Goede voorstellen in Fysiek Domein

door | mrt 21, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Op dinsdag 19 maart 2024 stonden er 4 voorstellen op de agenda: de verhuurverordening arbeidsmigranten, het speelruimteplan, de laadinfrastrategie en de woonzorgvisie. Wij kunnen ons in alle voorstellen vinden. Namens de PGP waren Marlieke Baggermans en Pat-Jos Huisman aanwezig. 

Voorstel college betreffende Verhuurverordening arbeidsmigranten 2024.  
Ongereguleerde huisvesting van arbeidsmigranten levert ongewenste situaties op. Zo komt het geregeld in het nieuws dat arbeidsmigranten, die we overigens hard nodig hebben in onze vergrijzende gemeente, onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen. En als er gekeken wordt naar de impact op omwonenden is niet elke plek geschikt om arbeidsmigranten te huisvesten. 

Door het vaststellen van deze verhuurverordening kan er gehandhaafd worden en kunnen we ervoor zorgen dat wonen voor iedereen in onze gemeente fijn is. De PGP kan dan ook instemmen met dit raadsvoorstel. 

Nog een compliment voor de goede voorbereiding van dit raadsvoorstel en de wijze waarop de raad hierin is meegenomen. 

Voorstel college betreffende Speelruimteplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2024 – 2028.
In de vorige commissie fysiek domein kregen wij een heldere presentatie over dit voorliggende Speelruimteplan. Wij zijn erg te spreken over het feit dat buurtbewoners betrokken worden in het gehele traject. Het is fijn dat er uitgebreid is geïnventariseerd hoe het gesteld is met de speeltuinen in onze gemeente en hoe we deze kunnen updaten naar meer uitdagende maar ook groenere plekken. Dit speeltuin plan is daardoor een win-win -project. 

De reeds bestaande speelplekken zijn merendeels ingericht voor jonge kinderen. Er wordt nu voorgesteld deze speelplekken aan te passen om ook andere leeftijdscategorieën aan te spreken. Ook zullen er 5 nieuwe speelplekken gerealiseerd worden. Hiervoor zal eind 2025, begin 2026 budget gevraagd worden aan de raad. 

Wat ons betreft is dit Speeltuinplan niet te missen binnen onze gemeente. Het zal zorgen voor verbinding, vergroening, beweging en plezier voor jong en oud. 

Voorstel college betreffende Laadinfrastrategie gemeente Valkenburg aan de Geul 2024. 
Als PGP zijn we blij dat ook Valkenburg nu eindelijk een energieke stap zet in het verduurzamen van de mobiliteit. De landelijke norm voor het aantal laadpalen ligt op 1 laadpaal per 127 huishoudens. In Valkenburg hebben we met onze huidige 20 publieke en 100 semipublieke laadpunten ongeveer 400 huishoudens per laadpaal en lopen we behoorlijk achter. 

In de beleidsregels zijn duidelijke regels opgenomen voor de plaatsing van laadpalen zodat deze geen belemmering zullen vormen voor het verkeer. 

Als we kijken naar de kaart waar de laadpalen geplaatst zijn, valt op dat vooral de kernen er bekaaid vanaf komen. 

 • Vraag aan de wethouder: is dat een resultaat van het burgerparticipatie traject? Hoe worden de resultaten van de inwoner raadpleging geïnterpreteerd?
  Daar wonen de meeste mensen met een elektrische auto bij elkaar.

 • Stel dat de buurman op nummer 10 een laadpaal voor zijn deur wilt, en de buurman van nummer 8 dat absoluut niet wilt. Hoe wordt daar dan mee omgegaan?
  Een laadpaal zal in eerste instantie aan de zijde van de inrit zijn, als die er niet is, zal met beide partijen naar een oplossing gezocht worden.     

Nog een laatste vraag aan de wethouder: in de tekst is te lezen dat de gemeente ook zelf kan kiezen voor aanvullende laadpalen op strategische locaties. Mocht het laadpunt onvoldoende opbrengst hebben voor de marktpartij dan moeten we daar aan mee betalen. 

 • Wanneer gaat de gemeente nadenken over het plaatsen van laadpalen op strategische plekken?
  In de tweede tranche zal nagedacht worden over strategische plekken voor laadpalen. De plaatsing zal op grotere parkeerplekken zijn zoals bij gemeenschapshuizen. Bij een overloopparkeerterrein zoals mogelijk aan de Nieuweweg zal gekeken worden naar een (snel)laadplein. 

Voorstel college betreffende Woonzorgvisie gemeente Valkenburg aan de Geul 2024-2030. 

De woonzorgvisie liegt er niet om. Er is een crisis rond wonen en zorg. Het zorgsysteem barst momenteel uit zijn voegen, er is een nijpend gebrek aan personeel, en Valkenburg met zijn dubbele vergrijzing staat voor een hele grote uitdaging. De opgave is zo groot dat we geen afwachtende houding kunnen aannemen, wordt er gesteld. En dat kunnen wij als PGP alleen maar onderstrepen. 

De woonzorgvisie richt zich op de kwetsbare inwoners van onze gemeente die nu en in de toekomst een zorgbehoefte hebben. Met als doel dat in 2050 iedere (kwetsbare) inwoner in een vertrouwde, veilige, gezonde en betaalbare omgeving woont. 

Wij kunnen dan ook instemmen met het beschikbaar stellen van het voorbereidingsbudget.  

Er wordt aan woningbouwverenigingen gevraagd om hun beleid van woning toekenning aan te passen. 

 • Welke invloed heeft de gemeente (in deze) op het beleid van de woningbouwverenigingen?
  Gemeente maakt prestatieafspraken met woningbouwverenigingen. We hebben bijvoorbeeld een motie aangenomen waardoor 50% van woningen die vrijkomt voor eigen inwoners is bedoeld. Daar moet een woningbouwvereniging zich aanhouden. In samenwerking met Woningbouwcorporatie Berg wordt gekeken naar de mogelijkheid om een woningbouw makelaar in te schakelen om met mensen het rekenvoorbeeld te maken wat de maandlasten zouden zijn als ze zouden overstappen naar een energieneutrale, drempelloze woning. Door lagere/geen energiekosten kun je dan goedkoper/net zo duur uitkomen als in een meer gedateerde woning. Er zijn nu nog veel alleenstaande die in een eengezinswoning wonen en een woningbouw makelaar kan de doorstroming op gang  krijgen.

 • Hoe is trouwens het locatiebezoek in gemeente Oss op 29 feb verlopen? Zijn daar ideeën/mogelijkheden opgedaan voor onze gemeente?
  In Oss is een woonzorggemeenschapshuis met 15 appartementen met een gedeelde huiskamer. Er is een overkoepelende stichting die huur betaalt aan de projectontwikkelaar. De huur ligt onder de grens van de huurtoeslag en de zorg wordt door een organisatie geregeld. Mensen uit de buurt kunnen ook gebruikmaken van de open huiskamer en bijvoorbeeld mee eten. Wethouder Kleijnen heeft veel goede ideeën opgedaan en ziet zeker mogelijkheden om dit ook in gemeente Valkenburg te realiseren. 

Bespreekpunten:

Duurzaamheid.

 • Maandagmorgen was een bijeenkomst over duurzaamheid voor ondernemers. Die is goed bezocht. Er gaat gekeken worden naar de mogelijkheid om leges bij vergunningaanvragen voor verduurzamingsmaatregelen te verlagen om het toegankelijker te maken. 
 • Uit een overleg met Enexis is naar voren gekomen dat 100 trafo’s bij moeten komen. Er staan nu 116 trafo huisjes in de gemeente. In het Halderpark staat de een standaard groene variant. Als we de trafo mooi bestickerd willen hebben zitten daar meerkosten aan. De wethouder heeft gevraagd of we de groene mooi genoeg vinden of willen investeren in bestickering.    
 • Er gaat begonnen worden met de klimaatadaptatiestrategie. Op 15 april is de eerste themasessie voor raad- en burgerleden. Voorlopige planning is dat de strategie op 7 oktober 2024 voor de raad ter besluitvorming zal liggen.  

Stand van zaken Omgevingswet.
Vanaf deze week zal de Omgevingsvisie ter inzage liggen. Het Digitale Systeem Omgevingswet kan op de website. Afhankelijk van mogelijke ingediende zienswijzen kan de Omgevingsvisie in oktober voorliggen in de raad ter besluitvorming. 

Stand van zaken uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost.
Er zal gewerkt gaan worden met een maquette zodat voor iedereen duidelijk is wat de plannen zullen zijn. 

Rondvraag.

Wanneer worden de resultaten van de snelheidsmetingen in de Putweg bekend gemaakt?
Eind november/begin december 2023 heeft er een “smiley” gestaan die de snelheid heeft gemeten. Daar kwam uit dat 85% van de automobilisten niet harder rijdt dan 35km/u. Dat betekent dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn. 

Welstandsnota actualiseren
Tijdens de raadsvergadering op 5 februari is, naar aanleiding van motie ‘minder blokkendozen’ van het CDA, door de wethouder toegezegd met de stadsbouwmeester in overleg te gaan hoe de welstandsnota dermate geactualiseerd kan worden, en instrumenten ontwikkeld kunnen worden, waardoor er meer handvatten worden gecreëerd om iets meer speling in architectuur mogelijk te maken. Hier zou een memo voor opgesteld worden ter beoordeling van de raad. Graag een stand van zaken.
De wethouder en stadsbouwmeester zijn tot de conclusie gekomen dat de welstandsnota niet aangepast kan worden om “blokkendozen” te voorkomen. Er is wel een mogelijkheid om een beeldkwaliteitsplan onder de welstandsnota te plaatsen waarin aanvullende onderdelen kunnen worden meegegeven. 

Stand van zaken hondenspeelweide in Houthem.
Begin april overleg met initiatiefnemers. 

Actiepunt FD 61 pilot zwemmen met korting in Mosaqua.
Het actiepunt is op 07/03/24 aangepast met “we doen bij de kadernota 2024 een voorstel om zwemmen met korting bij Mosaqua als pilot in te voeren”. Recentelijk is in het nieuws geweest dat Mosaqua zeer waarschijnlijk dicht gaat. Hoe gaat het college om met dit actiepunt in deze nieuwe situatie? 
Het college heeft nagevraagd wat een korting op zwemmen voor onze inwoners zou kosten. Daar hebben we een offerte van gekregen. Een dag later kwam het bericht over het sluiten van het zwembad. Wij zouden 5 euro korting aan kunnen bieden. Er zou een voorstel gedaan gaan worden in de kadernota om een pilot te doen voor 10.000 euro maar het college gaat zich nu beraden of dat wel zo wijs is. 

Bosgroep Zuid-LimburgOp Facebook is te lezen dat de coöperatie Bosgroep Zuid-Nederland een 10-jarige beheerovereenkomst ondertekend heeft om samen te werken aan biodiversiteit en klimaatbestendig bos en natuur. Welke randvoorwaarden zijn meegegeven aan de Bosgroep in onderhoud van onze bossen?
Er is de Bosgroep de volgende randvoorwaarden meegegeven: biodiversiteit verbeteren, oppervlakkige bodemverzuring tegengaan, aandacht hebben voor bosklimaat en de veiligheid van de steilwanden, zeldzame autochtone exemplaren beschermen en behouden, exoten weghalen, afstroomgebieden optimaliseren en de ecologische potentie van landschapselementen ontwikkelen. 

Verder kwam nog ter sprake dat wethouder Weerts met de provincie de mogelijkheid om komremmers op de kruising Nieuweweg / Emmabergweg te plaatsen heeft besproken. Dat was alleen bespreekbaar met de provincie als de gemeente de weg zou willen overnemen. Voor de gemeente is er een optie om de Nieuweweg tot aan de bebouwde kom grens over te nemen. Provincie wil hem kwijt tot aan de snelweg. Het hangt af van de bruidsschat die we daar bij krijgen of de gemeente dat zou willen. 

Om 21.56 werd de vergadering gesloten. 

Meer nieuws