Eerste commissie Economisch Domein in 2022

door | nov 25, 2022 | Nieuws, Raadswerk

De laatste vergadering van de commissie Economisch Domein (destijds nog de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie) vond plaats in
november 2021. Met het verkorten van de naam, leek ook de agenda uitgedund. De commissievergadering werd een aantal keer uitgesteld of samengevoegd met de commissie Algemene Zaken en Middelen. Dat terwijl er een aantal belangrijke onderwerpen op economisch terrein zijn, zoals duurzaam ondernemen en het stimuleren van de lokale economie, waar wij graag aandacht voor vragen. Tijdens deze vergadering hadden wij hier eindelijk de ruimte voor.

Namens de PGP een nieuw team. Ervaren raadslid Corry Fulmer, ook burgerlid Doeke Krikke doet al langer mee en als derde onze nieuwkomer burgerlid Brigitte Stolk.  En ook al is voor haar de lokale politiek nieuw, inhoudelijk en strategisch heeft Brigitte veel te brengen in de steunfractie en in deze commissie en dat liet zij in haar eerste commissie ook al horen. 

Voorzitter Gillisen opende de vergadering voortvarend en na enkele plichtplegingen belandden we al snel bij het vierde agendapunt de Actielijst.

Wij stelden een vraag over de Valkpas (De Valkenburgse Activiteiten en Lokale Koopjes Pas). Wethouder Rouwette zou dit initiatief om lokaal kopen en recreëren te stimuleren met de Valkenburgse bedrijfsinvesteringszone (BIZ) bespreken. Wij waren benieuwd naar de uitkomst van dit overleg. De wethouder deelde mee dat de BIZ had aangegeven dat dit geen prioriteit voor hen was en dat zij daar op dit moment geen interesse in hadden. Wij zijn blij dat dit initiatief is besproken en het is aan de ondernemers zelf om aan te geven waar zij behoefte aan hebben. Toch lijkt het alsof onze insteek niet voldoende is overgekomen bij de wethouder en de ondernemers. Het is de PGP er om te doen bij de ondernemers te peilen wat zij zien als mogelijke ondersteuning vanuit de Gemeente om de lokale economie te stimuleren. Een Valkpas kan een instrument zijn, maar er zijn uiteraard andere mogelijkheden. Helaas lijkt het niet gelukt om hier dialoog over aan te gaan met de ondernemers. Het antwoord vanuit de wethouder dat er geen behoefte bestaat bij de ondernemers lijkt te zeer te zijn toegespitst op de Valkpas als instrument. Ook heerst het beeld dat de ondernemers kortingen moeten aanbieden, terwijl er een win-win situatie zou moeten kunnen ontstaan. Dat is jammer en we hopen in de toekomst meer aansluiting te vinden om te zien hoe we vanuit de politiek de ondernemers kunnen ondersteunen.

Toch bracht de wethouder ook positief nieuws. De keurmerksticker waar de PGP zich hard voor heeft gemaakt, krijgt een vervolg. De wethouder gaf aan dat er geld wordt vrijgemaakt om als Valkenburg aan te sluiten bij een regionaal initiatief, Project keurmerk Zuid-Limburg. Dit initiatief stimuleert het kopen van lokale producten en zet zich in voor verkorte ketens. Hierover volgend jaar meer, aldus de wethouder. Ook heeft de wethouder aansluiting gevonden bij het Lijn 50 overleg. Niet alleen kortere ketens, maar ook kortere lijntjes dus met andere wethouders in de regio die toerisme in hun portefeuille hebben. Wij juichen deze samenwerking toe.

Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond muziekonderwijs
2023

Het had er alle schijn van dit voorstel net als vorige jaren een hamerstuk zou worden. Er waren vanuit verschillende partijen vragen en wensen waaraan de wethouder voor een groot deel tegemoet kwam. Hij zegde toe een update te sturen met een overzicht van de besteding en verdeling van de subsidie. In die update zou hij ook ingaan op het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende harmonieën, fanfares en brassbands (hafabra) op het gebied van onderwijs en hij gaf aan actief met deze partijen te willen kijken naar mogelijkheden voor muziekonderwijs op basisscholen. Aangezien er jaarlijks ruim onder het vastgestelde subsidieplafond wordt gebleven, is hier ruimte voor. Op onze vraag of ook andere partijen dan schutterijen en hafabra, bv particuliere muziekscholen, gebruik konden maken van deze subsidie antwoorde wethouder Rouwette dat de subsidie niet bedoeld is voor commerciële partijen. De wethouder wilde op velerlei verzoek ook graag onderzoeken of het vaststellen van het plafond een meerjarige aangelegenheid kon worden i.p.v. een jaarlijks terugkerend voorstel. Voor de meeste partijen een hamerstuk, echter uiteindelijk gaf het CDA aan toch nog te willen klankborden over dit muzikale voorstel. Geen hamerstuk dus.

Verder stond er niets op de agenda, dus direct door naar de rondvraag waarin het toch vooral de PGP was die veel vragen inbracht.

Transitie Visie warmte 
In het raadsvoorstel FD Transitie Visie warmte wordt melding gemaakt dat men voornemens is in te spelen op het verminderen van het energieverbruik van de toeristische sector. Het antwoord van de wethouder op onze vraag tijdens de begrotingsvergadering of hij bereid is een soortgelijke pilot als opgestart in Maastricht ook in onze gemeente op te starten was niet duidelijk. Daarom vroegen wij nogmaals aan de wethouder hoe hij dit met ondernemers en Koninklijke Horeca op wilde pakken en of hij bereid was een soortgelijke pilot op te starten.

Hierop gaf wethouder Rouwette aan dat er een College nota in de maak is over dit onderwerp waarbij de samenwerking gezocht wordt met Maastricht die daarin kartrekker is. Wordt vervolgd.

Weerbaarheid horecasector
Tijdens de Coronapandemie is er vaak gesproken over het Coronaproof/ crisisbestendig maken van de horecasector in Valkenburg. Wij hebben hier een aantal vragen over gesteld.

De wethouder gaf aan dat er nog geen concrete aanbevelingen zijn voortgekomen uit overleg met BIZ, Visit Zuid Limburg en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Wel gaf hij aan dat dit thema terugkomt in de Visie Vrije Tijds Economie.

Duurzaam ondernemen
Wat doet de gemeente om duurzaam ondernemen te stimuleren? Is er al een verdere uitwerking van het Green Destination initiatief? Deze vragen stelden wij aan de wethouder.

Wederom gaf hij aan dat dit thema meegenomen wordt in de Visie Vrijetijdseconomie. Hij stelde dat het niet zozeer gaat om harde criteria (zoals bv. gelden voor een Green Destination) maar om een mindset.

We wachten de presentatie van de Visie af, die helaas is vertraagd en waarvan we hopen dat er op korte termijn een nieuwe datum wordt gepland zodat belangrijke thema’s niet op de lange baan geschoven worden. Natuurlijk is een mindset belangrijk, maar we zullen er scherp op zijn dat het niet bij mooie woorden en holle frasen blijft, maar dat er een concrete uitwerking van het thema duurzaam ondernemen in de Visie is opgenomen. Criteria kunnen daarbij ondersteunend zijn.

Optimalisering contact tussen gemeente en ondernemers
In een recente nieuwsbrief van de BIZ werd een onderzoek aangekondigd naar de optimalisering van het contact tussen gemeente en ondernemers. Wij waren benieuwd wat de planning is van dit onderzoek, wanneer we de resultaten kunnen verwachten en of het rapport ook in deze commissie besproken zou worden.

Volgens de wethouder is ‘onderzoek’ een groot woord en gaat het meer over een inventarisatie. Het is een zeer recent initiatief waarbij een pilot wordt gestart met een zogenaamd bedrijven contactpunt. De wethouder gaf aan dat het als bespreekpunt terugkomt in deze commissie.

Er is sprake van een alternatieve invulling van de leegstaande gebouwen op het  Leeuwbierbrouwerij-terrein/ Par’Course. Wij wilden graag antwoord op de vraag welke alternatieve invulling wordt toegestaan.

De wethouder antwoorde hierop dat er een kwartiermaker komt, die de ontwikkeling van deze locatie vlot moet gaan trekken. Er komt een mogelijke bestemmingswijziging die een andere invulling dan horeca mogelijk gaat maken. Het proces is in een vroeg stadium, maar de wethouder gaf aan dat de nieuwe invulling in overeenstemming zal zijn met de Visie Valkenburg West. Ook benadrukte hij dat door een andere dan horecabestemming toe te kennen direct bijgedragen kan worden aan de diversificatie van economische activiteiten in Valkenburg.

Een duidelijk antwoord of een andere dan eerder afgesproken invulling een bedreiging kan zijn voor de uitstraling van het terrein, kregen we niet. Ook gaf de wethouder geen direct antwoord op de vraag of ondernemers die eerder afgewezen zijn op grond van de huidige bestemming geïnformeerd worden over de nieuwe bestemming en of zij opnieuw uitgenodigd worden? Als de bestemming wordt aangepast is dit ook mogelijk niet meer relevant, maar we houden de vinger aan de pols.

Wat verder ter tafel kwam.
Tijdens de bespreking van de actiepunten, haalde AB of was dit het CDA actie punt 112 aan over de inzet van parkeerplaats Valkenier. Er is na sluiting van Pretpark de Valkenier een tijdelijke vergunning voor 3 jaar afgegeven die parkeren op deze plek mogelijk maakt. Dat past binnen de geldende bestemming van deze locatie. In de tijd dat de Valkenier nog open was, zijn er aanvullende regels gemaakt over het parkeren. Dit was uitsluitend toegestaan tijdens openingstijden van de Valkenier en tijdens enkele grote evenementen in Valkenburg. Na sluiting van het pretpark vervielen deze aanvullende ‘spelregels’ zoals wethouder Rouwette ze noemde. Daarmee zijn de mogelijkheden voor parkeren verruimd. Het is aan de eigenaar om te bepalen wanneer hij de parkeerplaats openstelt. Er zijn geen afspraken gemaakt over het parkeertarief. Dat kan dus kan afwijken van de tarieven van de parkeerplaatsen die de gemeente beheert.

AB stelde een vraag over de verpaupering van Hotel Berg & Dal. De Raad was al geïnformeerd dat er een nieuwe eigenaar is en dat deze zich tot op heden niet bij de Gemeente heeft gemeld voor een vergunning. Qua overlast en veiligheid loopt de situatie uit de hand, aldus AB. Omdat de openbare veiligheid in het geding is, schuift de wethouder dit door naar AZM. PGP gaf aan dat het verstandig zou zijn om, als de eigenaar een vergunning aanvraagt, hierin voorwaarden op te nemen m.b.t. een termijn waarop ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Dit om te voorkomen dat er een vergunning wordt afgegeven zonder dat de eigenaar een verplichting heeft om het pand op te knappen en te exploiteren.

Meer nieuws