Commissie Fysiek Domein steunt groen

door | mrt 15, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op dinsdag 14 maart kwam de commissie Fysiek Domein weer bij elkaar. Op de agenda stonden 2 voorstellen: het Groenbeleidsplan en de verklaring van geen bedenkingen voor perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24. Door 3 mensen was spreekrecht aangevraagd. Namens de PGP waren Pat-Jos Huisman en Marlieke Baggermans aanwezig. 

Voorstel college betreffende vaststellen Groenbeleidsplan.

Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel sprak de heer Sleijpen namens het Platform Groen (een groep burgers met vertegenwoordiging uit alle kernen die groen en biodiversiteit een warm toe dragen)  de commissie toe. Hij vroeg om nog een paar initiatieven toe te voegen: een jaarlijkse herhaling van de boomplantdag zoals in het Ingendael en een betere invulling van de plantsoenen in het kuurpark en park Dersaborg. Op doorvragen van Pat-Jos Huisman kwamen mooie ideeën zoals aanplant van inheemse planten, fruitbomen en een diversiteit aan groen ter sprake. Op haar vraag of de leden van Platform Groen dit als een burgerinitiatief zouden willen oppakken werd positief gereageerd. “Daar wil de PGP wel bij helpen! Wij waren ook aanwezig bij de boomplantdag in het Ingendael” luidde de enthousiaste reactie van Pat-Jos. (Na afloop van de vergadering gaf de heer Sleijpen aan de schep alvast klaar te zetten voor ons!)  

Vervolgens vond de inhoudelijke behandeling van het Groenbeleidsplan plaats. Pat-Jos Huisman sprak allereerst een groot woord van dank uit aan alle bijdragers van het Groenbeleidsplan waaronder de inwoners die deel hebben genomen aan de bewonersavonden, iedereen die de presentatie in de Holle Eik heeft bezocht, de leden van Platform Groen en stakeholders zoals stichting het Limburgs Landschap. “Wij waarderen jullie inzet en zijn erg blij met het resultaat dat nu voor ons ligt”.

De PGP is erg te spreken over het proces waarmee dit Groenbeleidsplan tot stand is gekomen. Uitvoerige onderzoeken zijn gedaan naar het versterken van de ecologische structuur, een klimaatrobuust landschap, natuurinclusieve landbouw en balans tussen recreatie en natuur. Het participatietraject dat bewandeld is, duidt op een plan waarbij veel aandacht is voor draagkracht van de inwoners van onze prachtige, groene gemeente. Daarnaast is de raad goed op de hoogte gehouden van de vorderingen. Complimenten aan de ambtenaren. Deze aanpak mag vaker worden toegepast! 

Alle fracties waren positief over het Groenbeleidsplan. Het is dan ook een hamerstuk geworden. Bij de behandeling van de kadernota op 10 juli zal er een voorstel worden gedaan van een prioriteitenlijst voor de uitvoering van dit plan met bijbehorend budget voor de komende jaren. 

Voorstel college betreffende definitieve verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’. 

Na aanleiding van ingediende zienswijzen op het eerder aangenomen besluit om een verklaring van geen bedenkingen af te geven met betrekking tot het bouwen een tuinhuis/atelier stond dit voorstel wederom op de agenda. De initiatiefnemer maakte gebruik van het spreekrecht om zijn voorstel meer kracht bij te zetten maar wist de commissie daar niet mee te overtuigen. 

Marlieke Baggermans voerde namens de PGP het woord: 

“Allereerst willen wij aangeven dat wij het jammer vinden hoe het gehele proces is verlopen. Ook voor de initiatiefnemer die al lange tijd bezig is om duidelijkheid te krijgen betreffende het bouwen van het atelier/tuinhuis. De PGP heeft op 20 juni 2022 tegen het voorstel gestemd met de reden dat het woongenot van de buren zwaarder weegt dan het realiseren van een gebouw waarvan niet zeker is hoe het in de toekomst gebruikt zal worden. Wij blijven bij ons standpunt om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.“

Dit voorstel is geen hamerstuk geworden: een aantal fracties wil tijdens de raadsvergadering terugkomen op dit onderwerp.  

Bespreekpunten.
Bij het agendapunt bespreekpunten geven de wethouders een actuele stand van zaken van lopende projecten. 

1. Duurzaamheid
Wethouder Dauven deelde de volgende stand van zaken:

  • Gemeente gaat aan de slag met verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Dit komt terug in kaderbrief.
  • De nieuwe energiecoöperatie van Valkenburg en Gulpen-Wittem krijgt meer vorm:  er zijn 8 mogelijke bestuursleden (4 uit valkenburg en 4 uit Gulpen- Wittem). Het Elisabeth Strouven Fonds heeft een loods op de Keutenberg, met 2 keer een 3 x 80 ampère  aansluiting op het elektriciteitsnet, ter beschikking gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • In het kader van de renovatie van Sporthal de Bosdries in Berg zal een draagkrachtberekening van het dak worden uitgevoerd om te kijken of en hoeveel zonnepanelen er op geplaatst kunnen worden.
  • Naar aanleiding van onze opmerkingen in de commissie en reacties in de wandelgangen is er een enquête uitgezet onder de deelnemers van het ‘Verduurzaam je huis project’: de resultaten zijn overwegend positief. Klachten die vermeld werden zijn persoonlijk opgepakt door de beleidsmedewerker van Valkenburg en de ontzorger Susteen. 

2. Stand van zaken Omgevingswet
Wethouder Weerts kon mededelen dat de Omgevingswet definitief ingaat per 1 januari 2024.  

3. Plaatsing Vodafone antennemasten.
Wethouder Weerts legde de commissie uit dat er op 13 oktober 2022 een informele aanvraag ingediend is voor het plaatsen van een 39,9 m hoge antennemast naast gemeenschapshuis Cascade, te Nachtegaalstraat 25 in Vilt door Ericsson. Deze is toegezegd onder een tweetal voorwaarden: het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de gemeente en het vooraf informeren van de direct omwonenden. Ericsson heeft tot 16 april 2023 de tijd om te overwegen om deze informele aanvraag om te zetten in een definitieve aanvraag. Mevrouw De Vries-Vossen maakte gebruik van het spreekrecht om aan te geven dat ze een brief had ontvangen en het niet eens is met de locatiekeuze voor deze antennemast. Ze wees onder andere op medische gevolgen die nog onvoldoende uitgesloten zijn dan wel in kaart zijn gebracht. De beoogde locatie is dichtbij bebouwing en een speeltuin. Wethouder Weerts zegde toe in gesprek te gaan met Ericsson over de locatiekeuze en de bedenkingen van de inwoners te delen.

Aangezien het huidige antennemast beleid uit 2015 stamt en technologische verandering op dit vlak erg snel gaat, heeft de PGP er op aangedrongen om het beleid te evalueren en actualiseren. Het presidium zal bespreken wanneer dit op de agenda kan komen.  

PGP rondvraag: Loodvervuiling in de bodem
Op gemeente.nu is te lezen dat: Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 bleek dat lood in de bodem een groter risico vormt dan gedacht. CDA Valkenburg heeft in 2020 reeds vragen gesteld met betrekking tot loden waterleidingen. Uit de antwoorden op die brief blijkt dat de mogelijke gevaren van loden waterleidingen goed in kaart is gebracht. Helaas blijkt dat er toch nog veel lood in de bodem van gemeente Valkenburg zit. Zo is ons zeer gewaardeerde steunfractielid de heer Krikke reeds een maand bezig, tot volle tevredenheid van Limburgs Landschap en de ambtenaren van de gemeente die het aangaat, om natuurgebied het Ingendael op te schonen van alle fysieke metalen die er nog in de bodem zitten. Hij heeft al 5 kilo aan lood (en vele andere kilo’s metalen) eruit gehaald.

Gemeente Amsterdam biedt nu een ‘gratis bodemcheck om lood in de tuin te meten’ aan. Vraag aan de wethouder: kan er ook in Valkenburg een gratis bodem check worden aangeboden?

Wethouder Dauven merkte op dat de heer Krikke op de publieke tribune zat en bedankte hem voor al zijn werk. Daarna vertelde hij dat er volgende week in het college een nieuwe bodemverordening aangaande de toepasbaarheid van lood besproken gaat worden. Dit zal vervolgens naar de raad komen. Wordt vervolgd dus.   

Meer nieuws