Eerste commissie fysiek domein van 2022

door | feb 2, 2022 | Nieuws

Namens de Progressieve Groene Partij namen raadslid Corry Fulmer en burgerlid Marlieke Baggermans deel aan deze digitale commissie. Op de agenda één raadsvoorstel en enkele andere onderwerpen ter bespreking. Van veilige fietsroute, gebiedsvisie Berg via het kleinschalig overstappunt Houthem naar groenbeleidsplan, keerwand Schoonbron en Croix de Bourgogne.

De agenda en stukken staan op de website van de gemeente

Via Youtube is de vergadering terug te zien.

Het spreekrecht burgers is normaal gesproken mondeling in de raadszaal. Vanwege de corona maatregelen vindt dit momenteel schriftelijk plaats. Vier brieven werden ingestuurd. 

 1. Ondernemers Houthem – Geulhem over het OV overstappunt. Deze brief werd betrokken bij de bespreking van het raadsvoorstel. 
 2. Groep fietspad voor Schin op Geul. Deze groep inwoners maakt zich sterk voor een losliggend fietspad tussen Schin op Geul en Valkenburg. De weg langs Oud Valkenburg vinden zij onveilig. Zeker voor de kinderen die meer naar Valkenburg reizen sinds de school gesloten is. Maar ook aantrekkelijk voor toeristen. En het herstel van het voetpad langs de Geul geeft wellicht extra mogelijkheden hiervoor. De PGP ondersteunt de oproep van deze initiatiefgroep. Onze vraag aan de wethouder was wat er eventueel mogelijk is en of de gemeente ingaat op de uitnodiging in gesprek te gaan. De wethouder sprak uit blij te zijn met deze brief. Dat de groep niet bekend was en nu als nieuwe gesprekspartner gezien wordt. Dat er wellicht mogelijkheden zijn en dat hij het idee serieus meeneemt. Overigens benoemde de wethouder dat er weinig ongelukken zijn. De geluiden die wij horen uit Schin op Geul is dat de meeste ouders de auto pakken en niet de fiets omdat het zo gevaarlijk is. Dat even ter info. Wordt vervolgd dus.
 3. Bewonerscollectief Berg vroeg zich af of ‘het over de verkiezingen heen tillen’ van gebiedsvisie Berg betekent dat er momenteel niet meer overlegd gaat worden met inwoners over de invulling van een nieuwe visie. De wethouder gaf aan dat het overleg niet plaats heeft gevonden vanwege corona maatregelen. De planning is derde week februari. Hun voorstellen zullen zeker bekeken en besproken worden Het is de bedoeling een nieuwe visie met alle belanghebbenden op te stellen.
 4. Ook Stichting Wij Houthem Sint Gerlach schreef een brief over het OV overstappunt. Net als de eerste brief werd deze besproken bij de bespreking van dit raadsvoorstel. 

Vervolgens werd het raadsvoorstel kleinschalig OV-overstappunt Houthem behandeld. PGP is groot voorstander van behoud en uitbreiding van OV omdat dit duurzame mobiliteit vergroot. Echter, als duurzame partij willen wij voorkomen dat geïnvesteerd wordt in een voorziening waar wellicht onvoldoende gebruik van zal worden gemaakt. Ook riep het voorstel enkele vragen bij onze fractie op.

De wethouder heeft geprobeerd onze vragen te beantwoorden. Er blijft onzekerheid over de bijdragen van Prorail en Arriva. Hoeveel dragen ze echt bij en wat als het meer gaat kosten dan wordt begroot? Corry Fulmer vroeg of het geld dat nu uitgegeven ten koste gaat van eventuele andere investeringen in Houthem in de toekomst. Volgens de wethouder is dat niet het geval. Feit is natuurlijk dat elke euro maar één keer uitgegeven kan worden.

Wij waren ontstemd over het argument in het voorstel dat deze investering helpt om sluiting station Houthem te voorkomen. Volgens de wethouder was het meer ‘de knuppel in het hoenderhok gooien’. Wij missen de relevantie voor dit argument omdat er nog helemaal geen sprake is van sluiting van het station. 

Het feit dat ondernemers en Wij Houthem Sint Gerlach pleiten voor het realiseren van het overstappunt geeft aan dat er draagvlak is voor deze voorziening. PGP zal dit meenemen in haar besluitvorming voor de raadsvergadering op 21 februari 2022.

Onze onderstaande vragen over het groenbeleid zullen schriftelijk worden beantwoord. 

 1. Kunnen de adviezen van natuurmonumenten meegenomen worden tijdens het uitwerken van het groenbeleidsplan?
 2. Wij zijn zeer enthousiast dat er wordt samengewerkt met onze inwoners bij de totstandkoming van het Groenbeleidsplan. Burgerparticipatie staat bij de Progressieve Groene Partij namelijk hoog in het vaandel, maar:
  – Hoe gaan wij hier als commissie en raad in worden meegenomen? Er is al vaker gebleken dat de verschillende fracties andere ideeën hebben over het groenonderhoud.
  – Is het huidige budget nog toereikend voor dit nieuwe Groenbeleidsplan? 

Vervolgens enkele mededelingen van wethouder Remy Meijers. Zo gaat de warmtetransitievisie veel geld kosten. Omdat nog niet duidelijk is welke financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk komt, wordt besluitname hierover uitgesteld tot na de installatie van de nieuwe raad en het nieuwe college. Goed nieuws voor Goudenrood en Vroenhof in Houthem. De geluidsschermen A79 staan eindelijk in de planning voor 2028. Natuurlijk hadden wij liever gezien dat dit eerder zou zijn. De gemeente probeert hier nog versnelling in te krijgen. Maar, ze komen er en zoals tijdens de vergadering gezegd; dan gaan de vlaggen uit in Vroenhof en Goudenrood. Een speciaal woord van dank aan wethouder Meijers voor zijn tomeloze inzet hiervoor!

Tijdens de rondvragen twee vragen van de Progressieve Groene Partij:

 1. De betonnen keerwand in Schoonbron, Schin op Geul. Iedereen begrijpt de noodzaak om daar iets te doen aan de veiligheid, maar met de manier waarop is niet iedereen blij. Dit is overigens door de Provincie gedaan. Wij hebben de wethouder gevraagd zich in te zetten voor verfraaiing van de muur. Dat beloofde de wethouder. 
 2. Croix de Bourgogne. Ons doel was meer duidelijkheid te krijgen over de (on)mogelijkheden om een gewijzigde vergunning te verlenen dan wel te weigeren. PGP heeft zich nogmaals uitgesproken dat vastgehouden moet worden aan de gestelde kwaliteitseisen. Daar is immers het bestemmingsplan voor aangepast door de raad. Als een bezuiniging leidt tot een hotel dat deze uitstraling en faciliteiten niet heeft, dan zien wij dat als een legitieme reden om de vergunning te weigeren. Lang verhaal kort. Het college houdt deze voorwaarde in het achterhoofd en binnen een paar maanden zal er uitsluitsel zijn of het hotel wel of niet gebouwd gaat worden.

Rond kwart over negen werd de vergadering gesloten.

Meer nieuws