Geen beweging in de Kei in commissie Fysiek Domein

door | nov 24, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op dinsdag 22 november kwam de commissie Fysiek Domein bij elkaar. Er stonden 3 voorstellen op de agenda: gebiedsvisie Valkenburg-West, de transitie visie warmte en de  evaluatie van het actieprogramma lokale woonvisie. Alleen gebiedsvisie Valkenburg-West zal nog besproken worden tijdens de raadsvergadering op 12 december. De twee andere voorstellen zijn hamerstukken. Namens de PGP waren Pat-Jos Huisman, Marlieke Baggermans en Ruud Engels aanwezig.  

Voorstel betreffende vaststellen gebiedsvisie Valkenburg-West
De PGP is niet te spreken over de manier waarop in deze versie van de gebiedsvisie West wordt omgegaan met de inbreng van onze inwoners en ondernemers. Het uitgebreide burgerparticipatie traject dat heeft plaatsgevonden wordt heel summier vermeld en de uitkomsten worden door politiek Valkenburg aangepast. 

Pat-Jos Huisman verwoordde het als volgt: “We hebben de inwoners gevraagd een tekening te maken op een blanco vel papier en nu zeggen we ‘Sorry, we wilden eigenlijk dat jullie een kleurplaat gingen inkleuren. En dit is het plaatje.’ Dan neem je onze inwoners toch niet serieus? “ 

Onze inbreng op dit dossier luidde als volgt: 

In november vorig jaar hadden we het in deze commissie ook over gebiedsvisie Valkenburg-West. De PGP was destijds erg enthousiast over de wijze waarop de visie tot stand gekomen was. Tijdens het participatietraject voor deze gebiedsvisie was er veel ruimte voor inbreng van onze inwoners en ondernemers. Er was gekozen om die visie te coproduceren met belanghebbenden. Op de participatieladder is coproduceren de op een na hoogste trede waarmee ruimte voor inbreng in participatietrajecten wordt bepaald. Dus gebiedsvisie West was een visie die echt van onderop werd opgesteld.

Dear Hunter had honderden gesprekken met inwoners, ondernemers en toeristen. Ze hebben 2 maanden 2 dagen per week met een container op Plein 15 februari gestaan en hebben met 75 mensen door het gebied gewandeld en de verzamelde informatie met hen gedeeld en feedback opgehaald.
De raad werd goed meegenomen in het proces. In raadssessies en in de commissie is dan ook ettelijke keren gevraagd: “Wat vinden de inwoners dat er met de Polfermolen moet gebeuren?” en keer op keer was het antwoord: “De faciliteiten moeten behouden blijven en dat mag wat de Valkenburgers betreft op een andere locatie gebeuren dan in het huidige Polfermolengebouw. Iedereen ziet in dat het weghalen van het Polfermolengebouw op de huidige plek langs de Geul vele voordelen heeft.” Voorzitter, duidelijker kan ik het niet maken.   

Ik wil nog even benoemen dat in die gecoproduceerde gebiedsvisie van vorig jaar het gebied rond de Polfermolen omschreven wordt als sleutelplek om zowel de Geul met de mergelwand te verknopen maar ook om vitaliteit, gezondheid en sport ook in dit deel van Valkenburg West op de kaart te zetten. 

Vervolgens stelde zij de volgende vragen:
1. Er is te lezen dat “vanwege de verkiezingen … besloten is om het proces on hold te zetten”. 

 • Vraag: Kan de wethouder uitleggen hoe de verkiezingen van invloed zijn geweest op dit raadsvoorstel?
  Antwoord: wethouder Weerts, die gaat over gebiedsvisies, kon ons geen duidelijk antwoord geven. Wethouder Kleijnen, met Polfermolen in zijn portefeuille, was niet aanwezig.  

Het voorstel lag in november voor en de verkiezingen waren in maart. Daarbij kon visie Valkenburg-Oost, die gelijktijdig werd behandeld met visie West, wél vastgesteld worden. Voor visie Oost werd overigens dezelfde werkwijze gehanteerd; Dear Hunter ging met inwoners en ondernemers in gesprek, heeft met ze gewandeld door het gebied en ook daar kwam middels co-productie een prachtige visie uit.   

2. In het voorstel wordt aangegeven dat besloten is om het visietraject weer verder op te pakken, met als uitgangspunt dat de Polfermolen op de huidige plek blijft.

 • Vraag: Waarom moet de Polfermolen op de huidige plek blijven en hoe moeten wij dat lezen? Blijft het gebouw onaangetast of kan het afgebroken worden, en dan een kwartslag gedraaid 100% duurzaam weer opgebouwd worden? Daarmee zou je namelijk een groot stuk grond vrij spelen voor bijvoorbeeld woningen of het beoogde stadspark.
  Antwoord: na herhaaldelijk doorvragen moesten we het maar doen met het antwoord dat de huidige coalitie een uitgesproken mening over handhaven van de Polfermolen op de huidige plaats.Maar waarom werd ons niet duidelijk.    
 • Vraag: In welke mate is de gecoproduceerde versie van visie West zoals gepresenteerd in november vorig jaar, aangepast om te komen tot de huidige visie? 

Het lijkt er namelijk op alsof in de visie elk stukje over de Polfermolen is uitgegumd en er geen rekening is gehouden met de invloed hiervan. Er wordt bijvoorbeeld nog steeds als doel gesteld om visuele en fysieke verbindingen te leggen tussen de (top van de) Cauberg en de Geul door de aanleg van een open parkachtig gebied. 

 • Vraag: wat is leidend bij het verder uitwerken van de visie? Het laten staan van het Polfermolengebouw of de gestelde doelen op de kaart bij de kopjes ‘hoofdlijnen’ en ‘hoofdzaken’ ?   
  Antwoord: Het laten staan van het gebouw zal leidend zijn.

De PGP vraagt zich af of de hoofdlijnen en hoofdzaken zoals omschreven in de visie nog wel haalbaar zijn als het Polfermolengebouw moet blijven staan. Daarnaast vinden wij dat je als politici niet de inbreng van inwoners mag aanpassen. Dan hadden we van tevoren duidelijke kaders mee moeten geven en dat is niet gebeurd. We zullen hier tijdens de raadsvergadering op terugkomen.   

Voorstel betreffende transitie visie warmte 

In de transitie visie warmte wordt aangegeven hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen er na 2050 warm bij kan zitten zonder het gebruik van aardgas. In Valkenburg wordt volgens de wethouder niet de door het Rijk voorgestelde ‘wijk-voor-wijk aanpak’ gehanteerd.   Maar op de vraag van Pat-Jos Huisman “Wat is de definitie van een wijk? Een wijk in Amsterdam is immers van een ander formaat dan een wijk in Valkenburg.” kon de wethouder geen antwoord geven. Wij zijn namelijk van mening dat er op Valkenburgs niveau een goede ‘wijk-voor-wijk aanpak’ beschreven staat in de transitie visie. Het kan wellicht in de toekomst voordelen geven het ook zo te benoemen aangezien het Rijk er werk van maakt om de gemeenten in deze aanpak te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld met de nieuwe warmtewet. 

Na een uitgebreide beantwoording van wethouder Dauven is de gehele commissie akkoord gegaan met dit voorstel en wordt het als hamerstuk doorgeleid.    

Voorstel betreffende evaluatie actieprogramma lokale woonvisie 

De gemeenteraad heeft op 9 december 2019 de ‘Woonvisie 2020 – 2025. Wonen op maat door maatwerk (Een visie op wonen in Valkenburg aan de Geul voor nu en in de toekomst)’ vastgesteld. We zijn nu 3 jaar verder en het is tijd om de woonvisie te evalueren. 

Marlieke Baggermans vroeg in haar pleidooi hoeveel onbewoonde panden er zijn in onze gemeente? Wethouder Weerts had daar geen kant-en-klaar antwoord op. Pat-Jos Huisman herinnerde zich een presentatie die 4 jaar geleden gegeven is in deze commissie over het nalopen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen om inzicht te krijgen in leegstand. Wethouder Weerts gaat het navragen en komt er nog op terug. 

In de behandeling van de evaluatie van de woonvisie kwam naar voren dat er een aantal zaken zijn blijven liggen omdat er te weinig formatie is. Er wordt dan ook budget vrijgemaakt om ambtenaren aan te nemen. We hopen dan ook dat er vlot stappen gezet kunnen worden op dit dossier.

Bij de gewestelijke aangelegenheden gaf wethouder Weerts aan dat minister de Jonge 900.000 woningen wil bouwen in Nederland..Nederland is verdeeld in 3 regio’s: noord, midden en zuid. Er wordt een woondeal per regio gegeven. Er komen 26.500 woningen voor Limburg waarvan 1000+ woningen in gemeente Valkenburg aan de Geul zullen komen. 

Rondvraag

Participatie 
In De Limburger is te lezen dat er in Maastricht nagedacht wordt over een andere manier van participatie. Een bouwer heeft er namelijk alle belang bij om zijn plan zo gunstig mogelijk voor te stellen. Als gemeente de bijeenkomsten zelf leidt, kan de gemeente meteen heel duidelijk maken hoe de procedure in elkaar zit. Bovendien krijgt ze direct een indruk van het draagvlak en de (tegen)argumenten van omwonenden. Ook in Valkenburg merken wij dat de participatie vaak te wensen overlaat. 

 1. Is de wethouder bereid om te kijken hoe de participatie in Valkenburg beter georganiseerd kan worden?
  Antwoord: Er gaat per project bekeken hoe participatie ingericht worden   

Zwerfafvalvergoeding
De bestaande zwerfafvalvergoeding die gemeenten ontvangen stopt per 1 januari 2023. Dat is het moment waarop de UPV ( uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) ingaat. Producenten moeten dan een deel van de kosten vergoeden die gemeenten en andere gebiedsbeheerders maken voor het opruimen van de veroorzaakte rotzooi. Gemeenten krijgen echter een vergoeding achteraf. 

 1. Is de wethouder bekend met de invoering van de UPV en is er al zicht op de financiële gevolgen voor Valkenburg?
  Antwoord: Het is voor nu nog onduidelijk hoe de gelden verdeeld gaan worden.  
 2. Gaat de wethouder er zorg voor dragen dat er voldoende budget is om in Valkenburg zwerfafval op te ruimen bijvoorbeeld door het steunen van Valkenburg Sprokkelt?
  Antwoord: Het contract met de stadsreiniging loopt door is ook opgenomen in begroting. Valkenburg Sprokkelt zal een passende subsidie ontvangen.  

Bebording stiltegebied 
In de krant lazen wij dat er nieuwe stiltegebied bordjes zijn. Hierop staat ook een qr code, na het scannen kom je op een uitleg wat een stiltegebied is en wat je er wel en niet mag. 

 1. Is de wethouder bekend met deze nieuwe bordjes?
  Antwoord: Wethouder Weerts kent de borden. Ze staan ook in gemeente Vaals. 
 2. Is de wethouder bereid om te kijken of dit ook voor onze gemeente van toegevoegde waarde is.
  Antwoord: Wethouder Weerts gaat dit bekijken maar vraagt zich alleen af of er een wettelijke grondslag is. Hij zal navragen hoe het in Vaals geregeld is.  
 3. Is de wethouder bereid om ook in Engwegen richting de Keutenberg een officieel stiltebord op te hangen? Er rijden hier veel toeterende en schreeuwende toeristen op (e-) scooters.
  Antwoord: De Provincie geeft aan waar stiltegebieden zijn. Alleen op begrenzing worden borden ophangen. Wethouder Weerts zal met Provincie kijken waar de grens loopt en of er een bord opgehangen kan worden.  

Pradoe gebouw – groenstrook

 1. Wij horen geluiden dat de groenstrook een parkeerplaats wordt, klopt dit?
  Antwoord: Op korte termijn komt invullingstekening van de ontwikkelaar hoe hij omgaat met bereikbaarheid van zijn hotel. 
 2. Wij maken ons zorgen over de oude bomen die hier staan, kan de wethouder verzekeren dat hier rekening mee gehouden wordt?
  Antwoord: Er zijn enkele bomen die verwijderd gaan worden naar aanleiding van onderzoek, bijvoorbeeld de grote spar gaat verwijderd worden. De reden gaat opgezocht worden en wordt nog teruggekoppeld.  (Wij hebben zelf gezien dat er op woensdagochtend 23 november al gekapt.) 
 3. Kan de Kei dan eindelijk terug naar Th. Dorrenplein?
  Antwoord: De stedenbouwkunde kreeg de opdracht om de Kei terug te plaatsen binnen het gebied afhankelijk van de ontwikkelingen van Croix de Bourgogne en de dependances. Er moet dus nog heel wat water door de Geul voordat de Kei terug is op het Theodoor Dorrenplein. 

Maatregelen

Welke maatregelen heeft de gemeente zelf genomen om, zo veel als mogelijk en betaalbaar is een volgende overstroming beter ‘onder de knie’ te krijgen?
Wethouder Dauven gaf aan dat er nog gekeken moet worden naar welke maatregelen toegepast kunnen worden. Wij hadden gehoord dat er een kruispunt in Schin op Geul verlaagd is en dat daar regengoten zijn aangebracht. De wethouder gaf aan dat dit niet te maken had met maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Deze worden nog nergens uitgevoerd. De werkzaamheden die we in andere gemeenten zien (zoals het uitgraven van opvangbekkens) zijn werkzaamheden die al gepland stonden van voor de watersnoodramp. 

Om 21.57 werd de vergadering gesloten. 

Meer nieuws