Korte kadernota met korte raadsvergadering

door | jul 12, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Twee keer per jaar vergadert de raad overdag. Voor de zomervakantie over de jaarverantwoording en de kadernota. Hierin worden kaders afgesproken voor de begroting. Deze begroting wordt vervolgens in november behandeld. Deze vergadering nemen meestal een hele dag en een deel van de avond in beslag. Maar op 11 juli waren we redelijk snel klaar. Net na vieren sloot de burgemeester de vergadering.

De stukken  
De vergadering bekijken

Naast het bespreken van de jaarverantwoording en de kadernota stonden er enkele andere voorstellen op de agenda. Eerst werden een aantal mensen benoemd, zoals een nieuw lid van de Rekenkamercommissie Limburg, de drie raadsleden die de werkgeversgeverscommissie van de griffie vormen en de vervangende raadsvoorzitters voor als de burgemeester in de raadsvergadering het woord voert over zijn eigen portefeuille of hij onverhoopt een keer afwezig is. De eerste vervanger is Bert Hardij, de tweede vervanger is onze Pat-Jos Huisman. 

Vervolgens kwam het Voorstel Kwaliteitsmenu langs. Hierover voerde Pat-Jos Huisman het woord.

“Tijdens de AZM commissievergadering hebben wij uitgebreid onze zorgen en bedenkingen geuit over het schrappen van de groencompensatie bij het bouwen van woningen in het buitengebied. De reactie hierop was dat we er op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met ons 5 sterren landschap wordt omgegaan. Een toezegging die niet onderbouwd en geborgd is voor de toekomst met beleid dat we als raad kunnen controleren. In het verleden is meermaals gebleken dat het college een andere opvatting heeft over ‘hoe zorgvuldig om te gaan met onze natuur’, daarbij opgeteld de vele lopende onderzoeken en beleid dat nog ontwikkeld moet worden, zoals het groenbeleidsplan en de omgevingsvisie zorgen ervoor dat wij wat ontwikkelingen in het buitengebied betreft de vinger aan de pols willen houden.

De PGP vindt woningbouw, net als iedereen hier in de zaal, heel belangrijk. De voorgestelde wijziging is echter erg risicovol en de effectiviteit is onzeker. Wij stellen dan ook een amendement voor om in het tweede beslispunt op te nemen dat het intrekken van de bestaande GKM-regeling voor wat betreft de module ‘(solitaire) woningen alleen geldt voor woningbouwplannen binnen de bebouwde kom, en zoals verder gesteld ‘die passen binnen de ‘Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen’. Dit om te voorkomen dat er straks wellicht agrarische percelen aan de rand van natuurgebieden volgebouwd gaan worden. We horen graag hoe de andere fracties en de wethouder denken over het toevoegen van de woorden ‘binnen de bebouwde kom’. “

In de bespreking bracht de PGP in het voorstel te willen amenderen met ‘binnen de bebouwde kom’. Die term bleek niet mogelijk te zijn omdat dit een term is uit de  wegenverkeerswet. Woningbouw valt daar niet onder en kan derhalve ook niet getoetst worden. Wethouder Weerts deed een stevige toezegging. In alle situaties buiten de bebouwde kom én op politiek en/of maatschappelijk gevoelige plekken krijgt de raad de gelegenheid zich uit te spreken vóórdat principemedewerking door de gemeente verleend wordt. Deze situatie geldt tot de omgevingsvisie door de raad is vastgesteld. In de Omgevingsvisie maken we hierover nieuwe afspraken. Met deze toezegging stemden ook wij in met dit raadsvoorstel. Vanzelfsprekend blijven we kritisch volgen hoe dit verder gaat. 

Over de Jaarverantwoording 2021 voerde Hilde Baaij het woord. Zij bedankte de ambtenaren voor de schriftelijke beantwoording van onze vragen. In grote lijnen zijn deze begrijpelijk en voldoende beantwoord. Vervolgens stelde zij nog enkele verhelderende vragen: 

1. Op onze schriftelijke vraag over hoe het armoedeplan bijgesteld gaat worden, luidde het antwoord vroegsignalering van schulden. Prima als op deze manier voorkomen kan worden dat mensen in grotere problemen komen. Echter is dit geen aanpassing van het armoedebeleid, hoogstens een sterkere inzet hierop. Zijn er verder geen wijzigingen te verwachten? 

Antwoord: Dit gaat over nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietoeslag die verstrekt is. 

2. Op onze schriftelijke vraag hoeveel procent van de bij de gemeente bekende doelgroep heeft in 2021 gebruik gemaakt van de inkomensondersteunende maatregelen, luidde het antwoord 100%. Bijzonder. Want in de afgelopen jaren is uitgebreid besproken dat veel mensen niet gebruik maken van de regelingen waar ze recht op hebben. Dit percentage lag eerder rond de 40%. Wellicht is de vraag verkeerd begrepen? Wij hebben het over de gemeentelijke regelingen uit het armoedeplan, niet over de wettelijke uitkeringen via het rijk zoals bijstand. 

Antwoord: Wethouder Kleijnen moest het antwoord schuldig blijven, hij zegde toe dit in een commissie Sociaal Domein verder met ons te bespreken. 

3. Is er al meer duidelijkheid over wanneer de taken van de beweegmakelaar opgepakt gaan worden? Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. 

Antwoord: Er is een sollicitatieprocedure voor een nieuwe beweegmakelaar  uitgezet bij MEE en Trajekt, maar er komt weinig respons op. Men gaat nu intern kijken of iemand anders de opvang van Oekraïense vluchtelingen kan coördineren en dan kan de beweegmakelaar weer terug naar zijn functie. 

4. In de commissie van 23 mei jl beloofde wethouder Weerts twee dingen over Croix de Bourgogne (CdB): 

 • Na de zomer de raad bij te praten over de plannen en de procedure. Hij zou ook de ontwikkelaar vragen de plannen in een presentatie toe te lichten. Deze toezegging lezen wij niet in het antwoord. Kunnen wij deze toezegging alsnog krijgen en kan die  door de griffie op de actielijst worden geplaatst?
  Antwoord: CdB is op de achtergrond bezig met investeerder. Bouwvergunningen zijn ingediend en liggen bij Waterschap voor definitieve beoordeling. Pas daarna kan de gemeente verder. 
 • Binnen 14 dagen zou hij uitzoeken welke voorwaarden destijds verbonden waren aan de eerder verleende vergunning wat betreft uitstraling, materiaalgebruik en invulling van een hotel in het hogere segment. Is deze informatie inmiddels opgevraagd door de wethouder en kan hij ons hierover bijpraten?
  Antwoord: Er is niet gekeken naar detailniveau zoals 4 a 5 jaar geleden gesteld, maar het past binnen de door de raad gestelde kaders. Verschil tussen 4 en 5 sterren is fysiek geen verschil alleen qua service is er verschil. De plannen worden na het zomerreces gepresenteerd en dan kunnen we er verder op ingaan.   

5. Onze vraag ‘hoelang de wegrenovatie Emmaberg gekoppeld blijft aan ontwikkelingen Ignatius Vallei’ was niet erg duidelijk blijkbaar. Dat deze koppeling in het verleden is gemaakt en waarom is duidelijk. Echter gezien het feit dat nieuwe ontwikkelingen Boslust op zich laten wachten en de Emmaberg al jaren toe is aan een renovatie zou men mogen verwachten dat gemeente hier een besluit over gaat nemen. Onze vraag is dan ook; blijft het college vasthouden aan de destijds gemaakte koppeling aan het complex of gaat men dit loslaten zodat de weg aangepakt kan worden? En als tweede vraag, zou dit als hoge prioriteit kunnen worden meegenomen in de lijst van verkeersveiligheid die opgesteld gaat worden?
Antwoord: Deze koppeling is losgelaten. Afgelopen week zijn er wat lappen asfalt gerepareerd. In het coalitieakkoord is er iets over opgenomen. Landelijk is er een campagne bezig om gebiedsontsluitingswegen 30 km/u te maken. De gemeente volgt dit met aandacht. Er zal dan een plan naar de raad komen. 

Vervolgens was de behandeling van de Kadernota aan de beurt.

Op volgorde van verkiezingsuitslag brachten de vijf fracties hun eerste termijn in: AB, VSP, PGP, VVD en CDA. Bij de inbreng van AB vielen wij bijna van onze stoel. Zij stelden dat Valkenburg aan de Geul de loterij had gewonnen en 11,5 miljoen te verdelen heeft. Zo staat het ook in de krant vandaag.

Maar als je de meicirculaire goed leest, hebben we de eerste jaren een meevaller van zo’n 3 ton dat niet eens genoeg is om het tekort op het Sociaal Domein te vullen. AB rekent zich rijk. Wellicht moet men de meicirculaire nog wat nader bestuderen. Ook de wethouder Financiën bleef voorzichtig. 

Wij openden onze termijn met de volgende woorden: 

“Een coalitieakkoord vol vage punten en een kadernota die uit slechts 7 pagina’s bestaat met vooral uitleg waarom er weinig in staat. Tegelijk staat er in de kadernota en ik citeer: “We hechten eraan te vermelden dat dit coalitieakkoord tevens als algemeen kader voor ons toekomstige beleid kan worden gezien.” Een kader dat dus nog alle kanten op kan. Dat is waar de raad het voor nu mee moet doen. Wij zullen de komende tijd afwachten welke raadsvoorstellen naar de raad komen en zoals op 20 juni reeds aangegeven. De PGP zal elk raadsvoorstel constructief en kritisch op de inhoud beoordelen. Goede voorstellen krijgen onze steun en waar nodig zullen we zelf met initiatieven komen. “

Onze hele inbreng over de kadernota is hier te lezen.
Op een rij hieronder onze vragen en suggesties en de gegeven antwoorden en reacties. 

Vragen en antwoorden 

1. Personeel: Het baart ons zorgen dat het moeilijk is om nieuwe mensen te vinden én dat de huidige werknemers minder lang voor onze gemeente blijven werken dan voorheen. 

  • Vraag: Heeft de organisatie zicht op waarom ambtenaren sneller vertrekken én is dat tij te keren? 

Antwoord burgemeester: In opdracht van de raad heeft Berenschot een organisatiescan gemaakt. Deze is besproken met medewerkers en raadsleden. Na de zomer gaat dit verder. Daarin wordt dit ook verder besproken. Er is een breed tekort op de arbeidsmarkt. Wij gaan geen bonussen aanbieden maar proberen mensen over te halen met een leuke job. Valkenburg is een leuke plek om te werken.
Op onze verdiepende vraag of werkdruk ook meespeelt: De werkdruk wordt verdeeld en de tijd zo kort mogelijk gehouden. Ook dit zullen we verder bespreken dit najaar. 

2. Tekort Sociaal Domein: In de meicirculaire staat dat het voor de eerste jaren lijkt mee te vallen, maar hoe gaat het erna? Noch in het coalitieakkoord noch in de kadernota staat er iets over het tekort Sociaal Domein. 

  • Vraag: Kan de wethouder ons hierover bijpraten?

Antwoord wethouder Kleijnen: In 2023 is er een tekort van 2,5 miljoen euro om in te vullen. We moeten er samen naar kijken hoe we dat gaan tackelen.

3. Duurzaamheid: Wij maken ons grote zorgen over de portefeuille duurzaamheid, zowel over de visie als de uitvoering. In het huidige jaarprogramma duurzaamheid staan voldoende projecten om 2022 mee te vullen. Echter, in de kadernota wordt duurzaamheid niet vermeld.

  • Vraag: Wat gaat er in 2023 gebeuren op het vlak van duurzaamheid? Als we een suggestie mogen doen: In de kadernota is te lezen dat de brandstofkosten waarschijnlijk stijgen met circa € 15.000. En de energielasten van het gemeentehuis met circa € 60.000. Reden genoeg om meer werk te maken van het verder verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en wagenpark. Gaat het college dit oppakken? 
  • Er is ons ter ore gekomen dat 2 ambtenaren duurzaamheid en 1 ambtenaar zwerfafval niet langer werkzaam zijn bij gemeente Valkenburg. Waarom zijn ze vertrokken? Worden deze vervangen? We staan voor grote uitdagingen op het gebied van de Energiestrategie, Warmtetransitie, circulaire economie en ons groene vijfsterren landschap moet schoon zijn. Hoe pakt het college dit op?

Antwoord wethouder Dauven: 

 • Er is een kleine 5 ton in pot duurzaamheid. 
 • Er komt een Energieloket voor inwoners, idee van het Enexishuis in Maastricht waar inwoners maatregelen kunnen zien en vragen kunnen stellen. 
 • Aanpak energiearmoede, nu tijdelijk financiële tegemoetkoming, maar duurzamer helpen met huizen isoleren is het doel. 
 • Warmtetransitie Visie wordt eind van het jaar voorgelegd. 
 • Met Enexis en Tennet in gesprek over grote projecten zoals zonneparking op de Cauberg. Kleine aansluitingen zijn geen probleem. Maar grote wel. 
 • Helft Tuiny Forest pakketten is nog over, die worden gemeentebreed aangeboden. 
 • Er zijn gesprekken met inwoners om te komen tot een energiecoöperatie.  
 • Er wordt gezorgd voor voldoende ambtenaren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

Over zwerfafval verliep de beantwoording heel vreemd. De wethouder bleef maar herhalen dat er een ambtenaar in een hoge schaal het afval sprokkelen ondersteunde. Dit is echter maar een fractie van haar werkzaamheden geweest. Om er enkele te noemen: Valkenburg aan de Geul focusgemeente Nederland Schoon, pilots met afvalscheiding bij evenementen, snoeproute voor voortgezet onderwijs. Het is ons inziens niet nodig om op deze manier over zwerfvuil sprokkelen te praten. Ook de burgemeester sprak uit dat het benoemen van salarisschalen niet de bedoeling was. Aan de vrijwilligers van Valkenburg Sprokkelt is nu gevraagd of zij een stichting willen oprichten zodat ze subsidie kunnen aanvragen. 

4. Gebiedsvisie West: College stelt dat dit dossier prioritair zal worden opgepakt. Tegelijk staat in het coalitieakkoord dat het gebouw op de huidige locatie blijft staan en gerenoveerd wordt. Dit terwijl in de visie West opgenomen is dat de functie van de Polfermolen behouden dient te worden, maar onderzocht moet worden waar deze functie het beste ingevuld kan worden; op de huidige locatie of elders. 

  • Vraag: Kan het college uitleggen waarom gekozen wordt voor renovatie van bestaand gebouw en waarom de optie voor nieuwbouw elders niet onderzocht zal worden? 

Reacties wethouders Kleijnen en Weerts. Dit was heel merkwaardig. Polfermolen valt onder wethouder Kleijnen, maar de gebiedsvisie West onder wethouder Weerts en die brachten niet dezelfde boodschap. In de tweede termijn repareerde wethouder Weerts dit enigszins, wethouder Kleijnen durfde niet meer te antwoorden. 

Volgens wethouder Kleijnen: Het moet een soort buurthuis worden voor Valkenburg waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Het wordt gerenoveerd. Er is een stuurgroep die al een paar keer samen is geweest.

Vervolgens wethouder Weerts: Er zijn conceptplannen voor het Valkenier terrein, daarin zijn ook plannen voor eventueel school en sporthal. In het huidige coalitieakkoord staat dat locatie overeind gehouden gaat worden, maar uit onderzoek kan blijken dat een ander scenario beter is. In de visie West staan vier varianten, drie hiervan zijn op de huidige locatie en de vierde is verplaatsen. Dit zal bekeken worden. Er zal een voorstel naar de raad komen. In tweede termijn heeft wethouder Weerts zijn verhaal ietwat aangepast; er wordt ingestoken op renovatie Polfermolen op huidige locatie maar als dit uitdraait op een ‘doemscenario’ zal gezocht moeten worden naar een 4de scenario waar nieuwbouw elders ook tot de mogelijkheden zal behoren.

5. Beleid Economisch Domein: Uit de beantwoording blijkt dat de visie op VTE ofwel Vrijetijdseconomie komt voor de zomer van 2023. En dat het Evenementenbeleid pas daarna komt. Dat is dus nog wel even wachten. 

  • Vraag: Hoe komt het dat dit zo lang op zich laat wachten? 

Antwoord wethouder Rouwette: Hij weet niet waarom het op zich laat wachten, na de zomer komt een plan van aanpak.

6. Burgerparticipatie: Wij krijgen niet de indruk dat dit grote prioriteit heeft. Wij hadden graag gezien dat er werk gemaakt zou worden van het opstellen van burgerparticipatiebeleid. 

  • Door trainees van Provincie Limburg wordt Burgerkracht geëvalueerd, ook met ons is gesproken. Vraag: Graag horen wij van de wethouder of dit onderzoek met ons gedeeld zal worden en wat hij met dit onderzoek gaat doen. 
  • Vraag: Is het college bereid burgerparticipatie breed op te pakken en beleid te maken?

Antwoord wethouder Dauven: Morgen heeft hij een gesprek met de trainees en dan bespreekt hij wat er mogelijk is. In tweede termijn beloofde hij hoe dan ook met de uitkomst en een plan naar de commissie te komen. Na morgen kan hij beter inschatten hoe en wat. En onze tip om eens naar Almere te kijken, nam hij ook mee. 

7. In de Mazjerang is te lezen dat de (financiële) nasleep van de watersnoodramp, de Corona Crisis en internationale ontwikkelingen onzekerheden brengen, zodat politiek scherp gekozen moet worden. Die scherpe keuzes worden naar onze mening nu niet gemaakt. 

  • Vraag: Wanneer gaat dat wel gebeuren?

Antwoord wethouder Dauven: In tweede termijn werd deze vraag beantwoord. In de begroting van dit najaar worden die gemaakt. 

8. Vraag uit tweede termijn: Naar aanleiding van de gebiedsvisies vragen wij ons af hoe het zit met het naar voren halen van de gebiedsvisies voor de kernen Schin op Geul en Houthem.

Antwoord wethouder Weerts: Bespreken hoe dat mogelijk is binnen de eigen organisatie. Het is erg druk. Hij wil ook de kernoverleggen hierbij betrekken van beide kernen. 

Weinig kostende suggesties voor nieuw beleid:
1. Iedereen doet mee: Vul de gaten en kieren op in de paden vanaf Oosterbeemd naar het Geulstrand zodat deze ook door minder mobiele inwoners gebruikt kunnen worden en zij ook kunnen genieten van onze natuur. Wij hebben een plattegrond voor de wethouder gemaakt. 

Antwoord wethouder Dauven: Gaat hij regelen en ook met het project Ongehinderd gaat hij aan de slag. 

2. Zuinig op natuur: Hommels en bijen hebben binnen 300 meter van hun nest voedsel nodig. Maai op zoveel mogelijk plekken gefaseerd en scheer niet overal tegelijk alle heggen kort. 

Antwoord wethouder Dauven: Doen we al.

Als PGP zijn we hier kritisch over. Op sommige plekken wel. Nemen we mee in het nieuwe groenbeleidsplan dit najaar. 

3. Samen besturen: Streef naar eenvoudig Nederlands in alle gemeentelijke uitingen. 

Antwoord wethouder Dauven: Zullen we doen. 

4. Fijn wonen: Maak prestatieafspraken met woningverenigingen in de toekomst met wethouders Sociaal Domein en Fysiek Domein.

Geen reactie.

5. Zorg nu voor de toekomst: Geef het goede voorbeeld. Koop als gemeente lokaal tenzij het niet anders kan.

Antwoord wethouder Dauven: Gaan we doen. 

Iets meer kostende suggesties voor nieuw beleid:

1. Armoedebestrijding: Maak uitgifte mogelijk van kleding, voedsel, menstruatiemiddelen en speelgoed of maak het eenvoudiger voor onze inwoners om regionale voorzieningen te gebruiken. 

Antwoord wethouder Kleijnen: Kunnen we bespreken in aanpak armoede.

2. Iedereen doet mee: Maak lidmaatschap van verenigingen mogelijk voor alle inwoners. Bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming. 

Antwoord wethouder Dauven: Dat past bij ons voornemen om aan te sluiten bij volwassenfonds sport en cultuur.

 3. Inrichting openbaar groen: Plant vaste inheemse planten in borders en bloembakken en plant meer bomen in versteende gebieden. 

Antwoord wethouder Dauven: Komt terug in groenbeleidsplan. 

 4. Samen besturen: Maak van burgerparticipatie een speerpunt. Schrijf een goed beleid. 

Reeds beantwoord bij onze vragen.

 5. Fijn wonen: De ingrediënten van ons initiatiefvoorstel wonen serieus bekijken en waar mogelijk invoeren. 

Staat in de kadernota bij de formatie wonen.

Tot slot. Als PGP hebben wij nu de eerste 100 dagen als oppositiepartij erop zitten. De eerste balans is opgemaakt. Het is leerzaam en verfrissend om dingen eens van een andere kant te ervaren. Dat zou voor elke fractie van toegevoegde waarde zijn. Enkele bevindingen willen wij graag met jullie delen: 

1. Het valt ons op dat je als coalitiepartij makkelijker toegang hebt tot alles. Zowel letterlijk doordat de eigen wethouder een sleutel van het gemeentehuis heeft, als figuurlijk, de informatielijnen zijn korter. De letterlijke toegang tot het gemeentehuis is snel en goed opgelost door de griffie, waarvoor dank. De komende tijd zal blijken of we gelijk en voldoende geïnformeerd worden. Een eerste gesprek op uitnodiging van wethouder Rouwette heeft al plaatsgevonden, waarvoor dank.

2. Het valt ons op dat door wethouders toezeggingen worden gedaan om voorstellen ‘erdoor te krijgen’ of vragen af te wimpelen. Enkele voorbeelden: 

 • De beloofde informatiebijeenkomst voor inwoners Houthem voor input over het ov-overstappunt Houthem heeft nog niet plaatsgevonden. 
 • De toezegging om te praten over bouwlocaties in een besloten klankbordgroep een week nadat de raad moet besluiten over het al dan niet schrappen van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. 
 • De toegezegde maar niet ontvangen informatie over Croix de Bourgogne die wij eerder al noemden bij de jaarverantwoording 2021.

We moeten als raad erop kunnen vertrouwen dat toezeggingen ook worden nagekomen. Wij hopen dat dit zal verbeteren en dat ons vertrouwen in het nieuwe college zal kunnen groeien.

3. Het valt ons op dat de verschillende vergadervoorzitters andere regels hanteren over wie, wanneer, waarover het woord mag voeren tijdens vergaderingen.

Wij zijn van mening dat alle raadsleden het woord mogen voeren over een onderwerp ongeacht of ze de eerste termijn hebben ingebracht. Daarbij dient er altijd ruimte te zijn om een discussie te voeren met een wethouder. Wellicht kunnen we hier als raad bij het inwerkprogramma verder over praten.

4. Het valt ons op dat standpunten van de coalitiepartijen over veel onderwerpen vooraf zo afgestemd zijn, dat er geen inhoudelijke discussie mogelijk lijkt te zijn in de commissies en raadsvergaderingen. Wij hopen dat het proces van informatieverzameling en meningsvorming door de fracties de komende jaren transparanter zal verlopen. Wij staan open om overtuigd te worden met steekhoudende argumenten.

De PGP wordt door insiders ook wel de Positieve Groene Partij genoemd en natuurlijk sluiten wij ook deze eerste termijn af met een vol glas positiviteit. Voor de komende vier jaar zijn wij met 17 raadsleden verantwoordelijk voor weloverwogen keuzes in het belang van onze inwoners en ondernemers. De PGP spreekt hierbij de hoop uit dat we samen de schouders eronder zullen zetten om onze gemeente nog socialer, groener en duurzamer te maken.

  Tot zover in eerste termijn.

  Reactie wethouder Weerts op Houthem: De aanbesteding van de planvoorwaarden zijn bijna klaar, zodra dat klaar is zullen de inwoners betrokken worden.

  Op  het eind van de vergadering dienden PGP en CDA samen een motie in om niet bij te dragen aan het nieuwe omgevingsfonds MAA van de provincie. Deze motie werd op dit moment niet gesteund door een meerderheid. We hebben hem aangehouden totdat er meer bekend is over dit fonds. Hij kan dus in een volgende vergadering opnieuw geagendeerd worden. Lees hier de motie. 

  Meer nieuws