Interessante commissie Fysiek Domein

door | sep 22, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Fysiek Domein start na het reces met een interessante commissie vergadering.Voorstellen op de agenda: het waterprogramma 2024-2027 en ondersteuning van Energiecoöperatie het Geuldal. Namens de PGP aanwezig: Pat-Jos en Marlieke.   

Als eerste was Dhr. Sprangers van Stichting Natuurlijk Geuldal aan het woord. Hij maakte gebruik van het spreekrecht waarin hij een goed betoog hield over de hoogwaterproblematiek. Hij ging hierbij in op de bodemgesteldheid en het gebrek aan kleinschalige landschapselementen als graften, struwelen, hagen en houtwallen Hierdoor is de potentiële capaciteit van de bodem tot opnemen, vasthouden en vermindering van de afstroomsnelheid van overvloedige regenval sterk aangetast. Pat-Jos stelde hem na afloop de vraag: “We hebben nu vooral gehoord hoe de landbouwtransitie positief kan bijdragen. Maar wat kunnen wij hier als gemeente nog aan doen?” . Zijn antwoord luidde dat Valkenburg te veel verhard is. Kijk naar de vele pleinen. Valkenburg heeft een taskforce nodig die in gaat zetten op ontharding. Ontharding zal ervoor zorgen dat het water beter in de hand te houden is.

Voorstel college betreffende Waterprogramma 2024-2027 

Het waterprogramma 2024-2027 werd eerst kort toegelicht door Jana Chvalovska, waterbouwkundige en beleidsmedewerker Water en riolering voor Valkenburg aan de Geul.

Ze gaf aan dat er veel werk te verrichten is in onze gemeente. Er is veel versteend en hellend gebied wat de situatie er niet makkelijker op maakt. We staan voor een grote uitdaging. Op een aantal kaartjes was goed te zien dat er veel gebieden zijn waar water het ons erg lastig kan maken. Er wordt gekeken waar de knelpunten zijn en waar de riolering nog niet op orde is. 

Belangrijke boodschap van Jana: “Alles wat wij doen heeft gevolgen. Ook voor onze omliggende buurgemeenten. Het is daarom belangrijk om samen tot een goed plan te komen. Kwaliteit gaat boven snelheid.”

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in het waterprogramma maar het is eigenlijk niet heel veel meer dan het nieuwe rioleringsplan. Naar aanleiding van de recente rioolinspecties zijn er een aantal nieuwe projecten op de planning gekomen maar grootschalige vernieuwing is ver te zoeken. Het klimaat zal ons altijd inhalen en we moeten nu stappen zetten om de wateroverlast voor te zijn of op zijn minst te beperken. Wij zijn dan ook van mening dat, naast het vaststellen van het waterprogramma 2024-2027, er vaart gezet moet worden achter het opstellen van een gedegen klimaatadaptatie strategie voor Valkenburg. Op onze vraag of er een participatietraject zal plaatsvinden voor op het stellen van deze strategie en of Stichting Samen tegen Wateroverlast VadG, en Stichting Natuurlijk Geuldal, die hier vanavond bij monde van de heer Sprangers aanwezig was, er bij betrokken kunnen worden kregen we een bevestigend antwoord van de wethouder. In zijn beantwoording lichte hij nog toe dat: “ Een hoosbui de taak is van de gemeente en overstroming van de Geul betrekking heeft tot systeem solidariteit. Dit laatste betekent dat er naar het hele systeem van de Geul wordt gekeken. De provincie en het waterschap hebben het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg opgetuigd, zij voeren alle onderzoeken naar de overstroming in 2021 uit. We kunnen wateroverlast beperken door het nemen van maatregelen. Voorkomen kunnen we niet.”

Zowel PGP, CDA, VSP en AB vinden dit voorstel een hamerstuk. VVD was voor een bespreekpunt.

Voorstel ondersteuning Energie coöperatie.

Binnen onze gemeente en de gemeente Gulpen-Wittem hebben inwoners zich verenigd achter de oprichting van Energie Coöperatie Geuldal. Om de energiecoöperatie op te starten die duurzame opwek wil realiseren waarbij het net niet overbelast wordt, en gerealiseerde opbrengsten ten goede komen aan minder draagkrachtigen, hebben zij een ondersteuning nodig van 40.000 euro. De PGP steunt dit duurzame maar ook sociale plan!

“Wij zijn ook erg te spreken over het feit dat er rekening gehouden gaat worden met mensen met een kleine beurs”, zegt Pat-Jos in haar inbreng.

Gemeente Gulpen-Wittem heeft al ingestemd met de ondersteuning in de vorm van een subsidie, maar in Valkenburg zijn er een aantal partijen die liever een lening van 40.000 euro geven aan de energiecoöperatie dan een subsidie. Dat vindt de PGP jammer. De coöperatie moet dan eerst de lening aflossen voordat ze de mogelijke winst in kunnen zetten in de regio om mensen te ondersteunen met een kleine beurs die anders niet gebruik zouden maken van de voordelen van de energiecoöperatie. Pat-Jos beargumenteerde: “De doelen van de coöperatie sluiten perfect aan bij de opdracht van het Noodfonds dat we vorig jaar in leven hebben geroepen om mensen met energiearmoede te helpen. Zouden we, als politieke partijen, elkaar misschien kunnen vinden in een oplossing waarbij we voorwaarden opleggen aan de subsidie, bijvoorbeeld dat het bedrag uitgegeven gaat worden aan die doelgroep? We zouden de 40.000 euro dan ook uit het Noodfonds kunnen halen, als daar nog genoeg budget in zit.” . De wethouder heeft toegezegd uit te zoeken of dit mogelijk is en daarover bij ons terug te komen.   

Dit is geëindigd als bespreekpunt.

Wij kregen nog een tweede presentatie deze avond. 

Desi Geerts, de verkeersdeskundige lichtte de invalswegen en de integrale uitvoeringsplanning toe.

Doordat er op routes waar veel kinderen fietsen veel ongelukken gebeuren is er een motie ingediend vanuit de Tweede Kamer en wordt nu landelijk bekeken welke wegen binnen de bebouwde kom met 30 km per uur kunnen worden ingericht. Omdat er een toolbox is samengesteld die erg gericht is op stedelijk gebied past deze niet direct bij ons mooie Limburgse landschap. Door hoogteverschillen en veel lintbebouwing brengt dat voor onze regio uitdagingen met zich mee. Desondanks is er een afwegingskader gemaakt en kregen we inzicht door middel van een kaartje welke wegen in de toekomst kunnen worden ingericht met 30 km per uur. Goed nieuws is dat de Emmabergweg die al is ingericht als 30 km per uur, nu borden gaat krijgen die 30 km per uur aangeven. De verkeersdeskundige was verbaasd dat dit hier nog niet het geval is.

Tot slot wordt er onderzoek gedaan naar de bestaande zebrapaden. Zijn er zebrapaden overbodig of mist er ergens een zebrapad, zoals bij de Kloosterkerk waar oversteken voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Fijn dat hier mee aan de slag wordt gegaan

Er waren ook een aantal brieven geagendeerd. 

Brief 119 KHN inzake verzoek extra laadpalen.
Onze inbreng met in het blauw de antwoorden van de wethouder:
Tijdens de Fysiek Domein commissievergadering op 31 mei 2022 vroegen wij om een laadpalenbeleid. Dat was niet nodig volgens de wethouder. Gekscherend voegde hij eraan toe: voor social sofa’s hebben we toch ook geen plaatsingsbeleid? Nu anderhalf jaar later zijn de plekken voor de 5 social sofa’s bepaald maar is het nog onduidelijk waar de laadpalen gaan komen. 

Wij hebben een paar vragen n.a.v. dit onderwerp: 

In de zomer van 2022 is er bij de inwoners informatie opgehaald over waar zij graag laadpalen geplaatst zien worden. 

Vraag: wat is met deze info gedaan? Hoeveel laadpalen zijn er geplaatst? En, gezien de netcongestie, is er plek op het net om laadpalen te plaatsen of kan dat alleen in combinatie met een carport met zonnepanelen zodat opwek en afname bij elkaar zitten?
Eind van dit jaar/begin volgend jaar zal dit worden teruggekoppeld n.a.v. die opgehaalde informatie met een plaatsingsbeleid. In het afgelopen jaar zijn 8 laadpalen reeds geplaatst. 16 komen nog.  Oplaadpunten zullen vooral bij de overloop parkeerplaats en 4 invalswegen uit het mobiliteitsplan gerealiseerd worden.

Het beeld dat in de brief van de Regiomanager van de Koninklijke Horeca Nederland Zuid Limburg geschetst wordt kunnen wij onderstrepen. Deze zomer was het zoeken naar een beschikbare laadpaal, zeker op de kop van de Cauberg. Tijdens de Simac Ladies Tour waren de palen op Landal bezet. Bij Thermae waren ze nog vrij maar daar moet je, bovenop je opwek kosten, 15 euro betalen om de hele dag te parkeren en bij het Casino staan geen laadpalen. 

Vraag: er zit nog geld in het reservepotje infra kop Cauberg. Er staat mij bij dat er een plan is om op die plek een met zonnepanelen overdekte parkeerplaats te realiseren. Klopt dat of heb ik dat gedroomd?
De wethouder had dezelfde droom en vroeg zich af waar we dit gehoord hadden. Maar inderdaad: er is een plan in de maak voor een met zonnepanelen overdekt parkeerterrein bij het Casino. 

We willen ook graag nog aandacht vragen voor oplaadpunten voor elektrische fietsen. Op de website staan niet alle oplaadpunten vermeld. Bijvoorbeeld het punt voor het gemeentehuis staat er niet op. 

Vraag: Kan dit beter in kaart gebracht worden? Kan de wethouder inschatten of er voldoende oplaadpunten voor fietsen zijn?
Er wordt gekeken of oplaadpunten voor  fietsen uitgebreid kunnen worden (bijvoorbeeld op het Walramplein). Dit zal nog worden teruggekoppeld.

Verder vroegen wij de stand van zaken over enkele punten van de actielijst.  

8 update Croix de Bourgogne                
Alle noodzakelijke vergunningen zijn verleend, deze zijn onherroepelijk. Voor 15 oktober moeten gronden verkocht zijn aan de ontwikkelaar. 15 januari starten de werkzaamheden. 

10 weg Vroenhof Strabeek en dan specifiek over bestekfase en aanbestedingstraject
Het ontwerp is definitief vastgesteld door het college. Eind dit jaar, begin volgend jaar zal dit worden afgerond. Aanbesteding zal plaatsvinden voor de carnaval 2024. De start van de uitvoer zal april 2024 zijn.

Instortgevaar achter de Sint Apolloniastraat.
Het Oud Kerkenpad was ineens afgesloten met een bord verboden voor voertuigen (rond bord rode rand) en de tekst: Instortgevaar. Voor wandelaars was er niets specifieks aangegeven. Vele wandelaars en wandelgroepen zijn dan ook teruggelopen en de bewoners dachten dat er iets gevaarlijks kon gebeuren. Een bewoner van de Sint Apolloniastraat heeft contact gezocht met de gemeente. Er werd aangegeven dat hier nog wel gewandeld mocht worden en dat het pad zal worden hersteld. 

Kan de wethouder toelichten wat er nu precies aan de hand is met het Oud Kerkenpad ?
Er is een aardpijp ingestort met een diameter van 2m. De toplaag is ongeveer 1m, maar deze is instabiel. 

Kan er inderdaad nu al veilig worden gewandeld?
Nee!

Wanneer wordt het pad hersteld?
Zo spoedig mogelijk, de ondergrond moet geconsolideerd worden (muurtje om de aardpijp metselen zodat deze niet verder kan uitlopen) maar daardoor worden de openingen te klein voor vleermuizen.  Er moet overlegd worden met de provincie over wat de mogelijkheden zijn. De kosten van de herstelwerkzaamheden zullen aanzienlijk worden. 

Kan in het vervolg bij een dergelijke situatie:

1. Duidelijke bebording geplaatst worden zodat alle verkeersdeelnemers, dus ook wandelaars, weten waar ze aan toe zijn?
Hier had dus eigenlijk een bord moeten staan met verboden voor alle verkeersdeelnemers inclusief voetgangers. Een rond bord met rode rand met een mannetje er in. Het juiste bord zal worden geplaatst zodat duidelijk is dat er ook niet gewandeld mag worden. 

2. De omgeving, zoals bewoners die enkele meters van een wandelpad af wonen, ingelicht worden over wat er aan de hand is?
Het was inderdaad wel netjes geweest als dit was gebeurd. Dit is helaas niet gebeurd. Er zal meer informatie naar de omwonenden komen. 

Meer nieuws