Hoofdprijs voor raadslid Corry, maar verder weinig winstpunten te behalen in Economisch Domein

door | mei 17, 2024 | Nieuws, Raadswerk

We zijn inmiddels gewend aan het ontbreken van voorstellen op de agenda van de commissie Economisch Domein. Vaak kleuren de rondvragen van verschillende partijen de vergadering, want er spelen in Valkenburg genoeg zaken die om aandacht vragen. Raadslid Corry Fulmer en burgerlid Brigitte Stolk hebben deze vergadering een groen tintje meegegeven door te vragen naar de ambitieuze plannen van Thermae 2000 om midden in natuurgebied kleine huisjes te willen plaatsen. De beantwoording van de wethouder stelde ons allesbehalve gerust. Maar voor we bij deze rondvraag aankomen, eerst vier presentaties.

Regionaal Voedselsysteem Limburg
Jules Coenen, vertegenwoordiger van het Regionaal Voedselsysteem Limburg, trapte af met een presentatie over dit systeem. Eén van de doelen is om het aantal kilometers dat voedsel aflegt voor het bij de consument komt te verminderen. Gemiddeld legt voeding namelijk 33.000 km af voor het op je bord belandt.
In theorie een goed initiatief dat aansluit bij kernwaarden van de PGP. Een prachtig verhaal over hoe regionale bedrijven hun streekproducten via regionale groothandels en winkels kunnen aanbieden. Echter, in het verleden hebben wij al enkele kritische vragen gesteld aan de wethouder over dit initiatief waaraan een incidentele subsidie van ruim €3000,- is verstrekt.
Tijdens de vergadering in september 2023 hebben wij aangegeven dat wij het aantal deelnemende bedrijven erg laag vonden. Er is 1 deelnemende wijnproducent, 1 deelnemende bierproducent, 2 kaasmakers, 1 slager, 1 groentebedrijf, 2 bakkers en nog enkele andere bedrijven. Voor een initiatief dat zich zo professioneel presenteert en gezien het enorme aantal streekproducenten in Limburg, lijkt dit een zeer mager aantal deelnemers. Inmiddels is het initiatief uitgebreid van Zuid-Limburg naar heel Limburg, maar het aantal deelnemers is niet zichtbaar gegroeid.
Tijdens de presentatie vloog dhr. Coenen door de slides heen en benoemde vluchtig dat er meer dan 400 bedrijven betrokken waren. Voor ons een goed moment om aan te geven dat wij er niet zoveel tellen op hun website waar de deelnemende bedrijven benoemd staan. Dhr. Coenen vond dat wij ons huiswerk goed hadden gedaan. Een fijn compliment, maar het neemt onze zorgen niet weg dat dit systeem ook veel (kleinere) streekproducenten uitsluit of niet actief betrekt.
Vorig jaar gaven wij al aan dat wij het leuk zouden vinden als het Regionaal Voedselsysteem Limburg meer moeite zou doen om ook Valkenburgse ondernemers te betrekken. Helaas is dit punt duidelijk niet opgepakt. In september sprak de wethouder nog over een voornemen om dit initiatief lokaal meer onder de aandacht te brengen. Dat is niet gebeurd. Kortom, wij zien weinig ontwikkeling en zijn wederom niet overtuigd van de toegevoegde waarde van dit systeem. 

Presentatie projectplan nieuw evenementenbeleid en financieel inzicht rondom evenementen
Het programma vervolgde met een presentatie over het nieuwe evenementenbeleid. Miranda Wennekes, beleidsmedewerker Economie en Toerisme, lichtte het proces toe. Tijdens de themasessie VTE op woensdag 22 mei worden er door de ambtenaren kader stellende uitgangspunten opgehaald bij de aanwezige Raads- en commissieleden. Op basis hiervan wordt het beleid uitgewerkt. In oktober moet er een eerste concept beschikbaar zijn. Doel is om het beleid in december officieel vast te stellen. Na de toelichting van mevrouw Wennekes volgde nog een korte presentatie van Roy Packbier van de PEPr Company over de financiering van evenementen. Uit de cijfers bleek dat de kosten van het organiseren van evenementen de afgelopen 5 jaar enorm zijn gestegen. Dit is uiteraard geen verrassing en dit gegeven zal meegenomen moeten worden bij het formuleren van nieuw beleid.  
 
Presentatie dienstverlening Klant Contactcentrum (KCC)
De volgende presentatie stond alweer voor ons klaar. Gemma Schrijen, afdelingshoofd van het KCC en Gegevensbeheer & Facilitair, vertelde ons over de werkzaamheden op haar afdeling en over de uitdagingen die zij en haar team daarbij dagelijks tegenkomen. Een goede manier om inzicht te krijgen in het wel en wee van deze afdeling op ons Gemeentehuis.
Mevrouw Schrijen benoemde onder andere de werkdruk en de uitdagingen van digitalisering en door haar verhaal begonnen wij ons af te vragen of zij hier was om de Raad om steun te vragen voor het vergroten van hun capaciteit. Corry noemde het beestje dan ook maar meteen bij de naam door deze vraag direct te stellen en er op te wijzen dat er dan een voorstel van het College moest komen.
Wethouder Rouwette was zo vriendelijk om de vraag direct te beantwoorden en Corry te vertellen dat ze volledig raak had geschoten met deze vraag en de hoofdprijs had gewonnen. Hoewel er niet direct een verzoek was voor meer personeel of uitbreiding van het team zouden de uitdagingen waar deze afdeling tegenaan loopt, wel degelijk terugkomen in de Kadernota. Wordt vervolgd dus.

Presentatie evaluatie Kerststad 2023
Kerststad Valkenburg is een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste evenement van Valkenburg. Het lijkt elk jaar drukker te worden. Dat beeld werd direct door mevrouw Wennekes, die ook deze presentatie voor haar rekening nam, bevestigd. In 2023 hadden 224.000 mensen een ticket gekocht voor de Gemeentegrot, waarvan 200.000 mensen de grot werkelijk hebben bezocht. Een record.
De uitdagingen waar dit evenement voor staat zijn niet de geringste en kunnen, richting de toekomst, niet genegeerd worden. De belangrijkste uitdagingen die uit de evaluatie naar voren kwamen: verkeersdrukte, parkeeruitdagingen (tekort van ca. 1000 parkeerplaatsen), de balans tussen overlast en opbrengst staat onder druk en de verhoging van het dreigingsniveau leidt tot meer spanning en hogere kosten.
Voor ons duidelijke signalen dat Valkenburg scherper moet worden in haar keuzes en dat het misschien soms ook ‘wat minder’ mag. Gelukkig bevestigde wethouder Rouwette ons gevoel daarin. Hij gaf aan dat het weinig zin heeft dat er heel veel bezoekers komen die uiteindelijk ontevreden zijn omdat ze moeilijk een parkeerplaats kunnen vinden, lang in een rij moeten staan terwijl ze een tijdslot hebben gereserveerd, en vervolgens ook nergens een hapje en drankje kunnen nuttigen omdat alle tafeltjes bezet zijn.
Willen we hier echt de regie in nemen als Valkenburg dan zullen we gedurfde keuzes moeten maken, maar daarmee lopen we vooruit op de Visie VTE/nieuwe evenementenbeleid waaraan op 22 mei een aparte themasessie gewijd zal worden.

Rondvraag
Tijdens de cie ED vergadering van 20 maart jl. hebben wij een rondvraag ingediend over chalettisering en het voorkomen van verdere chalettisering. In het schriftelijke antwoord werd voorgesteld om de vraag niet te beantwoorden omdat dit thema terugkomt in het nog te formuleren Logies Accommodatiebeleid. Hoewel wij dit standpunt begrijpen, willen we er wel voor waken dat er continu ingrijpende ontwikkelingen plaatsvinden binnen de vrijetijdseconomie in Valkenburg die eigenlijk niet wenselijk zijn. Ontwikkelingen met negatieve effecten op de natuur en leefbaarheid, maar die toch doorgang vinden omdat er nog geen nieuwe Visie VTE is, noch een Logies Accommodatiebeleid dat daar onderdeel van is of moet gaan worden.
Zo kwam bijvoorbeeld n.a.v. het 35-jarig bestaan van Thermae 2000 naar buiten dat zij de ambitie hebben om ‘tiny houses’ te plaatsen. In het verleden zijn dergelijke plannen ook al eens in de media gedeeld. Onze vragen aan het College: Is het College van deze plannen op de hoogte? Wat is de huidige stand van zaken? Hoe kijkt het College aan tegen deze chalettisering van Valkenburg?
Wethouder Rouwette gaf aan dat het College bekend is met de plannen. Deze zijn door de jaren heen wel veranderd. In 2021 is een onherroepelijke vergunning afgegeven voor de bouw van 32 hotelkamers. Inmiddels wil Thermae 2000 in plaats van hotelkamers een soort ‘losse’ hotelkamers bouwen, zogeheten ‘dormentino’s’. Hiervoor zou wel een bestemmingswijziging nodig zijn van ‘natuur’ naar ’recreatie’. Dit moet dan uiteraard via de Raad.
De wethouder gaf aan dat het een gevoelig punt is en er ook afgestemd moet worden met de Provincie omdat het gaat om bouwen in een Natura 2000 gebied. Op de vraag van Corry of het College al wel principe medewerking heeft verleend, moest de wethouder helaas toegeven dat dit is gebeurd. Het is niet de eerste keer dat bij gevoelige projecten de Raad niet betrokken wordt. Een actueel (toetsing)kader ontbreekt omdat er nog (steeds) geen vastgestelde Visie VTE is. Juist daarom zou je mogen verwachten dat dit soort initiatieven in de commissie actief besproken wordt.
We houden de plannen in de gaten en hopen dat er in de Visie VTE duidelijke keuzes gemaakt gaan worden over wat Valkenburg wil, maar vooral ook wat Valkenburg niet wil om de verstoorde balans tussen economische activiteiten en natuur/leefbaarheid te herstellen. 

Meer nieuws