Eerste commissievergadering met burgerleden

Op 14 mei vond een gecombineerde commissievergadering van SD (Sociaal Domein) en Economie Financiën Toerisme Recreatie (EFTR) plaats. De eerste commissievergadering met burgerleden sinds de verkiezingen op 21 maart 2018.

Hilde Baaij en Dinant Kamphuis beten het spits af met Sociaal Domein. Dit was tevens het langste deel van de agenda. Het is te lang om alle onderwerpen hier te bespreken, u kunt de agenda en stukken en geluidsfragmenten lezen dan wel beluisteren via de website van de gemeente.

Stichting komLeren beantwoordde vragen over de jaarstukken. In het bijzonder over hun locaties OBS Berg en OBS Broekhem die in tegenstelling tot de begrootte krimp vanwege vergrijzing licht groeit in leerlingenaantal. Er werd gesproken over hun innovatiebudget en over de wezenskenmerken van openbaar onderwijs die wel in hun individuele schoolgidsen en schoolplannen staan omschreven, maar niet in de jaarstukken. Met ingang van 2017 doet de stichting dit laatste wel. Voor het beter afstemmen van de overlegcycli van de gemeente en de stichting werd een voorstel gepresenteerd, dit zal in de raad nader besproken en besloten worden.

Twee consulenten van MEE hielden een presentatie over hun werkzaamheden in Valkenburg aan de Geul. PGP stelde hierbij twee vragen over kwaliteitsmeting. Voorheen liet MEE de kwaliteit meten door een extern bureau, maar dit kostte erg veel geld. Nu meet MEE zelf aan de hand van gestandaardiseerde tabellen en concludeert dat zij bijdragen aan voorkomen zwaardere zorg en verbetering realiseren op alle leefgebieden. De tevredenheid van de cliënt meten ze aan de hand van 5 vragen na afloop van het traject, de uitkomsten hiervan worden besproken met directie en bestuur.

De financiën en klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz leidde tot een aantal vragen over toegenomen begroting. Hierop werden duidelijke antwoorden gegeven. De WOZL kent regionaal een grote negatieve overschrijding, maar in Valkenburg aan de Geul een kleine plus. Ook over GGD Zuid Limburg ging het over cijfers. De conclusie luidde dat meer geld naar de jeugdzorg in principe niet verkeerd is, maar dat grotere efficiëntie en herinrichten van de organisatie zou kunnen leiden tot kostenverlaging, maar dat dit niet zo makkelijk te realiseren is omdat er tegengestelde meningen en belangen tussen de gemeentes zijn.

Een paar onderwerpen verwees PGP door als ‘huiswerk’ voor de nieuwe wethouder Duurzaamheid en Sociaal Domein, onze eigen Remy Meijers, zoals richtlijnen en ideeën voor een integraal ouderenbeleid en armoedebestrijding.

In de rondvraag vroeg VSP aandacht voor de sluiting in Houthem en de gelden voor kleine scholen. Een onderwerp dat PGP ook nauw volgt.

Klaas Spoelstra Na een korte pauze was het de beurt aan de mensen van EFTR, Corry Fulmer werd bijgestaan door Klaas Spoelstra en Ruud Engels. Voor Klaas Spoelstra de eerste keer en hij vroeg gelijk aandacht voor Right to challenge, een initiatief om burgers nauwer te betrekken. Op zijn verzoek ging de commissie akkoord om hierover een keer een deskundige en een ervaringsdeskundige uit te nodigen.

Verder werd er vooral gesproken over parkeren. Dit onderwerp is ook opgepakt door de nieuwe coalitie waarvan het akkoord wEFTR commissieoensdag 16 mei zal worden gepresenteerd in de Raadszaal. Corry Fulmer vroeg dan ook geduld hiermee te hebben.

Een lange vergadering. Op 16 mei is de installatie van de nieuwe wethouders, op 22 mei ABA en 4 juni raadsvergadering waar ook de nieuwe raadsleden geïnstalleerd zullen worden om de leeggekomen plekken op te vullen van de raadsleden die doorschuiven naar wethoudersposities.