Goede toezeggingen in Sociaal Domein

door | mei 14, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 13 mei vond de eerste commissie van deze cyclus plaats: Sociaal Domein. Namens de PGP raadslid Hilde Baaij en burgerlid Janneke van der Linden. 

1 Regionaal beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028

Ons standpunt: Een positief en uitgebreid plan. Weinig vernieuwend. En we twijfelen over de haalbaarheid. Lange wachtlijsten, toename niet passend onderwijs en schoolverzuim, bestaansonzekerheid. De wethouder deelde onze zorgen. 

Janneke pleitte stevig voor het betalen van ervaringsdeskundigen. Het belang van hun bijdrage wordt erkend, maar zonder betaling hebben ze geen echte rol in het geheel. De wethouder zegde toe dit idee mee te nemen in het uitwerkingsplan. 

Verder benoemde Janneke het probleem om achter de voordeur te komen. Er zijn in alle kernen buurthuizen, maar niet in Broekhem Noord en Hekerbeek. Terwijl in deze buurten juist ook behoefte is aan hulp. De Speelgoedbank is bijvoorbeeld een mooi initiatief, maar wordt tot nu toe weinig bezocht. Wethouder liet vallen dat hier iets over in de kadernota komt te staan, we laten ons graag verrassen. 

2 Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 ‘Samen sterk, iedereen veilig’ aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ons standpunt: Een lijvig document met veel partners opgesteld. Een stevige en mooie ambitie, de NUL-ambitie. Al zal dat wel een zware opgave worden. Veel geweld vindt plaats achter de voordeur en hoe kom je daarachter? We hadden het er vanavond al over. Fysiek is geweld is daarbij zichtbaarder dan psychisch en seksueel geweld. We zijn dan ook benieuwd naar de uitvoeringsplannen. 

We stelden enkel een vraag over cijfers, deze wordt beantwoord via het verslag. 

3 Proeftuin Buurtgezinnen gemeente Valkenburg aan de Geul 2025-2027

Ons standpunt: Buurtgezinnen is ons bekend vanuit andere gemeentes in heel Nederland. Wat fijn dat dit voorstel zowel vanuit de Adviesraad Sociaal Domein als het werkveld aangedragen is. Goed dat dit nu ook geprobeerd wordt in Valkenburg aan de Geul. Het is een mooie manier om de druk op een gezin iets te verlagen, zowel voor de ouders als de kinderen. 

Onze vragen: 

  • Wij hebben begrepen dat het in Valkenburg aan de Geul lastiger is om achter de voordeur te komen in vergelijking met bijvoorbeeld Maastricht. Is twee jaar dan wel voldoende tijd om dit op te zetten? Antwoord: We gaan aan de slag, de eindtijd is niet hard, we kunnen tussentijds bijsturen indien nodig. 
  • Kan er na 1 jaar een terugkoppeling plaatsvinden aan de Raad? Antwoord: Toezegging wethouder. 
  • Is uitbreiding van coördinator uren mogelijk, mocht blijken dat meer gezinnen willen deelnemen dan nu berekend is? Antwoord: Toezegging ambtenaar: We kijken hoe het gaat, er is speelruimte, het net afgesproken tussenevaluatiemoment na 1 jaar kan daardoor een mooi moment zijn. 
  • Wat als er na twee jaar onvoldoende matches zijn, wat gebeurt er dan met de begeleiding van de gezinnen die reeds gekoppeld zijn? Antwoord: Elke koppeling wordt twee jaar begeleid, dus als de koppeling plaatsvindt in het laatste half jaar van de proeftuin, dan loopt die begeleiding nog anderhalf jaar door. 
  • Staan er nog meer van dit soort mooie projecten op stapel waarvoor de reserve sociaal domein ingezet kan worden? Antwoord: Laat u verrassen. Onze reactie: Heel graag als het gaat om dit soort mooie plannen. 

Verder nog een goed bespreekpunt over Alzheimer ingebracht door de fractie van het CDA. In 2023 woonden er ruim 450 inwoners met een dementie diagnose in onze gemeente. Dat is 2,7% van onze bevolking. Enorm hoog dus. Onze vraag was dan ook of het college open staat om van Valkenburg aan de Geul een dementievriendelijke gemeente te maken en om een Alzheimercafe te starten voor onder andere mantelzorgers. De wethouder was zeer positief over dit initiatief. Eind april had hij een groot sociaal overleg bijgewoond in Vilt over dit thema. De wethouder zegde dan ook toe hier voortvarend mee aan de slag te gaan. 

Overige voorstellen die langskwamen:

  • Zienswijze concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg. → Hamerstuk.
  • Zienswijze eerst begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg. → Hamerstuk.
  • Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. → Wij hadden wel een vraag over verschillen Valkenburg aan de Geul en overige gemeentes qua bijbetalen dan wel terugkrijgen. Hamerstuk. 
  • Zienswijze begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg. → Hamerstuk voor ons, niet voor iedereen. 

Net na half negen sloot de vergadering. 

Meer nieuws