Laatste raad voor de verkiezingen

door | feb 22, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Zo’n laatste raadsvergadering voor de verkiezingen voelt toch net wat anders. Een aantal gezichten uit de raadszaal zullen we niet terugzien op dezelfde plek. Zoals onze eigen wethouder Remy Meijers. Helaas was onze fractie niet compleet door afwezigheid van ons eigen raadslid Pat-Jos Huisman. Op 29 maart zal er afscheid worden genomen van de huidige raad, op 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. 

Op de agenda zes hamerstukken waaronder financiële steun voor Adelante in Houthem. Over het raadsvoorstel OV overstappunt Houthem werd wel gesproken. Zoals al eerder aangegeven. De PGP is voor openbaar vervoer, maar tegen overbodige of onzekere investeringen. Corry Fulmer betoog dat er nog steeds veel onzekerheid was over de hoogte van de kosten voor de gemeente en dat het nut niet overtuigend aangetoond was. Bovendien lijkt de genoemde sluiting van het station helemaal niet aan de orde te zijn. Toch ging onze fractie akkoord met het besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel. Dit omdat de input uit de beloofde informatiebijeenkomst meegenomen zal worden bij het aanbestedingsgereed maken van dit project. Als het te voteren budget bekend is, kan de raad een afgewogen besluit nemen.

Vervolgens stonden er enkele moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda. Dat zijn opdrachten die de raad geeft aan burgemeester en wethouders over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Doordat Pat-Jos Huisman afwezig was, diende Hilde Baaij namens de PGP een motie in over seniorenhuisvesting. Een belangrijk onderwerp dat ook in veel verkiezingsprogramma’s terug te vinden is. De wethouder beweerde dat ze daar al mee bezig waren, maar de PGP vindt dat er wel wat meer actie mag komen en de voltallige raad was het daarmee eens en steunde de motie. 

Motie: seniorenhuisvesting

De raad van de gemeente Valkenburg a/d/ Geul in vergadering bijeen op 21 februari 2022


Overwegende dat

 1. Door het overheidsbeleid van zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, de woonbehoefte en wensen van oudere mensen is veranderd. 
 2. Het aantal (alleenstaande) senioren hard groeit. Er een verdubbeling komt van thuiswonende senioren die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben. In de woonvisie 2020-2025 geconstateerd is dat Valkenburg koploper is wat betreft vergrijzing in de regio Maastricht/Heuvelland.
 3. De behoefte aan wooneenheden voor senioren in de nabijheid van voorzieningen zal toenemen, waarbij de kern gebondenheid van senioren in onze gemeente hoog is.
 4. Mensen tot op hoge leeftijd thuis wonen en er een nieuwe behoefte is aan geclusterd wonen met nadruk op welzijn en samenredzaamheid. Er mooie voorbeeldprojecten als de Knarrenhof, het Thuishuis, het Oudenhuis en Verzorgd Wonen zijn die navolging verdienen.
 5. De hoogbejaarden en oudere zorgvragers langer in de eigen woning blijven wonen. Dit als een belemmerende factor in doorstromingsmogelijkheden in onze sterk vergrijsde gemeente wordt ervaren.
 6. Nieuw woningaanbod in de afgelopen jaren alleen in de kern Valkenburg is gerealiseerd. Terwijl de pijn in de woningmarkt bestaat bij jongere, kerngebonden, toetreders en eveneens kerngebonden oudere doorstromers in de omliggende kernen.
 7. In de al in 2018 opgestelde analyse Wonen&zorg Valkenburg a/d Geul geconstateerd is dat er per jaar 6 tot 10 woningen voor deze doelgroep beschikbaar moeten komen.


  Constateert dat
  We inmiddels bijna halverwege de periode zijn die we voor de woonvisie 2020-2025 genomen hebben.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om
In samenwerking met de doelgroep, de Seniorenraad Valkenburg, corporaties, zorgaanbieders en andere stakeholders een specifieke en concrete invulling van de woonleefvisie voor senioren uit te werken met daarin concrete plannen. 

Een raadsbrede motie gaf drie opdrachten in één. De derde opdracht was door ons raadslid Hilde Baaij ingebracht in de commissie Sociaal Domein van 2 februari jl. en op ons verzoek al opgenomen in de Actielijst. Fijn dat de voltallige raad dit nu duidelijk onderschrijft.

 1. Op grond van de argumentatie in deze motie en die in de raadsbrede motie van 21-10-2021 de gemeenschapsvoorziening Achter de Erke alsnog een eenmalige coronabijdrage van € 4.000,- toe te kennen, en dus per saldo, na de reeds verkregen € 1.000,- subsidie, alsnog € 3.000,- uit te keren;
 2. Op grond van het gestelde in eerder genoemde overwegingen de binnensportverenigingen in de gemeentelijke accommodaties (o.m. Polfermolen en Bosdries) op gelijke wijze tegemoet te komen in de financiële nadelen door toekenning van dezelfde coronacompensatie in de huurlasten over een gelijke periode als van toepassing voor de buitensportverenigingen;
 3. Een beleidsdiscussie over de rol, positie en ondersteuning van gemeenschapshuizen en gemeenschapsaccommodaties voor te bereiden voor de nieuwe raad. 

De derde motie die we in dit verslag noemen, is een motie om de Polfermolen in de huidige vorm te laten bestaan. Laten wij heel duidelijk zijn. De PGP staat achter alle functionaliteiten die in het huidige Polfermolengebouw plaatsvinden. En die moeten ook voor de toekomst geborgd zijn. Wij vinden alleen dat de beslissing over het precieze gebouw en locatie niet nu haastig via een motie moet plaatsvinden. Dit maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Valkenburg West en het college heeft besloten om daar de nieuwe raad over te laten beslissen. Daarom stemden wij tegen deze motie, de uitslag was 9 stemmen tegen en 7 stemmen voor. Wordt vervolgd dus met de nieuwe gemeenteraad. 

Rond half tien sloot burgemeester Daan Prevoo de vergadering. 

Alle stukken staan op de website van de gemeente en de vergadering is terug te kijken via You Tube

 

 

Meer nieuws