.

Omdat er zo weinig raadsvoorstellen geagendeerd waren, zijn wij uitvoerig ingegaan op de vernieuwde actie/toezeggingenlijst. Deze staat immers vol met zaken die ofwel inmiddels aangepakt zijn of op korte termijn aangepakt zouden moeten worden. Helaas is gebleken dat veel zaken langer uitgesteld gaan worden. Enkele vragen die wij stelden:

Stand van zaken bestrating Pastoor Sartonstraat, Van Tillstraat en de Doctor Hermanstraat. Reactie wethouder: Onderzoek heeft uitgewezen dat riool aan vervanging toe is in Pastoor Sartonstraat. Bestrating zal dan tegelijkertijd vervangen worden.

Croix de Bourgogne. Toegezegd is dat de raad geïnformeerd zou worden over de voorwaarden die destijds zijn opgenomen in de verleende omgevingsvergunning en hoe deze geformuleerd zijn in de huidige vergunningsaanvraag. Dit is een dermate gevoelig onderwerp waarover wij op de hoogte gebracht zouden worden. Nu moeten we lezen in het gemeenteblad van overheid.nl, waar officiële bekendmakingen instaan, dat er blijkbaar nog een  aanvullend bijgebouw van ca. 25 m2 bijkomt! We stellen dan ook voor de meest actuele gegevens aan de raad voor te leggen in een, door het presidium, te agenderen raadssessie waar, aansluitend, de plannen gepresenteerd worden. Reactie wethouder: aanpassing  voor gebouw croix de bourgogne is nog niet goedgekeurd door waterschap. Binnen 6 weken zou duidelijk moeten zijn of de watervergunning afgegeven gaat worden. Er zal een presentatie komen voor de raad.

Stand van zaken reconstructie verbindingsas Vroenhof/Strabeek. Reactie wethouder: subsidie moet voor 1 okt binnen zijn.Het OV overstappunt heeft een doorloop van 2 tot 3 jaar. Daar laten we de weg niet op wachten. In de tweede helft van 2023 zal begonnen worden met de werkzaamheden.

Stand van zaken naar voor halen/ uitwerken gebiedsontwikkeling kernen Schin op Geul en Houthem. Hoewel dit PGP voorstel toendertijd door de gehele raad en de verantwoordelijk wethouder gesteund werd, was het antwoord vanavond zeer bedroevend. Men verschuilt zich achter het feit dat er wel contact is geweest met betreffende kernoverleggen, maar dat men dit verder wegens een tekort aan beschikbaar personeel gaat betrekken bij de invoering van de omgevingswet. Hoezo toezeggingen en opname in het coalitieakkoord? Dit college lijkt het op de lange baan te schuiven. Wij willen dat deze gebiedsontwikkelingen van onderop opgepakt en ontwikkeld worden. Wij blijven ons daarvoor inzetten. 

Voorstel college betreffende aanpassing Starterslening (hamerstuk)
Starters op de woningmarkt kunnen nu via de Provincie een lening krijgen om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat ze maximaal kunnen lenen op basis van het inkomen en de aankoopkosten van de woning. De Provincie heeft als richtlijn dat de maximale koopprijs € 280.000 bedraagt en het maximale leenbedrag van de Starterslening € 56.000 is. Wij zijn blij dat de Provincie nu zelf ook inziet dat het starterslening bedrag te laag was om een woning voor te kunnen vinden. Gemeente Valkenburg had de starterslening al eerder verhoogd. Op de vraag waarom er nu niet wordt voorgesteld het wederom op te plussen kregen we van de wethouder te horen dat door dit niet te doen er meer mensen gebruik kunnen maken van de starterslening.  Wij moeten zelf als gemeente namelijk ook een bedrag hiervoor reserveren. Als de lening groter is die aangevraagd kan worden, kan het minder vaak uit de pot gehaald worden. In december zal de Provincie de lening evalueren.

Voorstel college betreffende update project en vaststelling gewijzigde “Verordening Stimuleringslening Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul 2022”. (hamerstuk)
Dit voorstel betreft een aanpassing van de reeds eerder vastgestelde ‘isoleer je huis regeling’. Naast het isoleren van woningen zijn nu ook onze suggesties van zonnepanelen, warmtepompen, hr verwarmingsketel, zonneboilers en opties voor het verduurzamen van erfgoed meegenomen. Daar zijn wij heel blij mee. Het was moeilijk om een serviceprovider te vinden die deze taak voor Valkenburg aan de Geul op zich wou nemen. Gelukkig is deze toch gevonden. Onze vragen en bedenkingen die wij hadden bij de doorgelopen aanbestedingsprocedure heeft de wethouder weggenomen door uit te leggen dat als er geen inschrijvingen zijn op een aanbesteding je er van af mag wijken en zelf op zoek mag gaan naar een geschikte partij.

Voorstel college betreffende uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost. (ter discussie in de raadsvergadering op 10 oktober)
Naar aanleiding van de vastgestelde visie voor Valkenburg Oost lag er nu een uitvoeringsprogramma voor waarmee een aantal voorbereidende onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. De verwachte kostenposten zijn 485.000 euro. Dat vinden wij erg hoog. We begrijpen echter wel dat er onderzoek gedaan moet worden om de visie verder uit te werken maar van dit prijskaartje schrikken wij. De wethouder verzekerde ons dat dit een realistisch bedrag is en zal de opsplitsing van het projectbudget via de griffier inzichtelijk maken voor de raadsleden. 

  Er zal een kopgroep van 5 inwoners gevormd worden die regelmatig gevraagd worden om mee te denken. Op onze vraag of er gekeken gaat worden naar de diversiteit binnen deze groep kregen we van de wethouder te horen dat de opzet nog verder uitgewerkt zal worden met een communicatiebureau en met Dear Hunter. Deze uitwerking zal nog voorgelegd gaan worden aan de raad. 

  Dit voorstel komt terug in de raadsvergadering van 10 oktober. Wij wachten nu de ter inzage legging van de opsplitsing van het bedrag af om te beoordelen of wij met dit voorstel kunnen instemmen.

  Verder was er nog een toelichting van het afdelingshoofd openbare ruimte, mevrouw Beckers, op de uitvoering van het mobiliteitsplan. Een paar interessante punten die zij aanstipte: de gaande regionale studie naar invalswegen (30 of 50 km/u), de nog te moeten uitvoeren haalbaarheidsstudie P&R Geulpark, overleg met scholen in het kader van verkeersveiligheid (Bij Broekhem Noord komt een kiss en ride, bij OBS Berg zijn schoolzone borden geplaatst en in Sibbe en Valkenburg zijn overleggen gaande). 

  In de rondvraag hebben wij gevraagd naar het onderhoud gepleegd aan het Halderpark
  Wethouder Dauven legde uit dat voor opschoning van de vijver (die overgroeid is met woekerplanten) er eerst een flora en fauna onderzoek moet plaatsvinden. De fontein die niet naar behoren werkt zal in de winter uit het water gehaald worden voor groot onderhoud. Aanvullend klein onderhoud zal in de planning meegenomen worden.

  Aangaande de stand van zaken van de werkzaamheden in het Ingendael is ons uitgelegd dat de omgevingsvergunningverlening en onderhandse aanbesteding gaande is. Naar verwachting zal er eind 2022/ begin 2023 begonnen worden met de werkzaamheden.

  Onze laatste rondvraag ging over de kroonringen (waar PMD zakken aan gehangen kunnen worden) waarmee in 2020 in Broekhem Zuid een succesvolle proef is geweest. De wethouder gaf aan dat in de begroting die in november behandeld gaat worden een uitgebreider afvalbeleid zal terugkomen waarin deze opgenomen. 

  Meer nieuws