Gecombineerde commissie SD en EFTR

door | feb 3, 2022 | Nieuws

Op woensdag 2 februari vond een gecombineerde commissie van Sociaal Domein en Economie Financien Toerisme en Recreatie plaats. Voor beide commissies waren er weinig agendapunten. De vergadering duurde slechts anderhalf uur. Namens de Progressieve Groene Partij namen raadslid Hilde Baaij en burgerleden Harm Kornegoor en Klaas Spoelstra deel.

De agenda en stukken staan op de website van de gemeente. 

Via Youtube is de vergadering terug te zien.

Naar aanleiding van de actielijst maakten wij de volgende opmerking: “Geachte voorzitter, naar aanleiding van ons actiepunt over Covid en ondernemen. Dat is inmiddels achterhaald door de realiteit. Wel willen we bij deze de burgemeester en het college bedanken voor het toestaan van de demonstratieve opening op vrijdag 14 januari jl. En we hopen dat snel alles weer is zoals voorheen.” 

Het enige raadsvoorstel van de avond ging over de school van Adelante in Houthem. De school is zwaar getroffen door de waterramp van afgelopen zomer. Helaas is er strijd met de verzekeraar. Hierdoor is er nog geen budget beschikbaar voor verbouwing. Het college stelt voor om de school een krediet hiervoor te verlenen. En hopelijk keert de verzekeraar en anders WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen) alsnog uit.

De Progressieve Groene Partij laat deze kinderen niet in de kou staan. Wel stelden wij enkele vragen. 

1. Wat is de dekking voor de genoemde bedragen?
Antwoord: Het geld komt uit het potje Onderwijshuisvesting. In onze vervolgvraag vroegen wij of dit gevolgen had voor eventuele andere scholen. De wethouder verwachtte dit niet. 
2. In het voorstel staat dat gemeente met school afspraken heeft gemaakt over de verzekering. Overweegt het college naar aanleiding van de ervaring die er nu is om bepaalde eisen te stellen aan de soort verzekering of soort verzekeraar die wordt afgesloten door Adelante?
Antwoord: In de huidige situatie kan Adelante niet overstappen naar een andere verzekeraar. Eerst moet de situatie afgehandeld worden. Daarna is dit wel onderwerp van gesprek tussen gemeente en Adelante. 
3. Kunt u misschien nog iets concreter toelichten over wat bedoeld wordt met afspraken over controle en verantwoording van middelen?
Antwoord: Er zal aandacht zijn voor de verdeelsleutel en gespecificeerde afschriften. Daarnaast is er afgesproken dat er goede externe controle door een accountant plaatsvindt. 
4. Hoe zit het met de aanbestedingsplicht?
Antwoord: Dit proces ligt bij Adelante. De gemeente staat hierbuiten, maar zal natuurlijk wel meekijken en meedenken waar nodig en gewenst. 

Tot slot deelden wij nog een compliment uit aan burgemeester, wethouders en ambtenaren voor de tijdelijke oplossing voor Adelante in de Keelstraat in Valkenburg. Hilde Baaij zei: “Met eigen ogen heb ik gezien dat dit ook mooie verbindende activiteiten opleverde met de naastgelegen basisschool. Zo brengt deze afschuwelijke situatie ook iets waardevols met zich mee.” Alle fracties steunden dit voorstel trouwens. 

Aangezien de bestuurders van kom Leren niet aanwezig konden zijn, hebben wij onze vragen al schriftelijk gesteld. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de klimaatbeheersing in de scholen van Berg en Broekhem. Deze voldoet aan de landelijke eisen. Daarnaast vroegen wij naar de stand van de zaken over de zogenaamde taaklas. Een klas voor kinderen die niet opgegroeid zijn met de Nederlandse taal. Al langere tijd spreken de gemeente en de schoolbesturen hierover. Tot onze verbazing antwoordde kom Leren dat dit van de baan was. Er zouden te weinig leerlingen in onze gemeente zijn. Dit was nieuwe informatie voor ons. Tijdens de vergadering bleek dat ook de gemeente hiervan pas maandag hoorde. Wethouder Meijers vertelde dat het college hierover nog zal praten. Wij wachten de resultaten hiervan af.

De volgende brieven waren als bespreekpunt geagendeerd:
1. Achter de Erke over coronasteun: Dit najaar gaf de gemeenteraad het college de opdracht via een motie hen ook een tegemoetkoming te geven. In de lijn van wat gemeenschapshuizen gekregen hebben. Het college zag hiervoor geen ruimte in de regels omdat Achter de Erke geen gemeenschapshuis is en gaf een lager bedrag. Hierover is nu discussie ontstaan. Wij stelden voor om na de verkiezingen nieuw beleid te ontwikkelen voor gemeenschapsvoorzieningen. De bestaande regels voldoen niet en zijn deels achterhaald. De wethouder omarmde dit idee.
2. Landal Cauberg en Koninklijke Horeca Horeca Valkenburg aan de Geul uitten hun zorgen over het voornemen de toeristenbelasting te verhogen. De PGP begreep deze zorgen. Zeker gezien deze tijd. Op dit moment is het vooruitlopen op zaken die pas in juni en juli gaan spelen. Dan wordt de kadernota besproken. En daarin zal mogelijk een voorstel van het college staan over deze verhoging. Wij wachten dat voorstel eerst af.
3. De Volleybalclub Six Up Eagles snapt niet waarom zij niet aanmerking komen voor huurkwijtschelding. De wethouder lichtte toe dat zij alleen een rekening hebben gekregen voor de uren die zij wel gesport hebben. Dus dat kwijtschelding niet aan de orde is. De commissie vroeg hem dit nogmaals te bespreken met de club.

Er werden veel rondvragen gesteld, maar niet door ons. Dus tot zover ons verslag van de laatste commissie Sociaal Domein en EFTR voor de verkiezingen.

    Meer nieuws