Commissie Sociaal Domein kent geen rustige start

door | jun 1, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Janneke vd Linden

De eerste commissie Sociaal Domein met nieuwe raadsleden, nieuwe burgerleden en een nieuwe wethouder. Namens de PGP twee bekende gezichten, raadslid Hilde Baaij en burgerlid Harm Kornegoor en een nieuw gezicht, burgerlid Janneke vd Linden. Op de agenda vier raadsvoorstellen over gemeenschappelijke regelingen en een paar bespreekpunten.

Bij het spreekrecht burgers uitte de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein zijn ongenoegen over de communicatie met de gemeente. Hij stelde dat ongevraagde adviezen onbeantwoord blijven en gevraagde adviezen niet bij de commissie en raad worden neergelegd. De commissie betreurde dit enorm en stelde voor om hier een keer goed over door te praten. Deze adviesraad is ingesteld door de gemeenteraad en de gehele gemeente is gebaat bij het goed functioneren ervan. 43% van ons budget gaat naar het Sociaal Domein, dat moet goed terecht komen en deze adviesraad helpt daarbij.

Hilde Baaij was er zelf al achtergekomen dat de adviesraad wel een advies had uitgebracht over het raadsvoorstel Zicht op Thuis, maar dit niet bij de stukken zat. Op basis hiervan besloot de commissie dit raadsvoorstel niet nu te bespreken. De commissieleden willen eerst alle stukken krijgen die invloed hebben op hun oordeelsvorming. Wel gaf een ambtenaar een presentatie over Zicht op Thuis.

Kortgezegd willen Maastricht en Heuvellandgemeentes samenwerken in een gemeenschappelijke regeling voor mensen die beschermd wonen nodig hebben, en dat liefst in de eigen omgeving organiseren. Het idee achter dit plan klinkt goed, maar het proces van besluitvorming verloopt slecht en door de druk op de planning blijven de haken en ogen onderbelicht. Dit voorstel lag in juni 2021 al klaar. En nu moeten we het in een paar weken tijd lezen, bespreken en beoordelen. Want gaan we voor 1 juli niet mee, dan lopen we volgens de gemeente risico op slechtere zorginkoop en we willen natuurlijk geen mensen in de kou laten staan. Tegelijkertijd willen we ook niet in een gemeenschappelijke regeling stappen waar we weinig te zeggen hebben als kleine gemeente en die mogelijk financiële en inhoudelijke risico’s kent. Ook snappen we de haast niet zo goed, want het geld voor deze regeling komt pas in 2024. Hier moeten we ons dus nog goed over buigen.

De andere drie raadsvoorstellen over de gemeenschappelijke regelingen GGD, WOZL en Omnibuzz werden doorgezet als hamerstukken voor de raadsvergadering op 20 juni 2022:

  • GGD: Er werd kort gesproken over de verdeelsleutel en werkdrukte. Op onze opmerking dat een meerjarige oplossing van het tekort opvangen ontbrak, kregen wij de toezegging dat dit voorstel in de begroting van dit jaar wordt meegenomen.
  • WOZL: Harm Kornegoor vroeg nogmaals aandacht voor goed bestuur en dan met name in de fase dat deze sociale werkvoorziening nog verder afgebouwd wordt. Wethouder Kleijnen zegde toe hier scherp op te blijven en hij sprak de hoop uit dat er nu eindelijk nieuws uit Den Haag gaat komen over de toekomst van sociale ontwikkelbedrijven. Dat hopen wij met hem mee.
  • Omnibuzz: Hilde Baaij herinnerde de wethouder aan de toestemming van de raad in september 2020 om het aantal reiszones terug te brengen van 750 naar 590. De voorwaarde was dat gebruikers laagdrempelig een medische indicatie konden aanvragen als zij toch meer zones gebruikten. Graag zouden wij willen horen hoe dat is verlopen. Binnenkort zit de gemeente om de tafel over alle cijfers van Valkenburg aan de Geul en Omnibuzz. We kregen de toezegging dat we de gevraagde cijfers zullen krijgen.

Vervolgens drie bespreekpunten:

  • Sportinnovator: Het idee is om 3% van de sportbegroting te reserveren voor innovatie. Zowel wethouder Dauven als andere fracties voelden hier weinig voor. Zij willen wachten op het nieuwe sportakkoord. Nu heeft de raad in 2021 reeds een nieuw sportakkoord vastgesteld, namelijk Valkenburg Beweegt. Alleen de bijdrageregeling voor de accomodaties van de buitensportverenigingen werd over de verkiezingen heen getild. Hierop zei de wethouder dit breder te hebben opgepakt. Ons verbaast dit, wij weten hier niets van, dus we zijn benieuwd naar het vervolg.
  • Mantelzorg: Volgens een pamflet zijn er in onze gemeente 5000 mantelzorgers ofwel 30% van onze inwoners. Hiervan zorgen er 846 langdurig en meer dan 8 uur per week voor een dierbare. Wij vroegen ons af of de wethouder deze getallen herkende, hoeveel mantelzorgers het mantelzorgcompliment (= 200 euro) ontvangen en wat de gemeente in 2022-2026 gaat doen voor mantelzorgers. Over de precieze cijfers krijgen we later een overzicht, maar wethouder Dauven kon al wel vertellen dat 138 mantelzorgers in 2021 het mantelzorgcompliment ontvangen hebben. Dit lijkt ons nogal laag. Toen wij doorvroegen naar de bekendheid van de regeling, antwoordde de wethouder dat het wel betaalbaar moet blijven. Hierop betoogde Harm Kornegoor dat formele zorg veel meer kost dan de complimenten voor deze informele zorg. Positief zijn wij over de uitspraak van de wethouder dat de gemeente gaat kijken naar respijtzorg. Dat betekent concreet de zorg even overnemen van een mantelzorger zodat diegene even vrij heeft. Dat is nog meer waard dan een vaste gift.
  • Padel Tennis Geuldal: Naar aanleiding van deze brief vroeg wij ons af wat de visie van het college is hierop, of ook met deze club gesproken is tijdens de coalitieonderhandelingen en of het sportfonds waar clubs kunnen lenen weer hun kas gevuld heeft. Er is inderdaad ook met deze club gesproken en het sportfonds beschikte weer over middelen, maar verder werden we niet wijzer.

Tot slot werd onze rondvraag beantwoord:

Vanuit de WMO-consulenten vernamen wij dat zij graag beurtelings vanuit Valkenburg aan de Geul zouden willen werken. Dit om de drempel te verlagen naar inwoners die hen nodig hebben. Zij zijn gewend om te werken met een laptop, dus werkplek kan flexibel zijn. Een optie is het gemeentehuis, maar aansluiten in andere omgeving waar zij zorgverleners tegenkomen is een pré. Als PGP hebben wij vaker vragen gesteld over het bereikbaar zijn in eigen gemeente. Wij hebben hierover de volgende vragen:

a. Weet de wethouder dat deze wens leeft?
Antwoord: Ja dat is bekend. Ze kunnen nu een werkplek reserveren in het gemeentehuis, maar de wethouder zegde toen te gaan kijken of er andere plekken zijn die geschikt zijn.

b. De Nieuwe Kerk zou zo’n locatie kunnen zijn waar verschillende zorgverleners samenkomen. Hoe staat het met de herontwikkeling van de Nieuwe Kerk? Ziet de wethouder daar mogelijkheden?
Antwoord: De wethouder zei dat dit niet bekend is en dat hij het zou laten weten als er nieuws is. Tot onze verbazing lazen wij een dag later in de Limburger: “De verbouwing van de Nieuwe Kerk in Valkenburg tot medisch centrum kan eind dit jaar eindelijk beginnen.” en “In het medisch centrum worden straks huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten gehuisvest. De gemeente Valkenburg heeft nog deze week aangegeven dat er wellicht ook ruimte wordt gecreëerd voor haar Wmo-consulenten, die nu in Maastricht kantoor houden.”

Dit was ook nieuws voor de wethouder bleek na een belletje. Zo snel kan het soms veranderen. Wij zijn blij met dit nieuws, al zal het wel zeker eind 2023 worden voor de deuren openen.

Rond half tien sloot de voorzitter de vergadering.

Bekijk de hier de vergadering. Helaas is de opname wat hortend en stotend soms. De stukken en de geluidsfragmenten staan hier.

 

Meer nieuws